รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๕ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๕๐๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตนท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

เลขที่ชื่อฉายานามสกุลวัดสำนักเรียน
๔๖๕พระมหาสุชาติชาคโรสมัครการเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๔๖๖พระมหาปารเมศปิยปาโลพรมฆ้องบัวขวัญนนทบุรี
๔๖๗พระมหาณัฐวัฒน์กตทีโปเชื้อฉ่ำหลวงบัวขวัญนนทบุรี
๔๖๘พระมหาตาอคฺคปฺปสนฺโนลึมแตงบัวขวัญนนทบุรี
๔๖๙พระมหาวิชัยจนฺทวโรลุงอองบัวขวัญนนทบุรี
๔๗๐พระมหาโบราอภิรติมนบัวขวัญนนทบุรี
๔๗๑พระมหาทรงธรรมธมฺมธโรวงศาโรจน์บัวขวัญนนทบุรี
๔๗๒พระมหาจุฑาวัฒน์วิริยาโณสุดหล้าบัวขวัญนนทบุรี
๔๗๓พระมหาภานุพงษ์สุทฺธปญฺาวุฑฺฒิยะวงศ์บัวขวัญนนทบุรี
๔๗๔สามเณรยุทธนาเฮ้าตาบัวขวัญนนทบุรี
๔๗๕สามเณรเมธีสมานรักษ์บัวขวัญนนทบุรี
๔๗๖สามเณรธีระพลหนูแก้วบัวขวัญนนทบุรี
๔๗๗พระมหาไพฑูรย์กตปุญฺโสิงหะแคนอกนนทบุรี
๔๗๘พระมหาวัฒนวงศ์อาภสฺสรเมธีคิ้วทองเต็มโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๔๗๙สามเณรนนธวัชคำเฮืองโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๔๘๐พระมหาเอกชัยตปคุโณผลพาณิชย์สลัก,ใต้นนทบุรี
๔๘๑พระมหาสำราญสิรินฺธโรพูนสวัสดิ์ศรีประวัตินนทบุรี
๔๘๒พระมหานครคุณวฑฺฒโนพรมรินทร์ศรีประวัตินนทบุรี
๔๘๓พระมหาวิวัฒน์วิวฑฺฒโนศรสุวรรณรังสีชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๘๔พระมหาสุชาติสุชาโตพรหมเทพกู้นนทบุรี
๔๘๕พระครูนนทคุณพิพัฒน์อมโรอมรีเชิงเลนนนทบุรี
๔๘๖พระมหาวินัยสญฺจิตฺโตมาเนียมเชิงเลนนนทบุรี
๔๘๗พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๘๘พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๘๙พระมหาเสนาะสุธีโรปิ่นกลองสลักเหนือนนทบุรี
๔๙๐พระมหาจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์สลักเหนือนนทบุรี
๔๙๑พระมหาอดุลย์อาสโภมูลผลสาลีโขภิตารามนนทบุรี
๔๙๒พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี
๔๙๓พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี
๔๙๔พระมหาสัจจาวรมงฺคโลเยียวยาสัตว์บางไผ่นนทบุรี
๔๙๕พระมหาเอกภพเตชธมฺโมเสียมราชบางไผ่นนทบุรี
๔๙๖พระมหาวิทยาธมฺมทินฺโนไปเจอะบางไผ่นนทบุรี
๔๙๗พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี
๔๙๘พระมหาสมศักดิ์กิตฺตโสภโณคำปันบางไผ่นนทบุรี
๔๙๙พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโญแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๕๐๐พระมหาธเนศจิตฺตสํวโรภุมรินทร์บางไผ่นนทบุรี
๕๐๑พระมหาวริสสรานนท์วรวฑฺฒนสิทฺธิขอดทองบางไผ่นนทบุรี
๕๐๒พระมหาศุภนัฐธีรานนฺโทยอดโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๕๐๓สามเณรณัฐสิทธิ์ประเสริฐบางไผ่นนทบุรี
๕๐๔พระมหาเสกสรรสํวรเมธีเตชะกุลบางแพรกนนทบุรี
๕๐๕พระมหาชีวาานธมฺโมนามดีบางแพรกนนทบุรี
๕๐๖พระครูนนทกิจจานุกูลธมฺมธโณศรีโสภาบางรักใหญ่นนทบุรี
๕๐๗พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบางรักใหญ่นนทบุรี
๕๐๘พระศุภชัยสุมโนวรรณเวชบางรักใหญ่นนทบุรี
๕๐๙พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี
๕๑๐พระมหาณัฐพนขนฺติมโนสุตินไผ่เหลืองนนทบุรี
๕๑๑พระมหาศรีทาฉนฺทปญฺโกันนิยมละหารนนทบุรี
๕๑๒พระอชิรวิทย์วิภชฺชวาทีโสพันธ์ลำโพนนทบุรี
๕๑๓พระมหาสมัยมหาสมโยพึ่งล้อมพิกุลเงินนนทบุรี
๕๑๔พระมหาเสริมศักดิ์อคฺคธมฺโมอินทับชินวรารามปทุมธานี
๕๑๕พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยกลิ่นบานชื่นเทียนถวายปทุมธานี
๕๑๖พระมหาคำวชิราโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี
๕๑๗พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี
๕๑๘พระมหารุ่งเพชรานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี
๕๑๙พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี
๕๒๐พระมหาสาโรจน์ปุญฺญกาโมบุญรอดสุทธาวาสปทุมธานี
๕๒๑พระมหาจำรัสภสฺสราโณสอนสาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๒พระมหาไพฑูรย์กมฺมพโลกสิกรรมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๓พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๔พระมหาพงศ์ศักดิ์านิโยคงคารัตนรักษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๕พระมหากิตติกิตฺติาโณเถลิงเกียรติขจรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๖พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโฉายทองดีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๗พระมหาเอกพันธ์เขมวํโสปิ่นพงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๘พระมหาทุ่งถิรชโยจันทองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๙พระมหาวันชนะานภทฺโทหอมจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๐พระมหาชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๑พระมหาวีรวุฒิอมโรสายวิเศษพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๒พระมหาอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๓พระมหาอิสระพงศ์ธมฺมิสฺสโรสามหมอพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๔พระมหากิตตินันท์กิตฺตินนฺโทแสงส่งไพศาลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๕พระมหาวรวิทย์วิสุทฺธิชโยแซ่อึ๋งพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๖พระมหาภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๗พระมหาวรพลกิตฺติปุญโบุญล้ำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๘พระมหาธราธรภทฺทวํโสหงษ์เจริญพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๙พระมหาอภิสิทธิ์อาภาธโรใบหนองฮีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๐พระมหาโสรัจน์รตนวํโสเสริมรัตน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๑พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตชโยกิตติวชิระกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๒พระมหาไพรัชวชิรธมฺโมนาสาธรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๓พระมหาจตุรภัทรอาทิจฺจโรจโนแสงอุทัยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๔พระมหาฉัตรชัยจิรญฺชโยนันทจิรวัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๕พระมหาพุทธิวัฒน์วฑฺฒนชโยอินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๖พระมหาศักรินทร์เสตชโยอินชนะบาลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๗พระมหาวรภาสธมฺมสิทฺโธราชเปียงพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๘พระมหาธนธรณ์ธมฺมวิริโยจงรัตน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๙พระมหาเอกมงคลมงฺคลชโยสมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๐พระมหาวีระพลวีรชโยหมื่นหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๑พระมหาไพโรจน์ธมฺมโรจโนพะวงจิตรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๒พระมหาภัทรพลธมฺมภทฺโทมุมทองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๓พระมหารณฤทธิ์ธมฺมวิสาโลบุญทูลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๔พระมหาฉัตรดนัยวิสารทชโยตระกูลคูศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๕พระมหาสุรศักดิ์อุตฺตมชโยขอประเสริฐสุขพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๖พระมหาสุริยาสุริยชโยฟักอ่ำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๗สามเณรวิทยาเหลืองอร่ามพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๘สามเณรณัฐวัฒน์อังกินันทน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๙สามเณรเจตพงษ์เสนครามพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๐สามเณรทรงพลหนูพรมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๑สามเณรศราวุฒิวันลักษณ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๒สามเณรศราวุฒิเทียมเมฆาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๓สามเณรอรรถรักษ์อติชาตพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๔สามเณรนิรัชฌานแก้ววชิราภรณ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๕สามเณรอัจฉริยาวิศหาญสีหะคชาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๖สามเณรอินทนนท์พวงศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๗สามเณรพุฒิพงษ์รัศมีจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๘สามเณรณัฐพงษ์แสงวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๙สามเณรจิรศักดิ์แสงฐิตาพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๐สามเณรชนะชัยบุญญาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๑สามเณรพิศณุพนธ์สีดาจันพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๒สามเณรนันทวัฒน์ทองโทพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๓สามเณรสุทธิเกียรติวงศ์สวรรยาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๔สามเณรศุภชัยดาระหงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๕สามเณรวรัญญูสุบรรณณอยุธยาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๖สามเณรสมชายชนะกลางพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๗สามเณรต้นตระการพิลาดีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๘สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๗๙สามเณรกิตติศักดิ์ยอดทองหลางพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๐สามเณรจักร์กฤษณ์ท้าวเม้ยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๑สามเณรวุฒิศักดิ์ชัยวรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๒สามเณรธวัชชัยสายสมบัติพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๓สามเณรอรรนพแก้วเสริมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๔สามเณรจักรพัฒน์สงวนพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๕สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๖สามเณรกัณฐ์ขวัญทองยิ้มพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๗สามเณรณฑัตสุรเณรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๘สามเณรนัทดนัยวิภาวินพระธรรมกายปทุมธานี
๕๘๙สามเณรโนบุทาคาชินาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๐สามเณรปรินทรจันทร์หอมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๑สามเณรเกียรติศักดิ์เข็มขาวพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๒สามเณรรัตนพลประสาททองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๓สามเณรสิทธิชัยชำนาญพุดซาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๔สามเณรธนากรสุนีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๕สามเณรปุญญพัฒน์มนวรรธน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๖สามเณรพัทชรพงศ์สงวนวงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๗สามเณรวรพงศ์สิริศรีมงคลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๘สามเณรวัฒนะดอกสะบาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๙๙สามเณรพีรพัฒน์บุญเสนาะพระธรรมกายปทุมธานี
๖๐๐สามเณรเทิดภูมิฟูวังหม้อพระธรรมกายปทุมธานี
๖๐๑สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์พระธรรมกายปทุมธานี
๖๐๒สามเณรธีรภัทรเพียจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๖๐๓สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าชินชาติพระธรรมกายปทุมธานี
๖๐๔สามเณรวาทิศคำแท้พระธรรมกายปทุมธานี
๖๐๕พระครูวิจิตรอาภากรอาภากโรสุขด้วงเขนสว่างภพปทุมธานี
๖๐๖พระมหาพิษณุพทฺธญาโณลำเนาพนาสุขสว่างภพปทุมธานี
๖๐๗พระมหาบุญชูตปุญฺโห้าวกำเนิดปัญญานันทารามปทุมธานี
๖๐๘สามเณรนรพนธ์กลิ่นนิ่มนวลปัญญานันทารามปทุมธานี
๖๐๙พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๐พระมหาโก้อมโรพรหมศรีเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๑พระมหาสุรพลวิสุทฺธสีโลสุดสายตาเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๒พระมหารัฐพลานวุฑฺโฒเจนยุทธนาเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๓พระมหาสีมาวรสุโภเขียวนาเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๔พระมหาจิรศักดิ์สุรปญฺโสุธีรชาติเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๕พระมหาจำรัสวชิราโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๖พระมหาศิวพลพลเมธีใกล้ชิดเขียนเขตปทุมธานี
๖๑๗พระมหาสมควรสิริวุฑฺโฒพุ่มไพรวัลย์แสงสรรค์ปทุมธานี
๖๑๘พระครูวิรุฬห์สุตคุณอุตฺตมสกฺโกอ้นทับพิรุณศาสตร์ปทุมธานี
๖๑๙พระครูปลัดประสิทธ์ติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี
๖๒๐พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี
๖๒๑พระมหาธวัชชัยวุฑฺฒิทตฺโตสุกีลานนาปทุมธานี
๖๒๒พระมหาสมพรอนุตฺตโรบุญเลิศสายไหมปทุมธานี
๖๒๓พระมหาทองดีสีลสมฺปนฺโนเจริญราชกลางสมุทรปราการ
๖๒๔พระมหาวิโรจน์อคฺคปญฺโสวนสมุทรพุทธภาวนารามสมุทรปราการ
๖๒๕พระมหาทีปเดชสีลวฑฺฒโนเลาหอุดมพันธ์ไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารสมุทรปราการ
๖๒๖พระมหาบริบูรณ์ปริสุทฺโธอดิศรทรงธรรมสมุทรปราการ
๖๒๗พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๖๒๘พระมหาเกรียงสิทธิ์กิตฺติาโณสุทธิวงษ์โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๖๒๙พระมหาณัฐพลสุทฺธิสทฺโธเรือนงามโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๖๓๐พระมหาเจษฎาอธิปุญฺโพรหมประสิทธิ์ครุในสมุทรปราการ
๖๓๑พระมหาพิรัชย์ทิวากโรพาลาดครุในสมุทรปราการ
๖๓๒พระมหาสมโภชน์กุสโลแดงสวัสดิ์แคสมุทรปราการ
๖๓๓พระมหาณรงค์กิตฺติาโณศรีวิเศษจากแดงสมุทรปราการ
๖๓๔พระมหาสุทธิาณสุทฺโธศรีสุวรรณจากแดงสมุทรปราการ
๖๓๕พระมหาภาณุวิชช์มนุญฺโสิทธิรัตนชัยจากแดงสมุทรปราการ
๖๓๖พระมหาสัมฤทธิ์สจฺจาโณวงค์สุนทรจากแดงสมุทรปราการ
๖๓๗พระมหาบุญเจิดกุสลจิตฺโตนนทรัตน์จากแดงสมุทรปราการ
๖๓๘พระมหาวัชรินทร์ปญฺาพโลกอสันเทียะจากแดงสมุทรปราการ
๖๓๙พระมหาปรีชาธมฺมทีโปสังกะสีจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๐พระมหากฤตย์กิตฺติาโณเกตุเพ็ชรจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๑พระมหาทรงพลรตนโชโตแซ่คูจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๒พระมหาเนือตโถปิยสีโลเสียงจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๓พระมหาวินัยวินโยขุมกระโทกจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๔พระมหาณัฐวัฒน์กิตฺตโกจันทราสุริยันจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๕สามเณรจินจิจากแดงสมุทรปราการ
๖๔๖พระครูสุนทรสุตสารกตปุญฺโอินทรบุญท้องคุ้งสมุทรปราการ
๖๔๗พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๔๘สามเณรธนวัฒน์พลสงครามบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๔๙พระมหามงคลอริญฺชโยภูนาเขียวบางโฉลงในสมุทรปราการ
๖๕๐พระมหาอภิสิทธิ์คมฺภีรธมฺโมวังไสลบางโฉลงในสมุทรปราการ
๖๕๑พระครูโสภณสุตาธารสีลธโรแก้วนุชสุคันธาวาสสมุทรปราการ
๖๕๒พระมหาสมบัติธนปญฺโฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
๖๕๓พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ
๖๕๔พระมหาทรงวิทย์าณธีโรทานามหัวคู้สมุทรปราการ
๖๕๕พระมหาเสกสรรติโกมหาขามหัวคู้สมุทรปราการ
๖๕๖พระมหาปรินทร์วิริยธาตาพิชัยรัตน์หัวคู้สมุทรปราการ
๖๕๗สามเณรสิทธิศักดิ์อุปัญหัวคู้สมุทรปราการ
๖๕๘สามเณรอลงกรณ์ดาทองหัวคู้สมุทรปราการ
๖๕๙สามเณรภมรพลงามละออหัวคู้สมุทรปราการ
๖๖๐พระมหาชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุขพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๑พระมหาสิทธิศักดิ์ปภสฺสรจิตฺโตพรมโคตรพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๒พระมหาทรงชัยสิริภทฺโทโตเจิมพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๓พระมหายุทธนาานุตฺตโรสายหยุดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๔พระมหาขุนพลสมจิตฺโตกลายสุวรรณพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๕พระมหามานะตวํโสนรดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๖พระมหาวรุจน์อคฺคปญฺโวารีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๗สามเณรพูลทรัพย์วงษ์ทองดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๖๘พระมหาสรกฤษฏิ์ปญฺาธโรสิทธิคงกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๖๙สามเณรธิติพันธุ์จิตรีเชื้อกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๗๐พระมหาเอกพลอาทโรบุญประจักษ์วงศ์มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๖๗๑พระมหาสุพลมุตฺตจิตฺโตพอกพูลศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
๖๗๒พระมหาเกรียงศักดิ์ขนฺติธโรแซ่ลีสะตือพระนครศรีอยุธยา
๖๗๓พระมหาจิรศักดิ์ฉนฺทสาโรภาคบุญศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๗๔พระมหาสมศักดิ์อมโรเกตุประทุมศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๗๕พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
๖๗๖สามเณรดำรงค์แซ่ลีขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๖๗๗พระมหาสุชีพสุชีโวมีขันทองเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
๖๗๘พระมหาวิทยาปญฺาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๗๙พระมหาอนุรักษ์วชิรกลฺยาโณภาคเพียรชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๐สามเณรเมืองชัยสายเอกชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๑สามเณรณัฐพงษ์จันทร์ปัญญาชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๒สามเณรอานนท์นวลป้องชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๓สามเณรคมกริชธงชัยชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๔สามเณรกิตติศักดิ์ผันสำโรงชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๕สามเณรศิริศักดิ์พัชรัชดิลกกุลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๖สามเณรเด่นชัยพรมแสงวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๗สามเณรชยาวุธคำเขียววชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๘พระมหานันทชัยกตปญฺโทองแก้วอ่างทองอ่างทอง
๖๘๙พระมหารัตนโยธินวุฑฺฒิสีโลพิมพ์จันทร์อ่างทองอ่างทอง
๖๙๐พระเพิ่มศักดิ์ป.ตเมโธโสวะณากุลท้องคุ้งอ่างทอง
๖๙๑พระมหาเดชาอมรเมธีสืบจันทร์นางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๙๒พระมหาเสกสรรค์านิสฺสโรชูแก้วนางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๙๓สามเณรพลยุทธท่อเสถียรธรรมนางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๙๔พระมหากำธรติสมฺปนฺโนทองจำรูญคำหยาดอ่างทอง
๖๙๕พระมหายุทธกิตฺติปญฺโคุ้มมงคลป่าโมกอ่างทอง
๖๙๖พระมหาธนากิตฺติาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง
๖๙๗พระมหาสุรัชอภิชาโตสุวรรณสนธิ์ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๙๘พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๙๙พระมหากฤษณพงษ์สมจิตฺโตวีรเดชบัวลอยสระบุรี
๗๐๐พระมหาอาทิตย์อคฺคปญฺโพืชผักหวานบัวลอยสระบุรี
๗๐๑พระมหาอาทิตย์อติภทฺโทซุนซีพระพุทธบาทสระบุรี
๗๐๒พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอุประโคกกะพี้สระบุรี
๗๐๓พระมหาวิทยาานวโรไตรหามงคลชัยพัฒนาสระบุรี
๗๐๔พระมหาวีระชัยานิสฺสโรจอมมะเริงดอนทองสระบุรี
๗๐๕พระมหาพิทยาธรชุตินฺธโรจันทร์จับโคกกะเทียมลพบุรี
๗๐๖พระมหาฬีนวฑฺฒสีโลถาจโคกกะเทียมลพบุรี
๗๐๗พระมหาเฮนอินฺทโชโตฮวดโคกกะเทียมลพบุรี
๗๐๘พระมหาซกคาสุชีโวกีมโคกกะเทียมลพบุรี
๗๐๙พระมหาหวิ่ญเทือนธมฺมิโกตังโคกกะเทียมลพบุรี
๗๑๐พระมหาธัญตัมสนฺตจิตฺโตลีโคกกะเทียมลพบุรี
๗๑๑พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนี่ยมนุชหัวช้างลพบุรี
๗๑๒พระมหาหลงธมฺมเขรขิโตลาญหัวช้างลพบุรี
๗๑๓สามเณรสมเกียรติทะนันชัยมหาสอนลพบุรี
๗๑๔พระมหาอพรสิทธิ์มหาคุโณเมฆเสนพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๑๕สามเณรชัยวัฒน์บุญเรืองพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๑๖สามเณรวิทวัสไชยสาพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๑๗พระมหาสายัณห์านุตฺตโมจันทร์วิบูลย์พิกุลทองสิงห์บุรี
๗๑๘พระมหานิรันดร์สุขเขมโกเที่ยงแจ้งพิกุลทองสิงห์บุรี
๗๑๙พระมหาฐิติรยสโมอารยะสมสกุลธรรมามูลชัยนาท
๗๒๐พระมหาประกิจชยเมธีคำวลีธรรมามูลชัยนาท
๗๒๑พระมหาบุญยิ่งสุเมธโสบุญธรรมธรรมามูลชัยนาท
๗๒๒พระมหาฐิติวัชร์วรวฑฺฒโนปุญญ์หิรัณย์พระบรมธาตุชัยนาท
๗๒๓พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยเทียนไชยปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๗๒๔พระมหาวิวัฒน์จิรวฑฺฒโนตรีมิ่งมิตรมงคลวรารามชัยนาท
๗๒๕สามเณรอนุวัฒน์ยื่นกระโทกสังฆารามชัยนาท
๗๒๖พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท
๗๒๗พระมหาธีรติธมฺมโสภโณโศภิตธรรมมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๒๘พระมหาจักรพันธ์จกฺกชโยวงค์คำมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๒๙พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์
๗๓๐พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์
๗๓๑พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์
๗๓๒พระมหาจารุวัฒน์ขนฺติโกแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๗๓๓พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์
๗๓๔พระมหาศีลสุนทรติกฺขวิริโยศรีหิรัญโพธารามนครสวรรค์
๗๓๕พระมหาชัชวาลย์อาจารสมฺปนฺโนกูบกระโทกโพธารามนครสวรรค์
๗๓๖พระมหานารินทร์นรินฺโทกุยรัมย์โพธารามนครสวรรค์
๗๓๗สามเณรสมบัตินราเลิศโพธารามนครสวรรค์
๗๓๘สามเณรธนวัฒน์ดาวเรืองโพธารามนครสวรรค์
๗๓๙สามเณรกมลม่วงลายทองโพธารามนครสวรรค์
๗๔๐สามเณรประมวลจอมคำสิงห์โพธารามนครสวรรค์
๗๔๑สามเณรสุชาติแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๗๔๒พระมหาจิรวัฒน์อิทฺธิาโณเพ็ชรศรีนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๔๓พระมหานครวชิรเมธีแก้วบุตรดีนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๔๔พระมหาชัยทัตอธิจิตฺโตสุขวโรทัยนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๔๕พระมหาปิยพงษ์คุณทสฺสีเข็มขาววรนาถบรรพตนครสวรรค์
๗๔๖พระมหาวิรัตชุตินฺธโรสุกอินทร์จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๗๔๗พระมหานุสรณ์สญฺจิตฺโตเสถียรดีจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๗๔๘พระมหาจรรยาจนฺทสาโรลินลาจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๗๔๙พระมหาพนมเทียรปุชาโตฉัตรโชติกมากท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๕๐พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๕๑พระมหาวันเฉลิมศรีรักษาท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๕๒พระมหาวรวุฒิพิทักษ์พิบูลศรีท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๕๓พระมหาสมพลวรนารถวิชัยท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๕๔พระมหาชัยเนตรขนฺติธมฺโมด้วงม้าปากน้ำโพเหนือนครสวรรค์
๗๕๕พระมหาคนองธมฺมกาโมประสาทพรหมจริยาวาสนครสวรรค์
๗๕๖พระมหาสมพรจารุธมฺโมไกรยงค์ภัทรสิทธารามนครสวรรค์
๗๕๗พระมหาธนาชาติธมฺมปญฺโสวรรค์ในพนาหนองปลิงนครสวรรค์
๗๕๘สามเณรเตวิชถาทองหนองปลิงนครสวรรค์
๗๕๙พระมหานทีมนาปภาณีแสงจันทร์แสงสวรรค์นครสวรรค์
๗๖๐พระมหาสันทรรศน์ตวิริโยจ่าม่วงท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๗๖๑สามเณรจรูญชัยลิ่วโรจน์สกุลท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๗๖๒พระมหาบัวกัณฑ์จนฺทสาโรดาประสงค์สว่างวงษ์นครสวรรค์
๗๖๓พระมหาประยงค์ธมฺมโชโตสามารถหนองแอกนครสวรรค์
๗๖๔พระมหาวัฒนายนฺตสีโลแก้วบัวดีทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๗๖๕พระมหาสมจิตต์รตนโชโตผิวชอุ่มทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๗๖๖พระมหาวันชัยวิชชาธโรสามงามเขียวทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๗๖๗พระครูนิรภัยสุตสุนทรานุตฺตโรเนียรภาคทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๗๖๘พระมหาสันติสนฺติมโนเมืองไชยสงค์ด่านช้างนครสวรรค์
๗๖๙พระมหาวิรัตน์ณฏฺวาทีรุ่งเป้าตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๐พระมหาธีราพรรตนรํสีอยู่กรุงตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๑พระมหาธีระธีรรํสีเสิบไธ้สงตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๒สามเณรกฤษณะบรรทัดจันทร์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๓สามเณรโกมินทร์แสงแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๔สามเณรก้องเกียรติชูแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๕สามเณรณัชเกิดธรรมตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๖สามเณรสมคิดอ่อนดอกไม้ตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๗สามเณรโกสนบุญเกิดตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๘สามเณรสุรธัชผาลีตากฟ้านครสวรรค์
๗๗๙สามเณรกิตติศักดิ์มาปู่ตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๐สามเณรถาวรอัคชาติตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๑สามเณรทวีศักดิ์เมฆทองตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๒สามเณรยงยุทธแก้วสำโรงตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๓สามเณรวิชาญชัยวิโรจน์ชัยศรีตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๔สามเณรธนันชัยคงไทยตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๕สามเณรนิติธรปากเมยตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๖สามเณรธนพลพูลจีนตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๗สามเณรกรวิทย์เจริญสุขตากฟ้านครสวรรค์
๗๘๘พระมหาบุญลือสุเมโธภูเฮียคูยางกำแพงเพชร
๗๘๙พระมหาอาทิตย์อาทิจฺจวํโสเมืองเมืองอุ่นพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๙๐พระมหาธีรวุฒิธีรธมฺโมกำเนิดพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๙๑สามเณรวรนาถนาดีพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๙๒พระมหานวฤกษ์จริยธมฺโมเขียวพุ่มพวงสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๓สามเณรพิพัฒน์เสริมวงษ์สินธ์สังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๔สามเณรอนุกรณ์สืบมาสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๕สามเณรวีระชัยทองสุขสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๖สามเณรคฑาวุฒภู่เจริญสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๗สามเณรสมิทธิ์เกศาสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๘สามเณรฐาปกรณ์อินตาสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๙๙สามเณรกมลวุฒิพันธ์สังฆานุภาพกำแพงเพชร
๘๐๐สามเณรสรวิทย์ดิษฐ์ทองสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๘๐๑สามเณรศิรวิทย์ดิษฐ์ทองสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๘๐๒สามเณรอนันต์กาญจนลักษณ์เทพนิมิตมงคลกำแพงเพชร
๘๐๓พระมหาสุบรรณอหึสโกกัลยาเขี่ยนท่าหลวงพิจิตร
๘๐๔พระมหาวรพลวรพโลพาเสนาท่าหลวงพิจิตร
๘๐๕พระมหาธีรภัทร์ชินอตฺตโนวิลัยรัตน์ท่าหลวงพิจิตร
๘๐๖สามเณรอลงกรณ์พิมพานัสท่าหลวงพิจิตร
๘๐๗สามเณรนรินทร์พรมศรีท่าหลวงพิจิตร
๘๐๘สามเณรเขตตะวันขมินทกูลท่าหลวงพิจิตร
๘๐๙สามเณรถนอมศักดิ์วงศ์สกุลมงคลท่าหลวงพิจิตร
๘๑๐พระมหาศาสตราอาวุธฺปญฺโพุ่มไสววังกลมพิจิตร
๘๑๑พระมหาวิเลิศทนฺตจิตฺโตสุดใจโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
๘๑๒พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณโสวโรสองวงค์พร้าวพิจิตร
๘๑๓พระมหาสุทิศจิตฺตสญฺโมปรือปรังมงคลทับคล้อพิจิตร
๘๑๔พระมหาสายชลสุปภาโสสิงห์ลอมงคลทับคล้อพิจิตร
๘๑๕พระมหาถาวรกตปุญฺโเมียดมอมงคลทับคล้อพิจิตร
๘๑๖พระมหาศรายุทธสิริภทฺโธบุญประคองมงคลทับคล้อพิจิตร
๘๑๗พระมหาสิริวัฒน์ชัยภูริปญฺโพรมศรีมงคลทับคล้อพิจิตร
๘๑๘พระมหาวีระศักดิ์วิสารโทพุทธโคตรมงคลทับคล้อพิจิตร
๘๑๙พระมหาพงษ์พันธ์กลฺยาโณอุ่นเมืองมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๐พระมหาสิทธาสีลคุตฺโตสายเนตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๑พระมหาวีระวัชร์วชิรวีโรชื่นภิรมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๒พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๓พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๔พระมหาเถลิงศักดิ์ภาวนาชโยจำนงค์จิตมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๕พระมหาณรงศ์ศักดิ์สมณชโยคุณวงศ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๖พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๗พระมหาเฉลิมฉนฺทชโยพิทยาชัยชนะมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๘พระมหาสุวิทย์สิริวิชฺโชศรีมาบุตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๒๙พระมหาจักรพงษ์จริตธมฺโมมุกภักดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๐พระมหาวัชระกิตฺติวิชโยคำดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๑พระมหาอนุชาโสตฺถิวิชโยพงษ์สวัสดิ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๒พระมหาคมศักดิ์สามตฺถิยชโยม่วงสนิทมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๓พระมหาพิทักษ์กนฺตชโยจิตรจักรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๔พระมหาสมบุญสมฺมาชโยตาจายมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๕พระมหาอนิรุจน์รุจนชโยกุมภามหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๖พระมหาธราธิปวรวิชโยวรสายัณห์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๗พระมหาไพรวัลย์ภทฺทวิชโยลำพายมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๘พระมหาวันเฉลิมเกวลชโยสุวรรณเลิศมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๓๙พระมหาชีวินธมฺมธีโรพุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๔๐สามเณรยศกรจรรยามหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๔๑พระมหาชัยฤทธิ์สุธมฺโมทองสีราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
๘๔๒สามเณรพีรพลแดงพันโพดอกไม้เพชรบูรณ์
๘๔๓พระมหาสมศักดิ์สุธีโรยอดไธสงไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๘๔๔พระมหาธนากรกิตฺติปญฺโสร้อยศรีไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๘๔๕พระมหาอุดมธมฺมธโรยาโสภาไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๘๔๖พระอธิการขุนแผนป.อินฺทวิราโคสุดวิไลหนองบัวแก้วเพชรบูรณ์
๘๔๗พระมหาสหัสพัชกิ์ปญฺาวุฑฺโฒวุฒิศรีมงคลเพชรบูรณ์
๘๔๘พระมหาน้อยเหมวณฺโณจันทร์หีบธาตุพลแพงเพชรบูรณ์
๘๔๙พระมหาสมพงษ์สารคนฺโธคำหางหงส์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๐พระมหาประจวบานวโรบุญเพชรประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๑พระครูปริยัติพัชโรดมาณาโภภักดีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๒พระมหาสุวัฒน์สุขวฑฺฒโนคำพารัตน์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๓พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้วประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๔พระมหาอนุวัตรอมรเมโธทองวิชิตประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๕พระมหาอนันต์จิตฺตสํวโรจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๖พระมหาศรัณย์สิรินฺธโรครุฑหว่างประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๗พระมหาชาญณณรงค์วิสุทฺธิเมธีคงโนนกอกประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๘พระมหาศตวรรษชินวโรอุดมศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๕๙พระมหากมลขนฺตฺยาภิภูบุญยองประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๖๐สามเณรธิติวุธทองทินประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๖๑พระมหาประพฤติพุทฺธิชโยบุญฤทธิ์ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๖๒พระมหาศิลาวุฒอโนมชโยอารีรัมย์ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๖๓พระมหาวิเชษฐเชฏชโยแก่นสารซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๖๔พระมหาชาตรีชาครชโยรอดคำทุยซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๖๕พระมหาวรวุฒิภคินฺทชโยสุดจิตร์ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๖๖พระมหาวรายุทธวีตาลโยอ้วนล้ำสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์(ธ)
๘๖๗พระมหารัตพลรตนาโนมาพันนะพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๘๖๘พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก
๘๖๙พระมหาสำลีวราโภหงษาชุมราชบูรณะพิษณุโลก
๘๗๐พระมหาอานนท์ภูริทสฺสีเหลือบแลสุดสวาสดิ์พิษณุโลก
๘๗๑พระมหาวิโรจน์วิโรจนเมธีดิษเจริญสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๘๗๒สามเณรฐิติพงษ์โฉมอัมฤทธิ์สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๘๗๓พระมหาสิทธิพงศ์สิทฺธิเมธีเหมลุดหน้าพระธาตุพิษณุโลก
๘๗๔พระมหานิยมติสฺสโรผลบุญราชธานีสุโขทัย
๘๗๕พระมหาประมวลตโสภโณไกรโหลไทยชุมพลสุโขทัย
๘๗๖พระมหากฤษณพลฉนฺทาลโยศรีแก้วพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๘๗๗สามเณรสุรศักดิ์ผิวสุวรรณสังฆารามสุโขทัย
๘๗๘สามเณรพัชรพลบุญเม่นสังฆารามสุโขทัย
๘๗๙พระมหาเศรษฐพงษ์สุวโจโพธิ์งามราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๘๘๐พระมหาวิชาญนาควํโสป้อมแสงเกาะวงษ์เกียรติ์สุโขทัย
๘๘๑พระมหาวิเชียรอุตฺตโมเขื่อนปัญญาคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๒พระมหาภากรสิริภทฺโทศิริสวัสดิลกคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๓พระมหาชัยรัตน์สุมนปุตฺโตเจริญเรืองคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๔พระมหาณคเรศสุทฺธิวาทีจีบงามคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๕สามเณรภาคภูมิเกตุกอคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๖สามเณรกิติพัฒน์ดวงรัตน์คลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๗สามเณรสิรภพชลหาญคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๘๘พระมหาสุรัตน์สุรตโนเทพมงคลโพธิคุณตาก
๘๘๙สามเณรอภิสิทธิ์บุญมาหล้าจองคำลำปาง
๘๙๐สามเณรอานนท์เสน่ห์ดีจองคำลำปาง
๘๙๑สามเณรปฏิพัฒน์ท่าเขจองคำลำปาง
๘๙๒สามเณรณัฐวุฒิทองจันทร์จองคำลำปาง
๘๙๓สามเณรพันธาทิพย์พลนงค์จองคำลำปาง
๘๙๔สามเณรวีระจินดากุลจองคำลำปาง
๘๙๕สามเณรวีระชัยอิ้มพิมพ์จองคำลำปาง
๘๙๖สามเณรศรัณย์มูลเซอร์จองคำลำปาง
๘๙๗สามเณรสถาพรตะโคดมจองคำลำปาง
๘๙๘สามเณรสุรชัชสมศรีจองคำลำปาง
๘๙๙สามเณรณัฏฐพลจั่นฮวบจองคำลำปาง
๙๐๐สามเณรสาธรภูยาทิพย์จองคำลำปาง
๙๐๑สามเณรกันหาใจอยู่จองคำลำปาง
๙๐๒สามเณรคณิศรพันธุจองคำลำปาง
๙๐๓สามเณรสิทธิกรพระสูงเนินจองคำลำปาง
๙๐๔สามเณรภาณุพงศ์เตปิลัยจองคำลำปาง
๙๐๕สามเณรวรรชนะเดือยพิมพ์จองคำลำปาง
๙๐๖สามเณรผดุงเกียรติธนกิตติ์วรวิบูลจองคำลำปาง
๙๐๗สามเณรฟ้าเกษมย่อมอารีจองคำลำปาง
๙๐๘สามเณรกิตติพงษ์กุลฉวะจองคำลำปาง
๙๐๙สามเณรธีรภัทธผาดนอกจองคำลำปาง
๙๑๐สามเณรธีระวัฒน์มาเบ้าจองคำลำปาง
๙๑๑สามเณรสุพจน์ทวีผลจองคำลำปาง
๙๑๒พระมหามานพมานโวนาคากาวาพระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
๙๑๓สามเณรยุทธพลจันทร์เลิศพระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
๙๑๔พระมหาธีรวัฒน์าณธีโรหมายคอยต้นธงชัยลำปาง
๙๑๕พระมหาบุญเชิดานวโรกันทะตั๋นบ้านฟ่อนลำปาง
๙๑๖พระมหานิกรธมฺมวโรกันทะวงศ์ศรีล้อมลำปาง
๙๑๗พระมหาอภิเชษฐ์ภูริาโณหล้าคำปวนศรีล้อมลำปาง
๙๑๘พระมหาวีระพลสุวณฺณวีโรวังคีรีสวนดอกลำปาง
๙๑๙พระครูปริยัติโกวิทโกวิโทยานะเจ็ดยอดเชียงราย
๙๒๐พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์อริยเมธีพิลาวรรณพระแก้วเชียงราย
๙๒๑พระมหารุ่งเพชรานวโรสิงห์ปรุพระสิงห์เชียงราย
๙๒๒พระมหาณัฐนันท์กิตฺติภทฺรเมธีศิริชัยวรารัตน์ทุ่งพร้าวเชียงราย
๙๒๓พระมหาสุขสุขกาโมใจอุ่นมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๙๒๔พระมหานริศธมฺมานนฺโททีปะปาลพระธาตุผาเงาเชียงราย
๙๒๕พระมหาอภิชัยอธิปญฺโบุษนารีย์ป่างิ้วเชียงราย
๙๒๖สามเณรชัยวัฒน์ขันตาศรีโคมคำพะเยา
๙๒๗สามเณรฤทธิ์ไกรเทพนรินทร์ศรีโคมคำพะเยา
๙๒๘สามเณรณัฐวุฒิกุลสังขารศรีโคมคำพะเยา
๙๒๙สามเณรนฤเบศชัยวังราชศรีโคมคำพะเยา
๙๓๐สามเณรธีรพลภักดีศรีศรีโคมคำพะเยา
๙๓๑สามเณรธวัชชัยอภิวงศ์ศรีโคมคำพะเยา
๙๓๒สามเณรพัทธพลตั๋นแดงศรีโคมคำพะเยา
๙๓๓พระมหาสมทรงกิตฺติธมฺโมเนตรชังพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๙๓๔พระมหาสิทธิพรสุเมธโสวิจิตรรัตนากรพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๙๓๕พระมหานพณัชเขมานนฺโทน้ำดอกไม้พระบาทมิ่งเมืองแพร่
๙๓๖พระมหารัชกรคุณสํวโรสุทธะพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๙๓๗พระมหาถาวรธมฺมถาวโรสิงห์บุตรพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๙๓๘พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่
๙๓๙พระมหาวัชระพงษ์วชิรวํโสเขียวบุตรโศภนาลัยแพร่
๙๔๐พระมหาสิมรัตน์สิริธมฺโมบุญเขื่องพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๑พระครูสังวรสุตกิจาณสํวโรอุปสอดพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๒พระมหาสมชัยมหาปุญฺโบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๓พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๔พระมหาสิงห์ชัยมหามงฺคโลต๊ะมุ้งพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๕พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๖พระมหาสินธพขนฺติสมฺปนฺโนขอนพิกุลพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๗พระมหาศานิตวรเมธีหม่องลำปางพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๘พระมหาศาสตราาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๔๙พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๕๐พระมหาภูวนนท์มหาสุวณฺโณมุ้งทองพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๕๑สามเณรพัชรพงษ์เติมยวนพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๕๒สามเณรนันทวัฒน์ล้อมปินต๊ะพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๕๓พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่
๙๕๔พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่
๙๕๕พระมหาราชัณาณวโรผาทองสูงเม่นแพร่
๙๕๖พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโอุดสมดงลานแพร่
๙๕๗พระมหาชูชีพสุทฺธิาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่
๙๕๘พระมหาเขียนมนฺตาคโมกิ่งคำบุญนาคน่าน
๙๕๙พระมหาณรงค์ศักดิ์สุวณฺณกิตฺติคำฟูพญาวัดน่าน
๙๖๐พระมหาภานุพงษ์พฺรหฺมเทโวตุ่นคำศรีบุญเรืองน่าน
๙๖๑พระมหาพัฒนาปภสฺสรจิตฺโตแก้วกันยาพระธาตุช้างค้ำน่าน
๙๖๒พระมหาเสกสรรอภิสุขวฑฺฒโนสุขจำเริญดอนมูลน่าน
๙๖๓พระมหาภัทรดนัยภทฺทเมธีกำจัดดอนมูลน่าน
๙๖๔พระมหาฐรัฐศรันย์าณรํสีเรือนศรีพญาวัดน่าน
๙๖๕พระมหาสมพรศักดิ์ทีปธมฺโมสุดเสนพระธาตุแช่แห้งน่าน
๙๖๖พระครูอาทรสุทธินันท์วิสุทฺโธทองปัญญาบุญยืนน่าน
๙๖๗พระมหาปิยะธีรงฺกุโรมูลทานาเหลืองในน่าน
๙๖๘สามเณรอนันต์จิตอารีนาเหลืองในน่าน

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์