อดีตอธิบดีสงฆ์

วัดมหาธาตุนี้ เป็นพระอารามใหญ่มาแต่แรกทรงสถาปนาเมื่อในรัชกาลที่ ๑ จึงเป็นพระอารามที่มีพระราชาคณะอยู่ประจำหลายรูปแต่เดิมมา เมื่อทรงปฏิสังขรณ์พระอารามในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างเสนาสนะสำหรับพระราชาคณะเป็นอัตรา ๕ องค์ คือพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่เป็นอธิบดีสงฆ์ ๑ องค์ พระราชาคณะฝ่ายคันถธุระอยู่คณะใหญ่ ๓ องค์ พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระอยู่กุฏิ์ ๑ องค์ อัตรานี้เป็นอย่างมาก พระราชาคณะที่เป็นอธิบดีสงฆ์ในวัดมหาธาตุ ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาจนปัจจุบัน ดังนี้

รายพระนาม/รายนาม อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๑. สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)
ปีพุทธศักราช ๒๓๓๖ – ๒๓๕๙

๒. สมเด็จพระสังฆราช (มี)
ปีพุทธศักราช ๒๓๕๙ – ๒๓๖๒

๓. สมเด็จพระวันรัต (อาจ)
ปีพุทธศักราช ๒๓๖๒ – ๒๓๖๓

๔. สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)
ปีพุทธศักราช ๒๓๖๓ – ๒๓๖๕

๕. สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
ปีพุทธศักราช ๒๓๖๕ – ๒๓๘๕

๖. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)
ปีพุทธศักราช ๒๓๘๖ – ๒๓๙๓

๗. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม)
ปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ – ๒๔๐๐

๘. พระราชกวี (คง)
ในรัชกาลที่ ๔  ปีพุทธศักราช ๒๔๐๐

๙. พระศาสนานุรักษ์ (รัก)
ในรัชกาลที่ ๔

๑๐. พระญาณสมโพธิ (อิ่ม)
ในรัชกาลที่ ๕

๑๑. พระคุณาจริยาวัตร (คำ)
ในรัชกาลที่ ๕

๑๒. พระญาณสมโพธิ (คำ)
ในรัชกาลที่ ๕  ปีพุทธศักราช ๒๔๓๒

๑๓. สมเด็จพระวันรัต (ฑิต  อุทยมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๔๓๒ – ๒๔๖๖

๑๔. สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารีมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ – ๒๔๘๖

๑๕. พระพิมลธรรม (ช้อย  ฐานทัตตมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐

๑๖. พระพิมลธรรม (อาจ  อาสภมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ – ๒๕๐๓ สมัยที่ ๑

๑๗. พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตติสารมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ – ๒๕๒๓

๑๘. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒ สมัยที่ ๒

๑๙. พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ  ทัตตสุทธิมหาเถร)
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ – ๒๕๔๗

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: