เจ้าคณะต่าง ๆ

รายนามเจ้าคณะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระธรรมสุธี
พระธรรมปัญญาบดี
อธิบดีสงฆ์
เจ้าคณะหมายเลข ๒
พระสิทธินิติธาดา
พระสิทธินิติธาดา
เจ้าคณะหมายเลข ๑
พระราชสิทธิมุนี วิ.
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
เจ้าคณะหมายเลข ๓
พระญาณสมโพธิ
พระญาณสมโพธิ
เจ้าคณะหมายเลข ๔
พระครูวิมลธรรมรังสี
พระครูวิมลธรรมรังสี
เจ้าคณะหมายเลข ๕
พระราชวิสุทธิโมลี
พระราชวิสุทธิโมลี
เจ้าคณะหมายเลข ๖
พระสุวิมลธรรมาภรณ์
พระสุวิมลธรรมาภรณ์
เจ้าคณะหมายเลข ๗
พระเมธีวรญาณ
พระเมธีวรญาณ
เจ้าคณะหมายเลข ๘
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ
เจ้าคณะหมายเลข ๙
พระราชภาวนาวิมล วิ.
พระเทพภาวนามงคล วิ.
เจ้าคณะหมายเลข ๑๐
พระมหาฉิ่ง สิริวฑฺฒโก
พระมหาฉิ่ง สิริวฑฺฒโก
เจ้าคณะหมายเลข ๑๑
พระสิริชัยโสภณ
พระราชสุรวาที
เจ้าคณะหมายเลข ๑๒
พระมหาจำเริญ เขมวีโร
พระมหาจำเริญ เขมวีโร
เจ้าคณะหมายเลข ๑๓
พระครูศรีภัทราภรณ์
พระครูศรีภัทราภรณ์
เจ้าคณะหมายเลข ๑๔
พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม
พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม
เจ้าคณะหมายเลข ๑๕
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
เจ้าคณะหมายเลข ๑๖
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร
พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร
เจ้าคณะหมายเลข ๑๗
พระสรภาณกวี
พระสรภาณกวี
เจ้าคณะหมายเลข ๑๘
พระครูสรภารพิสุทธิ์
พระครูสรภารพิสุทธิ์
เจ้าคณะหมายเลข ๑๙
พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ
เจ้าคณะหมายเลข ๒๐
พระครูปริยัติคุณาธาร
พระครูปริยัติคุณาธาร
เจ้าคณะหมายเลข ๒๑

พระธนนันถ์ สุเขโม
เจ้าคณะหมายเลข ๒๒
พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์
พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะหมายเลข ๒๓
พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ
พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ
เจ้าคณะหมายเลข ๒๔
พระครูวรปัญญาคุณ
พระครูวรปัญญาคุณ
เจ้าคณะหมายเลข ๒๕

พระครูวินัยธรธีรพงษ์ ธีรวํโส
เจ้าคณะหมายเลข สลัก ๑

พระมหาลำใย ชุตินฺธโร
พระมหาลำใย ชุตินฺธโร
เจ้าคณะหมายเลข สลัก ๒
พระเมธีธรรมาจารย์
พระเมธีธรรมาจารย์
เจ้าคณะหมายเลข สลัก ๓
พระครูศรีปริยัตินิเทศก์
พระครูศรีปริยัตินิเทศก์
เจ้าคณะหมายเลข สลัก ๔

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: