หลักสูตรบาลี

โครงสร้างหลักสูตร
ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙

ประโยค ๑-๒ และเปรียญตรีปีที่ ๑-๒ หมวดบาลีศึกษา
วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ ถึง ภาค ๔
วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำ

ประโยค ป.ธ. ๓
-วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘
-วิชาสัมพันธ์ไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘
-วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน
-วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทยโดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบลักษณะวรรคตอนตัวอักษร ตามสมัยนิยม หลักสูตรใช้หนังสือที่ควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ

ประโยค ป.ธ. ๔
-วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑
-วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑

ประโยค ป.ธ. ๕
-วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๒ ถึง ภาค ๔
-วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๒

ประโยค ป.ธ. ๖
-วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘
แต่ในการสอบกรรมการจะแปลประโยคที่ออกสอบเป็นความไทยโดยสันทัด หรืออาจดัดแปลงสำนวนและท้องเรื่อง หรือตัดทอนที่ต่างๆมาเรียงติดต่อกันเป็นประโยคสอบไล่ ก็ได้
-วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค)
ตติยสมันตปาสาทิกา แปล (มหาวรรค) ตอน ๑
ตติยสมันตปาสาทิกา แปล (มหาวรรค) ตอน ๒
จตุตถสมันตปาสาทิกา แปล (จุลวรรค)
ปัญจมสมันตปาสาทิกา แปล (ปริวาร)
สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค)
สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมนฺตปาสาทิกา (จตุตฺโถ ภาโค)

ประโยค ป.ธ. ๗
-วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค)
-วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ปฐโม-ทุติโย ภาโค)
ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๑-๓
ทุตยสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๑-๒
สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค)
สารตฺถทีปนี นาม วินยฏีกา สมนฺตปาสาทิกา (ปฐโม-ตติโย ภาโค)

ประโยค ป.ธ. ๘
-วิชาแต่งฉันท์มคธ แต่งฉันท์เป็นภาษามคธ ๓ ฉันท์ ในจำนวน ๖ ฉันท์ คือ:-
(๑) ปัฐยาวัตร (๒) อินทรวิเชียร
(๓) อุเปนทรวิเชียร (๔) อินทรวงศ์
(๕) วังสัฏฐะ (๖) วสันตดิลก
ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
-วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค)
-วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส (ปฐโม-ตติโย ภาโค)
ปรมตฺถมญฺชุสาย นาม ฯ (ปฐโม-ตติโย ภาโค)

ประโยค ป.ธ. ๙
-วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
-วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ฯ
-วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม-
อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎีกา
อภิธมฺมตฺถวิภาวินียา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ปฐโม-ตติโย ภาโค)