สอบบาลี ประโยค ป.ธ. ๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

สอบประโยค ป.ธ.๕ ประจำปี ๒๕๕๖ สนามสอบวัดมหาธาตุ  ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันที่ ๗-๘-๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕

ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์วัดมหาธาตุดอทคอม -หลักการและเหตุผล- ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิต หล่อหลอมเป็นศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของวิถีชีวิต

ประวัติพระธรรมสุธี

พระธรรมสุธี พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2473 ณ หมู่ที่ 5 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา