วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คำว่า “อาสาฬหบูชา” การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ โดยย่อมาจาก “อาสาฬหปุณณมีบูชา” เป็นวันที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา หรือทรงแสดงธรรม ครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน เป็นวันเริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีองค์ประกอบของพระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘
การแสดงพระธรรมเทศนา ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันคือสารนาถ เมืองพาราณสี พระธรรมที่ทรงแสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบ พระโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งประกอบด้วยพระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งชัดว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา” เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “เอหิ ภิกขุ อุปสมฺปทา” โดยตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” พระโกณฑัญญะจึงเป็นพระสังฆรัตนะ องค์แรกในโลก

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขอเชิญญาติโยมร่วมทอดเทียนพรรษา และฟังเทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์ ในช่วงกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๒๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ 

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์: