หลักสูตรนักธรรม/ธรรมศึกษา

รายวิชาของนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี, โท, เอก

นักธรรมชั้นตรี / ธรรมศึกษาตรี

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา พุทธประวัติ
วิชา วินัยบัญญัติ
วิชา ศาสนพิธี  (เฉพาะธรรมศึกษา)
วิชา เบญจศีลเบญจธรรม (เฉพาะธรรมศึกษา)

นักธรรมชั้นโท / ธรรมศึกษาโท

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
วิชา ธรรมะ
วิชา อนุพุทธประวัติ
วิชา วินัยมุข
วิชา ศาสนพิธี (เฉพาะธรรมศึกษา)
วิชา อุโบสถศีล  (เฉพาะธรรมศึกษา)

นักธรรมชั้นเอก / ธรรมศึกษาเอก

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
วิชา ธรรมะ
วิชา พุทธานุพุทธประวัติ
วิชา วินัยมุข
วิชา กรรมบถ (เฉพาะธรรมศึกษา)