พระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

จำนวนพระภิกษุ  สามเณร  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร   
ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑


ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา

๑. พระภิกษุ
๑๕๐ รูป

๒. สามเณร
๓๖ รูป

รวมพระภิกษุ – สามเณร
๑๘๖ รูป

๑. เฉพาะพระภิกษุ

– พระภิกษุอาวาสิกะ
๑๒๗ รูป

– พระภิกษุอาคันตุกะ
๑๘ รูป

– พระภิกษุนวกะ
๕ รูป

๒. ฐานะของพระภิกษุ

– พระราชาคณะ
๑๑ รูป

– พระครูสัญญาบัตร
๘ รูป

– พระครูฐานานุกรม (ไม่มีนิตยาภัตร)
๒๐ รูป

– พระฐานานุกรม
๓ รูป

– พระเปรียญ
๕๑ รูป

– พระนักธรรม
๓๐ รูป

– พระพิธีธรรม
๔ รูป

– พระอันดับเรียนธรรมวินัย
๒๓ รูป

๓. เฉพาะสามเณร

– สามเณรอาวาสิกะ
๓๐ รูป

– สามเณรนวกะ
๖ รูป

๔. ฐานะของสามเณร

– สารเณรเปรียญ
๒ รูป

– สามเณรนักธรรม
๓ รูป

– สามเณรธรรมวินัย
๓๑ รูป

๓. แม่ชี
๒๗ คน

๔. ศิษย์วัด
๓๖ คน

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์