บุคลากรแผนกบาลี

ผู้บริหารแผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

Chaokhana-3พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
ผู้อำนวยการแผนกบาลี
Chaokhana-4พระญาณสมโพธิ
รองผู้อำนวยการแผนกบาลี
Phra Maha Te Chinพระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู
เลขานุการแผนกบาลี
Chaokhana-Salak-4พระครูศรีปริยัตินิเทศก์
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Chaokhana-Salak-2พระมหาลำใย ชุตินฺธโร
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

Coming-Soonพระมหาดอกรัก ปิยสีโล
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Phra Maha Damnoenพระมหาดำเนิน วรปญฺโญ
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

Phra Maha Phai Thunพระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ดร.
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Phra Maha Chamratพระมหาจำรัส อจโล
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

Chaokhana-15พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Phra Maha Winaiพระมหาวินัย วชิรเมธี
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

Phra Maha Thianพระมหาเธียร เทวยโส
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Phra Maha Sananพระมหาสนั่น โสภโณ
ชั้นประโยค ป.ธ.๕
Phra Maha Phairotพระมหาไพโรจน์ ญาณกุลโล
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
Chaokhana-24พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย
 Mae Chi Kritsanaผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: