อายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี พระธรรมสุธี

อายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี
พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

บัณฑิต พิศเพ่ง เล็งผลงาน
อันธพาล เพ่งพิศ ริษยา
ทำดี ไม่ได้ดี ถูกบีฑา
น้ำใจหมา ยังประเสริฐ เลิศกว่ามัน

สุชาโตวาท

ประวัติ
พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ณ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา
ปัจจุบัน สิริอายุ ๘๖ พรรษา ๖๗ ดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาเบื้องต้น
ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ออกมาช่วยครอบครัวทำนา อย่างไรก็ตาม ในยามว่าง มักติดตามโยมบิดา-โยมมารดา เข้าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำ ทำให้มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา

การอุปสมบท
จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๓ โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระวิกรมมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุชาโต” หมายความว่า “ชาติกำเนิดที่ดีงาม”

การศึกษาพระปริยัติธรรม
ทันทีที่ได้รับโอกาสในการศึกษา ท่านได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
เมื่อได้มีโอกาสย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดมหาธาตุฯ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม สามารถสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ
นอกจากนี้ ท่านยังมิได้หยุดนิ่งในการศึกษาเพิ่มเติม ได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอินเดีย และสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งเดินทางกลับประเทศไทย ท่านได้เข้ามาช่วยปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์

การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์
พระธรรมสุธี ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เคยเป็นผู้ช่วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอังกฤษ และได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในงานการกุศลต่างๆ ตลอดจนถึงแสดงพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะและวันอาทิตย์

งานด้านการศึกษาสงฆ์
ผลงานเด่นเป็นที่ปรากฏชัดแก่พุทธศาสนิกชน ในงานการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานด้านการสาธารณสงเคราะห์
ด้วยความเป็นผู้รักในแผ่นดินถิ่นเกิด ท่านได้จัดตั้งทุนสงเคราะห์พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ให้กับโรงพยาบาลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๔๔ บริจาคปัจจัยสร้างโรงเรียนวัดพระญาติการาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รวบรวมจตุปัจจัยในนามคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ๖ จังหวัดภาคใต้

งานด้านสาธารณูปการ
ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ ทั้งหลัง เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนหน้าต่าง ช่อฟ้า ใบระกา กะเทาะฉาบใหม่ทั้งภายในและภายนอก บานประตู ตกแต่งเพดานในฉลุลายทอง ปรับระบบไฟฟ้า ทาสีใหม่ทั้งหมด

ท่านยังได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำและถนนในบริเวณวัดมหาธาตุฯ ทั้งหมด
นอกจากนี้ พระเดชพระคุณ ยังได้เป็นกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายดูแลความเรียบร้อย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ณ พุทธมณฑลเป็นประจำทุกปี และเป็นกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นหัวหน้าพระวินยาธิการ กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นเจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ ฐานานุกรมในพระสุเมธาธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีธรรมาจารย์
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธี
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมสุธี
สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะศิษยานุศิษย์วัดมหาธาตุฯ เป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เคารพนับถือท่านจึงได้ร่วมกันน้อมถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณในโอกาสอันดียิ่ง

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: