ครู มหาธาตุวิทยาลัย

ครู มหาธาตุวิทยาลัย

๐๑. พระครูศรีปริยัตินิเทศก์
๐๒. พระครูศรีภัทราภรณ์
๐๓. พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ
๐๔. พระมหาสนั่น โสภโณ
๐๕. พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ดร.
๐๖. พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
๐๗. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุลโล
๐๘. พระมหาจำรัส อจโล
๐๙. พระมหาลำใย ชุตินฺธโร
๑๐. พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ
๑๑. พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน
๑๒. พระมหาดำเนิน วรปญฺโญ
๑๓. พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม
๑๔. พระมหาดอกรัก ปิยสีโล
๑๕. พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
๑๖. พระมหาวินัย วชิรเมธี
๑๗. พระมหาเธียร เทวยโส
๑๘. พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ
๑๙. พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู
๒๐. พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม
๒๑. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม