พระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๖๐

จำนวนพระภิกษุ – สามเณร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร   
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

๑. พระภิกษุ
๑๖๒ รูป

๒. สามเณร
๓๕ รูป

รวมพระภิกษุ – สามเณร
๑๙๗ รูป

๑. เฉพาะพระภิกษุ

– พระภิกษุอาวาสิกะ
๑๒๙ รูป

– พระภิกษุอาคันตุกะ
๑๙ รูป

– พระภิกษุนวกะ
๑๔ รูป

๒. ฐานะของพระภิกษุ

– พระราชาคณะ
๑๑ รูป

– พระครูสัญญาบัตร
๙ รูป

– พระครูฐานานุกรม (ไม่มีนิตยาภัตร)
๒๑ รูป

– พระฐานานุกรม
๓ รูป

– พระเปรียญ
๕๗ รูป

– พระนักธรรม
๒๕ รูป

– พระพิธีธรรม
๔ รูป

– พระอันดับเรียนธรรมวินัย
๓๒ รูป

๓. เฉพาะสามเณร

– สามเณรอาวาสิกะ
๒๘ รูป

– สามเณรนวกะ
๗ รูป

๔. ฐานะของสามเณร

– สารเณรเปรียญ
๓ รูป

– สามเณรนักธรรม
๗ รูป

– สามเณรธรรมวินัย
๒๕ รูป

๓. แม่ชี
๓๑ คน

๔. ศิษย์วัด
๒๗ คน

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: