สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๗

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

 

ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

๑.พระภิกษุ
๑๕๓ รูป

๒.สามเณร
๔๕ รูป

รวมพระภิกษุ-สามเณร
๑๙๘ รูป

๑. เฉพาะพระภิกษุ

-พระภิกษุอาวาสิกะ
๑๓๑ รูป

-พระภิกษุอาคันตุกะ
๘ รูป

-พระภิกษุนวกะ
๑๔ รูป

๒. ฐานะของพระภิกษุ

-พระราชาคณะ
๑๒ รูป

-พระครูสัญญาบัตร
๙ รูป

-พระครูฐานานุกรม (ไม่มีนิตยาภัตร)
๑๖ รูป

-พระฐานานุกรม
๕ รูป

-พระเปรียญ
๔๖ รูป

-พระนักธรรม
๔๓ รูป

-พระพิธีธรรม
๔ รูป

-พระอันดับเรียนธรรมวินัย
๑๘ รูป

๓. เฉพาะสามเณร

-สามเณรอาวาสิกะ
๒๖ รูป

-สามเณรนวกะ
๑๙ รูป

๔. ฐานะของสามเณร

-สารเณรเปรียญ
๕ รูป

-สามเณรนักธรรม
๑๗ รูป

-สามเณรธรรมวินัย
๒๓ รูป

 

๓. แม่ชี
๒๖ คน

๔.ศิษย์วัด
๓๒ คน

 

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: