พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา

พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธี พร้อมคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และคณะญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันอัฎฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

[fbphotos id=388453477927713]

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: