พระราชาคณะ

พระราชาคณะ หมายถึงพระภิกษุที่ได้รับสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าพระสังฆราชาคณะ หมายความว่าเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ต่อมาในสมักรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นพระราชาคณะ ความหมายยังคงเดิม มีคำนำหน้าราชทินนามว่าพระ แต่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าคุณหรือท่านเจ้าคุณ ถ้าเป็นสมเด็จพระราชาคณะเรียกว่าท่านเจ้าประคุณ ดังนั้น ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นั้นมีพระราชาคณะทั้งสิ้น ๑๒ รูป ดังนี้

๐๑. พระธรรมปัญญาบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๐๒. พระเทพภาวนามงคล วิ.

๐๓. พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.

๐๔. พระราชวิสุทธิโมลี

๐๕. พระราชสุรวาที

๐๖. พระสุวิมลธรรมาภรณ์

๐๗. พระญาณสมโพธิ

๐๘. พระเมธีวรญาณ

๐๙. พระสิทธินิติธาดา

๑๐. พระเมธีธรรมาจารย์

๑๑. พระสรภาณกวี

๑๒. พระภาวนาวิริยคุณ วิ.