ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามระเบียบสำนักวัดมหาธาตุ

พระภิกษุ-สามเณร ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามระเบียบสำนักวัดมหาธาตุ

ความเป็นมา

นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นต้นมา สำนักวัดมหาธาตุได้เปิดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น จึงได้วางระเบียบการรับพระภิกษุสามเณรขึ้นใหม่ คือ ต้องมีหนังสือฝากของเจ้าคณะเป็นหลัก พร้อมมีการรับรองดั้งกล่าวมาแล้วนั้นทุกประการ และเมื่อเจ้าอาวาสจะพิจารณาพระภิกษุสามเณรรูปใดไว้ ก็จะบันทึกในท้ายหนังสือฝากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบก่อน คือ ให้เข้ากัมมัฏฐานก่อน เมื่อผ่านการปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่จะอบรมเกี่ยวกับระเบียบวัดและซ้อมสวดมนต์ ทั้งแบบสวดสังโยคและมคธ ทั้งคอยสอดส่องดูความประพฤติปฏิบัติด้วย เมื่อเห็นว่าเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี หมั่นขยันในการอบรมดี จึงจะนำเสนอเจ้าอาวาสอนุมัติให้เข้าทะเบียนวัดต่อไป

อนึ่ง ในขณะที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ พระอาจารย์ผู้กำกับสอบอารมณ์ก็ค่อยสอดส่องดูความประพฤติปฏิบัติไปในตัว การรับพระภิกษุและสามเณรเข้าอยู่วัดมหาธาตุทั้งอดีตและปัจจุบันกวดขัน เลือกเฟ้นกันมาก เพราะวัดมหาธาตุมีภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาในพรรษาหนึ่งๆ จำนวนมาก ถ้าได้ผู้มีความประพฤติและอัธยาศัยไม่ดีเข้ามา ก็จะทำความเดือดร้อนแก่หมู่คณะจึงจำเป็นต้องกวดขันในเรื่องนี้

ทั้งนี้โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒-๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นหนึ่งในระเบียบปฏิบัติของสำนักวัดมหาธาตุ

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้มาอยู่ใหม่ และ ขออนุโมทนากับคณะของคุณโยม ตระกูลทองโอฬาร จากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพตลอดโครงการ

ภาพกิจกรรม ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

[fbphotos id=403276813112046]

ภาคปฏิบัติช่วงบ่าย วันที่ ๑ (ชุด๒)

[fbphotos id=403395269766867]

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: