๑๒๕ ปี มหาธาตุวิทยาลัย

๑๒๕ ปี มหาธาตุวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมทบทุนการศึกษามหาธาตุวิทยาลัย
จำนวน ๑๒๕ กอง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา

ในวันวิสาขบูชา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประวัติความเป็นมา
สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรมพระภิกษุ-สามเณรจาก
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกไปจัดเป็นบาลีวิทยาลัย ขึ้นที่วัดมหาธาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒
(ร.ศ.๑๐๘) โปรดให้สถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้นามวิทยาลัยในประเทศนี้ และจัดให้มี
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบ ๑๒๕ ปีแห่งการสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย”
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. เพื่ออุปถัมภ์บำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี อันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔. เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรที่สอบไล่ได้ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

กำหนดการ
๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๓.๓๐ น. ปาฐกถา “เรื่อง การศึกษาของมหาธาตุวิทยาลัย” โดย พระราชวิสุทธิโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
มหาธาตุยุวราชรังฤษฎิ์ รองเจ้าคณะภาค ๙ ผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย
๑๕.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่า

ร่วมบริจาคได้ที่
โอนผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 114-219679-7
ชื่อบัญชี “กองทุนการศึกษาสามเณรวัดมหาธาตุ”
ส่งหลักฐานการโอนและที่อยู่เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรที่
– สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ คณะ ๕ โทรสาร.02-223-3091 โทร. 02-222-4981
– สำนักงานจัดผลประโยชน์วัดมหาธาตุ โทรสาร.02-223-6569 โทร. 02-223-6569
– สำนักงานฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ ตึก มจร. โทรสาร.02-222-2835 โทร. 02-222-2835

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ “๑๒๕ ปี มหาธาตุวิทยาลัย” A1

ดาวน์โหลดแผ่นพับ “๑๒๕ ปี มหาธาตุวิทยาลัย” A2

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: