ประชุมคณะกรรมการ ที-สิ-แมพ (T-CI-MAP)

พระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการฯ “โครงการบูรณาการการบริหารการจัดการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” (The Committee of Integrated Management and Products Development of Tourism Buddhism : T-CI-MAP ชื่อย่อ ที-สิ-แมพ) เพื่อสนับสนุนรัฐบาลปีท่องเที่ยววิถีไทยและส่งเสริมงานเผยแผ่พุทธศาสนา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

s-01

s-02

:วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์