รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๔๖๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตนเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง

เลขที่ชื่อฉายานามสกุลวัดสำนักเรียน
๔๑๐พระมหาสุชาติชาคโรสมัครการเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๔๑๑พระมหาเอกชัยตปคุโณผลพาณิชย์สลัก,ใต้นนทบุรี
๔๑๒พระมหานิ่มเขมานนฺโทเขียวบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๓พระมหาสวมหมวกรตนเมธีปิ่นแก้วบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๔พระมหานารินทร์จรณธมฺโมญาณวัฒน์บัวขวัญนนทบุรี
๔๑๕พระมหาปารเมศปิยปาโลพรมฆ้องบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๖พระมหามานะขนฺติมโนมณีจินดาบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๗พระมหาลิมอาภากโรเตือนสติบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๘พระมหาสุขุมคนฺธสาโรอุ้งบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๙พระมหาประสารปณิตจิตฺโตโกดีบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๐พระมหาวิชัยจนฺทวโรลุงอองบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๑พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีซอหนั่นต๊ะบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๒พระมหาทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์บัวขวัญนนทบุรี
๔๒๓พระมหาสุเจียนกิตฺติโสภโณเอิมบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๔พระมหาสมบัติปญฺญานนฺทเมธีศรีย์บัวขวัญนนทบุรี
๔๒๕พระมหาวุฒิชัยฐิตปญฺญาวุฑฺฒินายเปบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๖พระมหาอานนท์ญาณธมฺมทสฺสีชินต๊ะบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๗พระมหาเก็บจิตฺตธมฺมทสฺสีลุงลายบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๘สามเณรณภัทรวงศ์สุรินทร์บัวขวัญนนทบุรี
๔๒๙สามเณรยุทธนาเฮ้าตาบัวขวัญนนทบุรี
๔๓๐พระมหาประเสริฐวรญาโณหลอดคำแค,นอกนนทบุรี
๔๓๑สามเณรกฤษขจรเกียรติภักดีเหลาแค,นอกนนทบุรี
๔๓๒พระมหาทรงศักดิ์จิรสุโภอุพาพรรณปากน้ำนนทบุรี
๔๓๓พระมหาเอกอาทิตย์สิทฺธิเมธีลือโชตินครอินทร์นนทบุรี
๔๓๔สามเณรนนธวัชคำเฮืองโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๔๓๕พระมหาทวีศักดิ์ธมฺมาลโยช่างสลักโตนดนนทบุรี
๔๓๖พระมหานครคุณวฑฺฒโนพรมรินทร์ศรีประวัตินนทบุรี
๔๓๗พระมหาจันทร์แก้วกิตฺติสารวิทูทิพย์สอนสำโรงนนทบุรี
๔๓๘พระมหาศักดิ์ชัยชยวุฑฺโฒพงษ์นราวรรณชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๙พระมหาศุภกรสุภธมฺโมดวงไพศาลชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๔๐สามเณรทินกรลุงกอนชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๔๑พระมหาสุชาติสุชาโตพรหมเทพกู้นนทบุรี
๔๔๒พระครูนนทคุณพิพัฒน์อมโรอมรีเชิงเลนนนทบุรี
๔๔๓พระมหาวินัยสญฺญจิตฺโตมาเนียมเชิงเลนนนทบุรี
๔๔๔พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๔๕พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๔๖พระมหาจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์สลักเหนือนนทบุรี
๔๔๗พระมหาเสนาะสุธีโรปิ่นกลองสลักเหนือนนทบุรี
๔๔๘พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี
๔๔๙พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี
๔๕๐พระมหาสัจจาวรมงฺคโลเยียวยาสัตว์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๑พระมหาเอกภพเตชธมฺโมเสียมราชบางไผ่นนทบุรี
๔๕๒พระมหาวิทยาธมฺมทินฺโนไปเจอะบางไผ่นนทบุรี
๔๕๓พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี
๔๕๔พระมหาสมศักดิ์กิตฺตโสภโณคำปันบางไผ่นนทบุรี
๔๕๕พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโญแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๖พระมหาธเนศจิตฺตสํวโรภุมรินทร์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๗พระมหานรินทร์นรินฺโทยอดขาวบางไผ่นนทบุรี
๔๕๘พระมหาวริสสรานนท์วรวฑฺฒนสิทฺธิขอดทองบางไผ่นนทบุรี
๔๕๙พระมหาศุภนัฐธีรานนฺโทยอดโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๖๐สามเณรณัฐสิทธิ์ประเสริฐบางไผ่นนทบุรี
๔๖๑พระมหาเสกสรรสํวรเมธีเตชะกุลบางแพรกนนทบุรี
๔๖๒พระมหาชีวาฐานธมฺโมนามดีบางแพรกนนทบุรี
๔๖๓พระครูนนทกิจจานุกูลธมฺมธโรศรีโสภาบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๖๔พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๖๕พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๖๖พระมหาณัฐพนขนฺติมโนสุตินไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๖๗พระมหาทักษ์ศิลป์เตชธมฺโมแก่นจัดละหารนนทบุรี
๔๖๘พระครูสุตธรรมานุโยคอคฺคธมฺโมอินทับชินวรารามปทุมธานี
๔๖๙พระมหากฤษฎ์กิตฺติโกทองสีชินวรารามปทุมธานี
๔๗๐พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยกลิ่นบานชื่นเทียนถวายปทุมธานี
๔๗๑พระมหาคำวชิรญาโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๒พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๓พระมหารุ่งเพชรฐานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี
๔๗๔พระพิพัฒน์–ป.ปญฺญาวชิโรเจริญดีสิงห์ปทุมธานี
๔๗๕พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี
๔๗๖พระมหาไพฑูรย์กมฺมพโลกสิกรรมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๗พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๘พระมหาพงศ์ศักดิ์ฐานิโยคงคารัตนรักษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๙พระมหาวันชัยกตนาโถแม้นทิมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๐พระมหาบันเจตร์ถิรจิตฺโตบรรเทาใจพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๑พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๒พระมหาฉลองรัฐอิทฺธิวโรคำเพชรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๓พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่าพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๔พระมหาจำรัสภสฺสรญฺญาโณสอนสาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๕พระมหาเอกพันธ์เขมวํโสปิ่นพงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๖พระมหาสุริยาปวรชโยท่อนแก้วพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๗พระมหากรกชกรชชโยลือทองจักร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๘พระมหาอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๙พระมหาวรวิทย์วิสุทฺธิชโยแซ่อึ๋งพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๐พระมหาพลยุกต์ปยุตฺตชโยบุบผาสุวรรณพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๑พระมหาภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๒พระมหาณัฐวุฒิณฏฺฐชโยจันทร์โชติพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๓พระมหาศุภเกียรติสุภกิตฺติโกตรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๔พระมหาโอฬารโอฬารชโยจงเจริญพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๕พระมหาอมรเทพอุคฺคชโยวงค์สวรรค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๖พระมหาไพรัชวชิรธมฺโมนาสาธรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๗พระมหาฉัตรชัยจิรญฺชโยนันทจิรวัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๘พระมหาพุทธิวัฒน์วฑฺฒนชโยอินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๙พระมหาศักรินทร์เสตชโยอินชนะบาลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๐พระมหาวรวุฒิภคินฺทชโยสุดจิตร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๑พระมหาวิทยาธมฺมวโรงามกฤตยาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๒พระมหาเอกมงคลมงฺคลชโยสมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๓พระมหาวีระพลวีรชโยหมื่นหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๔สามเณรสุรศักดิ์ขอประเสริฐสุขพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๕สามเณรวรวัชรนันติพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๖สามเณรเอกพจน์กุรกนกพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๗สามเณรเจตพงษ์เสนครามพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๘สามเณรทรงพลหนูพรมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๙สามเณรศราวุฒิวันลักษณ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๐สามเณรอรรถรักษ์อติชาตพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๑สามเณรอนุชนวันจงคำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๒สามเณรจักรพันธ์วงค์คำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๓สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๔สามเณรวันเฉลิมสุวรรณเลิศพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๕สามเณรอัจฉริยาวิศหาญสีหะคชาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๖สามเณรฐิติวัฒน์สมรักพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๗สามเณรอัศรางค์กูลภาพสิงห์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๘สามเณรพุฒิพงศ์รัศมีจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๙สามเณรชราธรนามวงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๐สามเณรจิรศักดิ์แสงฐิตาพันธุ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๑สามเณรธงชัยนิยมพิทักษ์พงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๒สามเณรชนะชัยบุญญาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๓สามเณรพรชัยพิลาเทพพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๔สามเณรพิศณุพนธ์สีดาจันพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๕สามเณรพีรพลแดงพันโพพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๖สามเณรวรัญญูสุบรรณณอยุธยาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๗สามเณรสมชายชนะกลางพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๘สามเณรต้นตระการพิลาดีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๙สามเณรสุวินิจเลาหวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๐สามเณรจักรกฤษณ์ท้าวเม้ยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๑สามเณรจักรพัฒน์สงวนพันธุ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๒สามเณรณัฐพลภูวนาฏภิญโญพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๓สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๔สามเณรพงศธรวงศ์อินทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๕พระครูวิจิตรอาภากรอาภากโรสุขด้วงเขนสว่างภพปทุมธานี
๕๓๖สามเณรพิษณุลำเนาพนาสุขสว่างภพปทุมธานี
๕๓๗สามเณรนรพนธ์กลิ่นนิ่มนวลปัญญานันทารามปทุมธานี
๕๓๘สามเณรญาณกรนรินทร์นอกปัญญานันทารามปทุมธานี
๕๓๙พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๐พระมหาโก้อมโรพรหมศรีเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๑พระมหาสุรพลวิสุทฺธสีโลสุดสายตาเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๒พระมหารัฐพลฐานวุฑฺโฒเจนยุทธนาเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๓พระมหาสีมาวรสุโภเขียวนาเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๔พระมหาจำรัสวชิรญาโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๕พระมหามนตรีมนฺตวีโรเกิดสีทองเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๖สามเณรศิวพลใกล้ชิดเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๗สามเณรสมควรพุ่มไพรวัลย์แสงสรรค์ปทุมธานี
๕๔๘พระครูปลัดประสิทธ์ฐิติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี
๕๔๙พระมหาธวัชชัยวุฑฺฒิทตฺโตสุกีลานนาปทุมธานี
๕๕๐พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี
๕๕๑พระครูโสภณสุตวัฒน์ญาณสิทฺโธบัวหลวงเจดีย์ทองปทุมธานี-(ธ)
๕๕๒พระมหาทองดีสีลสมฺปนฺโนเจริญราชกลางสมุทรปราการ
๕๕๓พระมหาวิโรจน์อคฺคปญโญสวนสมุทรพุทธภาวนารามสมุทรปราการ
๕๕๔พระมหาทีปเดชสีลวฑฺฒโนเลาหอุดมพันธ์ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
๕๕๕พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๕๖พระมหาสมโภชน์กุลโลแดงสวัสดิ์แคสมุทรปราการ
๕๕๗พระครูสุนทรสุตสารกตปุญฺโญอินทรบุญท้องคุ้งสมุทรปราการ
๕๕๘พระมหาเจษฎาอธิปุญฺโญพรหมประสิทธิ์ครุในสมุทรปราการ
๕๕๙พระมหาพิรัชย์ทิวากโรพาลาดครุในสมุทรปราการ
๕๖๐พระมหาณรงค์กิตฺติญาโณศรีวิเศษจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๑พระมหาสุทธิญาณสุทฺโธศรีสุวรรณจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๒พระมหากีรติธีรปญฺโญศรีวัฒนาจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๓พระมหาภาณุวิชช์มนุญฺโญสิทธิรัตนชัยจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๔พระมหาสัมฤทธิ์สจฺจญาโณวงศ์สุนทรจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๕พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๖๖สามเณรสันติยอดเพชรบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๖๗พระมหาสนั่นสิริมงฺคโลแสงจันทร์บางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๖๘พระมหาอภิสิทธิ์คมฺภีรธมฺโมวังไสลบางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๖๙สามเณรภานุพงศ์เพิ่มสินธุ์บางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๗๐พระมหาเฉลิมพลพุทฺธสโรคำภาป้องบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
๕๗๑พระครูโสภณสุตาธารสีลธโรแก้วนุชปานประสิทธารามสมุทรปราการ
๕๗๒พระมหาสมบัติธนปญฺโญฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
๕๗๓พระมหานันชัยรตนโชโตพุฒเขียวหัวคู้สมุทรปราการ
๕๗๔พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ
๕๗๕สามเณรพิชาญนุ่นปิ่นปักษ์หัวคู้สมุทรปราการ
๕๗๖สามเณรสิทธิศักดิ์อุปัญหัวคู้สมุทรปราการ
๕๗๗สามเณรภมรพลงามละออหัวคู้สมุทรปราการ
๕๗๘พระมหาจิรศักดิ์กิตฺติสาโรเกิดสุภาพพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๗๙พระมหาชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุขพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๐พระมหาประดิษฐ์ชยมงฺคโลมงคลคูณพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๑พระมหาทรงชัยสิริภทฺโทโตเจิมพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๒พระมหายุทธนาฐานุตฺตโรสายหยุดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๓พระมหามานะฐิตวํโสนรดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๔พระมหาวรุจน์อคฺคปญฺโญวารีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๕สามเณรกิตติพันธ์ทฤษฎีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๘๖พระมหาธนดลขนฺติธโรขีระจิตต์กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๕๘๗พระมหาปฐมพงษ์วิสุทฺธาจาโรบุญอำรุงกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๕๘๘พระมหาประเทืองสิริคุตฺโตเดือดสันเทียะมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๕๘๙พระมหาเอกพลอาทโรบุญประจักษ์วงศ์มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๕๙๐พระมหาสุพลมุตฺตจิตฺโตพอกพูลศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
๕๙๑สามเณรเกรียงศักดิ์แซ่ลีศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
๕๙๒พระมหาจิรศักดิ์ฉนฺทสาโรภาคบุญศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๙๓พระสมศักดิ์-ป.อมโรเกตุประทุมศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๙๔พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
๕๙๕สามเณรดำรงค์แซ่ลีขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๕๙๖พระมหาสุชีพสุชีโวมีขันทองเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
๕๙๗พระมหาวิทยาปญฺญาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๕๙๘พระมหาศรากรณ์นรินฺโทคินรัมย์ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๕๙๙สามเณรณัฐวุฒิสงวนงามชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๖๐๐สามเณรอนุรักษ์ภาคเพียรชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๖๐๑สามเณรศักดิ์อรุณลุจิตรชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๖๐๒สามเณรวิชยุตม์ประสพธรรมชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๖๐๓สามเณรภูมิภัทรสิริจันทกุลชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา-(ธ)
๖๐๔พระมหานันทชัยกตปญฺโญทองแก้วอ่างทองอ่างทอง
๖๐๕พระมหารัตนโยธินวุฑฺฒิสีโลพิมพ์จันทร์อ่างทองอ่างทอง
๖๐๖พระเพิ่มศักดิ์-ป.ฐิตเมโธโสวะณากุลท้องคุ้งอ่างทอง
๖๐๗พระมหาเสกสรรค์ฐานิสฺสโรชูแก้วนางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๐๘สามเณรพลยุทธท่อเสถียรธรรมนางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๐๙พระมหากำธรฐิติสมฺปนฺโนทองจำรูญคำหยาดอ่างทอง
๖๑๐พระมหาเดชาอมรเมธีสืบจันทร์เกาะอ่างทอง
๖๑๑พระมหายุทธกิตฺติปญฺโญคุ้มมงคลป่าโมกอ่างทอง
๖๑๒พระมหาธนากิตฺติญาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง
๖๑๓พระมหาสุรัชอภิชาโตสุวรรณสนธิ์ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๑๔พระมหาบุญเส็งอคฺคปญฺโญอนิทะวงศศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๑๕พระมหาสำรวยวรปุญฺโญดาขำศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๑๖พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๑๗พระมหากฤษณพงศ์สมจิตฺโตวีรเดชบัวลอยสระบุรี
๖๑๘พระมหาสุชาติปภสฺสโรเดิมลาพระพุทธบาทสระบุรี
๖๑๙พระมหาทิวาทินฺนญาโณฝ่ายเหนือพระพุทธบาทสระบุรี
๖๒๐พระมหาอาทิตย์อติภทฺโทซุนซีพระพุทธบาทสระบุรี
๖๒๑พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอปุระโคกกะพี้สระบุรี
๖๒๒พระมหาวิทยาฐานวโรไตรหามงคลชัยพัฒนารามสระบุรี
๖๒๓พระมหาณัฐวัฒน์ขนฺติจิตฺโตใจทัดหัวช้างลพบุรี
๖๒๔พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนียมนุชหัวช้างลพบุรี
๖๒๕พระมหาณรงค์ยุตฺติธมฺโมสิงหาหัวช้างลพบุรี
๖๒๖พระมหาเอกนรินทร์สิริภทฺโทเคนกุดดังหัวช้างลพบุรี
๖๒๗พระมหาหลงธมฺมเขรขิโตลาญหัวช้างลพบุรี
๖๒๘พระมหาเอกเอกธมฺมจารีศรีงามยวดลพบุรี
๖๒๙พระมหาอพรสิทธิ์มหาคุโณเมฆเสนพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๐พระมหากวินทร์อายุวฑฺฒโกกุลจันทร์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๑สามเณรณัฐวุฒิแก้วสะอาดพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๒สามเณรโชคสิริภู่ศรีพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๓สามเณรพฤกษากาญจนเจริญชัยพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๔สามเณรชวลิตผดุงลาภพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๕พระมหาประสงค์กุสลกโรนกน่วมโพธิ์เงินสิงห์บุรี
๖๓๖สามเณรรุ่งศักดิ์ฤทธิชัยพิกุลทองสิงห์บุรี
๖๓๗สามเณรปฐวีนพทันต์พิกุลทองสิงห์บุรี
๖๓๘พระมหาฐิติรยสโมอารยะสมสกุลธรรมามูลชัยนาท
๖๓๙พระมหาประกิจชยเมธีคำวลีธรรมามูลชัยนาท
๖๔๐พระมหาฐิติวัชร์วรวฑฺฒโนปุญญ์หิรัณย์พระบรมธาตุชัยนาท
๖๔๑พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยเทียนไชยปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๖๔๒พระมหาจิรวัฒน์จิรวฑฺฒโนตรีมิ่งมิตรวิหารทองชัยนาท
๖๔๓พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท
๖๔๔พระมหาธีรติธมฺมโสภโณโศภิตธรรมมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๖๔๕พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์
๖๔๖พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์
๖๔๗พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์
๖๔๘พระมหาจารุวัฒน์ขนฺติโกแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๖๔๙พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์
๖๕๐พระมหาศีลสุนทรติกฺขวิริโยศรีหิรัญโพธารามนครสวรรค์
๖๕๑พระมหาชัชวาลย์อาจารสมฺปนฺโนกูบกระโทกโพธารามนครสวรรค์
๖๕๒พระมหานารินทร์นรินฺโทกุยรัมย์โพธารามนครสวรรค์
๖๕๓สามเณรสมบัตินราเลิศโพธารามนครสวรรค์
๖๕๔สามเณรธนวัฒน์ดาวเรืองโพธารามนครสวรรค์
๖๕๕สามเณรกมลม่วงลายทองโพธารามนครสวรรค์
๖๕๖สามเณรประมวลจอมคำสิงห์โพธารามนครสวรรค์
๖๕๗สามเณรอภิวัฒน์วงษ์สนิทโพธารามนครสวรรค์
๖๕๘สามเณรสุชาติแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๖๕๙พระมหาจิรวัฒน์อิทฺธิญาโณเพ็ชรศรีนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๖๐พระมหานครวชิรเมธีแก้วบุตรดีนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๖๑พระมหาชัยทัตอธิจิตฺโตสุขวโรทัยนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๖๒สามเณรณัฐพงศ์เอี่ยมคำนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๖๓สามเณรทัตเทพเชียนจันทึกนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๖๔พระมหาสามารถฐิตสทฺโธกล่ำดีวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๕พระมหาตรีเนตรอริญฺชโยมาน้อยวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๖พระมหาปิยพงษ์คุณทสฺสีเข็มขาววรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๗พระมหาวิรัตชุตินฺธโรสุกอินทร์จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๖๘พระมหานุสรณ์สญฺญจิตฺโตเสถียรดีจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๖๙พระมหาจรรยาจนฺทสาโรลินลาจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๗๐พระมหาพนมเทียรปุญญชาโตฉัตรโชติกมากท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๑พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๒สามเณรวันเฉลิมศรีรักษาท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๓สามเณรวรวุฒิพิทักษ์พิบูลศรีท่าพระเจริญพรตนรคสวรรค์
๖๗๔สามเณรสมพลวรนารถวิชัยท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๕สามเณรเอกประพันธ์แก้วเผือท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๖พระมหาคนองธมฺมกาโมประสาทพรหมจริยาวาสนครสวรรค์
๖๗๗พระมหาสมพรจารุธมฺโมไกรยงค์ภัทรสิทธารามนครสวรรค์
๖๗๘พระมหาธนาชาติธมฺมปญฺโญสวรรค์ในพนาหนองปลิงนครสวรรค์
๖๗๙สามเณรเตวิชถาทองหนองปลิงนครสวรรค์
๖๘๐สามเณรพะคือยะเสหนองปลิงนครสวรรค์
๖๘๑พระมหานทีมนาปภาณีแสงจันทร์แสงสวรรค์นครสวรรค์
๖๘๒พระมหามนตรีฐิตวรเมธีบัวสูงเนินทับกฤชกลางนครสวรรค์
๖๘๓พระมหาสันทรรศน์ฐิตวิริโยจ่าม่วงท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๖๘๔สามเณรจรูญชัยลิ่วโรจน์สกุลท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๖๘๕พระมหาสังคมกิตฺติธโรผลพูนดงพลับนครสวรรค์
๖๘๖พระมหาชัยเนตรขนฺติธมฺโมด้วงเม้าสว่างวงษ์นครสวรรค์
๖๘๗พระมหาบัวกัณฑ์จนฺทสาโรดาประสงค์สว่างวงษ์นครสวรรค์
๖๘๘พระมหาประยงค์ธมฺมโชโตสามารถหนองแอกนครสวรรค์
๖๘๙สามเณรกิตติศักดิ์ขันจอกส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๖๙๐พระมหาวัฒนายนฺตสีโลแก้วบัวดีทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๖๙๑พระมหาสมจิตต์รตนโชโตผิวชอุ่มทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๖๙๒พระมหาวันชัยวิชฺชาธโรสามงามเขียวทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๖๙๓พระมหาแทนฐานุตฺตโรเนียรภาคทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๖๙๔พระมหาสันติสนฺติมโนเมืองไชยสงค์ด่านช้างนครสวรรค์
๖๙๕พระมหาวิรัตน์ณฏฺฐวาทีรุ่งเป้าตากฟ้านครสวรรค์
๖๙๖พระมหาธีรพรรตนรํสีอยู่กรุงตากฟ้านครสวรรค์
๖๙๗สามเณรศุภฤกษ์สีวันคำตากฟ้านครสวรรค์
๖๙๘สามเณรทศพลแซ่เตียตากฟ้านครสวรรค์
๖๙๙สามเณรการันย์แสงฤทธิ์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๐สามเณรสุรธัชผาลีตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๑สามเณรณัชเกิดธรรมตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๒สามเณรกฤษณะบรรทัดจันทร์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๓สามเณรโกสนบุญเกิดตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๔สามเณรก้องเกียรติชูแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๕สามเณรโกมินทร์แสงแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๖สามเณรพศวัตภุชงค์เจริญตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๗สามเณรสุรเชษฐ์แสงพาราตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๘สามเณรกิตติศักดิ์มาปู่ตากฟ้านครสวรรค์
๗๐๙สามเณรยงยุทธแก้วสำโรงตากฟ้านครสวรรค์
๗๑๐พระมหาบุญลือสุเมโธภูเฮียคูยางกำแพงเพชร
๗๑๑สามเณรอมรเทพสายไหมสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๑๒สามเณรกมลชัยจิตรจำลองสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๑๓สามเณรจิตรเทพต่อคุ้มสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๑๔สามเณรอนันต์กาญจนลักษณ์เทพนิมิตมงคลกำแพงเพชร
๗๑๕พระมหาวรพลวรพโลพาเสนาท่าหลวงพิจิตร
๗๑๖พระมหาธีรภัทร์ชินอตฺตโนวิลัยรัตน์ท่าหลวงพิจิตร
๗๑๗พระมหาณัฐพงศ์วิสุทฺธิจิตฺโตคำมีท่าหลวงพิจิตร
๗๑๘สามเณรเขตตะวันขมินทกูลท่าหลวงพิจิตร
๗๑๙สามเณรถนอมศักดิ์วงศ์สกุลมงคลท่าหลวงพิจิตร
๗๒๐พระมหาศาสตราอาวุธปญฺโญพุ่มไสววังกลมพิจิตร
๗๒๑พระมหาวิเลิศทนฺตจิตฺโตสุดใจโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
๗๒๒พระมหายุทธพลญาณวิมดลเรียนรัมย์ตะพานหินพิจิตร
๗๒๓พระมหาอานนท์อานนฺโทอินเถื่อนชัยมงคลพิจิตร
๗๒๔พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณโสวโรสองวงศ์พร้าวพิจิตร
๗๒๕พระมหาอำพรอิทฺธิญาโณดีวันมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๒๖พระมหาจตุรเทพกิจฺจสาโรพรมโชโตมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๒๗พระมหาถาวรกตปุญฺโญเมียดมอมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๒๘พระมหาศรายุทธสิริภทฺโธบุญประคองมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๒๙พระมหากิตติพรรณฐานรโตทัดคุ้มมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๐พระมหาเจริญพงษ์ปภสฺสโรยี่สุ่นศรีมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๑พระมหามนตรีจรณธมฺโมศรีราชามงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๒พระมหาสิริวัฒน์ชัยภูริปญฺโญพรมศรีมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๓พระมหาอัศวินฐานุตฺตโรแก้วใสทับคล้อพิจิตร
๗๓๔พระมหาพงษ์พันธ์กลฺยาโณอุ่นเมืองมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๕พระมหาสิทธาสีลคุตฺโตสายเนตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๖พระมหาวีระวัชร์วชิรวีโรชื่นภิรมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๗พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๘พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๙พระมหาเถลิงศักดิ์ภาวนาชโยจำนงค์จิตมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๐พระมหาณรงศ์ศักดิ์สมณชโยคุณวงศ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๑พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๒พระมหาวิเชษฐเชฏฐชโยแก่นสารมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๓พระมหาเฉลิมฉนฺทชโยพิทยาชัยชนะมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๔พระมหาสุวิทย์สิริวชฺโชศรีมาบุตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๕พระจักรพงษ์จริตธมฺโมมุกภักดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๖พระมหาวัชระกิตฺติวิชโยคำดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๗พระมหาอนุชาโสตฺถิวิชโยพงษ์สวัสดิ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๘พระมหาธราธิปวรวิชโยวรสายัณห์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๙พระมหาไพรวัลย์ภทฺทวิชโยลำพายมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๕๐สามเณรชีวินพุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๕๑พระมหาชัยฤทธิ์สุธมฺโมทองสีราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
๗๕๒พระมหาจักรพันธ์เมตฺติโกสิทธิ์น้อยเสาธงทองเพชรบูรณ์
๗๕๓สามเณรอชิรวิทย์โสพันธุ์สามัคคีชัยเพชรบูรณ์
๗๕๔พระมหาสมศักดิ์สุธีโรยอดไธสงไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๗๕๕พระมหาวิโรจน์โรจนปญฺโญคอวิเลิศศรีสุพลวนารามเพชรบูรณ์
๗๕๖พระอธิการขุนแผน-ป.อินฺทวิราโคสุดวิไลหนองบัวแก้วเพชรบูรณ์
๗๕๗พระมหาสหัสพัชกิ์ปญฺญาวุฑฺโฒวุฒิศรีมงคลเพชรบูรณ์
๗๕๘พระมหาสมพงษ์สารคนฺโธคำหางหงส์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๕๙พระมหาประจวบฐานวโรบุญเพชรประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๐พระครูปริยัติพัชโรดมญาณาโภภักดีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๑พระมหาสุวัฒน์สุขวฑฺฒโนคำพารัตน์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๒พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้วประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๓พระมหาอนุวัตรอมรเมโธทองวิชิตประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๔พระมหาอนันต์จิตฺตสํวโรจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๕พระมหาบุญนาคธีรวํโสชาญศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๖พระมหาศรัณย์สิรินฺธโรครุฑหว่างประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๗พระมหานิพลปริภูริจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๘พระมหาชาญณรงค์วิสุทฺธิเมธีคงโนนกอกประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๙พระมหาศตวรรษชินวโรอุดมศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๗๐สามเณรธิติวุธทองทินประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๗๑พระมหาวรายุทธวีตาลโยอ้วนล้ำสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์-(ธ)
๗๗๒พระมหาฉัตรชัยอภิชโยส่งเสริมสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์-(ธ)
๗๗๓สามเณรรัตพลมาพันนะพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๗๔พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก
๗๗๕พระมหาสำลีวราโภหงษาชุมราชบูรณะพิษณุโลก
๗๗๖สามเณรวชิรวิทย์พลังมะขามเตี้ยพิษณุโลก
๗๗๗พระมหาอานนท์ภูริทสฺสีเหลือบแลสุดสวาสดิ์พิษณุโลก
๗๗๘สามเณรพิษณุลำเนาพนาสุขสุดสวาสดิ์พิษณุโลก
๗๗๙สามเณรสวิตต์ธูปนาควังวารีศรีศรัทธาธรรมพิษณุโลก
๗๘๐พระมหาประมวลฐิตโสภโณไกรโหลไทยชุมพลสุโขทัย
๗๘๑พระมหาถนอมสนฺตจิตฺโตโหลทองพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๗๘๒พระมหากฤษณพลฉนฺทาลโยศรีแก้วพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๗๘๓สามเณรภาณุพงษ์สระแก้วสังฆารามสุโขทัย
๗๘๔พระมหาเศรษฐพงษ์สุวโจโพธิ์งามราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๗๘๕พระมหารุ่งสุริยาธมฺมทีโปสุภาติคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๗๘๖สามเณรวรชัยบรรเทิงใจคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๗๘๗พระมหาสมศักดิ์ผาสุขกาโมแก้วปัญญาดอนแก้วตาก
๗๘๘สามเณรทิวามนขุนทดจองคำลำปาง
๗๘๙สามเณรอิทธิพลยะภักดีจองคำลำปาง
๗๙๐สามเณรธนพลพรหมวงศ์จองคำลำปาง
๗๙๑สามเณรพิทักษ์พงษ์โคตรชัยยาจองคำลำปาง
๗๙๒สามเณรชลธีศิลาจารย์จองคำลำปาง
๗๙๓สามเณรณัฐพลนิสัยตรงจองคำลำปาง
๗๙๔สามเณรอานนท์เสน่ห์ดีจองคำลำปาง
๗๙๕สามเณรฐิติวัฒน์วันมหาชัยจองคำลำปาง
๗๙๖สามเณรพิษณุรกไพรจองคำลำปาง
๗๙๗สามเณรอนุวัฒน์คูณแก้วจองคำลำปาง
๗๙๘สามเณรจิรายุแพงสีทาจองคำลำปาง
๗๙๙สามเณรอัครเดชพันชารีจองคำลำปาง
๘๐๐สามเณรกิตติชัยสาปัดสีจองคำลำปาง
๘๐๑สามเณรคมพิพัฒน์อิ่มสนิทจองคำลำปาง
๘๐๒สามเณรอดิศรเอกราชาจองคำลำปาง
๘๐๓สามเณรอาริยะสีโนนม่วงจองคำลำปาง
๘๐๔สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์จองคำลำปาง
๘๐๕สามเณรวิชญ์ภาสตรางาจองคำลำปาง
๘๐๖พระมหาณัฏฐานันท์อนาลโยกุลจรัสโภคินม่วงแงวลำปาง
๘๐๗พระมหาบุญเชิดฐานวโรกันทะตั๋นบ้านฟ่อนลำปาง
๘๐๘พระมหาอภิเชษฐ์ภูริญาโณหล้าคำปวนศรีล้อมลำปาง
๘๐๙พระมหานิกรธมฺมวโรกันทะวงศ์ศรีล้อมลำปาง
๘๑๐พระมหาวีระพลสุวณฺณวีโรวังคีรีสวนดอกลำปาง
๘๑๑พระมหาศิริพงศ์สิริวํโสวงศ์อุ่นกิ่วหลวงลำปาง
๘๑๒พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์อริยเมธีพิลาวรรณพระแก้วเชียงราย
๘๑๓พระมหารุ่งเพชรฐานวโรสิงห์ปรุพระสิงห์เชียงราย
๘๑๔พระมหาอิทธิฤทธิ์สุจิตฺโตเจริญวัยพระสิงห์เชียงราย
๘๑๕พระมหาชานนท์อาทโรอิ่นแก้วพระสิงห์เชียงราย
๘๑๖พระมหานุกูลอินฺทสโรจันณดาพระสิงห์เชียงราย
๘๑๗พระมหาเอกพจน์รตนจนฺโทจันทร์แก้วพระสิงห์เชียงราย
๘๑๘พระมหาตี๋ธีรปญฺโญก๋องคำสันต้นผึ้งเชียงราย
๘๑๙พระมหาณัฐนันท์กิตฺติภทฺรเมธีศิริชัยวรารัตน์ทุ่งพร้าวเชียงราย
๘๒๐พระมหาจรัลอาจาโรเจนกิจพัฒนะพระธาตุดอยตุงเชียงราย
๘๒๑พระมหาสุขสุขกาโมใจอุ่นมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๒๒พระมหาสันทัศน์โสตฺถิวํโสพงษ์สวัสดิ์ครึ่งใต้เชียงราย
๘๒๓พระมหานริศธมฺมานนฺโททีปะปาลพระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๒๔พระมหาอานนท์ตนฺติปาโลศรีสุวอพระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๒๕พระมหาอภิชัยอธิปญฺโญบุษนารีย์ป่างิ้วเชียงราย
๘๒๖สามเณรชัยวัฒน์ขันตาศรีโคมคำพะเยา
๘๒๗สามเณรฤทธิไกรเทพนรินทร์ศรีโคมคำพะเยา
๘๒๘สามเณรณัฐวุฒิกุลสังขารศรีโคมคำพะเยา
๘๒๙สามเณรนฤเบศชัยวังราชศรีโคมคำพะเยา
๘๓๐สามเณรสิทธิชัยไทยใหม่ศรีโคมคำพะเยา
๘๓๑สามเณรธีรพลภักดีศรีศรีโคมคำพะเยา
๘๓๒สามเณรธวัชชัยอภิวงค์ศรีโคมคำพะเยา
๘๓๓พระมหาธงชัยอตฺตทนฺโตทิพย์สมอนาลโยทิพยารามพะเยา-(ธ)
๘๓๔พระมหาวรพัทธ์กิตฺติปญฺโญบวรวัตรอนาลโยทิพยารามพะเยา-(ธ)
๘๓๕พระมหาสมทรงกิตฺติธมฺโมเนตรชังพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๓๖พระมหาสิทธิพรสุเมธโสวิจิตรรัตนากรพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๓๗พระมหานพณัชเขมานนฺโทน้ำดอกไม้พระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๓๘พระมหารัชกรคุณสํวโรสุทธะพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๓๙พระมหาถาวรธมฺมถาวโรสิงห์บุตรพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๔๐พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่
๘๔๑พระมหาวัชระพงษ์วชิรวํโสเขียวบุตรโศภนาลัยแพร่
๘๔๒พระมหาสิมรัตน์สิริธมฺโมบุญเขื่องพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๓พระครูสังวรสุตกิจญาณสํวโรอุปสอดพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๔พระมหาสมชัยมหาปุญฺโญบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๕พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๖พระมหาสิงห์ชัยมหามงฺคโลต๊ะมุ้งพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๗พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโญเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๘พระมหาสินธพขนฺติสมฺปนฺโนขอนพิกุลพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๔๙พระมหาศานิตวรเมธีหม่องลำปางพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๐พระมหาศาสตราญาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๑พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๒สามเณรภูวนนท์มุ้งทองพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๓สามเณรพัชรพงษ์เติมยวนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๔สามเณรเอกชัยวงศ์คำพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๕สามเณรนันทวัฒน์ล้อมปินต๊ะพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๖พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่
๘๕๗พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่
๘๕๘พระมหาราชัณญาณวโรผาทองสูงเม่นแพร่
๘๕๙พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโญอุดสมดงลานแพร่
๘๖๐พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่
๘๖๑พระมหาดำเนินฐิตวิริโยหมายดีหนองม่วงไข่แพร่
๘๖๒พระมหาเขียนมนฺตาคโมกิ่งคำพญาภูน่าน
๘๖๓พระมหาณรงค์ศักดิ์สุวณฺณกิตฺติคำฟูพญาภูน่าน
๘๖๔พระมหาภานุพงษ์พฺรหฺมเทโวตุ่นคำศรีบุญเรืองน่าน
๘๖๕พระมหาพัฒนาปภสฺสรจิตฺโตแก้วกันยาพระธาตุช้างค้ำน่าน
๘๖๖พระมหาเสกสรรอภิสุขวฑฺฒโนสุขจำเริญดอนมูลน่าน
๘๖๗พระมหาภัทรดนัยภทฺทเมธีกำจัดดอนมูลน่าน
๘๖๘พระมหาฐรัฐศรันย์ญาณรํสีเรือนศรีพญาวัดน่าน
๘๖๙พระมหาโกศลพฺรหฺมปญฺโญพิมสารพระธาตุแช่แห้งน่าน
๘๗๐พระมหาสมพรศักดิ์ทีปธมฺโมสุดเสนพระธาตุแช่แห้งน่าน
๘๗๑พระครูอาทรสุทธินันท์วิสุทฺโธทองปัญญาบุญเยืนน่าน
๘๗๒พระมหาปิยะธีรงฺกุโรมูลทานาเหลืองในน่าน
๘๗๓สามเณรอนันต์จิตอารีนาเหลืองในน่าน

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: