อายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี

อายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) เป็นพระสงฆ์อีกรูปที่สร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์ งามด้วยศีลาจารวัตร ตั้งอยู่ในศีล ดำรงตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปัจจุบัน สิริอายุ ๘๓ พรรษา ๖๔  ดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ่านประวัติพระเดชพระคุณพระธรรมสุธี เพิ่มเติม

ทั้งนี้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และสำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นกุศล แด่พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ เนื่องในวโรกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ติดต่อลงทะเบียนและร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะ ได้ที่ คุณสุวรรณา เจ้าหน้าที่พระอุโบสถ โทร. ๐๘๖-๕๐๙-๕๙๐๘  และคณะ ๕ วัดมหาธาตุ โทร. ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑
จึงประชาสัมพันธ์ถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: