การศึกษา

Mahathat-Witthayalai

ประวัติมหาธาตุวิทยาลัย

สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรจากในวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกไปจัดเป็นบาลีวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ (ร.ศ.๑๐๘) โปรดให้สถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้นามวิทยาลัยในประเทศนี้ และจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

line-2

 

ผู้บริหาร มหาธาตุวิทยาลัย

 Phra Tham Suthiพระธรรมปัญญาบดี
นายกมหาธาตุวิทยาลัย

Chaokhana-6 พระราชวิสุทธิโมลี
ผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย
 Chaokhana-7พระสุวิมลธรรมาภรณ์
บริรักษ์มหาธาตุวิทยาลัย
Chaokhana-8พระเมธีวรญาณ
เลขานุการมหาธาตุวิทยาลัย
Chaokhana-3พระราชสิทธิมุนี วิ.
ผู้อำนวยการแผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Chaokhana-22พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ
ผู้อำนวยการแผนกธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

 

 

 การศึกษาภายในมหาธาตุวิทยาลัย ทั้ง ๒ แผนก

แผนกธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

แผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: