รายชื่อผู้เข้าสอบประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ปี ๒๕๕๗

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ รวมจำนวน ๔๖๙ รูป มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตนเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง

*********************

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด

สำนักเรียน

๔๕๕

พระมหาประสิทธิ์จนฺทธมฺโมยิ่งชาติเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี

๔๕๖

พระมหาสุริยันอุตฺตโรบึงทะเลเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี

๔๕๗

พระมหาสวมหมวกรตนเมธีปิ่นแก้วบัวขวัญนนทบุรี

๔๕๘

พระมหาฐาวุฒิฐานวุฑฺโฒไพรสณฑ์บัวขวัญนนทบุรี

๔๕๙

พระมหาปารเมศปิยปาโลพรมฆ้องบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๐

พระมหาสุขุมคนฺธสาโรอุ้งบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๑

พระมหาสมบัติปญฺญานนฺทเมธีศรีย์บัวขวัญนนทบุรี

๔๖๒

พระมหาสุมนสุมโนแซ่จังบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๓

พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีซอหนั่นต๊ะบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๔

พระมหาเสกมงฺคลปาโลยีวบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๕

พระมหาทนงศักดิ์อารยธมฺโมพาบุรีบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๖

พระมหาวิเชียรปญฺญาสาโรบุญเกษมบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๗

พระมหาวันเฉลิมถิรธมฺโมคนสัตย์บัวขวัญนนทบุรี

๔๖๘

พระมหาศรายุทธพฺรหฺมปญฺญาวุฑฺฒิกุยเล้งบัวขวัญนนทบุรี

๔๖๙

สามเณรเสกศักดิ์เส้นถั่วบัวขวัญนนทบุรี

๔๗๐

สามเณรสุริยันผิวสุขบัวขวัญนนทบุรี

๔๗๑

พระมหาไพฑูรย์กตปุญฺโญสิงหะแค,นอกนนทบุรี

๔๗๒

สามเณรกฤษขจรเกียรติภักดีเหลาแค,นอกนนทบุรี

๔๗๓

พระมหาเอกอาทิตย์สิทฺธิเมธีลือโชตินครอินทร์นนทบุรี

๔๗๔

พระมหาวัฒนวงศ์อาภสฺสรเมธีคิ้วทองเต็มโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี

๔๗๕

พระมหาทรงศักดิ์จิรสุโภอุพาพรรณปากน้ำนนทบุรี

๔๗๖

พระมหาทวีศักดิ์ธมฺมาลโยช่างสลักโตนดนนทบุรี

๔๗๗

พระมหาเกรียงศักดิ์กลฺยาโณนนธิจันทร์พิกุลทองนนทบุรี

๔๗๘

พระมหานครคุณวฑฺฒโนพรมรินทร์ศรีประวัตินนทบุรี

๔๗๙

พระมหาปิยะพงศ์ปิยวํโสกลิ่นจันทร์ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี

๔๘๐

สามเณรจักรีอุตมะชะชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี

๔๘๑

สามเณรทินกรลุงกอนชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี

๔๘๒

สามเณรภูมินทร์เนยสูงเนินชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี

๔๘๓

สามเณรอนุพรรณน้อยผลชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี

๔๘๔

พระครูนนทคุณพิพัฒน์อมโรอมรีเชิงเลนนนทบุรี

๔๘๕

พระมหาวินัยสญฺญจิตฺโตมาเนียมเชิงเลนนนทบุรี

๔๘๖

พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี

๔๘๗

พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี

๔๘๘

พระมหาสอมสงฺฆตฺเถโรเวือนบางพูดนอกนนทบุรี

๔๘๙

พระมหาเสนาะสุธีโรปิ่นกลองสลักเหนือนนทบุรี

๔๙๐

พระมหาจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์สลักเหนือนนทบุรี

๔๙๑

พระมหาอดุลย์อาสโภมูลผลสาลีโขภิตารามนนทบุรี

๔๙๒

พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี

๔๙๓

พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี

๔๙๔

พระมหาสัจจาวรมงฺคโลเยียวยาสัตว์บางไผ่นนทบุรี

๔๙๕

พระมหาวิทยาธมฺมทินฺโนไปเจอะบางไผ่นนทบุรี

๔๙๖

พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี

๔๙๗

พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโญแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี

๔๙๘

พระมหานรินทร์นรินฺโทยอดขาวบางไผ่นนทบุรี

๔๙๙

สามเณรวริสสรานนท์ขอดทองบางไผ่นนทบุรี

๕๐๐

สามเณรศุภณัฐยอดโพธิ์บางไผ่นนทบุรี

๕๐๑

สามเณรณัฐสิทธิ์ประเสริฐบางไผ่นนทบุรี

๕๐๒

พระมหาเสกสรรสํวรเมธีเตชะกุลบางแพรกนนทบุรี

๕๐๓

พระมหาชีวาฐานธมฺโมนามดีบางแพรกนนทบุรี

๕๐๔

พระครูนนทกิจจานุกูลธมฺมธโรศรีโสภาบางรักใหญ่นนทบุรี

๕๐๕

พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบางรักใหญ่นนทบุรี

๕๐๖

พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี

๕๐๗

พระมหาณัฐพนขนฺติมโนสุตินไผ่เหลืองนนทบุรี

๕๐๘

พระมหาธีระวุธอาวุธปญฺโญโพธิ์เสือละหารนนทบุรี

๕๐๙

พระมหาทักษ์ศิลป์เตชธมฺโมแก่นจัดละหารนนทบุรี

๕๑๐

พระมหานเรศโฆสกิตฺติโกฤทธิเดชละหารนนทบุรี

๕๑๑

พระมหาสุพัฒน์นนฺทปญฺโญศรียอดละหารนนทบุรี

๕๑๒

พระมหาขวัญชัยสิริวฑฺฒโนลิขิตบัณฑูรราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี

๕๑๓

พระมหาสมัยมหาสมโยพึ่งล้อมพิกุลเงินนนทบุรี

๕๑๔

พระมหาเสริมศักดิ์อคฺคธมฺโมอินทับชินวรารามปทุมธานี

๕๑๕

พระมหากฤษฎ์กิตฺติโกทองสีชินวรารามปทุมธานี

๕๑๖

พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยกลิ่นบานชื่นเทียนถวายปทุมธานี

๕๑๗

พระมหาชูชัยชิตชโยดวงสกาวพิสุทธิ์เทียนถวายปทุมธานี

๕๑๘

พระมหาคำวชิรญาโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี

๕๑๙

พระมหาสุวรรณสุวณฺโณทรงงามเปรมประชาปทุมธานี

๕๒๐

พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี

๕๒๑

สามเณรกฤษดากรจิ่งเปรมประชาปทุมธานี

๕๒๒

สามเณรแดงลุงคำเปรมประชาปทุมธานี

๕๒๓

พระมหารุ่งเพชรฐานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี

๕๒๔

พระมหาวิจิตรจิรสุโภเพชรนอกสังลานปทุมธานี

๕๒๕

พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี

๕๒๖

พระมหาไพฑูรย์กมฺมพโลกสิกรรมพระธรรมกายปทุมธานี

๕๒๗

พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี

๕๒๘

พระมหาสุริยันต์สุทฺธิเตโชดาศรีพระธรรมกายปทุมธานี

๕๒๙

พระมหาจตุรงค์จตฺตมโลกัมพลพาณิชวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๐

พระมหาวันชัยพลคุโณจันทร์เพ็ญพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๑

พระมหาเฉลิมศักดิ์สิทฺธิชโยพรมสูงเนินพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๒

พระมหาฉลองรัฐอิทฺธิวโรคำเพชรพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๓

พระมหาจำรัสภสฺสรญาโณสอนสาพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๔

พระมหาเอกพันธ์เขมวํโสปิ่นพงค์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๕

พระมหาผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอกพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๖

พระมหาธีรพงษ์ฐานวีโรทองสมบัติพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๗

พระมหาสุริยาปวรชโยท่อนแก้วพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๘

พระมหาธีรพลจิตฺตวโรดาศรีพระธรรมกายปทุมธานี

๕๓๙

พระมหากรกชกรชชโยลือทองจักร์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๐

พระมหาอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๑

พระมหาพลยุกต์ปยุตฺตชโยบุบผาสุวรรณพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๒

พระมหาวรวิทย์วิสุทฺธิชโยแซ่อึ๋งพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๓

พระมหาภาณุรักษ์คุตฺตสีโลราญรอนพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๔

พระมหาณัฐวุฒิณฏฺฐชโยจันทร์โชติพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๕

พระมหากฤตนัยรตนปญฺโญเอกรักษาศิลป์ชัยพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๖

พระมหาศุภเกียรติสุภกิตฺติโกตรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๗

พระมหาโอฬารโอฬารชโยจงเจริญพระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๘

พระมหาอมรเทพอุคฺคชโยวงค์สวรรค์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๔๙

พระมหาแสงชัยคุณทฺธโรชมพูวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๐

พระมหาไพรัชวชิรธมฺโมนาสาธรพระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๑

พระมหาฉัตรชัยจิรญฺชโยนันทจิรวัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๒

พระมหาพุทธิวัฒน์วฑฺฒนชโยอินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๓

พระมหาศักรินทร์เสตชโยอินชนะบาลพระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๔

พระมหาวรวุฒิภคินฺทชโยสุดจิตร์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๕

สามเณรเอกมงคลสมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๖

สามเณรสุรศักดิ์ขอประเสริฐสุขพระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๗

สามเณรกันตณัฐวรุณวงศ์ชัยพระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๘

สามเณรวีระพลหมื่นหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๕๙

สามเณรโชคชัยคมวิเศษพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๐

สามเณรเอกพจน์กุรกนกพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๑

สามเณรเจตพงษ์เสนครามพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๒

สามเณรทรงพลหนูพรมพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๓

สามเณรศราวุฒิวันลักษณ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๔

สามเณรพงศธรมหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๕

สามเณรอรรถรักษ์อติชาตพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๖

สามเณรอนุชนวันจงคำพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๗

สามเณรจักรพันธ์วงค์คำพระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๘

สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๖๙

สามเณรวันเฉลิมสุวรรณเลิศพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๐

สามเณรวิริทธิพลอภิวิชญ์ชลชาติพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๑

สามเณรอัศรางค์กูลภาพสิงห์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๒

สามเณรพิพัฒน์คงกระพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๓

สามเณรวรัญญูสุบรรณ-ณ-อยุธยาพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๔

สามเณรอภิสิทธิ์บุญเลี้ยงพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๕

สามเณรสมชายชนะกลางพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๖

สามเณรจักรกฤษณ์ท้าวเม้ยพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๗

สามเณรเมฑัตลาโสพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๘

สามเณรภัควัฒน์อำไพพระธรรมกายปทุมธานี

๕๗๙

สามเณรธนกรไก่เจริญพระธรรมกายปทุมธานี

๕๘๐

สามเณรนำบุญตั้งตระกูลพระธรรมกายปทุมธานี

๕๘๑

สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี

๕๘๒

พระมหาวาสนาโชติญาโณสวรรค์สุขเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๓

พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๔

พระมหากุญชรติกฺขวิริโยแพงศรีเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๕

พระมหาโก้อมโรพรหมศรีเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๖

พระมหาสุรพลวิสุทฺธสีโลสุดสายตาเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๗

พระมหารัฐพลฐานวุฑฺโฒเจนยุทธนาเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๘

พระมหาสีมาวรสุโภเขียวนาเขียนเขตปทุมธานี

๕๘๙

พระมหาจำรัสวชิรญาโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี

๕๙๐

สามเณรศิวพลใกล้ชิดเขียนเขตปทุมธานี

๕๙๑

สามเณรสมควรพุ่มไพร์วัลย์แสงสรรค์ปทุมธานี

๕๙๒

พระครูปลัดประสิทธ์ฐิติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี

๕๙๓

พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี

๕๙๔

พระมหาจักรพันธ์ปภสฺสโรเกียรติอำไพกลางสมุทรปราการ

๕๙๕

พระมหาวิโรจน์อคฺคปญฺโญสวนสมุทรพุทธภาวนารามสมุทรปราการ

๕๙๖

พระมหาอนุสรณ์อิสฺสโรอยู่คงแพรกษาสมุทรปราการ

๕๙๗

พระมหาทีปเดชสีลวฑฺฒโนเลาหอุดมพันธ์ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ

๕๙๘

พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ

๕๙๙

พระมหาณรงค์กิตฺติญาโณศรีวิเศษจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๐

พระมหาสุทธิญาณสุทฺโธศรีสุวรรณจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๑

พระมหาภาณุวิชช์มนุญฺโญสิทธิรัตนชัยจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๒

พระมหาฉัตรชัยชยวฑฺโฒวงษ์หมอกจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๓

พระมหาสัมฤทธิ์สจฺจญาโณวงศ์สุนทรจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๔

พระมหานรินทร์จารุวํโสหลบหลีกพาลจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๕

พระมหาสินชัยกนฺตสีโลลิมป์พัฒนสินจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๖

พระมหาขรรณ์ชัยเขมปญฺโญรักษ์ศิริจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๗

สามเณรมูลแสงสุวรรณจากแดงสมุทรปราการ

๖๐๘

พระครูสุนทรสุตสารกตปุญฺโญอินทรบุญท้องคุ้งสมุทรปราการ

๖๐๙

พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ

๖๑๐

พระมหาเชิงชายอานนฺโทสวนศิริบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ

๖๑๑

สามเณรสิโรดมอามาตบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ

๖๑๒

พระมหาสนั่นสิริมงฺคโลแสงจันทร์บางโฉลงในสมุทรปราการ

๖๑๓

สามเณรอภิสิทธิ์วังไสลบางโฉลงในสมุทรปราการ

๖๑๔

พระมหาชัยวัฒน์อกฺกวํโสหลาวเหล็กบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ

๖๑๕

พระมหาเฉลิมพลพุทฺธสโรคำภาป้องบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ

๖๑๖

พระครูโสภณสุตาธารสีลธโรแก้วนุชปานประสิทธารามสมุทรปราการ

๖๑๗

พระมหาสมบัติธนปญฺโญฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ

๖๑๘

พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ

๖๑๙

พระมหาดำรงค์รักษ์นิราลโยหมู่พรมมาหัวคู้สมุทรปราการ

๖๒๐

สามเณรไชยสิทธิ์ผิวบางหัวคู้สมุทรปราการ

๖๒๑

สามเณรพิชาญนุ่นปิ่นปักษ์หัวคู้สมุทรปราการ

๖๒๒

สามเณรอาภิรักษ์เพียพยัคฆ์หัวคู้สมุทรปราการ

๖๒๓

สามเณรสัมพันธ์รณแซ่หลังหัวคู้สมุทรปราการ

๖๒๔

พระมหาชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุขพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๒๕

พระมหาประดิษฐ์ชยมงฺคโลมงคลคูณพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๒๖

พระมหาทรงชัยสิริภทฺโทโตเจิมพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๒๗

พระมหายุทธนาฐานุตฺตโรสายหยุดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๒๘

พระมหามานะฐิตวํโสนรดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๒๙

พระมหาวรุจน์อคฺคปญฺโญวารีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๓๐

พระมหาธีระพงศ์ธีรปญฺโญศรีเมืองเบ้าพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๓๑

สามเณรสายฝนถนนนอกพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา

๖๓๒

พระมหาธนดลขนฺติธโรขีระจิตต์กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา

๖๓๓

พระมหาปฐมพงษ์วิสุทฺธาจาโรบุญอำรุงกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา

๖๓๔

สามเณรจีรวัฒน์คงเจริญกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา

๖๓๕

พระมหาประเทืองสิริคุตฺโตเดือดสันเทียะมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา

๖๓๖

พระมหาเอกพลอาทโรบุญประจักษ์วงศ์มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา

๖๓๗

พระมหาปรีชาปริชาโนแสงวัณณ์มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา

๖๓๘

สามเณรเกรียงศักดิ์แซ่ลีศักดิ์พระนครศรีอยุธยา

๖๓๙

พระมหาพรชัยกิตฺติญาโณปรัชญาพงศ์เทพราษฎร์บำเพ็ญพระนครศรีอยุธยา

๖๔๐

พระมหาภาณุพงศ์สติสมฺปนฺโนสุขสวัสดิ์ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา

๖๔๑

พระมหาอัครวัตฉินฺนาลโยภู่กลั่นพะยอมพระนครศรีอยุธยา

๖๔๒

พระมหาจิรศักดิ์ฉนฺทสาโรภาคบุญศิวารามพระนครศรีอยุธยา

๖๔๓

พระสมศักดิ์-ป.อมโรเกตุประทุมศิวารามพระนครศรีอยุธยา

๖๔๔

พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา

๖๔๕

พระมหาวงศ์สุภาจาโรถาจยมพระนครศรีอยุธยา

๖๔๖

สามเณรดำรงค์แซ่ลีขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา

๖๔๗

พระมหาสุชีพสุชีโวมีขันทองเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา

๖๔๘

สามเณรภูวนาทดีลักษณะไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา

๖๔๙

พระมหาวิทยาปญฺญาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา-(ธ)

๖๕๐

พระมหาอริญชย์วิธน์ชยวํโสวงษ์แก้วชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)

๖๕๑

พระมหาเวียงสวรรค์อธิคฺคโมพิมูลธิราชชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)

๖๕๒

สามเณรศรากรณ์คินรัมย์ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)

๖๕๓

สามเณรศักดิ์อรุณลุจิตรชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)

๖๕๔

สามเณรวิชยุตม์ประสพธรรมชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)

๖๕๕

พระมหานันทชัยกตปญฺโญทองแก้วอ่างทองอ่างทอง

๖๕๖

พระมหารัตนโยธินวุฑฺฒิสีโลพิมพ์จันทร์อ่างทองอ่างทอง

๖๕๗

พระมหาวิชชนันท์มหาปุญฺโญศรีจันทภาวินทร์ช้างอ่างทอง

๖๕๘

พระเพิ่มศักดิ์-ป.ฐิตเมโธโสวะณากุลท้องคุ้งอ่างทอง

๖๕๙

พระมหาเสกสรรค์ฐานิสฺสโรชูแก้วนางในธัมมิการามอ่างทอง

๖๖๐

พระมหาเดชาอมรเมธีสืบจันทร์เกาะอ่างทอง

๖๖๑

พระมหาศราวุธอตฺถจารีบุตรหนันโพธิ์เอนอ่างทอง

๖๖๒

พระมหาอลงกตอาภสฺสโรสิงห์กรณ์ไชโยวรวิหารอ่างทอง

๖๖๓

พระมหายุทธกิตฺติปญฺโญคุ้มมงคลป่าโมกอ่างทอง

๖๖๔

พระมหาธนากิตฺติญาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง

๖๖๕

พระมหาสุรัชอภิชาโตสุวรรณสนธิ์ศรีบุรีรตนารามสระบุรี

๖๖๖

พระมหาสำรวยวรปุญฺโญดำขำศรีบุรีรตนารามสระบุรี

๖๖๗

พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี

๖๖๘

พระมหาอดิศักดิ์ภูริญาโนเดชสีมาแก่งคอยสระบุรี

๖๖๙

พระมหานเรนทรธมฺมโชโตสายแววภิบาลวังม่วงสระบุรี

๖๗๐

พระมหาสมศักดิ์ธมฺมิสฺสโรเดชพลบัวลอยสระบุรี

๖๗๑

พระมหากฤษณพงศ์สมจิตฺโตวีรเดชบัวลอยสระบุรี

๖๗๒

พระมหาสุชาติปภสฺสโรเดิมลาพระพุทธบาทสระบุรี

๖๗๓

พระมหาทิวาทินฺนญาโณฝ่ายเหนือพระพุทธบาทสระบุรี

๖๗๔

พระมหาทศพลเสฏฺฐโรจโนสวยวิเศษพระพุทธบาทสระบุรี

๖๗๕

พระมหาอาทิตย์อติภทฺโทซุนซีพระพุทธบาทสระบุรี

๖๗๖

พระมหาศราวุธโรจนวุฑฺฒิเอี่ยมรัมย์มงคลชัยพัฒนาสระบุรี

๖๗๗

สามเณรอุทัยปัตถาพิมพ์มงคลชัยพัฒนาสระบุรี

๖๗๘

พระมหามงคลธมฺมรํสีแสงวงษ์เสาธงทองลพบุรี

๖๗๙

พระมหาบุญชัยชยปุญฺโญรัศมีเสาธงทองลพบุรี

๖๘๐

พระมหาณัฐวัฒน์ขนฺติจิตฺโตใจทัดหัวช้างลพบุรี

๖๘๑

พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนียมนุชหัวช้างลพบุรี

๖๘๒

พระมหานพดลอาภรโณนิ่มนวลสกุลหัวช้างลพบุรี

๖๘๓

พระมหาเอกนรินทร์สิริภทฺโทเคนกุดดังหัวช้างลพบุรี

๖๘๔

พระมหาหลงธมฺมเขรขิโตลาญหัวช้างลพบุรี

๖๘๕

พระมหากาญจนพัฒน์โสภณปญฺโญงามตรงตองปุลพบุรี

๖๘๖

พระมหาจันทวัฒน์ฐิตวฑฺฒโนวงศ์สุวรรณตองปุลพบุรี

๖๘๗

พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอุประโคกกะเทียมลพบุรี

๖๘๘

พระมหาเอกเอกธมฺมจารีศรีงามยวดลพบุรี

๖๘๙

พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติสทฺโทบุญสุระพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี

๖๙๐

สามเณรณัฐพงศ์ไชยวงศ์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี

๖๙๑

พระมหาประสงค์กุสลกโรนกน่วมโพธิ์เงินสิงห์บุรี

๖๙๒

สามเณรธนชัยขามาลาพิกุลทองสิงห์บุรี

๖๙๓

สามเณรปฐวีนพทันต์พิกุลทองสิงห์บุรี

๖๙๔

พระมหาฐิติวัชร์วรวฑฺฒโนปุญญ์หิรัณย์พระบรมธาตุชัยนาท

๖๙๕

พระมหาฐิติรยสโมอารยะสมสกุลธรรรมามูลชัยนาท

๖๙๖

พระมหาประกิจชยเมธีคำวลีธรรรมามูลชัยนาท

๖๙๗

พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยเทียนชัยปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท

๖๙๘

พระมหาธราพงษ์ตปสีโลม่วงเรืองปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท

๖๙๙

พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท

๗๐๐

พระมหาธีรติธมฺมโสภโณโศภิตธรรมมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี

๗๐๑

พระมหาสุขสุมงฺคโลอุปการะหนองกระดี่(ใน)อุทัยธานี

๗๐๒

พระมหาวสันต์เตชธโรพันธุรัตน์บ่อทับใต้อุทัยธานี

๗๐๓

พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์

๗๐๔

พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์

๗๐๕

พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์

๗๐๖

พระมหาจรุญจิรสุโภชินรัมย์โพธารามนครสวรรค์

๗๐๗

พระมหาภาคภูมิฐานิสฺสโรอ่อนอยู่โพธารามนครสวรรค์

๗๐๘

พระมหาจารุวัฒน์ขนฺติโกแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์

๗๐๙

พระมหาประจักษ์ถาวโรกันทะน่วมโพธารามนครสวรรค์

๗๑๐

พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์

๗๑๑

พระมหาชัชวาลย์อาจารสมฺปนฺโนกูบกระโทกโพธารามนครสวรรค์

๗๑๒

พระมหาคุณากรคุณากโรเพ็งไธสงโพธารามนครสวรรค์

๗๑๓

สามเณรสมบัตินราเลิศโพธารามนครสวรรค์

๗๑๔

สามเณรกมลม่วงลายทองโพธารามนครสวรรค์

๗๑๕

สามเณรประมวลจอมคำสิงห์โพธารามนครสวรรค์

๗๑๖

พระมหาสมพรจารุธมฺโมไกรยงค์นครสวรรค์นครสวรรค์

๗๑๗

พระมหาจิรวัฒน์อิทฺธิญาโณเพ็ชรศรีนครสวรรค์นครสวรรค์

๗๑๘

พระมหานครวชิรเมธีแก้วบุตรดีนครสวรรค์นครสวรรค์

๗๑๙

สามเณรบุญแลพุทธวงศ์นครสวรรค์นครสวรรค์

๗๒๐

สามเณรณัฐพงศ์เอี่ยมคำนครสวรรค์นครสวรรค์

๗๒๑

สามเณรทัตเทพเชียนจันทึกนครสวรรค์นครสวรรค์

๗๒๒

พระมหาสามารถฐิตสทฺโธกล่ำดีวรนาถบรรพตนครสวรรค์

๗๒๓

พระมหาตรีเนตรอริญฺชโยมาน้อยวรนาถบรรพตนครสวรรค์

๗๒๔

พระมหาปิยพงษ์คุณทสฺสีเข็มขาววรนาถบรรพตนครสวรรค์

๗๒๕

พระมหาวิรัตชุตินฺธโรสุกอินทร์จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์

๗๒๖

พระมหานุสรณ์สญฺญจิตฺโตเสถียรดีจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์

๗๒๗

พระมหาจรรยาจนฺทสาโรลินลาจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์

๗๒๘

พระมหาธัญภูวริษฐ์โชติปญฺโญพวงแขจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์

๗๒๙

สามเณรประกิตศิริแพทย์จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์

๗๓๐

พระมหาพนมเทียรปุญฺญชาโตฉัตรโชติกมากท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์

๗๓๑

พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์

๗๓๒

พระมหาประกาศิษย์ปริปุญฺโญนิลถนอมท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์

๗๓๓

พระมหานิตินัยวรปุตฺโตสุรวยท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์

๗๓๔

พระมหาบุญนิ่งนฏฺฐิมโลฤทธิ์เมืองไทรใต้นครสวรรค์

๗๓๕

พระมหาคนองธมฺมกาโมประสาทพรหมจริยาวาสนครสวรรค์

๗๓๖

พระมหาสมภพฐานวุฑฺโฒจันทรมณฑลหนองปลิงนครสวรรค์

๗๓๗

พระมหาธนาชาติธมฺมปญฺโญสวรรค์ในพนาหนองปลิงนครสวรรค์

๗๓๘

สามเณรอานนท์รุ่งเรืองเกิดคุณหนองปลิงนครสวรรค์

๗๓๙

พระมหานทีมนาปภาณีแสงจันทร์แสงสวรรค์นครสวรรค์

๗๔๐

พระมหาสมพงษ์กนฺตวณฺโณรัตนนนท์ทับกฤชกลางนครสวรรค์

๗๔๑

พระมหามนตรีฐิตวรเมธีบัวสูงเนินทับกฤชกลางนครสวรรค์

๗๔๒

พระมหาสันทรรศน์ฐิตวิริโยจ่าม่วงท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์

๗๔๓

พระมหาสงกรานต์สํวุฑฺโฒแสงดอกไม้สว่างวงษ์นครสวรรค์

๗๔๔

พระมหาวิโรจน์วิโรจนเมธีดิษเจริญศาลเจ้าไก่ต่อนครสวรรค์

๗๔๕

พระมหายุทธนาคมฺภีรจิตฺโตเอี่ยมชมโกรกพระใต้นครสวรรค์

๗๔๖

พระมหาวัฒนายนฺตสีโลแก้วบัวดีทุ่งท่าเสานครสวรรค์

๗๔๗

พระมหาสมจิตต์รตนโชโตผิวชอุ่มทุ่งท่าเสานครสวรรค์

๗๔๘

พระมหาวันชัยวิชชาธโรสามงามเขียวทุ่งท่าเสานครสวรรค์

๗๔๙

พระมหานฤทธิ์อตฺถเวทีศรีพันธ์บุญตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๐

พระมหาวิรัตน์ณฏฺฐวาทีรุ่งเป้าตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๑

สามเณรศุภฤกษ์สีวันคำตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๒

สามเณรวิระแสนวิเศษตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๓

สามเณรวินัยพลกล้าตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๔

สามเณรศิวกรศรีจรรยาตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๕

สามเณรการันย์แสงฤทธิ์ตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๖

สามเณรสุริยะสุวรรณมณีตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๗

สามเณรอัครเดชไชยภาตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๘

สามเณรรัตนัยเถาไพมณีตากฟ้านครสวรรค์

๗๕๙

สามเณรนฤดมญาติครบุรีตากฟ้านครสวรรค์

๗๖๐

สามเณรอิทธิฤทธิ์ยศยิ่งตากฟ้านครสวรรค์

๗๖๑

สามเณรพศวัตภุชงค์เจริญตากฟ้านครสวรรค์

๗๖๒

สามเณรวิชัยมีโพธิ์ตากฟ้านครสวรรค์

๗๖๓

สามเณรสุรเชษฐ์แสงพาราตากฟ้านครสวรรค์

๗๖๔

สามเณรยงยุทธแก้วสำโรงตากฟ้านครสวรรค์

๗๖๕

พระครูนิทานสุตกิจอุตฺตโมแสบงบาลเก้าเลี้ยวนครสวรรค์

๗๖๖

พระมหาบุญลือสุเมโธภูเฮียคูยางกำแพงเพชร

๗๖๗

พระมหาวรากรณ์สิริฐิติทองสีบ่อสามแสนกำแพงเพชร

๗๖๘

สามเณรวสุธรจันทร์ทรงสังฆานุภาพกำแพงเพชร

๗๖๙

สามเณรสุธินันท์เพ็งสีดาสังฆานุภาพกำแพงเพชร

๗๗๐

สามเณรพิทักษ์วงษ์สาลีสังฆานุภาพกำแพงเพชร

๗๗๑

พระมหาวรพลวรพโลพาเสนาท่าหลวงพิจิตร

๗๗๒

สามเณรณัฐพงศ์คำมีท่าหลวงพิจิตร

๗๗๓

สามเณรถนอมศักดิ์วงศ์สกุลมงคลท่าหลวงพิจิตร

๗๗๔

พระมหาศาสตราอาวุธปญฺโญพุ่มไสววังกลมพิจิตร

๗๗๕

พระมหาอานนท์อานนฺโทอินทร์เถื่อนชัยมงคลพิจิตร

๗๗๖

พระมหาประทวนอภิปุญฺโญอินทร์ขาลมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๗๗

พระมหาอำพรอิทฺธิญาโณดีวันมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๗๘

พระมหาเกรียงศักดิ์ธมฺมธีโรหลั่นม่วงมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๗๙

พระมหาธนัทถาวรสทฺโธหันเชื้อจีนมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๘๐

พระมหาจตุรเทพกิจฺจสาโรพรมโชโตมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๘๑

พระมหาวัชรพงษ์ธีรปญฺโญพงษ์สีดามงคลทับคล้อพิจิตร

๗๘๒

พระมหาถาวรกตปุญฺโญเมียดมอมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๘๓

พระมหาศรายุทธสิริภทฺโธบุญประคองมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๘๔

พระมหากิตติพรรณฐานรโคทัดคุ้มมงคลทับคล้อพิจิตร

๗๘๕

พระมหากิตติศักดิ์เมตฺตาจิตฺโตแสนวงศ์ทรงธรรมพิจิตร

๗๘๖

พระมหาอัศวินฐานุตฺตโรแก้วใสทรงธรรมพิจิตร

๗๘๗

พระมหาวิชัยกุลฐิโตธรรมปภัสสร์มหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๘๘

พระมหาพงษ์พันธ์กลฺยาโณอุ่นเมืองมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๘๙

พระมหาวีระวัชร์วชิรวีโรชื่นภิรมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๐

พระมหาสิทธาสีลคุตฺโตสายเนตรมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๑

พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๒

พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดีมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๓

พระมหาเถลิงศักดิ์ภาวนาชโยจำนงค์จิตมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๔

พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๕

พระมหาศิลาวุฒอโนมชโยอารีรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๖

พระมหาณรงค์ศักดิ์สมณชโยคุณวงค์มหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๗

พระมหาวิเชษฐ์เชฎฺฐชโยแก่นสารมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๘

พระมหาเฉลิมฉนฺทชโยพิทยาชัยชนะมหาธาตุเพชรบูรณ์

๗๙๙

พระมหาวัชระกิตฺติวิชโยคำดีมหาธาตุเพชรบูรณ์

๘๐๐

พระมหาอนุชาโสตฺถิวิชโยพงษ์สวัสดิ์มหาธาตุเพชรบูรณ์

๘๐๑

พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตชโยกิตติวชิระกุลมหาธาตุเพชรบูรณ์

๘๐๒

พระมหาธราธิปวรวิชโยวรสายัณห์มหาธาตุเพชรบูรณ์

๘๐๓

สามเณรชีวินพุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์

๘๐๔

พระครูปริยัติพัชรธรรมสุธมฺโมทองสีราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์

๘๐๕

สามเณรอชิรวิทย์โสพันธ์สามัคคีชัยเพชรบูรณ์

๘๐๖

พระมหาคฑาวุธวิสุทฺธิเมธีศรีสุนนท์ประเชชัยเพชรบูรณ์

๘๐๗

พระมหาพสิษฐ์ปโมทิโตบุญตูบสระเกศเพชรบูรณ์

๘๐๘

พระอธิการขุนแผน-ป.อินฺทวิราโคสุดวิไลสระเกศเพชรบูรณ์

๘๐๙

พระมหาบัณฑิตคมฺภีรเมโธกำมาสระเกศเพชรบูรณ์

๘๑๐

พระมหาสมพงษ์สารคนฺโธคำหางหงส์ประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๑

พระมหาประจวบฐานวโรบุญเพชรประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๒

พระมหาสมศักดิ์สุธีโรยอดไธสงประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๓

พระมหาอนันต์ญาณาโภภักดีประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๔

พระมหาสุวัฒน์สุขวฑฺฒโนคำพารัตน์ประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๕

พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้วประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๖

พระมหาอนุวัตรอมรเมโธทองวิชิตประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๗

พระมหาอนันต์จิตฺตสํวโรจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๘

พระมหาบุญนาคธีรวํโสชาญศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๑๙

พระมหาศรัณย์สิรินฺธโรครุฑหว่างประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๒๐

พระมหาชาญณณรงค์วิสุทฺธิเมธีคงโนนกอกประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๒๑

สามเณรศตวรรษอุดมศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๒๒

สามเณรธิติวุธทองทินประชานิมิตเพชรบูรณ์

๘๒๓

พระมหาเทอดไทยศรีประโคน้ำวิ่งเพชรบูรณ์

๘๒๔

พระมหาสัมฤทธิ์อาทิจฺโจคำทาสีโคกมนเพชรบูรณ์

๘๒๕

พระมหาวรายุทธวีตาลโยอ้วนล้ำสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์-(ธ)

๘๒๖

พระมหาฉัตรชัยอภิชโยส่งเสริมสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์-(ธ)

๘๒๗

พระมหาจักรพันธ์จกฺกวโรนะวะแก้วท่านาพิษณุโลก

๘๒๘

สามเณรรัตพลมาพันนะพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก

๘๒๙

สามเณรสวิตต์ธูปนาคพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก

๘๓๐

พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก

๘๓๑

พระมหาสำลีวราโภหงษาชุมราชบูรณะพิษณุโลก

๘๓๒

สามเณรคมสันวิชัยกุลราชบูรณะพิษณุโลก

๘๓๓

พระมหาจันทร์แก้วกิตฺติสารวิทูทิพย์สอนจันทร์ตะวันตกพิษณุโลก

๘๓๔

พระมหาอานนท์ภูริทสฺสีเหลือบแลสุดสวาสดิ์พิษณุโลก

๘๓๕

พระมหานิวัธนิปโกเพ็งคุ้มมะขามเตี้ยพิษณุโลก

๘๓๖

สามเณรวชิรวิทย์พลังมะขามเตี้ยพิษณุโลก

๘๓๗

พระมหาวิโรจน์อนงฺคโณทุมทองสวนร่มบารมีพิษณุโลก

๘๓๘

พระครูสถาพรปริยัติกิจถามวโรทองสนนครไทยวรารามพิษณุโลก

๘๓๙

พระมหานิยมติสฺสวโรผลบุญราชธานีสุโขทัย

๘๔๐

พระมหากฤษณพลฉนฺทาลโยศรีแก้วพิพัฒน์มงคลสุโขทัย

๘๔๑

สามเณรณรงค์ศักดิ์ภูพานเพชรสังฆารามสุโขทัย

๘๔๒

สามเณรสุริยาชัยเคนสังฆารามสุโขทัย

๘๔๓

สามเณรเกียรติศักดิ์สีม่วงสังฆารามสุโขทัย

๘๔๔

พระมหาสุวรรณสนฺตจิตฺโตดีจริงราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๔๕

พระมหาวรานนท์อนาวิโลไวยทรงราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๔๖

พระมหาทักษิณจิตฺตสํวโรโพธิ์เหลาราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๔๗

พระมหาเศรษฐพงษ์สุวโจโพธิ์งามราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๔๘

พระมหาอุเทนชยนฺโตครุฑทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๔๙

พระวิเศษ-ป.ปิยธมฺโมสระพินครบุรีราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๕๐

พระมหารุ่งสุรเมธีรักป้อมราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย

๘๕๑

พระมหาวุฒินันท์เตชปญฺโญปั้นแตงคลองโพธิ์อุตรดิตถ์

๘๕๒

สามเณรวิษณุเสวิคานคลองโพธิ์อุตรดิตถ์

๘๕๓

สามเณรสุรเกียรติใจน้อยคลองโพธิ์อุตรดิตถ์

๘๕๔

พระมหาปรีชาพุทฺธิวํโสโพธิ์ภาธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์

๘๕๕

พระมหาณัฐวุฒิกนฺตสีโลจินต์ศศิวิมลอัมพวันตาก

๘๕๖

พระมหายอดชายยสปาโลเพ็ญสวัสดิ์จองคำลำปาง

๘๕๗

สามเณรจิระนันท์คำสุณีจองคำลำปาง

๘๕๘

สามเณรเฉลิมชัยไขโพธิ์จองคำลำปาง

๘๕๙

สามเณรมนตรีสิงเสนาจองคำลำปาง

๘๖๐

สามเณรยุทธพงษ์ทีอุทิศจองคำลำปาง

๘๖๑

สามเณรชัยชนะแสนปางจองคำลำปาง

๘๖๒

สามเณรธนพนธ์จันทร์จมจองคำลำปาง

๘๖๓

สามเณรธนโชติกุมภาลีจองคำลำปาง

๘๖๔

สามเณรธีรศักดิ์เพชรเครือจองคำลำปาง

๘๖๕

สามเณรนัทวุฒิสายทะเลจองคำลำปาง

๘๖๖

สามเณรสิทธิพงศ์วิเศษวงศ์ษาจองคำลำปาง

๘๖๗

สามเณรพลนัฐจักษ์ศรีจำปาจองคำลำปาง

๘๖๘

สามเณรปริญญาปวนทาจองคำลำปาง

๘๖๙

พระมหาณัฏฐานันท์อนาลโยกุลจรัสโภคินม่วงแงวลำปาง

๘๗๐

พระมหาบุญเชิดฐานวโรกันทะตั๋นบ้านฟ่อนลำปาง

๘๗๑

พระครูสุตชยาภรณ์ธมฺมชโยเขียวสุขศรีชุมลำปาง

๘๗๒

พระมหาปิยพงษ์สิริวิริยวํโสวังคีรีสวนดอกลำปาง

๘๗๓

สามเณรธิระพรวังคีรีสวนดอกลำปาง

๘๗๔

พระอมร-ป.อคฺคญาโณสังข์นครจำทรายมูลลำปาง

๘๗๕

พระมหาจิราวัฒน์จิรเมธีศรีเจริญแม่สุกลำปาง

๘๗๖

พระมหาศิริพงศ์สิริวํโสองศ์อุ่มกิ่วหลวงลำปาง

๘๗๗

พระครูปลัดมหาเถรานุวัตรอริยเมธีพิลาวรรณพระแก้วเชียงราย

๘๗๘

พระมหารุ่งเพชรฐานวโรสิงห์ปรุพระสิงห์เชียงราย

๘๗๙

พระมหานุกุลอินฺทสโรจันณดาพระสิงห์เชียงราย

๘๘๐

พระมหาตี๋ธีรปญฺโญก๋องคำสันต้นผึ้งเชียงราย

๘๘๑

พระมหาณัฐนันท์กิตฺติภทฺรเมธีศิริชัยวรารัตน์ทุ่งพร้าวเชียงราย

๘๘๒

พระมหาวิทยากิตฺติปญฺโญระจามงคลธรรมกายารามเชียงราย

๘๘๓

พระมหานวลปณฺฑิตวํโสสิงห์คำมงคลธรรมกายารามเชียงราย

๘๘๔

พระมหารชัตอธิมุตฺโตงามสมพระธาตุผาเงาเชียงราย

๘๘๕

พระมหาชยางกูรกุสลจิตฺโตแซ่ว่างพระธาตุผาเงาเชียงราย

๘๘๖

พระมหาอภิชัยอธิปญฺโญบุษนารีย์ป่าม่วงเชียงราย

๘๘๗

สามเณรบุญรอดขันตีศรีโคมคำพะเยา

๘๘๘

สามเณรชัยวัฒน์ขันตาศรีโคมคำพะเยา

๘๘๙

สามเณรณัฐวุฒิกุลสังขารศรีโคมคำพะเยา

๘๙๐

สามเณรอภิวัฒน์อัปมะเยศรีโคมคำพะเยา

๘๙๑

สามเณรสุธิมนต์สีกัลยาศรีโคมคำพะเยา

๘๙๒

สามเณรนฤเบศชัยวังราชศรีโคมคำพะเยา

๘๙๓

สามเณรบดินทร์จับใจนายศรีโคมคำพะเยา

๘๙๔

สามเณรอินทัชเจริญจิตรศรีโคมคำพะเยา

๘๙๕

สามเณรศรายุทธจันดาศรีโคมคำพะเยา

๘๙๖

พระมหาวรพัทธ์กิตฺติปญฺโญบวรฉัตรอนาลโยทิพยารามพะเยา-(ธ)

๘๙๗

พระมหาธงชัยอตฺตทนฺโตทิพย์สมอนาลโยทิพยารามพะเยา-(ธ)

๘๙๘

พระมหาสมทรงกิตฺติธมฺโมเนตรชังพระบาทมิ่งเมืองแพร่

๘๙๙

พระมหาสิทธิพรสุเมธโสวิจิตรรัตนากรพระบาทมิ่งเมืองแพร่

๙๐๐

พระมหารัชกรคุณสํวโรสุทธะพระบาทมิ่งเมืองแพร่

๙๐๑

พระมหาถาวรธมฺมถาวโรสิงห์บุตรพระบาทมิ่งเมืองแพร่

๙๐๒

พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่

๙๐๓

พระมหาสิมรัตน์สิริธมฺโมบุญเขื่องพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๐๔

พระครูสังวรสุตกิจญาณสํวโรอุปสอดพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๐๕

พระมหาสมชัยมหาปุญฺโญบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๐๖

พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๐๗

พระมหาสิงห์ชัยมหามงฺคโลต๊ะมุ้งพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๐๘

พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโญเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๐๙

พระมหาชัยวัฒน์วฑฺฒนเมธีรักงามพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๑๐

พระมหาศาสตราญาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๑๑

พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่

๙๑๒

พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่

๙๑๓

พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่

๙๑๔

พระมหาวัชรวรินทร์กลฺยาณธมฺโมวงศ์ฉายาร่องซ้อแพร่

๙๑๕

พระมหาราชัณญาณวโรผาทองสูงเม่นแพร่

๙๑๖

พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโญอุดสมดงลานแพร่

๙๑๗

พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่

๙๑๘

พระมหาดำเนินฐิตวิริโยหมายดีหนองม่วงไข่แพร่

๙๑๙

พระมหาเขียนมนฺตาคโมกิ่งคำพญาภูน่าน

๙๒๐

พระมหาณรงค์ศักดิ์สุวณฺณกิตฺติคำฟูพญาวัดน่าน

๙๒๑

พระมหาสมพรศักดิ์ทีปธมฺโมสุดเสนพระธาตุแช่แห้งน่าน

๙๒๒

พระครูอาทรสุทธินันท์วิสุทฺโธทองปัญญาบุญยืนน่าน

๙๒๓

สามเณรณัฐพลยะนากอกน่าน

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: