ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์วัดมหาธาตุดอทคอม -หลักการและเหตุผล- ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิต หล่อหลอมเป็นศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของวิถีชีวิต

ประวัติพระธรรมสุธี

พระธรรมสุธี พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2473 ณ หมู่ที่ 5 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา