สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๖

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๖

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา คำว่า “อาสาฬหบูชา” การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ โดยย่อมาจาก “อาสาฬหปุณณมีบูชา” เป็นวันที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา หรือทรงแสดงธรรม ครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามระเบียบสำนักวัดมหาธาตุ

ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามระเบียบสำนักวัดมหาธาตุ

พระภิกษุ-สามเณร ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามระเบียบสำนักวัดมหาธาตุ ความเป็นมา นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นต้นมา สำนักวัดมหาธาตุได้เปิดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น จึงได้วางระเบียบการรับพระภิกษุสามเณรขึ้นใหม่ คือ ต้องมีหนังสือฝากของเจ้าคณะเป็นหลัก พร้อมมีการรับรองดั้งกล่าวมาแล้วนั้นทุกประการ

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติชาดก

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติชาดก

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เพื่อสมทบทุนสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสาขาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๒๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ทำบุญอุทิศถวายแด่พระธรรมธีรราชมหามุนี

ทำบุญอุทิศถวายแด่พระธรรมธีรราชมหามุนี

ขอเชิญเหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่อถวายแด่ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) และอดีตวิปัสสนาจารย์ทุกรูป วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ (ปีที่ ๒๕) ณ สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กำหนดการ ในโอกาสพิเศษครบ ๒๕ ปี กองเลขาฯ จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ จำนวน ๒๐๐ คน

ภาพกิจกรรมงานทอดผ้าป่ามหากุศล

ภาพกิจกรรมงานทอดผ้าป่ามหากุศล

ภาพกิจกรรมงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ณ ประเทศนเธอร์แลนด์ ในวันวิสาขบูชาที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา

พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา

พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธี พร้อมคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และคณะญาติโยมอุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันอัฎฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โครงการทอดผ้าป่า เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนาวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการทอดผ้าป่า เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนาวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี จำนวน ๒,๖๐๐ กองๆ ๒,๖๐๐ บาท เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันวิสาขบูชาที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์ ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ปีมะเส็ง (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ) เบญจศก จุลศักราช ๑๓๗๕ ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน        วันที่ ๑๔ เมษายน เป้น วันมหาสงกรานตื ทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๒ นาฬิกา ๐๒ นาที ๐๒ วินาที         นางสงกรานต์…

รายชื่อผู้เข้าสอบประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

รายชื่อผู้เข้าสอบประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ รวม ๒๘ คณะจังหวัด จำนวน ๔๘๑ รูป มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สอบบาลี ประโยค ป.ธ. ๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

สอบบาลี ประโยค ป.ธ. ๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

สอบประโยค ป.ธ.๕ ประจำปี ๒๕๕๖ สนามสอบวัดมหาธาตุ  ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันที่ ๗-๘-๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์วัดมหาธาตุดอทคอม -หลักการและเหตุผล- ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิต หล่อหลอมเป็นศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของวิถีชีวิต