สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๘

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร  
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

๑.พระภิกษุ
๑๖๓ รูป

๒.สามเณร
๔๓ รูป

รวมพระภิกษุ-สามเณร
๒๐๖ รูป

๑. เฉพาะพระภิกษุ

-พระภิกษุอาวาสิกะ
๑๒๖ รูป

-พระภิกษุอาคันตุกะ
๒๖ รูป

-พระภิกษุนวกะ
๑๑ รูป

๒. ฐานะของพระภิกษุ

-พระราชาคณะ
๑๒ รูป

-พระครูสัญญาบัตร
๙ รูป

-พระครูฐานานุกรม (ไม่มีนิตยาภัตร)
๑๙ รูป

-พระฐานานุกรม
๓ รูป

-พระเปรียญ
๕๐ รูป

-พระนักธรรม
๓๖ รูป

-พระพิธีธรรม
๔ รูป

-พระอันดับเรียนธรรมวินัย
๓๐ รูป

๓. เฉพาะสามเณร

-สามเณรอาวาสิกะ
๓๓ รูป

-สามเณรนวกะ
๑๓ รูป

๔. ฐานะของสามเณร

-สารเณรเปรียญ
๗ รูป

-สามเณรนักธรรม
๖ รูป

-สามเณรธรรมวินัย
๓๐ รูป

๓. แม่ชี
๓๐ คน

๔.ศิษย์วัด
๓๓ คน

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: