ดาวน์โหลด

ใบสมัครเรียน/สอบ ของมหาธาตุวิทยาลัย ทั้ง ๒ แผนก

แผนกธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

  • ใบสมัครเรียนนักธรรม/ธรรมศึกษา มหาธาตุวิทยาลัย
  • ใบสมัครสอบสนามหลวง แผนกนักธรรม/ธรรมศึกษา มหาธาตุวิทยาลัย

แผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย

แบบฟอร์มหนังสือราชการ