ผลสอบนักธรรม ปี ๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกได้ 
สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

[วิธีการค้นหารายชื่อของท่าน กดปุ่ม Ctrl + F ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อ/นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการค้นหา]

ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นเอก
สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)
สำนักเรียน วัดมหาธาตุ  ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๑ รูป

เลขที่

คำหน้า

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

สังกัดวัด

เขต

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๑

พระ

สุรชัยติกฺขปญฺโญชัยกิจ

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๒

พระ

กฤษณะชนม์สุสํวโรอุดมวิชญ์ลีกุล

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๓

พระ

จักร์กฤษฐานธมฺโมสุวรรณเกิด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๔

พระ

พุทธาฐิตโพธิจันทร์สมบูรณ์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๕

พระ

ไมตรีเขมนนฺโทสิทธิลา

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๖

พระ

พิเชษฐฐิตปญฺโญตรึงตราจิตกุล

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๗

พระ

เฉลิมชัยปญฺญารตโนราชุรัชต

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๓๕๖/๐๐๐๘

สามเณร

วิทวัฒน์ –กัญหา

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร


ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖

นักธรรมชั้นโท
สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)
สำนักเรียน วัดมหาธาตุ  ส่งสอบ ๒๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒๕ รูป สอบได้ ๑๕ รูป สอบตก ๑๐ รูป

เลขที่

คำหน้า

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

สังกัดวัด

เขต

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๑

พระ

บุญชูปุญฺญภาโคตันติโชคอนันต์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๒

พระ

วารุศฐานวุฑฺโฒมหาโพธิ์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๓

พระ

จิรโชติอภิโชโตสงวนปิยะพันธ์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๔

พระ

กิจจาสนฺตจิตฺโตสัจจาสถิต

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๕

พระ

โชคปชาสุนฺทรญาโณหอมจันทร์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๖

พระ

ธนิกเตชพโลพวงปรีดา

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๗

พระ

ฐาณัฎฐ์ภูริปญฺโญสุขเกษม

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๘

สามเณร

บัณฑิต –หัดสระน้อย

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๐๙

สามเณร

นิทัด –อภิวันท์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๑๐

สามเณร

วัฒนา –ผลาจันทร์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๑๑

สามเณร

ฐานันดร –ยังเมือง

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๑๒

สามเณร

วีระชัย –คำยา

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๑๓

สามเณร

ปรมัตถ์ –สายนันไชย

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๑๔

สามเณร

สุทธิพงศ์ –ใจการ

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๒๕๖/๐๐๑๕

พระ

ฐปนวงศ์กิตฺติธโรเหมณี

อมรินทราราม

บางกอกน้อย

 

ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นตรี
สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)
สำนักเรียน วัดมหาธาตุ ส่งสอบ ๒๖ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒๖ รูป สอบได้ ๒๔ รูป สอบตก ๒ รูป

เลขที่

คำหน้า

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

สังกัดวัด

เขต

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๑

พระ

ปฐมรัตน์กิตฺติปาโลดลลาภะ

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๒

พระ

อมรทีปธมฺโมจิรสินโภควินท์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๓

พระ

เจริญเขมจิตฺโตจตุรงค์ล้ำเลิศ

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๔

พระ

ชวลิตฉนฺทสีโลอดิสยเทพกุล

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๕

พระ

คมกลัดโชติวโรสฤษฎีชัยกุล

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๖

พระ

ศุภสินเปสโลวงษ์สามี

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๗

พระ

รพินทรนาทญาณมงฺคโลเทมะธนานนท์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๘

พระ

กมลกมโลแซ่ตั้ง

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๐๙

พระ

อุกฤษฏ์ปุญฺญลาโภเหลืองพยุง

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๐

พระ

กวีเขมเปโมย่ำสว่าง

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๑

พระ

ณัฐดนัยโชติญาโณบัวหลวง

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๒

พระ

นิรุทธ์กิตฺติคุโณธูปหอม

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๓

พระ

ภาณุวัฒน์อคฺครโตพิมพาพิพัฒน์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๔

พระ

กฤษณะปญฺญาวชิโรเต็มเปี่ยม

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๕

พระ

ศิรากรปญฺญาพโลกิจสุวรรณ

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๖

สามเณร

ไตรรัตน์ –แซ่ท้าว

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๗

สามเณร

ไชยา –ปินตา

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๘

สามเณร

คณพศ –ปาณะโตษะ

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๑๙

สามเณร

ณัฐศักดิ์ –ทรัพย์ประดิษฐ์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๒๐

สามเณร

บริวัฒน์ –ละพิบูลย์

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๒๑

สามเณร

วิศิษฐ์ –นามหมั่น

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๒๒

สามเณร

อาทิตย์ –คงคา

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๒๓

สามเณร

ภัสกร –วงศ์ไชย

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระนคร

กท ๑๑๕๖/๐๐๒๔

พระ

กิจพลกิจฺจพโลฐิติภากร

อินทรวิหาร

พระนคร

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: