กฐินพระราชทาน สำนักวัดมหาธาตุ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
——————————————————

หมายกำหนดการ
เวลา ๑๖.๕๐ น.

– พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๐ น.

– เสด็จถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
(รถยนต์ที่นั่งเทียบทางขวา ประตูด้านในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ด้านถนนหน้าพระธาตุ)
– ประทับยืน
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
– เสด็จเข้าสู่พระมณฑป
– ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
– ทรงกราบ
– เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ
– ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต
– ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส
– ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญพระประธานพระอุโบสถ
– ทรงกราบ
– ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร ประทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น
– เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว
– ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน
– ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ ๓ หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน
– ทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าเหมือนเดิม
– ทรงประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒
– ประทับพระเก้าอี้ (พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม)
– เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสนะแล้ว
– เสด็จไปทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน
– ประทับพระเก้าอี้ที่เดิม
– ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)
– เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
– ทรงลาพระสงฆ์
– พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดมหาธษตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถวายของที่ระลึก
– เสด็จประทับรถยนต์ที่นั่ง กลับวังศุโขทัย
– เสด็จกลับวังศุโขทัย

การแต่งกาย

  • ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว
  • ข้าราชการในพระองค์ ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว
  • ข้าราชการในพื้นที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว

 

 

สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
ตุลาคม ๒๕๕๙