บุคลากรแผนกธรรม

ผู้บริหารแผนกธรรม มหาธาตุวิทยาลัย


พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม
ผู้อำนวยการแผนกธรรม

รองผู้อำนวยการแผนกธรรม

เลขานุการแผนกธรรม

พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย
พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน
พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: