สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๖

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

Mo-Tho

ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

๑.พระภิกษุ
 ๑๖๕ รูป

๒.สามเณร
 ๓๙ รูป

รวมพระภิกษุ-สามเณร ๒๐๔ รูป

๑. เฉพาะพระภิกษุ

-พระภิกษุอาวาสิกะ
๑๔๒ รูป

-พระภิกษุอาคันตุกะ 
๗ รูป

-พระภิกษุนวกะ 
๑๖ รูป

๒. ฐานะของพระภิกษุ

-พระราชาคณะ
 ๑๑ รูป

-พระครูสัญญาบัตร
 ๘ รูป

-พระครูฐานานุกรม (ไม่มีนิตยาภัตร)
 ๑๗ รูป

-พระฐานานุกรม
 ๕ รูป

-พระเปรียญ
๕๑ รูป

-พระนักธรรม
 ๔๑ รูป

-พระพิธีธรรม
 ๔ รูป

๓. เฉพาะสามเณร

-สามเณรอาวาสิกะ
 ๒๓ รูป

-สามเณรนวกะ
๑๖ รูป

๔. ฐานะของสามเณร

-สารเณรเปรียญ
 ๕ รูป

-สามเณรนักธรรม 
๑๘ รูป

-สามเณรธรรมวินัย
 ๑๖ รูป

๓. แม่ชี 
๒๗ คน

๔.ศิษย์วัด
 ๓๘ คน

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: