ผลสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้
สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ๕ สนามสอบ ได้แก่

สนามสอบ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สนามสอบ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
สนามสอบ โรงเรียนวัดสวนส้ม
สนามสอบ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามสอบ โรงเรียนประชาบำรุง

[วิธีการค้นหารายชื่อของท่าน กดปุ่ม Ctrl + F ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อ/นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการค้นหา]

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้
สนามสอบ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ชั้น

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ผลการสอบ

ตรี

4

เผอิญจุนถาวร

สอบได้

ตรี

5

พรทิพย์แจงทอง

สอบได้

ตรี

7

สมใจรื่นไว

สอบได้

ตรี

8

สุขณาเขตต์ใหญ่

สอบได้

ตรี

11

ณรงค์ศรีทอง

สอบได้

ตรี

12

ณรงค์กอบหิรัญกุล

สอบได้

ตรี

13

ทัสดาพ่วงทิพากร

สอบได้

ตรี

14

ธนวรรณทองเสฐียร

สอบได้

ตรี

15

ธัญธรทุมรินทร์

สอบได้

ตรี

16

นพพรตรีเทวี

สอบได้

ตรี

18

นัดดาเกียรติศักดิ์บวร

สอบได้

ตรี

19

น้ำนวลสุวรรณรัตน์

สอบได้

ตรี

21

เนตรดาวเวชพาณิชย์

สอบได้

ตรี

22

บุษกานต์ดีดอกไม้

สอบได้

ตรี

24

ปริศนาสุรศร

สอบได้

ตรี

26

พจนีย์เพ็ชรศรีประสิทธิ์

สอบได้

ตรี

28

พรรณีหุณฑะสิริ

สอบได้

ตรี

29

พัชรีปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา

สอบได้

ตรี

30

มิ้งกุศลปฏิการ

สอบได้

ตรี

31

รสนาปลอดดี

สอบได้

ตรี

32

เรณุกาประเคนรี

สอบได้

ตรี

35

สุดเฉลียวพูลมาลัยทรัพย์

สอบได้

ตรี

37

สุนันทาศิริอาภานนท์

สอบได้

ตรี

38

สุภาพรพฤฒิวรวงศ์

สอบได้

ตรี

40

สุภาวดีล้อทองแท่ง

สอบได้

ตรี

42

สุรีย์วรรณสุขสมยศ

สอบได้

ตรี

43

สุวิมลคงสวัสดิ์วรากุล

สอบได้

ตรี

46

อภิชัยยุวนะเตมีย์

สอบได้

ตรี

47

อังคณาสุขเลิศนันทกิจ

สอบได้

ตรี

48

อัญชลีอนุรักษ์

สอบได้

ตรี

53

กล้วยไม้ราชเฉลิม

สอบได้

ตรี

55

จรวยรสทับสุข

สอบได้

ตรี

56

จรัชญารักษา

สอบได้

ตรี

57

จริตาจริตรัมย์

สอบได้

ตรี

58

ฉัตธนนันท์ไชยสา

สอบได้

ตรี

61

ณัฐกมลแซ่แพ

สอบได้

ตรี

62

ณัฏฐกิตติ์จันณรงค์

สอบได้

ตรี

69

ทับทิมเชียงยศ

สอบได้

ตรี

76

นุชนาฎกรวิเชียร

สอบได้

ตรี

79

บุณฑิตาณ สงขลา

สอบได้

ตรี

81

พรพิมลจำปาแขม

สอบได้

ตรี

84

พัชรินท์กลิ่นกุหลาบ

สอบได้

ตรี

86

พิมพ์ชนกกงม้า

สอบได้

ตรี

88

ภัทรนันท์ขวยไพบูลย์

สอบได้

ตรี

89

ภัทราพรสุขทิพยาโรจน์

สอบได้

ตรี

92

รสิกากริดกระโทก

สอบได้

ตรี

94

ราชาวดีสวัสดิ์สรรค์

สอบได้

ตรี

99

วรวุฒิใหแก้ว

สอบได้

ตรี

100

วรฤทัยสารพล

สอบได้

ตรี

102

สุธารัตน์สวนนาขันธ์

สอบได้

ตรี

104

สุรพงษ์ทิพย์ประไพ

สอบได้

ตรี

105

แสงทองแก้วเคน

สอบได้

โท

2

ดอกแก้วเมฆมุกดา

สอบได้

โท

3

ทองหล่อเพ็ชรน้ำน้อย

สอบได้

โท

4

เบญญาภาวรรณชัย

สอบได้

โท

5

ประทุมรอศรี

สอบได้

โท

6

สมหมายคำสังหาร

สอบได้

โท

8

กชานิภาศรีนวล

สอบได้

โท

9

เกศสุดาเกษโกวิท

สอบได้

โท

11

ชัชชฎามาศสุหร่ายนาค

สอบได้

โท

12

ณรงค์วิชิตญาณ

สอบได้

โท

13

ณฤดีโอวาทวรัญญู

สอบได้

โท

15

ณัทฐญาศศิณัฐญา

สอบได้

โท

16

ดารณีวาสนาส่ง

สอบได้

โท

17

ทัศนีย์โชคเจริญรัตน์

สอบได้

โท

18

ธวัชชัยแสงรัตน์

สอบได้

โท

19

นภวรรณพูลมาลัยทรัพย์

สอบได้

โท

20

นันท์ณภัสคาก้า

สอบได้

โท

21

นิสิตาจึงเจริญสุขยิ่ง

สอบได้

โท

23

พรลักษณ์ลิ้มอำนวย

สอบได้

โท

24

พรศรีสังขะวัฒนะ

สอบได้

โท

25

ภัทรภรวงษ์ศิริ

สอบได้

โท

27

แมนดาวใหม่

สอบได้

โท

28

ยุวรีทางทอง

สอบได้

โท

29

รังสิมาวงษ์บางชวด

สอบได้

โท

31

ศรัณย์รักษ์หิรัญจตุรภัทร

สอบได้

โท

32

สุนทรสุขสด

สอบได้

โท

33

สุพัฒน์ม่วงพัฒน์

สอบได้

โท

34

เสริมศิริบุญญศิริ

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่อยู่ในฐานข้อมูลแม่กองธรรม

โท

36

อรทัยศิริพิทักษ์โยธิน

สอบได้

โท

37

อรอนงค์กิติศรี

สอบได้

โท

38

อัญชลีวันท์นิลสนธิ

สอบได้

โท

40

กรกนกถนัดกลาง

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ จินตรัตน์ จิตใจงาม]

โท

41

กรรณิการ์ขาวเงิน

สอบได้

โท

42

จิรวัฒน์จิตใจงาม

สอบได้

โท

43

ชัยสิทธิ์โชติกนกปรีดา

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ นภาพร ศรีศิริภิญโญ]

โท

45

นนธนศักดิ์กมลปภาพงศ์

สอบได้

โท

46

นิราภรจีรบรรเจิดชัย

สอบได้

โท

47

เบญญาภาฉิมพลี

สอบได้

โท

49

ปัณฑิตาหัสสรังสี

สอบได้

โท

52

พาพรปิยะนาวิน

สอบได้

โท

58

วีรยุทธขจรสมบัติ

สอบได้

โท

62

สุทัตตาเกรียงพัฒนากุล

สอบได้

โท

63

สุวิไลบุญธวัชชัย

สอบได้

เอก

1

ประทินแจ่มกลัด

สอบได้

เอก

2

ประพิมปานพุก

สอบได้

เอก

5

โศภิดารัมมะเดช

สอบได้

เอก

6

กชวรรณจันทร์เณร

สอบได้

เอก

7

กอบกิจสิทธิธนกานต์

สอบได้

เอก

8

กุลนันท์เทียมจรัส

สอบได้

เอก

9

จิตติวรรณสัจจะวรรณคุณ

สอบได้

เอก

10

เฉลิมพลเจริญวัฒนมงคล

สอบได้

เอก

12

ณฐมนจุงใจ

สอบได้

เอก

13

ณัฐนันท์รักถิ่นไทย

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ จิตราพันธ์ รักษาขันธ์]

เอก

14

ดิลกจิตตเสนา

สอบได้

เอก

15

ทัศนีย์โชติสถิตย์ชัย

สอบได้

เอก

16

นันทนัชเกลียวอรรคเดช

สอบได้

เอก

17

ประภัสราวิรัชนาพร

สอบได้

เอก

18

พงษ์ศักดิ์เวชพาณิชย์

สอบได้

เอก

19

พรชัยอารมย์ดี

สอบได้

เอก

20

พันศักดิ์ภูวดลทัศไนย

สอบได้

เอก

21

พิทูริณียุกตะนันทน์

สอบได้

เอก

22

พิศณุพานิชเจริญ

สอบได้

เอก

23

มนทิราวงศ์นิติพัฒน์

สอบได้

เอก

24

มารศรีวิศาลสวัสดิ์

สอบได้

เอก

25

ลักคณาคุณาธิปพงษ์

สอบได้

เอก

26

วัชรชัยวงษ์สวัสดิ์

สอบได้

เอก

27

วิทยาพัฒนโสภณ

สอบได้

เอก

28

วิภาฉัตรทรงชัย

สอบได้

เอก

29

สุทธิลักษณ์ยิ้มดี

สอบได้

เอก

30

สุธรรมทองเทียนชัย

สอบได้

เอก

31

สุธิดาโสลา

สอบได้

เอก

32

สุนีย์พูลมาลัยทรัพย์

สอบได้

เอก

33

อรวรรณรอดสวัสดิ์

สอบได้

เอก

34

กรรณิกาสว่างวารีสกุล

สอบได้

เอก

35

กฤตวิทย์กริดกระโทก

สอบได้

เอก

37

กัญญารัตน์เนาว์แก้ว

สอบได้

เอก

38

คุณัชญ์อยู่ยงสินธุ์

สอบได้

เอก

39

จันดาโทธนะ

สอบได้

เอก

40

จินตรัตน์จิตใจงาม

สอบได้

เอก

41

จิระวัฒน์เจนวัฒนวิทย์

สอบได้

เอก

42

ชาญชนาจันทร์ดิษฐ์

สอบได้

เอก

43

ณรงค์ฤทธิ์มูลสาคู

สอบได้

เอก

44

ณัฐปภัสร์กมลปภาพงศ์

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ ณัฐปภัสร์ เคียนรัมย์]

เอก

45

ปีติปิยะนาวิน

สอบได้

เอก

51

ภาวีปิยะนาวิน

สอบได้

เอก

52

รังสิมันตุ์จีรบรรเจิดชัย

สอบได้

เอก

53

รัตนาภรณ์สุขอินทร์

สอบได้

เอก

54

วัลภาจันทร์ศิริทอง

สอบได้

เอก

55

ศิริวรรณดอกไธสง

สอบได้

เอก

56

ศุพิชญ์ภัทรอธิพัทธนัน

สอบได้

เอก

58

สิริธัญญาเจนวัฒนวิทย์

สอบได้

เอก

60

จันสมอิ่นคำ

สอบได้

เอก

61

นฤปกรณ์แฉ่งสวัสดิ์

สอบได้

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้
สนามสอบ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี

ชั้น

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ผลการสอบ

ตรี

1

กชกรดีกัง

สอบได้

ตรี

2

กชนิกาสุขจิตร

สอบได้

ตรี

5

กล้องเกียรติโพธิ์เงิน

สอบได้

ตรี

6

กอบโชคอินทร์ชื่น

สอบได้

ตรี

7

กัลยากรโมรานอก

สอบได้

ตรี

8

กาญจนาราชสีห์

สอบได้

ตรี

9

กานตรัตน์ฤทธิ์ณรงค์

สอบได้

ตรี

11

กิตติศักดิ์บัวลอย

สอบได้

ตรี

12

กีรติพุทธพงษ์

สอบได้

ตรี

14

แก้วเพิ่มสุวรรณ

สอบได้

ตรี

17

จรรยพรมณีวงษ์

สอบได้

ตรี

18

จักรพันธ์เทชะ

สอบได้

ตรี

19

จันทิพย์เทชะ

สอบได้

ตรี

25

เจษฏาภรณ์แก้วอบเชย

สอบได้

ตรี

28

ชนัญญาอิ่มทรัพย์

สอบได้

ตรี

29

ชนากานต์อินทสิทธิ์

สอบได้

ตรี

30

ชนินทร์เหล็กจีน

สอบได้

ตรี

33

ชลธิชาเรืองแจ้ง

สอบได้

ตรี

35

ชัยธวัชผินสุวรรณ

สอบได้

ตรี

37

ชามาวีธ์ดีจันทึก

สอบได้

ตรี

38

ชินวัตรโคตรดี

สอบได้

ตรี

39

โชติรสมีสตย์

สอบได้

ตรี

41

ญาณวุฒิรัตตัน

สอบได้

ตรี

43

ฐิติมาลมกิ่ง

สอบได้

ตรี

45

ณัฏฐาป้อมกลำ

สอบได้

ตรี

47

ณัฐกิตต์พึ่งทรัพย์

สอบได้

ตรี

52

ณัฐพลรวมนิยม

สอบได้

ตรี

53

ณัฐพลธารากฤษณ์

สอบได้

ตรี

54

ณัฐพลโสมเมา

สอบได้

ตรี

56

ณิชชารีย์เหมกลางพิพัฒน์

สอบได้

ตรี

57

ดวงใจดวงตา

สอบได้

ตรี

58

ดารารัตน์แสงจันทร์

สอบได้

ตรี

60

ตรีนภาโห้สุวรรณ

สอบได้

ตรี

62

ตันหยงมิตรัต

สอบได้

ตรี

64

ทิชาทนงจิตร

สอบได้

ตรี

66

ทิพวรรณจันทร

สอบได้

ตรี

67

เทพพิทักษ์เกิดไพบูลย์

สอบได้

ตรี

73

ธนพลบุบผา

สอบได้

ตรี

79

ธนากรราชกิจมา

สอบได้

ตรี

81

ธเนศภูพลับ

สอบได้

ตรี

82

ธัชพลรวดเร็ว

สอบได้

ตรี

86

ธีรพงษ์กระจง

สอบได้

ตรี

92

นรากรนาคเทียม

สอบได้

ตรี

96

นฤทธิ์คนคล่อง

สอบได้

ตรี

97

นฤพรเย็นใจ

สอบได้

ตรี

100

นันทวัฒน์งอกงาม

สอบได้

ตรี

101

นันทวุฒิงอกงาม

สอบได้

ตรี

102

น้ำฝนบุญเลิศฤทธิ์

สอบได้

ตรี

106

บัณฑิตามาลี

สอบได้

ตรี

107

บูรพานามตาแสง

สอบได้

ตรี

108

เบญจมาภรณ์สมบุญ

สอบได้

ตรี

110

เบญจวรรณนาคเสพ

สอบได้

ตรี

111

ปณิธานสุขใจ

สอบได้

ตรี

112

ปนัดดาปัชชาเขียว

สอบได้

ตรี

114

ประภาสิริทองคง

สอบได้

ตรี

118

ปวีณาแก้วยงกต

สอบได้

ตรี

121

ปาริชาติพรหมมาพันธุ์

สอบได้

ตรี

122

ปิ่นฉัตรฉายเพชร

สอบได้

ตรี

129

เปมิกาจาราษฎร์

สอบได้

ตรี

131

พงศธรนิศามณีจรัส

สอบได้

ตรี

132

พงษ์ภัควงศ์สระทอง

สอบได้

ตรี

133

พชรพลจันทร์สิงห์

สอบได้

ตรี

135

พรชิตาวีรกังวาลกุล

สอบได้

ตรี

138

พรพิมลจันทร์แจ้ง

สอบได้

ตรี

139

พรไพลินโพธิ์พระ

สอบได้

ตรี

140

พรไพลินแป้นถนอม

สอบได้

ตรี

141

พรรษาสร้อยแสง

สอบได้

ตรี

142

พรวลัยแป้นถนอม

สอบได้

ตรี

144

พร้อมพงษ์กรีเดช

สอบได้

ตรี

145

พลอยชมพูแป้นถนอม

สอบได้

ตรี

147

พิพัฒน์พลคำมาก

สอบได้

ตรี

148

พิมลรัตน์สายคำวงษ์

สอบได้

ตรี

149

พีรพัฒน์เชื้อเงิน

สอบได้

ตรี

150

เพชรลดาจิระดล

สอบได้

ตรี

151

เพ็ญนะภาจันทะพันธุ์

สอบได้

ตรี

155

ภควัตรพงษ์เวียงจันทร์

สอบได้

ตรี

156

ภัทรจิตราเดชมงคล

สอบได้

ตรี

158

ภานุเดชศรีรักษา

สอบได้

ตรี

160

มณฑิญาสิงห์เถื่อน

สอบได้

ตรี

161

มณีรัตน์เสนาจันทร์

สอบได้

ตรี

165

รัตติกาลบัวนาค

สอบได้

ตรี

168

รุ่งนภาคำพล

สอบได้

ตรี

170

ลลิตาพุกพันธ์

สอบได้

ตรี

171

ลูกปืนทาทอง

สอบได้

ตรี

172

วชิรชัยเจริญศรีวัฒนะชัย

สอบได้

ตรี

173

วนางคุ้มทรัพย์สิริ

สอบได้

ตรี

174

วรรณ์ชนะอินทะนาม

สอบได้

ตรี

176

วรรณธิดาวรสิงห์

สอบได้

ตรี

177

วรรณภากุลจันทร์

สอบได้

ตรี

178

วรรณวิไลนาคเสพ

สอบได้

ตรี

179

วรากรพันเพลิงพฤกษ์

สอบได้

ตรี

180

วรางคนางวิชิตรนาฤกษ์

สอบได้

ตรี

183

วัชระพงษ์ต๊ะนวล

สอบได้

ตรี

192

วิวัฒน์อนุมอญ

สอบได้

ตรี

197

วีระชัยลือโสภา

สอบได้

ตรี

199

วุฒิพงษ์รอดเลี้ยง

สอบได้

ตรี

202

ศราวุฒิสิงห์หรณ์

สอบได้

ตรี

205

ศรุตยาเป้ยดี

สอบได้

ตรี

206

ศศิกานต์จางวาง

สอบได้

ตรี

207

ศักรินทร์สายแวว

สอบได้

ตรี

220

สายสุรีย์วงษ์ธรรม

สอบได้

ตรี

223

สิรีธรโครตดี

สอบได้

ตรี

224

สุกัญญาศรีสุขพร้อม

สอบได้

ตรี

234

สุนิสาเฉลิมรำ

สอบได้

ตรี

240

สุวภากลันทกพันธ์

สอบได้

ตรี

243

สุวิมลอิ่มเปี่ยมสุข

สอบได้

ตรี

246

หทัยขวัญมะโนแจ่ม

สอบได้

ตรี

249

อนุชนาตทองอินทร์

สอบได้

ตรี

250

อนุชาจิระดล

สอบได้

ตรี

254

อภิชญาสาเทียน

สอบได้

ตรี

255

อภิชาตเชื้อคมตา

สอบได้

ตรี

263

อัญมณีอัตถีโพด

สอบได้

โท

1

กชกรประสานทรัพย์

สอบได้

โท

2

กฤตยาผิวอ่อนดี

สอบได้

โท

3

กลวัชรขันแวว

สอบได้

โท

4

กิตติยาสีมาตรา

สอบได้

โท

5

กุลวดีมารุตวงษ์

สอบได้

โท

6

เกวลินกิจประเสริฐ

สอบได้

โท

7

เกวลินอินทโก

สอบได้

โท

9

คืนดีเอมโอษฐ

สอบได้

โท

11

จิราภรณ์ขำดี

สอบได้

โท

12

ชลสิทธิ์ยิ้มละม้าย

สอบได้

โท

13

ณัฏฐณิชาทนงจิตร

สอบได้

โท

17

ณัฐภัทรคงลือรักษ์

สอบได้

โท

18

ทอแสงวงษ์ภักดี

สอบได้

โท

19

ทัตธนพาจิตร

สอบได้

โท

20

ทิพวรรณนางปัญญา

สอบได้

โท

23

นพมาศศุภธรรมกิจ

สอบได้

โท

24

นิศารัตน์แสงเดือน

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ นิตยา กลิ่นจันทร์]

โท

25

นีรนุชอินทไทร

สอบได้

โท

26

ปรมาภรณ์วัชรตระกูล

สอบได้

โท

27

ปรารถนาคำพาจิตร

สอบได้

โท

30

ปริษาพรบุญมี

สอบได้

โท

31

พัชรินทร์มณีรัตน์

สอบได้

โท

35

รุจาภาบุญสุขมาก

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ วัชรวิทย์ พันธ์งาม]

โท

36

วนาลีชนะกิจ

สอบได้

โท

38

วรรณนิสาชูเชิด

สอบได้

โท

39

วัชรพงษ์ชัยทอง

สอบได้

โท

40

วัชรากรดีกัง

สอบได้

โท

44

วิมลสิริเบญจางค์นรา

สอบได้

โท

46

สมฤดีภูครองหิน

สอบได้

โท

47

สิรินาฏรัตนางกูร

สอบได้

โท

48

สิริรัตน์ดอกไม้ขาว

สอบได้

โท

49

สุขสันต์ขวัญเพ็ชร

สอบได้

โท

50

สุทธิดาวงค์ชัย

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ สุพรรษา ไพรศรี]

โท

52

สุพรรษาไพรศรี

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ พนิดา ตั้นสกุล]

โท

55

อนุตราพรผลพูน

สอบได้

โท

58

อานุภาพจำเดิม

สอบได้

เอก

2

กัลยาดีรักษา

สอบได้

เอก

3

แก้วตาบึ้งซ้าย

สอบได้

เอก

4

ชณัฐตาดวงโสม

สอบได้

เอก

5

ชนิกาอินสกุล

สอบได้

เอก

7

ณวศรเขตต์คำแดง

สอบได้

เอก

9

ณัฐพรวันหมัส

สอบได้

เอก

15

นุสราบุตรพรม

สอบได้

เอก

17

พรทิพย์หนองแสง

สอบได้

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้
สนามสอบ โรงเรียนวัดสวนส้ม

ชั้น

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ผลการสอบ

ตรี

1

กชกรบางวิเศษ

สอบได้

ตรี

2

กนกทิพย์ศรีโยธา

สอบได้

ตรี

3

กนกวรรณวงศ์คช

สอบได้

ตรี

4

กนกวรรณปานเอี่ยม

สอบได้

ตรี

5

กนกวรรณทองคำ

สอบได้

ตรี

6

กรกมลแน่นอุดร

สอบได้

ตรี

7

กฤตวัฒนพานิชาภรณ์

สอบได้

ตรี

8

กฤษกรแย้มบางยาง

สอบได้

ตรี

9

กัญญาโพธิ์ภิรมย์

สอบได้

ตรี

10

กัญญารัตน์เหล่าหา

สอบได้

ตรี

11

กัญญารัตน์ไชยพัฒน์

สอบได้

ตรี

13

กิตติพรไผ่ทอง

สอบได้

ตรี

14

กุลธิดามัธยมจันทร์

สอบได้

ตรี

15

กุลปริยายุวะวาสน์

สอบได้

ตรี

16

เกรียงศักดิ์มะโนชัย

สอบได้

ตรี

17

เกวลินศรีปุณะ

สอบได้

ตรี

18

เกศรินโพนขาว

สอบได้

ตรี

19

ขวัญเรือนศาลางาม

สอบได้

ตรี

20

คณานันท์อบเชย

สอบได้

ตรี

21

คณิศรแก้วเกษ

สอบได้

ตรี

22

คมเดชโพธิ์เกษม

สอบได้

ตรี

23

จักรวัฒน์ยุติศาสตร์

สอบได้

ตรี

24

จันทิมาเมืองแป้น

สอบได้

ตรี

25

จิรวัฒนาถิ่นเหนือ

สอบได้

ตรี

26

จิราพรแซ่ซิ้ม

สอบได้

ตรี

27

จีรนันท์จันทรตัง

สอบได้

ตรี

28

เจษฎายั่วยวนดี

สอบได้

ตรี

29

ชนกนันท์สกุนินนท์

สอบได้

ตรี

30

ชนกสุดาโยสีดา

สอบได้

ตรี

31

ชนาธิปหมวดจันทร์

สอบได้

ตรี

34

ช่อประกายสังข์เมือง

สอบได้

ตรี

37

ชาลิสาหมูสีโทน

สอบได้

ตรี

41

ฐิติมาทองไทย

สอบได้

ตรี

42

ณฐิกาพูนพนัง

สอบได้

ตรี

44

ณัฐกัญญาเสนาพรม

สอบได้

ตรี

46

ณัฐนรีคำยะอุ่น

สอบได้

ตรี

48

ณัฐพงษ์หนึ่งด่านจาก

สอบได้

ตรี

49

ณัฐภัทรปาระเก

สอบได้

ตรี

51

ณัฐสุภามงคลการ

สอบได้

ตรี

54

ดิษฐวัฒน์ดุลพินิจนันท์

สอบได้

ตรี

56

ต้นตระการเป้าสุวรรณ

สอบได้

ตรี

57

ตะวันจันทร์เสน

สอบได้

ตรี

62

ทัศนาพรปุยฝ้าย

สอบได้

ตรี

63

ทัศพรดวงสีจันทร์

สอบได้

ตรี

64

ทีปกรเจตนะจิตร

สอบได้

ตรี

73

ธนภรณ์คำชาติ

สอบได้

ตรี

74

ธนภูมิทองแม้น

สอบได้

ตรี

78

ธนาภาฤกษ์วิธี

สอบได้

ตรี

80

ธราธรวันงาม

สอบได้

ตรี

83

ธิดาวรรณคำแสง

สอบได้

ตรี

84

ธิษาชลศรีโยธา

สอบได้

ตรี

86

ธีรภัทร์เผ่าเพ็ง

สอบได้

ตรี

92

นภพรน่าชม

สอบได้

ตรี

97

นริศราด่านศรีเพชร

สอบได้

ตรี

101

นารีรัตน์คำภิระปาวงศ์

สอบได้

ตรี

102

น้ำทิพย์สอนปัน

สอบได้

ตรี

103

นิชานันท์มั่นคง

สอบได้

ตรี

109

เบญจวรรณไกรสาร

สอบได้

ตรี

112

ปฐมพรอ่อนสำลี

สอบได้

ตรี

113

ปฐมาวดีแก้วขาว

สอบได้

ตรี

117

ปภัสสรโพธิ์ดำ

สอบได้

ตรี

118

ประกาศิตอินตา

สอบได้

ตรี

123

ปรางมุกอินทร

สอบได้

ตรี

125

ปวิชญาจะเชิญรัมย์

สอบได้

ตรี

127

ปาริฉัตร์หลงพิมาย

สอบได้

ตรี

128

เปรมศิณีจำนงค์

สอบได้

ตรี

130

พชรพลเอี่ยมอิ่ม

สอบได้

ตรี

132

พรธิราหอมสมบัติ

สอบได้

ตรี

133

พรนิภาทองคำ

สอบได้

ตรี

134

พรปวีณ์ทองสุข

สอบได้

ตรี

136

พรรณวษาใบบัวเผื่อน

สอบได้

ตรี

138

พรหมพรลีพรม

สอบได้

ตรี

139

พฤกษาแก้วสุวรรณ์

สอบได้

ตรี

140

พฤษรุ่งสว่าง

สอบได้

ตรี

144

พัชรีพรกิริรัมย์

สอบได้

ตรี

145

พันธกานต์แซ่ลิ้ม

สอบได้

ตรี

147

พากเพียรมหาสิงห์

สอบได้

ตรี

148

พิจิตราสมานทอง

สอบได้

ตรี

149

พิทยาพลฤทธิเดช

สอบได้

ตรี

150

พิมพกานต์ปิ่นเลิศ

สอบได้

ตรี

152

พีรพงษ์ศรีสุพันธ์

สอบได้

ตรี

154

พีรพัฒน์กิ่งตุ้ม

สอบได้

ตรี

155

เพ็ญพิชชาอาจเทศ

สอบได้

ตรี

156

ไพลินศรีจันทร์เจ้า

สอบได้

ตรี

158

ภักดิพรเทพพงษ์

สอบได้

ตรี

172

มนทกาญจน์กิคอม

สอบได้

ตรี

173

มนัสนันท์ศรีชุม

สอบได้

ตรี

176

มินธาดาสิทธิเดช

สอบได้

ตรี

177

มีภูมิขันตี

สอบได้

ตรี

181

เมธามณีโชติ

สอบได้

ตรี

185

รพีพัฒน์อารีรัตนเวช

สอบได้

ตรี

188

รสาศรีหนองดุม

สอบได้

ตรี

195

รัตนากรอุปสิทธิ์

สอบได้

ตรี

196

รัตนาวลีพันธ์ศรี

สอบได้

ตรี

199

เลิศกมลฉัตรชินาระดี

สอบได้

ตรี

202

วนัสนันท์ราชคูบอล

สอบได้

ตรี

203

วรพงษ์ไลยรัตน์

สอบได้

ตรี

205

วรรณรดาเคลือศิลป์

สอบได้

ตรี

209

วราพรผลุงกระโทก

สอบได้

ตรี

210

วราภรณ์อ่วมอิ่ม

สอบได้

ตรี

212

วสุธรคำเกลี้ยง

สอบได้

ตรี

215

วารีรัตน์สมนาม

สอบได้

ตรี

220

วีนัสสาริมาตย์

สอบได้

ตรี

227

ศิริรัตน์มูลมานะ

สอบได้

ตรี

232

สมฤดีสาริกา

สอบได้

ตรี

235

สาวินีกุลเจริญ

สอบได้

ตรี

237

สิทธิโชคถมปัด

สอบได้

ตรี

240

สิริญญาสิงห์สาธร

สอบได้

ตรี

243

สุกานดาวิสัยหมั่น

สอบได้

ตรี

245

สุชานันท์แก้วอบเชย

สอบได้

ตรี

246

สุทธิพงษ์นิ่มมา

สอบได้

ตรี

253

สุริยารื่นบุญ

สอบได้

ตรี

254

เสาวลักษณ์เกียรติมั่น

สอบได้

ตรี

260

อนุชาประหยัดทรัพย์

สอบได้

ตรี

265

อมรเทพเทียรมล

สอบได้

ตรี

266

อมลภาพันต่วน

สอบได้

ตรี

267

อริศราวิมลสุข

สอบได้

ตรี

268

อริสราภรณ์ผาใต้

สอบได้

ตรี

269

อัครเมขลาแสนเส็ก

สอบได้

ตรี

276

อิทธิกรพลกลาง

สอบได้

ตรี

277

อุทุมพรช่วยชู

สอบได้

ตรี

278

อุมาพรพลวงค์

สอบได้

โท

3

กฤตติญาจุลพันธ์

สอบได้

โท

4

กิตติภพปากน้ำ

สอบได้

โท

6

เจษฎาสิงหาราม

สอบได้

โท

9

ชนิดาพานทอง

สอบได้

โท

10

ชนินทร์คำเสียง

สอบได้

โท

11

ชลธิชาพานทอง

สอบได้

โท

12

ชาติชายชาติเชิงเชาว์

สอบได้

โท

14

ณัฐวดีชำนะหาญ

สอบได้

โท

15

ณิศวราลือศิริ

สอบได้

โท

18

ธารารัตน์อาบชาติ

สอบได้

โท

21

เนตรนรินทร์เภตรา

สอบได้

โท

23

ปพิชญาพรมจาก

สอบได้

โท

24

ปภัสราแสงสกุลรุ่งเรือง

สอบได้

โท

26

ปวันรัตน์บัวล้อม

สอบได้

โท

29

พัชราภรณ์พึ่งงาม

สอบได้

โท

33

พิยดาพวงจันทร์

สอบได้

โท

34

พีรดลย์รินเสนา

สอบได้

โท

35

มณีรัตน์ชูสุวรรณ

สอบได้

โท

36

เมธาวดีวัฒนการุณวงศ์

สอบได้

โท

37

ยศวดีเจริญยิ่ง

สอบได้

โท

40

สุรศักดิ์ธรรมวัติ

สอบได้

โท

41

อรุณวรรณรื่นบุญ

สอบได้

โท

42

อุไรวรรณภู่มณี

สอบได้

เอก

1

สุกัญญาสกุลเดียว

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้ง เป็นของชั้นตรี ไม่สามารถนำมาสอบชั้นเอกได้

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้
สนามสอบ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ผลการสอบ

ตรี

2

กมลชนกธาราไพศาล

สอบได้

ตรี

4

กฤษณภูมิชื่อชูแพง

สอบได้

ตรี

10

เกศมณีเครือบุญ

สอบได้

ตรี

11

ขวัญมนัสทองพราว

สอบได้

ตรี

16

จิตตินันท์สืบมา

สอบได้

ตรี

20

จิราวรรณวงษ์สนิท

สอบได้

ตรี

21

เจนจิราเกตุเพชร

สอบได้

ตรี

22

เจนจิราลมูลมอล

สอบได้

ตรี

25

ชนกันต์สืบมา

สอบได้

ตรี

27

ชนิดาชาญชิต

สอบได้

ตรี

28

ชนิดาภาแก้วพุฒ

สอบได้

ตรี

44

ณัฐพงศ์อัจจาครุ

สอบได้

ตรี

56

ทองวรรณคำลาสินธ์

สอบได้

ตรี

65

ธนาพรยืนนาน

สอบได้

ตรี

68

ธัญลักษณ์กุลอำภา

สอบได้

ตรี

69

ธานินทร์แสงศรีโรจน์

สอบได้

ตรี

70

ธิติพรชาญทะเล

สอบได้

ตรี

74

นภาพรทองเปรี่ยม

สอบได้

ตรี

78

น้ำทิพย์ใจแสวง

สอบได้

ตรี

82

นิรัชชาธรรมกุล

สอบได้

ตรี

83

นิสารัตน์ไวยวาสา

สอบได้

ตรี

89

บุญศิริใจฟุ้ง

สอบได้

ตรี

92

ปนัดดาจันทรบุตร

สอบได้

ตรี

98

ปัญญาพงศ์ทรงรัฐ

สอบได้

ตรี

99

ปาริตาทองลิ้ม

สอบได้

ตรี

104

พงศธรบัวรอด

สอบได้

ตรี

111

พรรณพัฒน์เนียมเตียง

สอบได้

ตรี

112

พรรณวษาทิพทัย

สอบได้

ตรี

117

พัชรีคำประเวช

สอบได้

ตรี

123

เพ็ชรสุรีย์วัตรวิเชียร

สอบได้

ตรี

125

ภราดลหงษา

สอบได้

ตรี

126

ภัคจิราอุ่นนิ่ม

สอบได้

ตรี

133

เภาสืบมา

สอบได้

ตรี

148

วราพรอินทรีย์

สอบได้

ตรี

156

วีรวรรณขำอุปถัมภ์

สอบได้

ตรี

163

ศุภมาสชัยยาภิวัฒน์

สอบได้

ตรี

164

สกุณีเกิดผิวดี

สอบได้

ตรี

166

สรัลชนาเทศทอง

สอบได้

ตรี

168

สหรัฐอินสักคู

สอบได้

ตรี

172

สาริชท์ไพรคณะฮก

สอบได้

ตรี

175

สิรภัทรสุขสม

สอบได้

ตรี

177

สุธารัตน์นาคพยา

สอบได้

ตรี

183

สุพรีมคำสาสินธ์

สอบได้

ตรี

192

อภิวัฒน์สุพีวุฒิ

สอบได้

ตรี

204

เอกรัตน์สิงห์ลอ

สอบได้

โท

1

กมนนุชเนตรคำ

สอบได้

โท

3

ก้องภพเล็กยิ้ม

สอบได้

โท

8

ชนันดาศรีบุญไทย

สอบได้

โท

12

ณัฐมลอภัยพันธ์

สอบได้

โท

14

ธัญวรัตน์ชาติเผือก

สอบได้

โท

15

ธิดาเทพพิมพ์ยา

สอบได้

โท

18

ปุณยนุชสายทอง

สอบได้

โท

27

วัชระพุ่มแก้ว

สอบได้

โท

32

ศิรินภาฝากไธสง

สอบได้

โท

33

ศุภิสราเสนานันท์

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่อยู่ในฐานข้อมูลแม่กองธรรม

โท

34

สริดาโสธายะ

สอบได้

เอก

2

รัชนีวรรณจิระพงศ์พัฒนา

สอบได้

 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้
สนามสอบ โรงเรียนประชาบำรุง

ชั้น

เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ผลการสอบ

ตรี

2

กนกพลอาคะพงษ์

สอบได้

ตรี

3

กนกรัตน์ไตรสุวรรรณ

สอบได้

ตรี

4

กนกอรทองนนท์

สอบได้

ตรี

7

กรวิชญ์ราชแสนเมือง

สอบได้

ตรี

11

กัญญาภัคอาสม

สอบได้

ตรี

12

กัญญารัตน์คำตา

สอบได้

ตรี

13

กัญญารัตน์ศรีเมืองแก้ว

สอบได้

ตรี

14

กัญญารัตน์ชัยรัตน์

สอบได้

ตรี

15

กันตพงศ์แซ่เตียว

สอบได้

ตรี

16

กันติชาเกตกะโกมล

สอบได้

ตรี

17

กานต์นิธิกริสนคุปต์

สอบได้

ตรี

20

กิจจพัฒน์มลิทอง

สอบได้

ตรี

21

กิตติธัชตัวประโคน

สอบได้

ตรี

26

แก้วเกล้าไตรสุวรรณ

สอบได้

ตรี

29

จันจิราเพียงโคกกรวด

สอบได้

ตรี

30

จิตตมาศอัศวศรีสมบูรณ์

สอบได้

ตรี

31

จิตราพรพิพัฒน์วัฒนารมย์

สอบได้

ตรี

33

จิรภัทรประมงกิจ

สอบได้

ตรี

35

จุฑาทิพย์พรมกุณา

สอบได้

ตรี

36

เจนจิราจันสวาท

สอบได้

ตรี

37

ฉัตรชัยนามมี

สอบได้

ตรี

40

ชญาดาชงัด

สอบได้

ตรี

41

ชญานินศรีสะอาด

สอบได้

ตรี

42

ชนะศักดิ์ตันเจริญ

สอบได้

ตรี

49

ชัชวาลภูรัตนกุล

สอบได้

ตรี

50

ชัยยะเฉลิมฤกษ์

สอบได้

ตรี

51

ชาญณรงค์นูพิมพ์

สอบได้

ตรี

55

ฌิชาทองดี

สอบได้

ตรี

61

ณัฐกานต์รีฮุง

สอบได้

ตรี

62

ณัฐกานต์สาวะ

สอบได้

ตรี

65

ณัฐธิดาสิงห์วงษ์

สอบได้

ตรี

66

ณัฐธิดาโฉมเชิด

สอบได้

ตรี

71

ณัฐพลคำแป้น

สอบได้

ตรี

72

ณัฐภูมิพฤกษชาติ

สอบได้

ตรี

82

ทับทิมตาเป็น

สอบได้

ตรี

83

เทพทัตศรีเลิศ

สอบได้

ตรี

91

ธนาภรณ์ศรีคราม

สอบได้

ตรี

96

ธัญลักษณ์เรืองบุบผา

สอบได้

ตรี

98

ธิดารัตน์พรหมแสง

สอบได้

ตรี

113

นัธพลเลขนอก

สอบได้

ตรี

114

นันทวัฒน์สีหบุตร

สอบได้

ตรี

115

นาวินมณีสุวรรณ

สอบได้

ตรี

116

นิติภูมิแม่นปืน

สอบได้

ตรี

117

นิติภูมิทองนวล

สอบได้

ตรี

118

นิธิชัยเพียวสามพราน

สอบได้

ตรี

120

นิรมลผ่องพันธุ์

สอบได้

ตรี

121

นิรุตต์ชินนาวงค์

สอบได้

ตรี

122

นีรนุชพุทธิชนม์

สอบได้

ตรี

124

เนตรนภาเอ็นมาก

สอบได้

ตรี

126

บัญชาพรหมประสิทธิ์

สอบได้

ตรี

128

เบญญาภาสุบินตา

สอบได้

ตรี

129

ปภาดานิลวิสุทธิ์

สอบได้

ตรี

130

ปภาวดีสุนทรธงชัย

สอบได้

ตรี

131

ประภัสสรไพรพฤกษ์

สอบได้

ตรี

132

ประวัตรดีเนียม

สอบได้

ตรี

133

ประวีณานามเสาร์

สอบได้

ตรี

134

ปริวัสส์สดสาคร

สอบได้

ตรี

135

ปรียวิศร์แย้มแฉ่ง

สอบได้

ตรี

136

ปวราไวว่อง

สอบได้

ตรี

138

ปัญญาแสงขจี

สอบได้

ตรี

139

ปิติพัชร์เกิดวงษ์

สอบได้

ตรี

141

ปิยังกรผลวัชนะ

สอบได้

ตรี

143

พงศกรโรจนธรรม

สอบได้

ตรี

144

พงศธรพิพัฒ

สอบได้

ตรี

146

พงษกรปากสิน

สอบได้

ตรี

148

พรรณิการ์หมวกเนียม

สอบได้

ตรี

149

พรสุดาอารยะจันทร์จิตร

สอบได้

ตรี

150

พรอุมาโชติกรณ์

สอบได้

ตรี

151

พลพจน์วรรณทอง

สอบได้

ตรี

152

พลอยชมพูศรีคำพึ้ง

สอบได้

ตรี

154

พัชราภรณ์ขวานคร

สอบได้

ตรี

156

พัณณิตานาคำ

สอบได้

ตรี

157

พัสกรพงษ์รักษา

สอบได้

ตรี

158

พิพัฒน์บุญยะวาศี

สอบได้

ตรี

159

พิมพ์มาดาทองเนียม

สอบได้

ตรี

160

พิมพรนามวงศ์

สอบได้

ตรี

161

พิมพ์วิภาอดีชานันท์

สอบได้

ตรี

166

ภักดีพรจางวางคง

สอบได้

ตรี

167

ภัทรพงษ์เงินประเสริฐ

สอบได้

ตรี

168

ภัทรพรแซ่โค้ว

สอบได้

ตรี

170

ภาดลแว่นกลาง

สอบได้

ตรี

171

ภิญญาพัชญ์คำปลิว

สอบได้

ตรี

182

รัฐพลเกาะแก้ว

สอบได้

ตรี

184

รัตมณีเอียมสำอางค์

สอบได้

ตรี

185

ราชภูมิก้งเส้ง

สอบได้

ตรี

186

รามิลจงจันสี

สอบได้

ตรี

191

วรดนัยชุ่ยหิรัญ

สอบได้

ตรี

192

วรเมธตันติธนวงศ์

สอบได้

ตรี

193

วรยศสมสมัย

สอบได้

ตรี

194

วรรณภาม่วงน้อย

สอบได้

ตรี

196

วราลีน้อยหุ่น

สอบได้

ตรี

198

วัชราภรณ์กุลฑา

สอบได้

ตรี

199

วัชรินทร์ศรีทอง

สอบได้

ตรี

200

วันชนะมีแก้วเจริญ

สอบได้

ตรี

203

วิชุดาเป้าเข็ม

สอบได้

ตรี

205

วิพุธคำเทียง

สอบได้

ตรี

206

วิมลบุษบงค์

สอบได้

ตรี

208

วิรากานบุษกรานุโต

สอบได้

ตรี

209

วิโรจน์โสดา

สอบได้

ตรี

210

วิสาทองนาท

สอบได้

ตรี

212

ศศิกานต์กตกุลสุพงศ์

สอบได้

ตรี

213

ศศิธรเขียวโน

สอบได้

ตรี

215

ศันสยาแสงใส

สอบได้

ตรี

216

ศิรภัสสรเหรียญทอง

สอบได้

ตรี

217

ศิริณญาอยู่ศุข

สอบได้

ตรี

218

ศุณิชาคำสี

สอบได้

ตรี

219

ศุภกิจแซ่ตั้ง

สอบได้

ตรี

220

ศุภเลิศไชยทองศรี

สอบได้

ตรี

221

สถิตคุณบุญธรรม

สอบได้

ตรี

223

สมาพรสีนวล

สอบได้

ตรี

225

สรรเพชรพรมเมศ

สอบได้

ตรี

226

สันติธรสุวัตถี

สอบได้

ตรี

227

สันติภาพระยับศรี

สอบได้

ตรี

228

สันติสุขระยับศรี

สอบได้

ตรี

229

สาธิตมาศรังสฤษดิ์

สอบได้

ตรี

232

สิทธิพงศ์ปักษิณ

สอบได้

ตรี

239

สุจิตตราดาไชย

สอบได้

ตรี

244

สุมิตตาสุขดี

สอบได้

ตรี

245

สุริฉายนัดดี

สอบได้

ตรี

247

หอมทองคำ

สอบได้

ตรี

254

อภิรักษ์เผือกประพันธ์

สอบได้

ตรี

261

อรอนงค์จันทร์คล้าย

สอบได้

ตรี

262

อริสาจำอินทร์

สอบได้

ตรี

263

อังกฤษขานสันเทียะ

สอบได้

ตรี

265

อัมพรพุ่มไม้ชัยพฤกษ์

สอบได้

ตรี

268

อานันท์หอมไม่หาย

สอบได้

ตรี

270

อารีรัตน์ศิริวิชสุธา

สอบได้

โท

1

ปวีณาปรีชานุกุล

สอบได้

โท

2

สุทธวีร์ทองจับ

สอบได้

เอก

2

ดวงฤทัยจันทร์อร่าม

สอบได้

เอก

3

นิสากรจันทร์ปัญญา

ระงับผลสอบ!! เนื่องจาก เลขที่ ปกศ.ชั้นเดิมที่แจ้งไม่ถูกต้อง [เป็นของ สิริลักษณ์ ไขสะอาด]

 

 

 

หมายเหตุ :

สอบได้แต่ระงับผลสอบ (เฉพาะชั้นโท-เอก)
ระงับผลสอบ คือ สอบได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แต่ถูกระงับผลสอบเนื่องจาก มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลประโยคชั้นเดิม ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้
-ไม่แจ้งข้อมูลประโยคชั้นเดิม คือ ไม่แจ้งเลขที่ ปกศ.ที่สอบได้ของชั้นเดิม
-แจ้งข้อมูลประโยคเดิมผิด เนื่องจากพิมพ์ผิด เช่น เลขที่ ปกศ.ที่สอบได้คือ กท ๑๔๕๕/๐๑๒๓๔ แต่แจ้งเป็น กท ๑๔๕๕/๑๒๓๔ (ไม่ใส่ศูนย์ก่อนเลข ๑๒๓๔)
-ได้เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล และไม่แจ้งที่ช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ

วิธีแก้ไข
-สำนักเรียน/สนามสอบ: รวบรวมรายการที่ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งหลักฐานเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี) มาที่ email ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าแรก
-ผู้สอบ: ส่งข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) มาที่ email ที่ได้แจ้งไว้ในหน้าแรก
หมายเหตุ:ให้แก้ไขข้อมูลได้ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เพราะจักพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก่อนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๗

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: