รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ. ๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ – ๖ รวม ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ ๕๐๐ รูป และมอบให้เจ้าสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นประธานดำเนินการสอบ ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธื พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒ วัน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตัวท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ประโยค ป.ธ. ๕
ในสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๐
สถานที่สอบ วัดมหาธาตุ  เขต พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด สำนักเรียน
๔๑๓ พระมหาสุชาติ ชาคโร สมัครการ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๔๑๔ พระมหาตา อคฺคปฺปสนฺโน ลึมแตง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๑๕ พระมหาเผิน ปสนฺโน คชกฤษ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๑๖ พระมหาจุฑาวัฒน์ วิริยญาโณ สุดหล้า บัวขวัญ นนทบุรี
๔๑๗ พระมหาวิทวัส ถิราณทสฺสี หมื่นแก้วทอง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๑๘ พระมหาศุภณัฐ ปิยภาณี สันสอน บัวขวัญ นนทบุรี
๔๑๙ พระมหาคมสัณห์ ขนฺติธมฺโม จรรยามั่น บัวขวัญ นนทบุรี
๔๒๐ สามเณรวันชัย อินกลับ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๒๑ สามเณรณัฐวุฒิ บัวสุวรรณ์ บัวขวัญ นนทบุรี
๔๒๒ สามเณรสาวิทย์ ปิ่นทอง บัวขวัญ นนทบุรี
๔๒๓ สามเณรกฤษขจรเกียรติ ภักดีเหลา แค,นอก นนทบุรี
๔๒๔ พระมหาประยูร โรจนธมฺโม รุจินธรรม โบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี
๔๒๕ สามเณรกนกพล สวยสม โบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี
๔๒๖ พระมหาวิฑูรย์ วิทูรธารี บุญทิจักร จันทร์ นนทบุรี
๔๒๗ สามเณรจรูญ บุญทิจักร จันทร์ นนทบุรี
๔๒๘ พระมหาบุญส่ง ธีรปุญฺโญ พลดงนอก เพลง นนทบุรี
๔๒๙ พระมหาสมชาย ถิรจิตฺโต ปิตะวิเศษวงศ์ สนามนอก นนทบุรี
๔๓๐ พระมหากำพล กลฺยาโณ อินทรเดช ศรีประวัติ นนทบุรี
๔๓๑ พระมหาพงศ์เพชร วชิรโมลี คะเชนทร์ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๒ พระมหาวีรศักดิ์ อธิวิริโย สีเหมือนทอง ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๓ พระมหาธาดา ปภสฺสโร ไกรศรีเดช ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๔ สามเณรบุญรัตน์ อินปัญญา ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๕ สามเณรสมบูรณ์ ลุงครอง ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๖ สามเณรปาลิน เขาแก้ว ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๗ สามเณรวัชรวี เขาแก้ว ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี
๔๓๘ พระมหาสุชาติ สุชาโต พรหมเทพ กู้ นนทบุรี
๔๓๙ พระมหาปัญญา ปิยสีโล เมธารัตน์ กู้ นนทบุรี
๔๔๐ พระมหาใหม่ กิตฺติโสภโณ แสนสุข เชิงเลน นนทบุรี
๔๔๑ พระมหาวินัย สญฺญจิตฺโต มาเนียม ท่าอิฐ นนทบุรี
๔๔๒ พระมหามาตร โฆสกธมฺโม แสนสุข ท่าอิฐ นนทบุรี
๔๔๓ พระมหาจิรเดช จิรเตโช แสงจันทร์ สลักเหนือ นนทบุรี
๔๔๔ พระมหาเสนาะ สุธีโร ปิ่นกลอง สลักเหนือ นนทบุรี
๔๔๕ พระมหาอดุลย์ อาสโภ มูลผล สาลีโขภิตาราม นนทบุรี
๔๔๖ พระมหาปัญจะ อจโล ศรีภุมมา บางไผ่ นนทบุรี
๔๔๗ พระมหาณรงค์เดช พุทฺธสีโล รสมงคล บางไผ่ นนทบุรี
๔๔๘ พระมหาเอกภพ เตชธมฺโม เสียมราช บางไผ่ นนทบุรี
๔๔๙ พระมหาศานิตย์ ชุตินฺธโร สุระเดช บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๐ พระมหาสมศักดิ์ กิตฺติโสภโณ คำปัน บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๑ พระมหาธนภณ กิตฺติปญฺโ แก้วโพธิ์ บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๒ พระมหาธเนศ จิตฺตสํวโร ภุมรินทร์ บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๓ พระมหาทรงศักดิ์ ธมฺมวโร แก้วสระแสน บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๔ พระมหาศุภนัฐ ธีรานนฺโท ยอดโพธิ์ บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๕ สามเณรกมลภัทร ไหมน้ำคำ บางไผ่ นนทบุรี
๔๕๖ พระมหาเสกสรร สํวรเมธี เตชะกุล บางแพรก นนทบุรี
๔๕๗ พระมหาชีวา ญานธมฺโม นามดี บางแพรก นนทบุรี
๔๕๘ พระมหาปรีชา ทีปธมฺโม คะนาวัง ไผ่เหลือง นนทบุรี
๔๕๙ พระมหาณัฐพน ขนฺติมโน สุติน ไผ่เหลือง นนทบุรี
๔๖๐ พระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก ฤทธิเดช ละหาร นนทบุรี
๔๖๑ พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ ศรียอด ละหาร นนทบุรี
๔๖๒ พระมหาทักษ์ศิลป์ เตชธมฺโม แก่นจัด ละหาร นนทบุรี
๔๖๓ พระมหาอภิรัฐ ญาณธีโร เล้าแสงชัยวัฒน์ ละหาร นนทบุรี
๔๖๔ พระมหาชัยพร วรวาที ดำดี ละหาร นนทบุรี
๔๖๕ พระมหาเจริญ สมฺมาจาโร ใจเย็น บางรักใหญ่ นนทบุรี
๔๖๖ พระมหาสังวาลย์ ธมฺมธโร ศรีโสภา บางรักใหญ่ นนทบุรี
๔๖๗ พระมหาสัจจา วรมฺงคโล เยียวยาสัตว์ อินทร์ นนทบุรี
๔๖๘ พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย กลิ่นบานชื่น เทียนถวาย ปทุมธานี
๔๖๙ พระมหาคำ วชิรญาโณ เล็กส่วย เปรมประชา ปทุมธานี
๔๗๐ พระมหาชัยวิณย์ ชยานนฺโท คำแก้ว เปรมประชา ปทุมธานี
๔๗๑ พระมหารุ่งเพชร์ ฐานุตฺตโม เกิดแก้ว สังลาน ปทุมธานี
๔๗๒ พระครูวรธรรมวาที ฉนฺทวุฑฺโฒ รักแหลมทอง บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
๔๗๓ พระมหาสาโรจน์ ปุญฺญกาโม บุญรอด สุทธาวาส ปทุมธานี
๔๗๔ พระมหาณัฐ ปุญฺญาคโม บุญส่ง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๕ พระมหาไพฑูรย์ กมฺมพโล กสิกรรม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๖ พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๗ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๘ พระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๙ พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ ฉายทองดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๐ พระมหาจำรัส ภสฺสรญาโณ สอนสา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๑ พระมหาจักรพัชร์ นนฺทวํโส ปฐมวงศ์ชวาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๒ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๓ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๔ พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท แสงส่งไพศาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๕ พระมหาภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญโญ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๖ พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ตรีสอน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๗ พระมหาพิทักษ์ กนฺตชโย จิตรจักร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๘ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตชโย กิตติวชิระกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๘๙ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๐ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๑ พระมหาศักรินทร์ เสตชโย อินชนะบาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๒ พระมหาวรวุฒิ ภคินฺทชโย สุดจิตร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๓ พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๔ พระมหาวีระพล วีรชโย หมื่นหาวงค์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๕ พระมหามนตรี ธมฺมรกฺขิโต พายัพรักษ์ไพร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๖ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๗ พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๘ พระมหาสุริยา สุริยชโย ฟักอ่ำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๙๙ พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย สุวรรณเลิศ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๐ พระมหาสมควร ปญฺญาสโม ตุใยรัมย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๑ พระมหาณัฐพงศ์ ธมฺมวิภูโต แสงวงศ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๒ พระมหาอภิวัฒน์ ธมฺมเมโธ ขันทอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๓ พระมหาสุทธิเกียรติ ธมฺมวิสุทฺโธ วงศ์สวรรยา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๔ พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๕ พระมหาเจตพงษ์ สกฺกชโย เสนคราม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๖ พระมหาทรงพล กิตฺติชโย หนูพรม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๗ พระมหาศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย วันลักษณ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๘ พระมหาศราวุฒิ สุรชโย เทียมเมฆา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๐๙ พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๐ พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๑ สามเณรอำพล เนาว์ศรีสอน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๒ สามเณรพุฒิพงษ์ รัศมีจันทร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๓ สามเณรจิรศักดิ์ แสงฐิตาพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๔ สามเณรอดินันท์ เสวนะบัณฑิตแพทย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๕ สามเณรโกวิน สอนโยธา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๖ สามเณรชาญชัย ชุ่มชื่น พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๗ สามเณรพศวัต ศรีวรพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๘ สามเณรกิตติศักดิ์ ยอดทองหลาง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๑๙ สามเณรจักร์กฤษณ์ ท้าวเม้ย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๐ สามเณรสวัสดิ์ ดัชถุยาวัตร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๑ สามเณรดูโน๊ะ ขั้ว พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๒ สามเณรณัฐพล จันทา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๓ สามเณรภัคพล ศิลปศิลานนท์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๔ สามเณรอำนาจ บุญโสภา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๕ สามเณรณัฐวุฒิ มโนทัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๖ สามเณรธวัชชัย สายสมบัติ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๗ สามเณรอรรนพ แก้วเสริม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๘ สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๒๙ สามเณรณฑัต สุรเณร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๐ สามเณรชยันต์ นิราช พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๑ สามเณรนิพล ฤทัยกูลมั่นคง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๒ สามเณรนัทดนัย วิภาวิน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๓ สามเณรสิทธิชัย เดชคำพู พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๔ สามเณรปุญญพัฒน์ หงษ์ศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๕ สามเณรปรินทร จันทร์หอม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๖ สามเณรธีรศักดิ์ รักสกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๗ สามเณรรัตนพล ประสาททอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๘ สามเณรธนากร สุนี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๓๙ สามเณรเทวนาถ โหรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๐ สามเณรพัทชรพงศ์ สงวนวงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๑ สามเณรกฤตภัค อินใหม่ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๒ สามเณรธนพล อุ่นบุญเรือง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๓ สามเณรเทิดภูมิ ฟูวังหม้อ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๔ สามเณรธนบดี ปัญญาดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๕ สามเณรสุรธัช ไชยคำหาญ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๖ สามเณรธัชธรรม ตั้งบูรณะกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๗ สามเณรเจตน์ภพ วงษ์สมาจารย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๘ สามเณรปิยะวัฒน์ แปลงดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๔๙ สามเณรศุภกร รัตนดิลกณภูเก็ต พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๐ สามเณรชีวธันย์ ไพโรจน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๑ สามเณรไพโรจน์ กุรกนก พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๒ สามเณรบุญฤทธิ์ เพชรรัตน์เมธากุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๓ สามเณรบรรชา ครองพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๔ สามเณรอัครเดช บุญกอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๕ สามเณรหมี อายี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๖ สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๗ สามเณรอธิบุตร ยอดพุดซา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๘ สามเณรอดิเทพ วิภาสพานิชกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๕๙ สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๐ สามเณรประพนธ์ นวลเถลิงศักดิ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๑ สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๒ สามเณรจตุพร ปากบั้น พระธรรมกาย ปทุมธานี
๕๖๓ พระมหาประสาน สุทฺธสทฺโธ ก้านอินทร์ กลางคลองสาม ปทุมธานี
๕๖๔ พระมหาสุริยัน สุชาโต ศรีจำปา ทวีการะอนันต์ ปทุมธานี
๕๖๕ พระครูวิจิตรอาภากร อาภากโร สุขด้วงเขน สว่างภพ ปทุมธานี
๕๖๖ พระมหาพิษณุ พทฺธญาโณ ลำเนาพนาสุข สว่างภพ ปทุมธานี
๕๖๗ พระมหาบุญชู ฐิตปุญฺโญ ห้าวกำเนิด ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๕๖๘ สามเณรนรพนธ์ กลิ่นนิ่มนวล ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๕๖๙ พระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน ปานคำ เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๐ พระมหาโก้ อมโร พรหมศรี เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๑ พระมหาสุรพล วิสุทฺธสีโล สุดสายตา เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๒ พระมหารัฐพล ฐานวุฑฺโฒ เจนยุทธนา เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๓ พระมหาอดุลย์ ปริปุณฺณสีโล นามสุโพธิ์ เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๔ พระมหาจำรัส วชิรญาโณ ภูมิสถาน เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๕ พระมหารุ่งโรจน์ เขมรตโน วงค์แก้ว เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๖ พระมหาศิริพจน์ สุตธมฺโม เห็นงาม เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๗ พระมหาศิวพล พลเมธี ใกล้ชิด เขียนเขต ปทุมธานี
๕๗๘ พระมหาสมควร สิริวุฑฺโฒ พุ่มไพรวัลย์ แสงสรรค์ ปทุมธานี
๕๗๙ พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก อ้นทับ พิรุณศาสตร์ ปทุมธานี
๕๘๐ พระครูปลัดประสิทธ์ ฐิติโก สร้อยทองคำ ทศทิศาราม ปทุมธานี
๕๘๑ พระมหาธวัชชัย เขมนิวตฺโต โนรี ทำเลทอง ปทุมธานี
๕๘๒ พระมหาสมพงษ์ สุเมธี เนตรแสงศรี ป่าเจริญราช ปทุมธานี
๕๘๓ พระมหาธวัชชัย วุฑฺฒิทตฺโต สุกี ลานนา ปทุมธานี
๕๘๔ พระมหาเอนก ชยานนฺโท ไชยพรหม สายไหม ปทุมธานี
๕๘๕ สามเณรวสวัตติ์ เกลี้ยงขาว ดอนใหญ่ ปทุมธานี
๕๘๖ พระมหาทองดี สีลสมฺปนฺโน เจริญราช กลาง สมุทรปราการ
๕๘๗ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ สวนสมุทร พุทธภาวนาราม สมุทรปราการ
๕๘๘ พระมหาณัฐบูรณ์ สนฺตจิตฺโต จิตรวิมลรัตน์ แพรกษา สมุทรปราการ
๕๘๙ พระมหาบุญยิ่ง สุเมธโส บุญธรรม แพรกษา สมุทรปราการ
๕๙๐ พระมหาสหนพ วรสทฺโท อินทราษา ไตรสามัคคี สมุรปราการ
๕๙๑ พระมหาทีปเดช สีลวฑฺฒโน เลาหอุดมพันธ์ ไพชยนต์พลเสพย์ สมุทรปราการ
๕๙๒ พระมหาอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโก ตาลย้อย โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๕๙๓ พระมหาศิริพงษ์ วรธมฺโม พันธังธุ์ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๕๙๔ พระมหาสมโภชน์ กุลโล แดงสวัสดิ์ แค สมุทรปราการ
๕๙๕ พระมหาบริบูรณ์ ปริสุทฺโธ อดิศร คันลัด สมุทรปราการ
๕๙๖ พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ถาวร คันลัด สมุทรปราการ
๕๙๗ พระมหาภาณุวิชช์ มนุญฺโญ สิทธิรัตนชัย จากแดง สมุทรปราการ
๕๙๘ พระมหาปรีชา ธมฺมทีโป สังกะสี จากแดง สมุทรปราการ
๕๙๙ พระมหาสัมฤทธิ์ สจฺจญาโณ วงค์สุนทร จากแดง สมุทรปราการ
๖๐๐ พระมหาพิษณุ วรมงฺคโล แก้วจันดี จากแดง สมุทรปราการ
๖๐๑ พระมหาโทนี นาโค แสงสุลิน จากแดง สมุทรปราการ
๖๐๒ พระมหาวีระศักดิ์ ฐิตคุโณ ศรวิชัย จากแดง สมุทรปราการ
๖๐๓ พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส เงาทอง จากแดง สมุทรปราการ
๖๐๔ พระมหากึมเสราะ สารานนฺโท สึม จากแดง สมุทรปราการ
๖๐๕ พระครูสุนทรสุตสาร กตปุญฺโญ อินทรบุญ ท้องคุ้ง สมุทรปราการ
๖๐๖ พระมหาธนัท หาสธโน เตรียมชัยพิศุทธิ์ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๐๗ สามเณรสุวรรณ ลุงส่า บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๐๘ สามเณรกาวิล ลือไตย บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๐๙ สามเณรธนาคาร อ่อนขาว บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๑๐ สามเณรลิขิต อินทะนู บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๑๑ สามเณรณัฐพงษ์ แจ้งจำรัส บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๑๒ สามเณรธนชัย จันทร์ธรรม บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๑๓ สามเณรพลากร เหมหิรัณยา บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๑๔ สามเณรพงศกร ดีปิ่น บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๖๑๕ พระมหามงคล อริญฺชโย ภูนาเขียว บางโฉลงใน สมุทรปราการ
๖๑๖ พระครูโสภณสุตาธาร สีลธโร แก้วนุช ปานประสิทธาราม สมุทรปราการ
๖๑๗ พระมหาศักดิ์สุรัตน์ อาภาธโร โพธิ์ศรี สุคันธาวาส สมุทรปราการ
๖๑๘ พระมหาไพศาล วรธมฺโม นาควรรณ ใหญ่ สมุทรปราการ
๖๑๙ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ ฉลอง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
๖๒๐ พระมหาชวลิต อธิจิตฺโต แก้วระย้า หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๒๑ พระมหาณัฐพงษ์ ขนฺติวโร อินจีน หัวคู้ สมุทรปรการ
๖๒๒ สามเณรอลงกรณ์ ดาทอง หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๒๓ สามเณรสมเกียรติ ฤทธิ์เจริญกิติกุล หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๒๔ สามเณรธีรภัทร เมียดเตียบ หัวคู้ สมุทรปราการ
๖๒๕ พระมหาชำนาญ ปริสุทฺโธ เจริญสุข พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๒๖ พระมหาทรงชัย สิริภทฺโท โตเจิม พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๒๗ พระมหาวินัย ถาวโร ประภากรเกียรติ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๒๘ พระมหาสงกรานต์ โชติวํโส วงษา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๒๙ พระมหามานะ ฐิตวํโส นรดี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๓๐ พระมหาวรุจน์ อคฺคปญฺโญ วารี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๓๑ สามเณรพูลทรัยพ์ วงษ์ทองดี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๓๒ สามเณรเกียรติศักดิ์ สังกะสี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๖๓๓ พระมหาสมเดช ฐานวิโล หาญกุดตุ้ม กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๖๓๔ พระมหาชัชวาลย์ สุทธสีโล ผาสุขขันธ์ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
๖๓๕ สามเณรมงคล สีห์สุรัติ ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา
๖๓๖ พระมหาเกรียงศักดิ์ ขนฺติธโร แซ่ลี สะตือ พระนครศรีอยุธยา
๖๓๗ พระมหาดำรงค์ สุมงฺคโล โพธิ์งาม พร้าวโสภณาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๓๘ พระมหาจิรศักดิ์ ฉนฺทสาโร ภาคบุญ ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๓๙ พระมหาโสภณ โสภโณ พุ่มกาหลง ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๔๐ พระสมศักดิ์  ป. อมโร เกตุประทุม ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๔๑ พระมหาแสงอรุณ สนฺตมโน ฤกษ์โสธร ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๖๔๒ พระมหาปัญญา สิริปญฺโญ แก้วจันทร์ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๖๔๓ พระมหาสุวีร์ สุวณฺณรํสี แซ่เกือ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๖๔๔ สามเณรดำรงค์ แซ่ลี ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๖๔๕ สามเณรธวัชชัย ศรีพันธ์ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๖๔๖ พระมหาบำรุง ธมฺมเสฏฺโฐ อ่วมคงศาสตร์ ม่วงหวาน พระนครศรีอยุธยา
๖๔๗ พระมหาสุชีพ สุชีโว มีขันทอง เจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา
๖๔๘ พระมหาวิทยา ปญฺญาวุฑฺโฒ วิเศษนคร นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๔๙ พระมหาวิทวัส ภารวุฑโฒ ภารสำเร็จ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๐ สามเณรสิริมงคล ศรีมันตะ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๑ สามเณรณัฐวุฒิ หอมกลิ่น ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๒ สามเณรอานนท์ นวลป้อง ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๓ สามเณรปฏิภาณ บุญประคม ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๔ สามเณรฉัตชัย วิชัยวงศ์ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๕ สามเณรธีรวุฒิ วงษ์ปุ่น ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๖ สามเณรจามิกร โชติญาโน ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๗ สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๘ สามเณรศิริศักดิ์ พัชรัชดิลกกุล วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๙ สามเณรเด่นชัย พรมแสง วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๐ สามเณรวุฒิภัทร ชัยบิล วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๑ สามเณรชยาวุธ คำเขียว วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๒ สามเณรชาญชัย ตาลทอง วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๓ พระมหานันทชัย กตปญฺโญ ทองแก้ว อ่างทอง อ่างทอง
๖๖๔ พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ ฤทธิ์กระจ่าง อ่างทอง อ่างทอง
๖๖๕ พระมหาดวงเดือน มหาวีโร มณี อ่างทอง อ่างทอง
๖๖๖ พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมปาโล ชมรื่น อ่างทอง อ่างทอง
๖๖๗ พระมหาวสันต์ วสนฺโต สดแสงจันทร์ บ้านอิฐ อ่างทอง
๖๖๘ พระมหาเดชา อมรเมธี สืบจันทร์ นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๖๖๙ พระมหาเสกสรรค์ ฐานิสฺสโร ชูแก้ว นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๖๗๐ พระมหาพลยุทธ สุวณฺณชาโต ท่อเสถียรธรรม นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๖๗๑ สามเณรธนวัฒน์ คุ้มไพรี เกาะ อ่างทอง
๖๗๒ พระมหายุทธ กิตฺติปญฺโญ คุ้มมงคล ป่าโมก อ่างทอง
๖๗๓ พระจีรวัฒน์  ป. จิรวฑฺฒโน คงเจริญ หมื่นเกลา อ่างทอง
๖๗๔ พระมหาธนา กิตฺติญาโณ หอมหวล สามขาว อ่างทอง
๖๗๕ พระมหาโกมล อภิชฺชโว อุบพรม ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี
๖๗๖ พระมหาก้องไกร รุจิรวณฺโณ ทองศรี พระพุทธฉาย สระบุรี
๖๗๗ สามเณรกฤษชัย ผันผ่อน พระพุทธฉาย สระบุรี
๖๗๘ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต วีรเดช บัวลอย สระบุรี
๖๗๙ พระมหาอาทิตย์ อคฺคปญฺโญ พืชผักหวาน บัวลอย สระบุรี
๖๘๐ พระมหาสุรศักดิ์ สุรเตโช นรดี พระพุทธบาท สระบุรี
๖๘๑ พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท ซุนซี พระพุทธบาท สระบุรี
๖๘๒ พระมหาทวี สนฺตมโน บรรลือหาญ เขาแก้ว สระบุรี
๖๘๓ พระมหาสมญา อุตฺตมวํโส อุประ โคกกะพี้ สระบุรี
๖๘๔ พระมหาสมสิน ปวโร คำสิม เจ้าฟ้า สระบุรี
๖๘๕ พระมหาสุริยัน สติสมฺปนฺโน จันทร์แก้ว ชุ้ง สระบุรี
๖๘๖ พระมหานริศ ปุญฺญสมฺภโว แก้วประชา ท่าช้างเหนือ สระบุรี
๖๘๗ พระมหาวิทยา ฐานวโร ไตรหา มงคลชัยพัฒนา สระบุรี
๖๘๘ พระมหาวีระชัย ฐานิสฺสโร จอมมะเริง ดอนทอง สระบุรี
๖๘๙ พระมหามานิตย์ จารุวณฺโณ พุ่มพวง ตองปุ ลพบุรี
๖๙๐ พระมหาพิทยาธร ชุตินฺธโร จันทร์จับ โคกกะเทียม ลพบุรี
๖๙๑ พระมหาวันกา สีลวฑฺฒโน กีม โคกกะเทียม ลพบุรี
๖๙๒ พระมหาวิเชียร สจฺจวโร เนี่ยมนุช หัวช้าง ลพบุรี
๖๙๓ พระมหาหลง ธมฺมเขรขิโต ลาญ หัวช้าง ลพบุรี
๖๙๔ พระมหาประเนตร สุเนตฺโต พวงทอง กลาง ลพบุรี (ธ)
๖๙๕ พระมหาเศรษฐพงศ์ เสฏฺฐวํโส มานะเปรม พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๖๙๖ สามเณรชัยวัฒน์ บุญเรือง พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๖๙๗ สามเณรสุทัศน์ พิมสำโรง พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๖๙๘ สามเณรอาภากร วงศ์กำภู พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๖๙๙ สามเณรวิทวัส ไชยสา พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๐๐ สามเณรวัฒนพงศ์ การะสิงห์ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๐๑ สามเณรนราธิป จันทิมา พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๐๒ สามเณรอาทิตย์ นาคินชาติ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๐๓ สามเณรรัฐธรรมนูญ สีสวย พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๐๔ สามเณรธนภัทร เทียบสา พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๗๐๕ สามเณรพงษ์นรินทร์ ปานบุญ ม่วง สิงห์บุรี
๗๐๖ พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม จันทร์วิบูลย์ พิกุลทอง สิงห์บุรี
๗๐๗ พระมหานิรันต์ สุขเขมโก เที่ยงแจ้ง พิกุลทอง สิงห์บุรี
๗๐๘ พระมหาเสริมพันธ์ พฺรหฺมญาโณ สมแพง พิกุลทอง สิงห์บุรี
๗๐๙ สามเณรธีรวัฒน์ เป็นรงค์ โพธิ์เงิน สิงห์บุรี
๗๑๐ พระครูปลัดณิชชานนท์ อติธมฺมจกฺโก โฉมเรือง โบสถ์ สิงห์บุรี (ธ)
๗๑๑ พระมหาชัชวาล สีลเตโช พิเคราะห์ภูมิ ธรรมามูล ชัยนาท
๗๑๒ พระมหาสมชาย ติกฺขญาโณ สีดาพันธ์ ธรรมามูล ชัยนาท
๗๑๓ พระมหาฐิติ รยสโม อารยะสมสกุล ธรรมามูล ชัยนาท
๗๑๔ พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน ปุญญ์หิรัณย์ พระบรมธาตุ ชัยนาท
๗๑๕ พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย เทียนไชย ปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท
๗๑๖ พระมหานิพนธ์ นาควโร ศรีสุนทราภรณ์ โพธิ์งาม ชัยนาท
๗๑๗ พระมหาสุริยา ปวรชโย ท่อนแก้ว มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๗๑๘ พระมหาวันชนะ ฐานภทฺโท หอมจันทร์ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๗๑๙ พระมหาธีรติ ธมฺมโสภโณ โศภิตธรรม มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๗๒๐ พระวรวิทย์  ป. วิสุทฺธิชโย แซ่อึ๋ง มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๗๒๑ พระมหาละเมียด ธมฺมกาโม นิสัยมั่น โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๒ พระครูปริยัติโพธานุกูล สุเตโช พิมพ์โคตร โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๓ พระครูนิทัศน์โพธาภิยุต อภิวฑฺฒโน แบนลี โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๔ พระมหาจรุญ จิรสุโภ ชินรัมย์ โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๕ พระมหาจารุวัฒน์ ขนฺติโก แสงอุ่น โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๖ พระมหาสุทิศ วรมงฺคโล อาชาพล โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๗ พระมหาศิลสุนทร ติกฺขวิริโย ศรีหิรัญ โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๘ พระมหานารินท์ นรินฺโท กุยรัมย์ โพธาราม นครสวรรค์
๗๒๙ พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ดาวเรือง โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๐ สามเณรสมบัติ นราเลิศ โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๑ สามเณรประมวล จอมคำสิงห์ โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๒ สามเณรสุชาติ แสงอุ่น โพธาราม นครสวรรค์
๗๓๓ พระมหาจิรวัฒน์ อิทฺธิญาโณ เพ็ชรศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๗๓๔ พระมหานคร วชิรเมธี แก้วบุตรดี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๗๓๕ พระมหาปิยพงษ์ คุณทสฺสี เข็มขาว วรนาถบรรพต นครสวรรค์
๗๓๖ พระมหาพนมเทียร ปุญญชาโต ฉัตรโชติกมาก ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๓๗ พระมหาอาคม อานนฺโท คมขำ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๓๘ พระมหาวันเฉลิม ศรีรักษา ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๗๓๙ พระมหาคนอง ธมฺมกาโม ประสาท พรหมจริยาวาส นครสวรรค์
๗๔๐ พระมหาสมพร จารุธมฺโม ไกรยงค์ ภัทรสิทธาราม นครสวรรค์
๗๔๑ พระมหาณรงค์ วิริยธโร พลัดภูมิ ราษฎร์เจริญ นครสวรรค์
๗๔๒ พระมหาธนาชาติ ธมฺมปญฺโญ สวรรค์ในพนา หนองปลิง นครสวรรค์
๗๔๓ พระมหาเตวิช ญาณธีโร ถาทอง หนองปลิง นครสวรรค์
๗๔๔ พระมหานที มนาปภาณี แสงจันทร์ แสงสวรรค์ นครสวรรค์
๗๔๕ พระมหาสันทรรศน์ ฐิตวิริโย จ่าม่วง ท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์
๗๔๖ พระมหาอนุชา อติชาโต ธรรมรักษาเจริญ ช่องแค นครสวรรค์
๗๔๗ เจ้าอธิการวิษณุโยธิน จกฺกวโร วิลากุล ตาคลี นครสวรรค์
๗๔๘ พระมหามนตรี จรณธมฺโม ศรีราชา วัดศรีสุธรรมาราม นครสวรรค์
๗๔๙ สามเณรกิตติศักดิ์ มาปู่ โกรกพระใต้ นครสวรรค์
๗๕๐ พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ขันจอก ส้มเสี้ยว นครสวรรค์
๗๕๑ สามเณรนพพล กลองศรี ส้มเสี้ยว นครสวรรค์
๗๕๒ สามเณรวิสุทธิ์ คุ้มรอบ ส้มเสี้ยว นครสวรรค์
๗๕๓ พระมหาภูริณัฏฐ์ สุภทฺโท ณัฎฐ์เมธี บ้านวัง นครสวรรค์
๗๕๔ พระครูนิรภัยสุตสุนทร ฐานุตฺตโร เนียรภาค จิกลาด นครสวรรค์
๗๕๕ พระมหาสมจิตต์ รตนโชโต ผิวชอุ่ม หนองคล้า นครสวรรค์
๗๕๖ พระมหาวันชัย วิชชาธโร สามงามเขียว หนองละมาน นครสวรรค์
๗๕๗ พระมหาธีราพร รตนรํสี อยู่กรุง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๕๘ พระมหาธีระ ธีรรํสี เสิบไธ้สง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๕๙ พระมหาโกสน ทตฺตรํสี บุญเกิด ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๐ พระมหากฤษณะ ณฏฺฐกวี บรรทัดจันทร์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๑ พระมหาโกมินทร์ กิตฺติวรเมธี แสงแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๒ พระมหาสุรธัช สุรเวที ผาลี ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๓ พระมหาณัช ณฏฺฐมนฺตี เกิดธรรม ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๔ สามเณรก้องเกียรติ ชูแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๕ สามเณรสมคิด อ่อนดอกไม้ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๖ สามเณรถาวร อัคชาติ ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๗ สามเณรยงยุทธ แก้วสำโรง ตากฟ้า นครสวรรค์
๗๖๘ พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส เมืองเมืองอุ่น พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๗๖๙ พระมหาบัวกัณฑ์ จนฺทสาโร ดาประสงค์ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๗๗๐ พระมหาซาโตชิ ปญฺญาวชิโร คิยีม่า พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๗๗๑ พระมหาทชากร สิริฐิติ ราชทรัพย์ บ่อสามแสน กำแพงเพชร
๗๗๒ พระมหาวิชชา อจฺฉริยปาฬี คุ้มดี ปากอ่างน้อย กำแพงเพชร
๗๗๓ สามเณรจิรศักดิ์ คงมี สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๗๔ สามเณรศรัณย์ โพธิ์ไพจิตร สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๗๗๕ สามเณรอนันต์ กาญจนลักษณ์ เทพนิมิตมงคล กำแพงเพชร
๗๗๖ พระมหาสุบรรณ อหึสโก กัลยาเขี่ยน ท่าหลวง พิจิตร
๗๗๗ พระมหาศาสตรา อาวุธปญฺโญ พุ่มไสว วังกลม พิจิตร
๗๗๘ พระมหาวิเลิศ ทนฺตจิตฺโต สุดใจ โบสถ์ตาอินทร์ พิจิตร
๗๗๙ พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ โสวโร สองวงค์ พร้าว พิจิตร
๗๘๐ พระมหาโยธิน ธนปาโล ไกรษร เทพสิทธิการาม พิจิตร
๗๘๑ พระมหาอำพร อิทฺธิญาโณ ดีวัน มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๒ พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺญโม ปรือปรัง มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๓ พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน บัวเทศ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๔ พระมหาสายชล สุปภาโส สิงห์ลอ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๕ พระมหาถาวร กตปุญฺโญ เมียดมอ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๖ พระมหาสิริวัฒน์ชัย ภูริปญฺโญ พรมศรี มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๗ พระมหาวีระศักดิ์ วิสารโท พุทธโคตร มงคลทับคล้อ พิจิตร
๗๘๘ พระมหาจีระวุฒิ อนุภทฺโท รักสนาม ทับคล้อ พิจิตร
๗๘๙ พระมหาพงษ์พันธ์ กลฺยาโณ อุ่นเมือง มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๐ พระมหาสิทธา สีลคุตฺโต สายเนตร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๑ พระมหากวม ยุตฺตธมฺโม จงทัน มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๒ พระมหามานพ ขนฺติชโย ทาสุดใจ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๓ พระมหาณรงศ์ศักดิ์ สมณชโย คุณวงศ์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๔ พระมหาสมเพียร สมิทฺธิชโย หยุดรัมย์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๕ พระมหาเฉลิมชัย ฉนฺทชโย พิทยาชัยชนะ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๖ พระมหาสุวิทย์ สิริวชฺโช ศรีมาบุตร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๗ พระมหาจักรพงษ์ จริตธมฺโม มุกภักดี มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๘ พระมหาวัชระ กิตฺติวิชโย คำดี มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๗๙๙ พระมหาอนุชา โสตฺถิวิชโย พงษ์สวัสดิ์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๐๐ พระมหาอนิรุจน์ รุจนชโย กุมภา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๐๑ พระมหาธราธิป วรวิชโย วรสายัณห์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๐๒ พระมหาไพรวัลย์ ภทฺทวิชโย ลำพาย มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๐๓ พระมหาชีวิน ธมฺมธีโร พุทธา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๐๔ พระมหายศกร นาควิชโย จรรยา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๘๐๕ สามเณรพีรพล แดงพันโพ ดอกไม้ เพชรบูรณ์
๘๐๖ พระมหาชัยฤทธิ์ สุธมฺโม ทองสี ราษฎร์ศรัทธา เพชรบูรณ์
๘๐๗ พระมหาธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
๘๐๘ พระมหาสหัสพัชกิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ วุฒิ ศรีมงคล เพชรบูรณ์
๘๐๙ พระมหาน้อย เหมวณฺโณ จันทร์หีบ ธาตุพลแพง เพชรบูรณ์
๘๑๐ พระมหาสมพงษ์ สารคนฺโธ คำหางหงส์ ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๑ พระครูปริยัติพัชราศัย ฐานวโร บุญเพชร ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๒ พระครูปริยัติพัชโรดม ญาณาโภ ภักดี ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๓ พระครูปริยัติพัชรสุนทร สุขวฑฺฒโน คำพารัตน์ ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๔ พระมหาชัชวาลย์ อภินนฺโท เกิดแก้ว ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๕ พระมหาอนุวัตร อมรเมโธ ทองวิชิต ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๖ พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร จำปาสด ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๗ พระมหากมล ขนฺตฺยาภิภู บุญยอง ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๘๑๘ พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย บุญฤทธิ์ ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๑๙ พระมหาณรงค์ศักดิ์ ชุติชโย จะโรจร ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๒๐ พระมหาศิลาวุฒิ อโนมชโย อารีรัมย์ ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๒๑ พระมหาวิศวะ ฌานชโย ทักษิณา ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๒๒ พระมหาวิเชษฐ เชฏฺฐชโย แก่นสาร ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๒๓ พระมหาทุ่ง ถิรชโย จันทอง ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๒๔ พระมหาวิโรจน์ โรจนปญฺโญ คอวิเลิศ ซับอุดมมงคลธรรม เพชรบูรณ์
๘๒๕ พระมหาอริญชย์วรรธน์ วีตาลโย เรืองสุริยะศักดิ์ สนธิกรประชาราม เพชรบูรณ์ (ธ)
๘๒๖ พระมหารัตพล รตนฐาโน มาพันนะ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
๘๒๗ พระมหาชัชรินทร์ โชติวโร ชิตบุญ นางพญา พิษณุโลก
๘๒๘ พระมหาสำลี วราโภ หงษาชุม ราชบูรณะ พิษณุโลก
๘๒๙ พระมหาอานนท์ ภูริทสฺสี เหลือบแล สุดสวาสดิ์ พิษณุโลก
๘๓๐ พระมหาวิโรจน์ วิโรจนเมธี ดิษเจริญ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๘๓๑ พระมหาสวิตต์ ธีรปญฺโญ ธูปนาค สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๘๓๒ พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติญาโณ โฉมอัมฤทธิ์ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๘๓๓ พระมหาประมวล ฐิตโสภโณ ไกรโหล ไทยชุมพล สุโขทัย
๘๓๔ พระมหาวรานนท์ อนาวิโล ไวยทรง ใหม่สุขเกษม สุโขทัย
๘๓๕ พระมหากฤษณพล ฉนฺทาลโย ศรีแก้ว บึงครอบศรัทธาราม สุโขทัย
๘๓๖ พระมหาถนอม สนฺตจิตฺโต โหลทอง พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
๘๓๗ พระมหาเศรษฐพงษ์ สุวโจ โพธิ์งาม ราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย
๘๓๘ พระมหาสมพงษ์ ปภสฺสโร บุตราช คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๓๙ พระมหาเอกภพ ธมฺมวโร สายสิม คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๔๐ พระมหาเลิศชัย มหุสฺสาโห วรรธนะพินทุ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๔๑ สามเณรกิติพัฒน์ ดวงรัตน์ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๔๒ สามเณรมงคล ใจไหว คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๔๓ สามเณรอิทธิพล พอแฮ้ว คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๘๔๔ สามเณรณัฐชัย   สีทา จองคำ ลำปาง
๘๔๕ สามเณรณัฐพล ขำพันธุ์ จองคำ ลำปาง
๘๔๖ สามเณรคุณากร พรมเสนา จองคำ ลำปาง
๘๔๗ สามเณรจิรายุส โลมาแจ่ม จองคำ ลำปาง
๘๔๘ สามเณรชญศักดิ์ พุ่มทอง จองคำ ลำปาง
๘๔๙ สามเณรภาณุพงศ์ เตปิลัย จองคำ ลำปาง
๘๕๐ สามเณรรัฐศาสตร์ อามาตมนตรี จองคำ ลำปาง
๘๕๑ สามเณรเศรษฐนันท์ จันทะรี จองคำ ลำปาง
๘๕๒ สามเณรเอนก หอดขุนทด จองคำ ลำปาง
๘๕๓ สามเณรต่อพงศ์ แก้วบุตร จองคำ ลำปาง
๘๕๔ สามเณรพงศ์ภัค แสนขันธ์ จองคำ ลำปาง
๘๕๕ สามเณรวรพจน์ รัตนสันติ จองคำ ลำปาง
๘๕๖ สามเณรวุฒิชัย ชัยศิลป์ จองคำ ลำปาง
๘๕๗ สามเณรธนภัทร สมรสมนตรี จองคำ ลำปาง
๘๕๘ สามเณรพงษ์เทวา ชาวเหนือ จองคำ ลำปาง
๘๕๙ สามเณรพรเพชร พันธ์เฉิดฉาย จองคำ ลำปาง
๘๖๐ สามเณรวันชัย วิระษร จองคำ ลำปาง
๘๖๑ สามเณรอภินันท์ เกิดกุล จองคำ ลำปาง
๘๖๒ สามเณรคมกริช อินต๊ะกุม จองคำ ลำปาง
๘๖๓ พระมหามานพ มานโว นาคากาวา พระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
๘๖๔ พระมหาธีรวัฒน์ ญาณธีโร หมายคอย ต้นธงชัย ลำปาง
๘๖๕ พระมหาบุญเชิด ฐานวโร กันทะตั๋น บ้านฟ่อน ลำปาง
๘๖๖ พระมหานิกร ธมฺมวโร กันทะวงศ์ ศรีล้อม ลำปาง
๘๖๗ พระมหาอภิเชษฐ์ ภูริญาโณ หล้าคำปวน ศรีล้อม ลำปาง
๘๖๘ พระมหาวีระพล สุวณฺณวีโร วังคีรี สวนดอก ลำปาง
๘๖๙ พระมหาอนุชิต อภิปุญฺโญ อิ่นแก้ว สวนดอก ลำปาง
๘๗๐ พระมหารุ่งเพชร ฐานวโร สิงห์ปรุ พระสิงห์ เชียงราย
๘๗๑ พระมหานครินทร์ ฐิตเมโธ กันติ๊บ พระสิงห์ เชียงราย
๘๗๒ สามเณรนัฐพงษ์ ประถมวงค์ พระสิงห์ เชียงราย
๘๗๓ พระมหาฉัตรชัย ปภสฺสโร ลือศักดิ์ พระธาตุดอยตุง เชียงราย
๘๗๔ พระมหาสุข สุขกาโม ใจอุ่น มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๘๗๕ พระมหาจรินทร์ อริญฺชโย กันทอง มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๘๗๖ พระมหาวสวัตติ์ นนฺทธมฺมวโร เดชะนันท์ น้ำม้า เชียงราย
๘๗๗ พระมหานริศ ธมฺมานนฺโท ทีปะปาล พระธาตุผาเงา เชียงราย
๘๗๘ พระมหาวันพรรษา ผาสุโก ระมิงค์วงศ์ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๘๗๙ พระมหาธนพล พลวฑฺฒนเมธี เชียงวงศ์ ศรีโคมคำ พะเยา
๘๘๐ สามเณรชัยวัฒน์ ขันตา ศรีโคมคำ พะเยา
๘๘๑ สามเณรณัฐวุฒิ กุลสังขาร ศรีโคมคำ พะเยา
๘๘๒ สามเณรนฤเบศ ชัยวังราช ศรีโคมคำ พะเยา
๘๘๓ สามเณรธีรพล ภักดีศรี ศรีโคมคำ พะเยา
๘๘๔ สามเณรธวัชชัย อภิวงค์ ศรีโคมคำ พะเยา
๘๘๕ พระมหานอง อานนฺโท สิ่งของ ดอนตัน พะเยา
๘๘๖ พระมหามนตรี สิริมงฺคโล บุตรพรม อนาลโยทิพยาราม พะเยา (ธ)
๘๘๗ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี ผาสุก ทุ่งกวาว แพร่
๘๘๘ พระมหาวัชระพงษ์ วชิรวํโส เขียวบุตร โศภนาลัย แพร่
๘๘๙ พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม บุญเขื่อง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๐ พระมหาสมชัย มหาปุญฺโญ บุญเจริญ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๑ พระมหาพิเชษฐชาญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี ถิ่นสอน พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๒ พระมหาบุญสยาม รตนปุญฺโญ เทพแดง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๓ พระมหาสินธพ ขนฺติสมฺปนฺโน ขอนพิกุล พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๔ พระมหาศานิต วรเมธี หม่องลำปาง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๕ พระมหาศาสตรา ญาณสิริ กำรูป พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๖ พระมหาพิชัย วิชยสิริ ใจสี พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๗ พระมหาภูวนนท์ มหาสุวณฺโณ มุ้งทอง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๘ พระมหาพัชรพงษ์ พชรเมธี เติมยวน พระธาตุช่อแฮ แพร่
๘๙๙ พระมหาธันวา สุวณฺณเมธี สุขสีทอง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๐๐ สามเณรนันทวัฒน์ ล้อมปินต๊ะ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๙๐๑ พระมหาชาญชัย ชุตินฺธโร ราชไร่ ร่องซ้อ แพร่
๙๐๒ พระมหากาจพล กิตฺติวุฑฺโฒ เครงครื้น ร่องซ้อ แพร่
๙๐๓ พระมหาราชัณ ญาณวโร ผาทอง สูงเม่น แพร่
๙๐๔ พระครูปัญญาปริยัติสาทร สิริปญฺโญ อุดสม ดงลาน แพร่
๙๐๕ พระมหาชูชีพ สุทฺธิญาโณ อินประดิษฐ์ ดงลาน แพร่
๙๐๖ พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุวณฺณกิตฺติ คำฟู พญาวัด น่าน
๙๐๗ พระมหาพัฒนา ปภสฺสรจิตฺโต แก้วกันยา พระธาตุช้างค้ำ น่าน
๙๐๘ พระมหาเสกสรร อภิสุขวฑฺฒโน สุขจำเริญ เชียงราย น่าน
๙๐๙ พระมหาภัทรดนัย ภทฺทเมธี กำจัด ดอนมูล น่าน
๙๑๐ พระมหาฐรัฐศรันย์ าณรํสี เรือนศรี พญาวัด น่าน
๙๑๑ พระมหาปิยะ ธีรงฺกุโร มูลทา นาเหลืองใน น่าน
๙๑๒ พระมหาอนันต์ องฺกุรสิริ จิตอารี นาเหลืองใน น่าน

 

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์