บุคลากรแผนกธรรม

ผู้บริหารแผนกธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ
พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ
ผู้อำนวยการแผนกธรรม
พระครูศรีภัทราภรณ์
พระครูศรีภัทราภรณ์
รองผู้อำนวยการแผนกธรรม
Phra Mahachai Wutพระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ
เลขานุการแผนกธรรม
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย
พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน
พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม
ครูนักธรรม มหาธาตุวิทยาลัย

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: