รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๕ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๕๐๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตนท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด สำนักเรียน
๔๖๕ พระมหาสุชาติ ชาคโร สมัครการ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๔๖๖ พระมหาปารเมศ ปิยปาโล พรมฆ้อง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๖๗ พระมหาณัฐวัฒน์ กตทีโป เชื้อฉ่ำหลวง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๖๘ พระมหาตา อคฺคปฺปสนฺโน ลึมแตง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๖๙ พระมหาวิชัย จนฺทวโร ลุงออง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๐ พระมหาโบรา อภิรติ มน บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๑ พระมหาทรงธรรม ธมฺมธโร วงศาโรจน์ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๒ พระมหาจุฑาวัฒน์ วิริยาโณ สุดหล้า บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๓ พระมหาภานุพงษ์ สุทฺธปญฺาวุฑฺฒิ ยะวงศ์ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๔ สามเณรยุทธนา เฮ้าตา บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๕ สามเณรเมธี สมานรักษ์ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๖ สามเณรธีระพล หนูแก้ว บัวขวัญ นนทบุรี
๔๗๗ พระมหาไพฑูรย์ กตปุญฺโ สิงหะ แคนอก นนทบุรี
๔๗๘ พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี คิ้วทองเต็ม โบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี
๔๗๙ สามเณรนนธวัช คำเฮือง โบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี
๔๘๐ พระมหาเอกชัย ตปคุโณ ผลพาณิชย์ สลัก,ใต้ นนทบุรี
๔๘๑ พระมหาสำราญ สิรินฺธโร พูนสวัสดิ์ ศรีประวัติ นนทบุรี
๔๘๒ พระมหานคร คุณวฑฺฒโน พรมรินทร์ ศรีประวัติ นนทบุรี
๔๘๓ พระมหาวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน ศรสุวรรณรังสี ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๘๔ พระมหาสุชาติ สุชาโต พรหมเทพ กู้ นนทบุรี
๔๘๕ พระครูนนทคุณพิพัฒน์ อมโร อมรี เชิงเลน นนทบุรี
๔๘๖ พระมหาวินัย สญฺจิตฺโต มาเนียม เชิงเลน นนทบุรี
๔๘๗ พระมหาใหม่ กิตฺติโสภโณ แสนสุข เชิงเลน นนทบุรี
๔๘๘ พระมหามาตร โฆสกธมฺโม แสนสุข เชิงเลน นนทบุรี
๔๘๙ พระมหาเสนาะ สุธีโร ปิ่นกลอง สลักเหนือ นนทบุรี
๔๙๐ พระมหาจิรเดช จิรเตโช แสงจันทร์ สลักเหนือ นนทบุรี
๔๙๑ พระมหาอดุลย์ อาสโภ มูลผล สาลีโขภิตาราม นนทบุรี
๔๙๒ พระมหาปัญจะ อจโล ศรีภุมมา บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๓ พระมหาณรงค์เดช พุทฺธสีโล รสมงคล บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๔ พระมหาสัจจา วรมงฺคโล เยียวยาสัตว์ บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๕ พระมหาเอกภพ เตชธมฺโม เสียมราช บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๖ พระมหาวิทยา ธมฺมทินฺโน ไปเจอะ บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๗ พระมหาศานิตย์ ชุตินฺธโร สุระเดช บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๘ พระมหาสมศักดิ์ กิตฺตโสภโณ คำปัน บางไผ่ นนทบุรี
๔๙๙ พระมหาธนภณ กิตฺติปญฺโญ แก้วโพธิ์ บางไผ่ นนทบุรี
๕๐๐ พระมหาธเนศ จิตฺตสํวโร ภุมรินทร์ บางไผ่ นนทบุรี
๕๐๑ พระมหาวริสสรานนท์ วรวฑฺฒนสิทฺธิ ขอดทอง บางไผ่ นนทบุรี
๕๐๒ พระมหาศุภนัฐ ธีรานนฺโท ยอดโพธิ์ บางไผ่ นนทบุรี
๕๐๓ สามเณรณัฐสิทธิ์ ประเสริฐ บางไผ่ นนทบุรี
๕๐๔ พระมหาเสกสรร สํวรเมธี เตชะกุล บางแพรก นนทบุรี
๕๐๕ พระมหาชีวา านธมฺโม นามดี บางแพรก นนทบุรี
๕๐๖ พระครูนนทกิจจานุกูล ธมฺมธโณ ศรีโสภา บางรักใหญ่ นนทบุรี
๕๐๗ พระมหาเจริญ สมฺมาจาโร ใจเย็น บางรักใหญ่ นนทบุรี
๕๐๘ พระศุภชัย สุมโน วรรณเวช บางรักใหญ่ นนทบุรี
๕๐๙ พระมหาปรีชา ทีปธมฺโม คะนาวัง ไผ่เหลือง นนทบุรี
๕๑๐ พระมหาณัฐพน ขนฺติมโน สุติน ไผ่เหลือง นนทบุรี
๕๑๑ พระมหาศรีทา ฉนฺทปญฺโ กันนิยม ละหาร นนทบุรี
๕๑๒ พระอชิรวิทย์ วิภชฺชวาที โสพันธ์ ลำโพ นนทบุรี
๕๑๓ พระมหาสมัย มหาสมโย พึ่งล้อม พิกุลเงิน นนทบุรี
๕๑๔ พระมหาเสริมศักดิ์ อคฺคธมฺโม อินทับ ชินวราราม ปทุมธานี
๕๑๕ พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย กลิ่นบานชื่น เทียนถวาย ปทุมธานี
๕๑๖ พระมหาคำ วชิราโณ เล็กส่วย เปรมประชา ปทุมธานี
๕๑๗ พระมหาชัยวิณย์ ชยานนฺโท คำแก้ว เปรมประชา ปทุมธานี
๕๑๘ พระมหารุ่งเพชร านุตฺตโม เกิดแก้ว สังลาน ปทุมธานี
๕๑๙ พระครูวรธรรมวาที ฉนฺทวุฑฺโฒ รักแหลมทอง บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
๕๒๐ พระมหาสาโรจน์ ปุญฺญกาโม บุญรอด สุทธาวาส ปทุมธานี
๕๒๑ พระมหาจำรัส ภสฺสราโณ สอนสา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๒ พระมหาไพฑูรย์ กมฺมพโล กสิกรรม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๓ พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๔ พระมหาพงศ์ศักดิ์ านิโย คงคารัตนรักษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๕ พระมหากิตติ กิตฺติาโณ เถลิงเกียรติขจร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๖ พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโ ฉายทองดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๗ พระมหาเอกพันธ์ เขมวํโส ปิ่นพงค์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๘ พระมหาทุ่ง ถิรชโย จันทอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๙ พระมหาวันชนะ านภทฺโท หอมจันทร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๐ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๑ พระมหาวีรวุฒิ อมโร สายวิเศษ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๒ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๓ พระมหาอิสระพงศ์ ธมฺมิสฺสโร สามหมอ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๔ พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท แสงส่งไพศาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๕ พระมหาวรวิทย์ วิสุทฺธิชโย แซ่อึ๋ง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๖ พระมหาภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญโญ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๗ พระมหาวรพล กิตฺติปุญโ บุญล้ำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๘ พระมหาธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๙ พระมหาอภิสิทธิ์ อาภาธโร ใบหนองฮี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๐ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๑ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตชโย กิตติวชิระกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๒ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๓ พระมหาจตุรภัทร อาทิจฺจโรจโน แสงอุทัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๔ พระมหาฉัตรชัย จิรญฺชโย นันทจิรวัฒน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๕ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๖ พระมหาศักรินทร์ เสตชโย อินชนะบาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๗ พระมหาวรภาส ธมฺมสิทฺโธ ราชเปียง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๘ พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๙ พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๐ พระมหาวีระพล วีรชโย หมื่นหาวงค์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๑ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๒ พระมหาภัทรพล ธมฺมภทฺโท มุมทอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๓ พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล บุญทูล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๔ พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย ตระกูลคูศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๕ พระมหาสุรศักดิ์ อุตฺตมชโย ขอประเสริฐสุข พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๖ พระมหาสุริยา สุริยชโย ฟักอ่ำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๗ สามเณรวิทยา เหลืองอร่าม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๘ สามเณรณัฐวัฒน์ อังกินันทน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๙ สามเณรเจตพงษ์ เสนคราม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๐ สามเณรทรงพล หนูพรม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๑ สามเณรศราวุฒิ วันลักษณ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๒ สามเณรศราวุฒิ เทียมเมฆา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๓ สามเณรอรรถรักษ์ อติชาต พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๔ สามเณรนิรัชฌาน แก้ววชิราภรณ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๕ สามเณรอัจฉริยาวิศ หาญสีหะคชา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๖ สามเณรอินทนนท์ พวงศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๗ สามเณรพุฒิพงษ์ รัศมีจันทร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๘ สามเณรณัฐพงษ์ แสงวงศ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๙ สามเณรจิรศักดิ์ แสงฐิตาพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๐ สามเณรชนะชัย บุญญา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๑ สามเณรพิศณุพนธ์ สีดาจัน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๒ สามเณรนันทวัฒน์ ทองโท พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๓ สามเณรสุทธิเกียรติ วงศ์สวรรยา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๔ สามเณรศุภชัย ดาระหงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๕ สามเณรวรัญญู สุบรรณณอยุธยา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๖ สามเณรสมชาย ชนะกลาง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๗ สามเณรต้นตระการ พิลาดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๘ สามเณรพศวัต ศรีวรพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๗๙ สามเณรกิตติศักดิ์ ยอดทองหลาง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๐ สามเณรจักร์กฤษณ์ ท้าวเม้ย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๑ สามเณรวุฒิศักดิ์ ชัยวร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๒ สามเณรธวัชชัย สายสมบัติ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๓ สามเณรอรรนพ แก้วเสริม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๔ สามเณรจักรพัฒน์ สงวนพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๕ สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๖ สามเณรกัณฐ์ ขวัญทองยิ้ม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๗ สามเณรณฑัต สุรเณร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๘ สามเณรนัทดนัย วิภาวิน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๘๙ สามเณรโนบุ ทาคาชินา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๐ สามเณรปรินทร จันทร์หอม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๑ สามเณรเกียรติศักดิ์ เข็มขาว พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๒ สามเณรรัตนพล ประสาททอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๓ สามเณรสิทธิชัย ชำนาญพุดซา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๔ สามเณรธนากร สุนี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๕ สามเณรปุญญพัฒน์ มนวรรธน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๖ สามเณรพัทชรพงศ์ สงวนวงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๗ สามเณรวรพงศ์ สิริศรีมงคล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๘ สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๙๙ สามเณรพีรพัฒน์ บุญเสนาะ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๐๐ สามเณรเทิดภูมิ ฟูวังหม้อ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๐๑ สามเณรเจตน์ภพ วงษ์สมาจารย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๐๒ สามเณรธีรภัทร เพียจันทร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๐๓ สามเณรอภิสิทธิ์ เหล่าชินชาติ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๐๔ สามเณรวาทิศ คำแท้ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๖๐๕ พระครูวิจิตรอาภากร อาภากโร สุขด้วงเขน สว่างภพ ปทุมธานี
๖๐๖ พระมหาพิษณุ พทฺธญาโณ ลำเนาพนาสุข สว่างภพ ปทุมธานี
๖๐๗ พระมหาบุญชู ตปุญฺโ ห้าวกำเนิด ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๖๐๘ สามเณรนรพนธ์ กลิ่นนิ่มนวล ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๖๐๙ พระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน ปานคำ เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๐ พระมหาโก้ อมโร พรหมศรี เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๑ พระมหาสุรพล วิสุทฺธสีโล สุดสายตา เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๒ พระมหารัฐพล านวุฑฺโฒ เจนยุทธนา เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๓ พระมหาสีมา วรสุโภ เขียวนา เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๔ พระมหาจิรศักดิ์ สุรปญฺโ สุธีรชาติ เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๕ พระมหาจำรัส วชิราโณ ภูมิสถาน เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๖ พระมหาศิวพล พลเมธี ใกล้ชิด เขียนเขต ปทุมธานี
๖๑๗ พระมหาสมควร สิริวุฑฺโฒ พุ่มไพรวัลย์ แสงสรรค์ ปทุมธานี
๖๑๘ พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก อ้นทับ พิรุณศาสตร์ ปทุมธานี
๖๑๙ พระครูปลัดประสิทธ์ ติโก สร้อยทองคำ ทศทิศาราม ปทุมธานี
๖๒๐ พระมหาสมพงษ์ สุเมธี เนตรแสงศรี ป่าเจริญราช ปทุมธานี
๖๒๑ พระมหาธวัชชัย วุฑฺฒิทตฺโต สุกี ลานนา ปทุมธานี
๖๒๒ พระมหาสมพร อนุตฺตโร บุญเลิศ สายไหม ปทุมธานี
๖๒๓ พระมหาทองดี สีลสมฺปนฺโน เจริญราช กลาง สมุทรปราการ
๖๒๔ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโ สวนสมุทร พุทธภาวนาราม สมุทรปราการ
๖๒๕ พระมหาทีปเดช สีลวฑฺฒโน เลาหอุดมพันธ์ ไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร สมุทรปราการ
๖๒๖ พระมหาบริบูรณ์ ปริสุทฺโธ อดิศร ทรงธรรม สมุทรปราการ
๖๒๗ พระมหาอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโก ตาลย้อย โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๖๒๘ พระมหาเกรียงสิทธิ์ กิตฺติาโณ สุทธิวงษ์ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๖๒๙ พระมหาณัฐพล สุทฺธิสทฺโธ เรือนงาม โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๖๓๐ พระมหาเจษฎา อธิปุญฺโ พรหมประสิทธิ์ ครุใน สมุทรปราการ
๖๓๑ พระมหาพิรัชย์ ทิวากโร พาลาด ครุใน สมุทรปราการ
๖๓๒ พระมหาสมโภชน์ กุสโล แดงสวัสดิ์ แค สมุทรปราการ
๖๓๓ พระมหาณรงค์ กิตฺติาโณ ศรีวิเศษ จากแดง สมุทรปราการ
๖๓๔ พระมหาสุทธิ าณสุทฺโธ ศรีสุวรรณ จากแดง สมุทรปราการ
๖๓๕ พระมหาภาณุวิชช์ มนุญฺโ สิทธิรัตนชัย จากแดง สมุทรปราการ
๖๓๖ พระมหาสัมฤทธิ์ สจฺจาโณ วงค์สุนทร จากแดง สมุทรปราการ
๖๓๗ พระมหาบุญเจิด กุสลจิตฺโต นนทรัตน์ จากแดง สมุทรปราการ
๖๓๘ พระมหาวัชรินทร์ ปญฺาพโล กอสันเทียะ จากแดง สมุทรปราการ
๖๓๙ พระมหาปรีชา ธมฺมทีโป สังกะสี จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๐ พระมหากฤตย์ กิตฺติาโณ เกตุเพ็ชร จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๑ พระมหาทรงพล รตนโชโต แซ่คู จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๒ พระมหาเนือต โถปิยสีโล เสียง จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๓ พระมหาวินัย วินโย ขุมกระโทก จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๔ พระมหาณัฐวัฒน์ กิตฺตโก จันทราสุริยัน จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๕ สามเณรจิน จิ จากแดง สมุทรปราการ
๖๔๖ พระครูสุนทรสุตสาร กตปุญฺโ อินทรบุญ ท้องคุ้ง สมุทรปราการ
๖๔๗ พระมหาธนัท หาสธโน เตรียมชัยพิศุทธิ์ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๔๘ สามเณรธนวัฒน์ พลสงคราม บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๔๙ พระมหามงคล อริญฺชโย ภูนาเขียว บางโฉลงใน สมุทรปราการ
๖๕๐ พระมหาอภิสิทธิ์ คมฺภีรธมฺโม วังไสล บางโฉลงใน สมุทรปราการ
๖๕๑ พระครูโสภณสุตาธาร สีลธโร แก้วนุช สุคันธาวาส สมุทรปราการ
๖๕๒ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโ ฉลอง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
๖๕๓ พระมหาชวลิต อธิจิตฺโต แก้วระย้า หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๕๔ พระมหาทรงวิทย์ าณธีโร ทานาม หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๕๕ พระมหาเสกสรร ติโก มหาขาม หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๕๖ พระมหาปรินทร์ วิริยธาตา พิชัยรัตน์ หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๕๗ สามเณรสิทธิศักดิ์ อุปัญ หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๕๘ สามเณรอลงกรณ์ ดาทอง หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๕๙ สามเณรภมรพล งามละออ หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๖๐ พระมหาชำนาญ ปริสุทฺโธ เจริญสุข พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๑ พระมหาสิทธิศักดิ์ ปภสฺสรจิตฺโต พรมโคตร พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๒ พระมหาทรงชัย สิริภทฺโท โตเจิม พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๓ พระมหายุทธนา านุตฺตโร สายหยุด พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๔ พระมหาขุนพล สมจิตฺโต กลายสุวรรณ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๕ พระมหามานะ ตวํโส นรดี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๖ พระมหาวรุจน์ อคฺคปญฺโ วารี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๗ สามเณรพูลทรัพย์ วงษ์ทองดี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๖๘ พระมหาสรกฤษฏิ์ ปญฺาธโร สิทธิคง กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๖๖๙ สามเณรธิติพันธุ์ จิตรีเชื้อ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๖๗๐ พระมหาเอกพล อาทโร บุญประจักษ์วงศ์ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
๖๗๑ พระมหาสุพล มุตฺตจิตฺโต พอกพูล ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา
๖๗๒ พระมหาเกรียงศักดิ์ ขนฺติธโร แซ่ลี สะตือ พระนครศรีอยุธยา
๖๗๓ พระมหาจิรศักดิ์ ฉนฺทสาโร ภาคบุญ ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๗๔ พระมหาสมศักดิ์ อมโร เกตุประทุม ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๗๕ พระมหาแสงอรุณ สนฺตมโน ฤกษ์โสธร ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๗๖ สามเณรดำรงค์ แซ่ลี ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๖๗๗ พระมหาสุชีพ สุชีโว มีขันทอง เจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา
๖๗๘ พระมหาวิทยา ปญฺาวุฑฺโฒ วิเศษนคร นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๗๙ พระมหาอนุรักษ์ วชิรกลฺยาโณ ภาคเพียร ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๐ สามเณรเมืองชัย สายเอก ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๑ สามเณรณัฐพงษ์ จันทร์ปัญญา ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๒ สามเณรอานนท์ นวลป้อง ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๓ สามเณรคมกริช ธงชัย ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๔ สามเณรกิตติศักดิ์ ผันสำโรง ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๕ สามเณรศิริศักดิ์ พัชรัชดิลกกุล วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๖ สามเณรเด่นชัย พรมแสง วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๗ สามเณรชยาวุธ คำเขียว วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๖๘๘ พระมหานันทชัย กตปญฺโ ทองแก้ว อ่างทอง อ่างทอง
๖๘๙ พระมหารัตนโยธิน วุฑฺฒิสีโล พิมพ์จันทร์ อ่างทอง อ่างทอง
๖๙๐ พระเพิ่มศักดิ์ป. ตเมโธ โสวะณากุล ท้องคุ้ง อ่างทอง
๖๙๑ พระมหาเดชา อมรเมธี สืบจันทร์ นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๖๙๒ พระมหาเสกสรรค์ านิสฺสโร ชูแก้ว นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๖๙๓ สามเณรพลยุทธ ท่อเสถียรธรรม นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๖๙๔ พระมหากำธร ติสมฺปนฺโน ทองจำรูญ คำหยาด อ่างทอง
๖๙๕ พระมหายุทธ กิตฺติปญฺโ คุ้มมงคล ป่าโมก อ่างทอง
๖๙๖ พระมหาธนา กิตฺติาโณ หอมหวล สามขาว อ่างทอง
๖๙๗ พระมหาสุรัช อภิชาโต สุวรรณสนธิ์ ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี
๖๙๘ พระมหาโกมล อภิชฺชโว อุบพรม ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี
๖๙๙ พระมหากฤษณพงษ์ สมจิตฺโต วีรเดช บัวลอย สระบุรี
๗๐๐ พระมหาอาทิตย์ อคฺคปญฺโ พืชผักหวาน บัวลอย สระบุรี
๗๐๑ พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท ซุนซี พระพุทธบาท สระบุรี
๗๐๒ พระมหาสมญา อุตฺตมวํโส อุประ โคกกะพี้ สระบุรี
๗๐๓ พระมหาวิทยา านวโร ไตรหา มงคลชัยพัฒนา สระบุรี
๗๐๔ พระมหาวีระชัย านิสฺสโร จอมมะเริง ดอนทอง สระบุรี
๗๐๕ พระมหาพิทยาธร ชุตินฺธโร จันทร์จับ โคกกะเทียม ลพบุรี
๗๐๖ พระมหาฬีน วฑฺฒสีโล ถาจ โคกกะเทียม ลพบุรี
๗๐๗ พระมหาเฮน อินฺทโชโต ฮวด โคกกะเทียม ลพบุรี
๗๐๘ พระมหาซกคา สุชีโว กีม โคกกะเทียม ลพบุรี
๗๐๙ พระมหาหวิ่ญเทือน ธมฺมิโก ตัง โคกกะเทียม ลพบุรี
๗๑๐ พระมหาธัญตัม สนฺตจิตฺโต ลี โคกกะเทียม ลพบุรี
๗๑๑ พระมหาวิเชียร สจฺจวโร เนี่ยมนุช หัวช้าง ลพบุรี
๗๑๒ พระมหาหลง ธมฺมเขรขิโต ลาญ หัวช้าง ลพบุรี
๗๑๓ สามเณรสมเกียรติ ทะนันชัย มหาสอน ลพบุรี
๗๑๔ พระมหาอพรสิทธิ์ มหาคุโณ เมฆเสน พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๑๕ สามเณรชัยวัฒน์ บุญเรือง พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๑๖ สามเณรวิทวัส ไชยสา พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๑๗ พระมหาสายัณห์ านุตฺตโม จันทร์วิบูลย์ พิกุลทอง สิงห์บุรี
๗๑๘ พระมหานิรันดร์ สุขเขมโก เที่ยงแจ้ง พิกุลทอง สิงห์บุรี
๗๑๙ พระมหาฐิติ รยสโม อารยะสมสกุล ธรรมามูล ชัยนาท
๗๒๐ พระมหาประกิจ ชยเมธี คำวลี ธรรมามูล ชัยนาท
๗๒๑ พระมหาบุญยิ่ง สุเมธโส บุญธรรม ธรรมามูล ชัยนาท
๗๒๒ พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน ปุญญ์หิรัณย์ พระบรมธาตุ ชัยนาท
๗๒๓ พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย เทียนไชย ปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท
๗๒๔ พระมหาวิวัฒน์ จิรวฑฺฒโน ตรีมิ่งมิตร มงคลวราราม ชัยนาท
๗๒๕ สามเณรอนุวัฒน์ ยื่นกระโทก สังฆาราม ชัยนาท
๗๒๖ พระมหานิพนธ์ นาควโร ศรีสุนทราภรณ์ โพธิ์งาม ชัยนาท
๗๒๗ พระมหาธีรติ ธมฺมโสภโณ โศภิตธรรม มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๗๒๘ พระมหาจักรพันธ์ จกฺกชโย วงค์คำ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๗๒๙ พระมหาละเมียด ธมฺมกาโม นิสัยมั่น โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๐ พระครูปริยัติโพธานุกูล สุเตโช พิมพ์โคตร โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๑ พระครูนิทัศน์โพธาภิยุต อภิวฑฺฒโน แบนลี โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๒ พระมหาจารุวัฒน์ ขนฺติโก แสงอุ่น โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๓ พระมหาสุทิศ วรมงฺคโล อาชาพล โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๔ พระมหาศีลสุนทร ติกฺขวิริโย ศรีหิรัญ โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๕ พระมหาชัชวาลย์ อาจารสมฺปนฺโน กูบกระโทก โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๖ พระมหานารินทร์ นรินฺโท กุยรัมย์ โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๗ สามเณรสมบัติ นราเลิศ โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๘ สามเณรธนวัฒน์ ดาวเรือง โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๙ สามเณรกมล ม่วงลายทอง โพธาราม นครสวรรค์
๗๔๐ สามเณรประมวล จอมคำสิงห์ โพธาราม นครสวรรค์
๗๔๑ สามเณรสุชาติ แสงอุ่น โพธาราม นครสวรรค์
๗๔๒ พระมหาจิรวัฒน์ อิทฺธิาโณ เพ็ชรศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๗๔๓ พระมหานคร วชิรเมธี แก้วบุตรดี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๗๔๔ พระมหาชัยทัต อธิจิตฺโต สุขวโรทัย นครสวรรค์ นครสวรรค์
๗๔๕ พระมหาปิยพงษ์ คุณทสฺสี เข็มขาว วรนาถบรรพต นครสวรรค์
๗๔๖ พระมหาวิรัต ชุตินฺธโร สุกอินทร์ จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
๗๔๗ พระมหานุสรณ์ สญฺจิตฺโต เสถียรดี จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
๗๔๘ พระมหาจรรยา จนฺทสาโร ลินลา จอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
๗๔๙ พระมหาพนมเทียร ปุชาโต ฉัตรโชติกมาก ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๕๐ พระมหาอาคม อานนฺโท คมขำ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๕๑ พระมหาวันเฉลิม ศรีรักษา ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๕๒ พระมหาวรวุฒิ พิทักษ์พิบูลศรี ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๕๓ พระมหาสมพล วรนารถวิชัย ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๕๔ พระมหาชัยเนตร ขนฺติธมฺโม ด้วงม้า ปากน้ำโพเหนือ นครสวรรค์
๗๕๕ พระมหาคนอง ธมฺมกาโม ประสาท พรหมจริยาวาส นครสวรรค์
๗๕๖ พระมหาสมพร จารุธมฺโม ไกรยงค์ ภัทรสิทธาราม นครสวรรค์
๗๕๗ พระมหาธนาชาติ ธมฺมปญฺโ สวรรค์ในพนา หนองปลิง นครสวรรค์
๗๕๘ สามเณรเตวิช ถาทอง หนองปลิง นครสวรรค์
๗๕๙ พระมหานที มนาปภาณี แสงจันทร์ แสงสวรรค์ นครสวรรค์
๗๖๐ พระมหาสันทรรศน์ ตวิริโย จ่าม่วง ท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์
๗๖๑ สามเณรจรูญชัย ลิ่วโรจน์สกุล ท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์
๗๖๒ พระมหาบัวกัณฑ์ จนฺทสาโร ดาประสงค์ สว่างวงษ์ นครสวรรค์
๗๖๓ พระมหาประยงค์ ธมฺมโชโต สามารถ หนองแอก นครสวรรค์
๗๖๔ พระมหาวัฒนา ยนฺตสีโล แก้วบัวดี ทุ่งท่าเสา นครสวรรค์
๗๖๕ พระมหาสมจิตต์ รตนโชโต ผิวชอุ่ม ทุ่งท่าเสา นครสวรรค์
๗๖๖ พระมหาวันชัย วิชชาธโร สามงามเขียว ทุ่งท่าเสา นครสวรรค์
๗๖๗ พระครูนิรภัยสุตสุนทร านุตฺตโร เนียรภาค ทุ่งท่าเสา นครสวรรค์
๗๖๘ พระมหาสันติ สนฺติมโน เมืองไชยสงค์ ด่านช้าง นครสวรรค์
๗๖๙ พระมหาวิรัตน์ ณฏฺวาที รุ่งเป้า ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๐ พระมหาธีราพร รตนรํสี อยู่กรุง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๑ พระมหาธีระ ธีรรํสี เสิบไธ้สง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๒ สามเณรกฤษณะ บรรทัดจันทร์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๓ สามเณรโกมินทร์ แสงแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๔ สามเณรก้องเกียรติ ชูแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๕ สามเณรณัช เกิดธรรม ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๖ สามเณรสมคิด อ่อนดอกไม้ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๗ สามเณรโกสน บุญเกิด ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๘ สามเณรสุรธัช ผาลี ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๗๙ สามเณรกิตติศักดิ์ มาปู่ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๐ สามเณรถาวร อัคชาติ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๑ สามเณรทวีศักดิ์ เมฆทอง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๒ สามเณรยงยุทธ แก้วสำโรง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๓ สามเณรวิชาญชัย วิโรจน์ชัยศรี ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๔ สามเณรธนันชัย คงไทย ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๕ สามเณรนิติธร ปากเมย ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๖ สามเณรธนพล พูลจีน ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๗ สามเณรกรวิทย์ เจริญสุข ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๘๘ พระมหาบุญลือ สุเมโธ ภูเฮีย คูยาง กำแพงเพชร
๗๘๙ พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส เมืองเมืองอุ่น พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๗๙๐ พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม กำเนิด พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๗๙๑ สามเณรวรนาถ นาดี พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๗๙๒ พระมหานวฤกษ์ จริยธมฺโม เขียวพุ่มพวง สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๓ สามเณรพิพัฒน์เสริม วงษ์สินธ์ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๔ สามเณรอนุกรณ์ สืบมา สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๕ สามเณรวีระชัย ทองสุข สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๖ สามเณรคฑาวุฒ ภู่เจริญ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๗ สามเณรสมิทธิ์ เกศา สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๘ สามเณรฐาปกรณ์ อินตา สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๙๙ สามเณรกมล วุฒิพันธ์ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๘๐๐ สามเณรสรวิทย์ ดิษฐ์ทอง สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๘๐๑ สามเณรศิรวิทย์ ดิษฐ์ทอง สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๘๐๒ สามเณรอนันต์ กาญจนลักษณ์ เทพนิมิตมงคล กำแพงเพชร
๘๐๓ พระมหาสุบรรณ อหึสโก กัลยาเขี่ยน ท่าหลวง พิจิตร
๘๐๔ พระมหาวรพล วรพโล พาเสนา ท่าหลวง พิจิตร
๘๐๕ พระมหาธีรภัทร์ ชินอตฺตโน วิลัยรัตน์ ท่าหลวง พิจิตร
๘๐๖ สามเณรอลงกรณ์ พิมพานัส ท่าหลวง พิจิตร
๘๐๗ สามเณรนรินทร์ พรมศรี ท่าหลวง พิจิตร
๘๐๘ สามเณรเขตตะวัน ขมินทกูล ท่าหลวง พิจิตร
๘๐๙ สามเณรถนอมศักดิ์ วงศ์สกุลมงคล ท่าหลวง พิจิตร
๘๑๐ พระมหาศาสตรา อาวุธฺปญฺโ พุ่มไสว วังกลม พิจิตร
๘๑๑ พระมหาวิเลิศ ทนฺตจิตฺโต สุดใจ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
๘๑๒ พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ โสวโร สองวงค์ พร้าว พิจิตร
๘๑๓ พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺโม ปรือปรัง มงคลทับคล้อ พิจิตร
๘๑๔ พระมหาสายชล สุปภาโส สิงห์ลอ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๘๑๕ พระมหาถาวร กตปุญฺโ เมียดมอ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๘๑๖ พระมหาศรายุทธ สิริภทฺโธ บุญประคอง มงคลทับคล้อ พิจิตร
๘๑๗ พระมหาสิริวัฒน์ชัย ภูริปญฺโ พรมศรี มงคลทับคล้อ พิจิตร
๘๑๘ พระมหาวีระศักดิ์ วิสารโท พุทธโคตร มงคลทับคล้อ พิจิตร
๘๑๙ พระมหาพงษ์พันธ์ กลฺยาโณ อุ่นเมือง มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๐ พระมหาสิทธา สีลคุตฺโต สายเนตร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๑ พระมหาวีระวัชร์ วชิรวีโร ชื่นภิรมย์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๒ พระมหากวม ยุตฺตธมฺโม จงทัน มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๓ พระมหามานพ ขนฺติชโย ทาสุดใจ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๔ พระมหาเถลิงศักดิ์ ภาวนาชโย จำนงค์จิต มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๕ พระมหาณรงศ์ศักดิ์ สมณชโย คุณวงศ์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๖ พระมหาสมเพียร สมิทฺธิชโย หยุดรัมย์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๗ พระมหาเฉลิม ฉนฺทชโย พิทยาชัยชนะ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๘ พระมหาสุวิทย์ สิริวิชฺโช ศรีมาบุตร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๒๙ พระมหาจักรพงษ์ จริตธมฺโม มุกภักดี มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๐ พระมหาวัชระ กิตฺติวิชโย คำดี มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๑ พระมหาอนุชา โสตฺถิวิชโย พงษ์สวัสดิ์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๒ พระมหาคมศักดิ์ สามตฺถิยชโย ม่วงสนิท มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๓ พระมหาพิทักษ์ กนฺตชโย จิตรจักร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๔ พระมหาสมบุญ สมฺมาชโย ตาจาย มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๕ พระมหาอนิรุจน์ รุจนชโย กุมภา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๖ พระมหาธราธิป วรวิชโย วรสายัณห์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๗ พระมหาไพรวัลย์ ภทฺทวิชโย ลำพาย มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๘ พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย สุวรรณเลิศ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๓๙ พระมหาชีวิน ธมฺมธีโร พุทธา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๔๐ สามเณรยศกร จรรยา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๔๑ พระมหาชัยฤทธิ์ สุธมฺโม ทองสี ราษฎร์ศรัทธา เพชรบูรณ์
๘๔๒ สามเณรพีรพล แดงพันโพ ดอกไม้ เพชรบูรณ์
๘๔๓ พระมหาสมศักดิ์ สุธีโร ยอดไธสง ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
๘๔๔ พระมหาธนากร กิตฺติปญฺโ สร้อยศรี ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
๘๔๕ พระมหาอุดม ธมฺมธโร ยาโสภา ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
๘๔๖ พระอธิการขุนแผนป. อินฺทวิราโค สุดวิไล หนองบัวแก้ว เพชรบูรณ์
๘๔๗ พระมหาสหัสพัชกิ์ ปญฺาวุฑฺโฒ วุฒิ ศรีมงคล เพชรบูรณ์
๘๔๘ พระมหาน้อย เหมวณฺโณ จันทร์หีบ ธาตุพลแพง เพชรบูรณ์
๘๔๙ พระมหาสมพงษ์ สารคนฺโธ คำหางหงส์ ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๐ พระมหาประจวบ านวโร บุญเพชร ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๑ พระครูปริยัติพัชโรดม าณาโภ ภักดี ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๒ พระมหาสุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน คำพารัตน์ ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๓ พระมหาชัชวาลย์ อภินนฺโท เกิดแก้ว ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๔ พระมหาอนุวัตร อมรเมโธ ทองวิชิต ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๕ พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร จำปาสด ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๖ พระมหาศรัณย์ สิรินฺธโร ครุฑหว่าง ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๗ พระมหาชาญณณรงค์ วิสุทฺธิเมธี คงโนนกอก ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๘ พระมหาศตวรรษ ชินวโร อุดมศรี ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๕๙ พระมหากมล ขนฺตฺยาภิภู บุญยอง ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๖๐ สามเณรธิติวุธ ทองทิน ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๖๑ พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย บุญฤทธิ์ ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๖๒ พระมหาศิลาวุฒ อโนมชโย อารีรัมย์ ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๖๓ พระมหาวิเชษฐ เชฏชโย แก่นสาร ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๖๔ พระมหาชาตรี ชาครชโย รอดคำทุย ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๖๕ พระมหาวรวุฒิ ภคินฺทชโย สุดจิตร์ ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๖๖ พระมหาวรายุทธ วีตาลโย อ้วนล้ำ สนธิกรประชาราม เพชรบูรณ์(ธ)
๘๖๗ พระมหารัตพล รตนาโน มาพันนะ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๘๖๘ พระมหาชัชรินทร์ โชติวโร ชิตบุญ นางพญา พิษณุโลก
๘๖๙ พระมหาสำลี วราโภ หงษาชุม ราชบูรณะ พิษณุโลก
๘๗๐ พระมหาอานนท์ ภูริทสฺสี เหลือบแล สุดสวาสดิ์ พิษณุโลก
๘๗๑ พระมหาวิโรจน์ วิโรจนเมธี ดิษเจริญ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๘๗๒ สามเณรฐิติพงษ์ โฉมอัมฤทธิ์ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๘๗๓ พระมหาสิทธิพงศ์ สิทฺธิเมธี เหมลุด หน้าพระธาตุ พิษณุโลก
๘๗๔ พระมหานิยม ติสฺสโร ผลบุญ ราชธานี สุโขทัย
๘๗๕ พระมหาประมวล ตโสภโณ ไกรโหล ไทยชุมพล สุโขทัย
๘๗๖ พระมหากฤษณพล ฉนฺทาลโย ศรีแก้ว พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
๘๗๗ สามเณรสุรศักดิ์ ผิวสุวรรณ สังฆาราม สุโขทัย
๘๗๘ สามเณรพัชรพล บุญเม่น สังฆาราม สุโขทัย
๘๗๙ พระมหาเศรษฐพงษ์ สุวโจ โพธิ์งาม ราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย
๘๘๐ พระมหาวิชาญ นาควํโส ป้อมแสง เกาะวงษ์เกียรติ์ สุโขทัย
๘๘๑ พระมหาวิเชียร อุตฺตโม เขื่อนปัญญา คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๒ พระมหาภากร สิริภทฺโท ศิริสวัสดิลก คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๓ พระมหาชัยรัตน์ สุมนปุตฺโต เจริญเรือง คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๔ พระมหาณคเรศ สุทฺธิวาที จีบงาม คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๕ สามเณรภาคภูมิ เกตุกอ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๖ สามเณรกิติพัฒน์ ดวงรัตน์ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๗ สามเณรสิรภพ ชลหาญ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๘๘ พระมหาสุรัตน์ สุรตโน เทพมงคล โพธิคุณ ตาก
๘๘๙ สามเณรอภิสิทธิ์ บุญมาหล้า จองคำ ลำปาง
๘๙๐ สามเณรอานนท์ เสน่ห์ดี จองคำ ลำปาง
๘๙๑ สามเณรปฏิพัฒน์ ท่าเข จองคำ ลำปาง
๘๙๒ สามเณรณัฐวุฒิ ทองจันทร์ จองคำ ลำปาง
๘๙๓ สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์ จองคำ ลำปาง
๘๙๔ สามเณรวีระ จินดากุล จองคำ ลำปาง
๘๙๕ สามเณรวีระชัย อิ้มพิมพ์ จองคำ ลำปาง
๘๙๖ สามเณรศรัณย์ มูลเซอร์ จองคำ ลำปาง
๘๙๗ สามเณรสถาพร ตะโคดม จองคำ ลำปาง
๘๙๘ สามเณรสุรชัช สมศรี จองคำ ลำปาง
๘๙๙ สามเณรณัฏฐพล จั่นฮวบ จองคำ ลำปาง
๙๐๐ สามเณรสาธร ภูยาทิพย์ จองคำ ลำปาง
๙๐๑ สามเณรกันหา ใจอยู่ จองคำ ลำปาง
๙๐๒ สามเณรคณิศร พันธุ จองคำ ลำปาง
๙๐๓ สามเณรสิทธิกร พระสูงเนิน จองคำ ลำปาง
๙๐๔ สามเณรภาณุพงศ์ เตปิลัย จองคำ ลำปาง
๙๐๕ สามเณรวรรชนะ เดือยพิมพ์ จองคำ ลำปาง
๙๐๖ สามเณรผดุงเกียรติ ธนกิตติ์วรวิบูล จองคำ ลำปาง
๙๐๗ สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี จองคำ ลำปาง
๙๐๘ สามเณรกิตติพงษ์ กุลฉวะ จองคำ ลำปาง
๙๐๙ สามเณรธีรภัทธ ผาดนอก จองคำ ลำปาง
๙๑๐ สามเณรธีระวัฒน์ มาเบ้า จองคำ ลำปาง
๙๑๑ สามเณรสุพจน์ ทวีผล จองคำ ลำปาง
๙๑๒ พระมหามานพ มานโว นาคากาวา พระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
๙๑๓ สามเณรยุทธพล จันทร์เลิศ พระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
๙๑๔ พระมหาธีรวัฒน์ าณธีโร หมายคอย ต้นธงชัย ลำปาง
๙๑๕ พระมหาบุญเชิด านวโร กันทะตั๋น บ้านฟ่อน ลำปาง
๙๑๖ พระมหานิกร ธมฺมวโร กันทะวงศ์ ศรีล้อม ลำปาง
๙๑๗ พระมหาอภิเชษฐ์ ภูริาโณ หล้าคำปวน ศรีล้อม ลำปาง
๙๑๘ พระมหาวีระพล สุวณฺณวีโร วังคีรี สวนดอก ลำปาง
๙๑๙ พระครูปริยัติโกวิท โกวิโท ยานะ เจ็ดยอด เชียงราย
๙๒๐ พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์ อริยเมธี พิลาวรรณ พระแก้ว เชียงราย
๙๒๑ พระมหารุ่งเพชร านวโร สิงห์ปรุ พระสิงห์ เชียงราย
๙๒๒ พระมหาณัฐนันท์ กิตฺติภทฺรเมธี ศิริชัยวรารัตน์ ทุ่งพร้าว เชียงราย
๙๒๓ พระมหาสุข สุขกาโม ใจอุ่น มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๙๒๔ พระมหานริศ ธมฺมานนฺโท ทีปะปาล พระธาตุผาเงา เชียงราย
๙๒๕ พระมหาอภิชัย อธิปญฺโ บุษนารีย์ ป่างิ้ว เชียงราย
๙๒๖ สามเณรชัยวัฒน์ ขันตา ศรีโคมคำ พะเยา
๙๒๗ สามเณรฤทธิ์ไกร เทพนรินทร์ ศรีโคมคำ พะเยา
๙๒๘ สามเณรณัฐวุฒิ กุลสังขาร ศรีโคมคำ พะเยา
๙๒๙ สามเณรนฤเบศ ชัยวังราช ศรีโคมคำ พะเยา
๙๓๐ สามเณรธีรพล ภักดีศรี ศรีโคมคำ พะเยา
๙๓๑ สามเณรธวัชชัย อภิวงศ์ ศรีโคมคำ พะเยา
๙๓๒ สามเณรพัทธพล ตั๋นแดง ศรีโคมคำ พะเยา
๙๓๓ พระมหาสมทรง กิตฺติธมฺโม เนตรชัง พระบาทมิ่งเมือง แพร่
๙๓๔ พระมหาสิทธิพร สุเมธโส วิจิตรรัตนากร พระบาทมิ่งเมือง แพร่
๙๓๕ พระมหานพณัช เขมานนฺโท น้ำดอกไม้ พระบาทมิ่งเมือง แพร่
๙๓๖ พระมหารัชกร คุณสํวโร สุทธะ พระบาทมิ่งเมือง แพร่
๙๓๗ พระมหาถาวร ธมฺมถาวโร สิงห์บุตร พระบาทมิ่งเมือง แพร่
๙๓๘ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี ผาสุก ทุ่งกวาว แพร่
๙๓๙ พระมหาวัชระพงษ์ วชิรวํโส เขียวบุตร โศภนาลัย แพร่
๙๔๐ พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม บุญเขื่อง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๑ พระครูสังวรสุตกิจ าณสํวโร อุปสอด พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๒ พระมหาสมชัย มหาปุญฺโ บุญเจริญ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๓ พระมหาพิเชษฐชาญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี ถิ่นสอน พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๔ พระมหาสิงห์ชัย มหามงฺคโล ต๊ะมุ้ง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๕ พระมหาบุญสยาม รตนปุญฺโ เทพแดง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๖ พระมหาสินธพ ขนฺติสมฺปนฺโน ขอนพิกุล พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๗ พระมหาศานิต วรเมธี หม่องลำปาง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๘ พระมหาศาสตรา าณสิริ กำรูป พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๔๙ พระมหาพิชัย วิชยสิริ ใจสี พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๕๐ พระมหาภูวนนท์ มหาสุวณฺโณ มุ้งทอง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๕๑ สามเณรพัชรพงษ์ เติมยวน พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๕๒ สามเณรนันทวัฒน์ ล้อมปินต๊ะ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๕๓ พระมหาชาญชัย ชุตินฺธโร ราชไร่ ร่องซ้อ แพร่
๙๕๔ พระมหากาจพล กิตฺติวุฑฺโฒ เครงครื้น ร่องซ้อ แพร่
๙๕๕ พระมหาราชัณ าณวโร ผาทอง สูงเม่น แพร่
๙๕๖ พระครูปัญญาปริยัติสาทร สิริปญฺโ อุดสม ดงลาน แพร่
๙๕๗ พระมหาชูชีพ สุทฺธิาโณ อินประดิษฐ์ ดงลาน แพร่
๙๕๘ พระมหาเขียน มนฺตาคโม กิ่งคำ บุญนาค น่าน
๙๕๙ พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุวณฺณกิตฺติ คำฟู พญาวัด น่าน
๙๖๐ พระมหาภานุพงษ์ พฺรหฺมเทโว ตุ่นคำ ศรีบุญเรือง น่าน
๙๖๑ พระมหาพัฒนา ปภสฺสรจิตฺโต แก้วกันยา พระธาตุช้างค้ำ น่าน
๙๖๒ พระมหาเสกสรร อภิสุขวฑฺฒโน สุขจำเริญ ดอนมูล น่าน
๙๖๓ พระมหาภัทรดนัย ภทฺทเมธี กำจัด ดอนมูล น่าน
๙๖๔ พระมหาฐรัฐศรันย์ าณรํสี เรือนศรี พญาวัด น่าน
๙๖๕ พระมหาสมพรศักดิ์ ทีปธมฺโม สุดเสน พระธาตุแช่แห้ง น่าน
๙๖๖ พระครูอาทรสุทธินันท์ วิสุทฺโธ ทองปัญญา บุญยืน น่าน
๙๖๗ พระมหาปิยะ ธีรงฺกุโร มูลทา นาเหลืองใน น่าน
๙๖๘ สามเณรอนันต์ จิตอารี นาเหลืองใน น่าน

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์