รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ. ๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ – ๖ รวม ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ ๕๐๐ รูป และมอบให้เจ้าสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นประธานดำเนินการสอบ ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธื พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒ วัน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตัวท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ประโยค ป.ธ. ๕
ในสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๐
สถานที่สอบ วัดมหาธาตุ  เขต พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

 

เลขที่ชื่อฉายานามสกุลวัดสำนักเรียน
๔๑๓พระมหาสุชาติชาคโรสมัครการเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๔๑๔พระมหาตาอคฺคปฺปสนฺโนลึมแตงบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๕พระมหาเผินปสนฺโนคชกฤษบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๖พระมหาจุฑาวัฒน์วิริยญาโณสุดหล้าบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๗พระมหาวิทวัสถิราณทสฺสีหมื่นแก้วทองบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๘พระมหาศุภณัฐปิยภาณีสันสอนบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๙พระมหาคมสัณห์ขนฺติธมฺโมจรรยามั่นบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๐สามเณรวันชัยอินกลับบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๑สามเณรณัฐวุฒิบัวสุวรรณ์บัวขวัญนนทบุรี
๔๒๒สามเณรสาวิทย์ปิ่นทองบัวขวัญนนทบุรี
๔๒๓สามเณรกฤษขจรเกียรติภักดีเหลาแค,นอกนนทบุรี
๔๒๔พระมหาประยูรโรจนธมฺโมรุจินธรรมโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๔๒๕สามเณรกนกพลสวยสมโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๔๒๖พระมหาวิฑูรย์วิทูรธารีบุญทิจักรจันทร์นนทบุรี
๔๒๗สามเณรจรูญบุญทิจักรจันทร์นนทบุรี
๔๒๘พระมหาบุญส่งธีรปุญฺโญพลดงนอกเพลงนนทบุรี
๔๒๙พระมหาสมชายถิรจิตฺโตปิตะวิเศษวงศ์สนามนอกนนทบุรี
๔๓๐พระมหากำพลกลฺยาโณอินทรเดชศรีประวัตินนทบุรี
๔๓๑พระมหาพงศ์เพชรวชิรโมลีคะเชนทร์ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๒พระมหาวีรศักดิ์อธิวิริโยสีเหมือนทองชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๓พระมหาธาดาปภสฺสโรไกรศรีเดชชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๔สามเณรบุญรัตน์อินปัญญาชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๕สามเณรสมบูรณ์ลุงครองชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๖สามเณรปาลินเขาแก้วชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๗สามเณรวัชรวีเขาแก้วชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๓๘พระมหาสุชาติสุชาโตพรหมเทพกู้นนทบุรี
๔๓๙พระมหาปัญญาปิยสีโลเมธารัตน์กู้นนทบุรี
๔๔๐พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๔๑พระมหาวินัยสญฺญจิตฺโตมาเนียมท่าอิฐนนทบุรี
๔๔๒พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขท่าอิฐนนทบุรี
๔๔๓พระมหาจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์สลักเหนือนนทบุรี
๔๔๔พระมหาเสนาะสุธีโรปิ่นกลองสลักเหนือนนทบุรี
๔๔๕พระมหาอดุลย์อาสโภมูลผลสาลีโขภิตารามนนทบุรี
๔๔๖พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี
๔๔๗พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี
๔๔๘พระมหาเอกภพเตชธมฺโมเสียมราชบางไผ่นนทบุรี
๔๔๙พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี
๔๕๐พระมหาสมศักดิ์กิตฺติโสภโณคำปันบางไผ่นนทบุรี
๔๕๑พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๒พระมหาธเนศจิตฺตสํวโรภุมรินทร์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๓พระมหาทรงศักดิ์ธมฺมวโรแก้วสระแสนบางไผ่นนทบุรี
๔๕๔พระมหาศุภนัฐธีรานนฺโทยอดโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๕สามเณรกมลภัทรไหมน้ำคำบางไผ่นนทบุรี
๔๕๖พระมหาเสกสรรสํวรเมธีเตชะกุลบางแพรกนนทบุรี
๔๕๗พระมหาชีวาญานธมฺโมนามดีบางแพรกนนทบุรี
๔๕๘พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๕๙พระมหาณัฐพนขนฺติมโนสุตินไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๖๐พระมหานเรศโฆสกิตฺติโกฤทธิเดชละหารนนทบุรี
๔๖๑พระมหาสุพัฒน์นนฺทปญฺโญศรียอดละหารนนทบุรี
๔๖๒พระมหาทักษ์ศิลป์เตชธมฺโมแก่นจัดละหารนนทบุรี
๔๖๓พระมหาอภิรัฐญาณธีโรเล้าแสงชัยวัฒน์ละหารนนทบุรี
๔๖๔พระมหาชัยพรวรวาทีดำดีละหารนนทบุรี
๔๖๕พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๖๖พระมหาสังวาลย์ธมฺมธโรศรีโสภาบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๖๗พระมหาสัจจาวรมฺงคโลเยียวยาสัตว์อินทร์นนทบุรี
๔๖๘พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยกลิ่นบานชื่นเทียนถวายปทุมธานี
๔๖๙พระมหาคำวชิรญาโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๐พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๑พระมหารุ่งเพชร์ฐานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี
๔๗๒พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี
๔๗๓พระมหาสาโรจน์ปุญฺญกาโมบุญรอดสุทธาวาสปทุมธานี
๔๗๔พระมหาณัฐปุญฺญาคโมบุญส่งพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๕พระมหาไพฑูรย์กมฺมพโลกสิกรรมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๖พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๗พระมหาสันติเนปกฺโกสุภาชนะพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๘พระมหาธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๙พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๐พระมหาจำรัสภสฺสรญาโณสอนสาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๑พระมหาจักรพัชร์นนฺทวํโสปฐมวงศ์ชวาลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๒พระมหาชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๓พระมหาอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๔พระมหากิตตินันท์กิตฺตินนฺโทแสงส่งไพศาลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๕พระมหาภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๖พระมหาศุภเกียรติสุภกิตฺติโกตรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๗พระมหาพิทักษ์กนฺตชโยจิตรจักรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๘พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตชโยกิตติวชิระกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๙พระมหาไพรัชวชิรธมฺโมนาสาธรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๐พระมหาพุทธิวัฒน์วฑฺฒนชโยอินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๑พระมหาศักรินทร์เสตชโยอินชนะบาลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๒พระมหาวรวุฒิภคินฺทชโยสุดจิตร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๓พระมหาเอกมงคลมงฺคลชโยสมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๔พระมหาวีระพลวีรชโยหมื่นหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๕พระมหามนตรีธมฺมรกฺขิโตพายัพรักษ์ไพรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๖พระมหาไพโรจน์ธมฺมโรจโนพะวงจิตรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๗พระมหาพัฒทานัยธมฺมธีโรเคนไชยวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๘พระมหาสุริยาสุริยชโยฟักอ่ำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๙พระมหาวันเฉลิมเกวลชโยสุวรรณเลิศพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๐พระมหาสมควรปญฺญาสโมตุใยรัมย์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๑พระมหาณัฐพงศ์ธมฺมวิภูโตแสงวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๒พระมหาอภิวัฒน์ธมฺมเมโธขันทองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๓พระมหาสุทธิเกียรติธมฺมวิสุทฺโธวงศ์สวรรยาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๔พระมหาศุภชัยธมฺมสุโภดาระหงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๕พระมหาเจตพงษ์สกฺกชโยเสนครามพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๖พระมหาทรงพลกิตฺติชโยหนูพรมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๗พระมหาศราวุฒิปริสุทฺธิชโยวันลักษณ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๘พระมหาศราวุฒิสุรชโยเทียมเมฆาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๙พระมหาพิศณุพนธ์โสภิตชโยสีดาจันพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๐พระมหาดุสิตธมฺมเตโชคชเดชพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๑สามเณรอำพลเนาว์ศรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๒สามเณรพุฒิพงษ์รัศมีจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๓สามเณรจิรศักดิ์แสงฐิตาพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๔สามเณรอดินันท์เสวนะบัณฑิตแพทย์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๕สามเณรโกวินสอนโยธาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๖สามเณรชาญชัยชุ่มชื่นพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๗สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๘สามเณรกิตติศักดิ์ยอดทองหลางพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๙สามเณรจักร์กฤษณ์ท้าวเม้ยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๐สามเณรสวัสดิ์ดัชถุยาวัตรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๑สามเณรดูโน๊ะขั้วพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๒สามเณรณัฐพลจันทาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๓สามเณรภัคพลศิลปศิลานนท์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๔สามเณรอำนาจบุญโสภาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๕สามเณรณัฐวุฒิมโนทัยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๖สามเณรธวัชชัยสายสมบัติพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๗สามเณรอรรนพแก้วเสริมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๘สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๙สามเณรณฑัตสุรเณรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๐สามเณรชยันต์นิราชพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๑สามเณรนิพลฤทัยกูลมั่นคงพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๒สามเณรนัทดนัยวิภาวินพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๓สามเณรสิทธิชัยเดชคำพูพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๔สามเณรปุญญพัฒน์หงษ์ศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๕สามเณรปรินทรจันทร์หอมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๖สามเณรธีรศักดิ์รักสกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๗สามเณรรัตนพลประสาททองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๘สามเณรธนากรสุนีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๙สามเณรเทวนาถโหรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๐สามเณรพัทชรพงศ์สงวนวงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๑สามเณรกฤตภัคอินใหม่พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๒สามเณรธนพลอุ่นบุญเรืองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๓สามเณรเทิดภูมิฟูวังหม้อพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๔สามเณรธนบดีปัญญาดีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๕สามเณรสุรธัชไชยคำหาญพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๖สามเณรธัชธรรมตั้งบูรณะกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๗สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๘สามเณรปิยะวัฒน์แปลงดีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๔๙สามเณรศุภกรรัตนดิลกณภูเก็ตพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๐สามเณรชีวธันย์ไพโรจน์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๑สามเณรไพโรจน์กุรกนกพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๒สามเณรบุญฤทธิ์เพชรรัตน์เมธากุลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๓สามเณรบรรชาครองพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๔สามเณรอัครเดชบุญกองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๕สามเณรหมีอายีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๖สามเณรกล้าตะวันพุ่มไสวพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๗สามเณรอธิบุตรยอดพุดซาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๘สามเณรอดิเทพวิภาสพานิชกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๕๙สามเณรณัฐดนัยเจริญศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๐สามเณรประพนธ์นวลเถลิงศักดิ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๑สามเณรหงษ์ทองไชยศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๒สามเณรจตุพรปากบั้นพระธรรมกายปทุมธานี
๕๖๓พระมหาประสานสุทฺธสทฺโธก้านอินทร์กลางคลองสามปทุมธานี
๕๖๔พระมหาสุริยันสุชาโตศรีจำปาทวีการะอนันต์ปทุมธานี
๕๖๕พระครูวิจิตรอาภากรอาภากโรสุขด้วงเขนสว่างภพปทุมธานี
๕๖๖พระมหาพิษณุพทฺธญาโณลำเนาพนาสุขสว่างภพปทุมธานี
๕๖๗พระมหาบุญชูฐิตปุญฺโญห้าวกำเนิดปัญญานันทารามปทุมธานี
๕๖๘สามเณรนรพนธ์กลิ่นนิ่มนวลปัญญานันทารามปทุมธานี
๕๖๙พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๐พระมหาโก้อมโรพรหมศรีเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๑พระมหาสุรพลวิสุทฺธสีโลสุดสายตาเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๒พระมหารัฐพลฐานวุฑฺโฒเจนยุทธนาเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๓พระมหาอดุลย์ปริปุณฺณสีโลนามสุโพธิ์เขียนเขตปทุมธานี
๕๗๔พระมหาจำรัสวชิรญาโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๕พระมหารุ่งโรจน์เขมรตโนวงค์แก้วเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๖พระมหาศิริพจน์สุตธมฺโมเห็นงามเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๗พระมหาศิวพลพลเมธีใกล้ชิดเขียนเขตปทุมธานี
๕๗๘พระมหาสมควรสิริวุฑฺโฒพุ่มไพรวัลย์แสงสรรค์ปทุมธานี
๕๗๙พระครูวิรุฬห์สุตคุณอุตฺตมสกฺโกอ้นทับพิรุณศาสตร์ปทุมธานี
๕๘๐พระครูปลัดประสิทธ์ฐิติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี
๕๘๑พระมหาธวัชชัยเขมนิวตฺโตโนรีทำเลทองปทุมธานี
๕๘๒พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี
๕๘๓พระมหาธวัชชัยวุฑฺฒิทตฺโตสุกีลานนาปทุมธานี
๕๘๔พระมหาเอนกชยานนฺโทไชยพรหมสายไหมปทุมธานี
๕๘๕สามเณรวสวัตติ์เกลี้ยงขาวดอนใหญ่ปทุมธานี
๕๘๖พระมหาทองดีสีลสมฺปนฺโนเจริญราชกลางสมุทรปราการ
๕๘๗พระมหาวิโรจน์อคฺคปญฺโญสวนสมุทรพุทธภาวนารามสมุทรปราการ
๕๘๘พระมหาณัฐบูรณ์สนฺตจิตฺโตจิตรวิมลรัตน์แพรกษาสมุทรปราการ
๕๘๙พระมหาบุญยิ่งสุเมธโสบุญธรรมแพรกษาสมุทรปราการ
๕๙๐พระมหาสหนพวรสทฺโทอินทราษาไตรสามัคคีสมุรปราการ
๕๙๑พระมหาทีปเดชสีลวฑฺฒโนเลาหอุดมพันธ์ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
๕๙๒พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๙๓พระมหาศิริพงษ์วรธมฺโมพันธังธุ์โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๙๔พระมหาสมโภชน์กุลโลแดงสวัสดิ์แคสมุทรปราการ
๕๙๕พระมหาบริบูรณ์ปริสุทฺโธอดิศรคันลัดสมุทรปราการ
๕๙๖พระมหาอภิชาติชยเมธีถาวรคันลัดสมุทรปราการ
๕๙๗พระมหาภาณุวิชช์มนุญฺโญสิทธิรัตนชัยจากแดงสมุทรปราการ
๕๙๘พระมหาปรีชาธมฺมทีโปสังกะสีจากแดงสมุทรปราการ
๕๙๙พระมหาสัมฤทธิ์สจฺจญาโณวงค์สุนทรจากแดงสมุทรปราการ
๖๐๐พระมหาพิษณุวรมงฺคโลแก้วจันดีจากแดงสมุทรปราการ
๖๐๑พระมหาโทนีนาโคแสงสุลินจากแดงสมุทรปราการ
๖๐๒พระมหาวีระศักดิ์ฐิตคุโณศรวิชัยจากแดงสมุทรปราการ
๖๐๓พระมหาธีรวัฒน์โอภาโสเงาทองจากแดงสมุทรปราการ
๖๐๔พระมหากึมเสราะสารานนฺโทสึมจากแดงสมุทรปราการ
๖๐๕พระครูสุนทรสุตสารกตปุญฺโญอินทรบุญท้องคุ้งสมุทรปราการ
๖๐๖พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๐๗สามเณรสุวรรณลุงส่าบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๐๘สามเณรกาวิลลือไตยบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๐๙สามเณรธนาคารอ่อนขาวบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๑๐สามเณรลิขิตอินทะนูบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๑๑สามเณรณัฐพงษ์แจ้งจำรัสบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๑๒สามเณรธนชัยจันทร์ธรรมบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๑๓สามเณรพลากรเหมหิรัณยาบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๑๔สามเณรพงศกรดีปิ่นบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๖๑๕พระมหามงคลอริญฺชโยภูนาเขียวบางโฉลงในสมุทรปราการ
๖๑๖พระครูโสภณสุตาธารสีลธโรแก้วนุชปานประสิทธารามสมุทรปราการ
๖๑๗พระมหาศักดิ์สุรัตน์อาภาธโรโพธิ์ศรีสุคันธาวาสสมุทรปราการ
๖๑๘พระมหาไพศาลวรธมฺโมนาควรรณใหญ่สมุทรปราการ
๖๑๙พระมหาสมบัติธนปญฺโญฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
๖๒๐พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ
๖๒๑พระมหาณัฐพงษ์ขนฺติวโรอินจีนหัวคู้สมุทรปรการ
๖๒๒สามเณรอลงกรณ์ดาทองหัวคู้สมุทรปราการ
๖๒๓สามเณรสมเกียรติฤทธิ์เจริญกิติกุลหัวคู้สมุทรปราการ
๖๒๔สามเณรธีรภัทรเมียดเตียบหัวคู้สมุทรปราการ
๖๒๕พระมหาชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุขพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๒๖พระมหาทรงชัยสิริภทฺโทโตเจิมพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๒๗พระมหาวินัยถาวโรประภากรเกียรติพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๒๘พระมหาสงกรานต์โชติวํโสวงษาพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๒๙พระมหามานะฐิตวํโสนรดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๓๐พระมหาวรุจน์อคฺคปญฺโญวารีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๓๑สามเณรพูลทรัยพ์วงษ์ทองดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๓๒สามเณรเกียรติศักดิ์สังกะสีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๓๓พระมหาสมเดชฐานวิโลหาญกุดตุ้มกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๓๔พระมหาชัชวาลย์สุทธสีโลผาสุขขันธ์มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๖๓๕สามเณรมงคลสีห์สุรัติศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
๖๓๖พระมหาเกรียงศักดิ์ขนฺติธโรแซ่ลีสะตือพระนครศรีอยุธยา
๖๓๗พระมหาดำรงค์สุมงฺคโลโพธิ์งามพร้าวโสภณารามพระนครศรีอยุธยา
๖๓๘พระมหาจิรศักดิ์ฉนฺทสาโรภาคบุญศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๓๙พระมหาโสภณโสภโณพุ่มกาหลงศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๔๐พระสมศักดิ์  ป.อมโรเกตุประทุมศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๔๑พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
๖๔๒พระมหาปัญญาสิริปญฺโญแก้วจันทร์ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๖๔๓พระมหาสุวีร์สุวณฺณรํสีแซ่เกือขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๖๔๔สามเณรดำรงค์แซ่ลีขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๖๔๕สามเณรธวัชชัยศรีพันธ์ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๖๔๖พระมหาบำรุงธมฺมเสฏฺโฐอ่วมคงศาสตร์ม่วงหวานพระนครศรีอยุธยา
๖๔๗พระมหาสุชีพสุชีโวมีขันทองเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
๖๔๘พระมหาวิทยาปญฺญาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๔๙พระมหาวิทวัสภารวุฑโฒภารสำเร็จนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๐สามเณรสิริมงคลศรีมันตะชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๑สามเณรณัฐวุฒิหอมกลิ่นชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๒สามเณรอานนท์นวลป้องชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๓สามเณรปฏิภาณบุญประคมชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๔สามเณรฉัตชัยวิชัยวงศ์ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๕สามเณรธีรวุฒิวงษ์ปุ่นชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๖สามเณรจามิกรโชติญาโนชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๗สามเณรณัฐทิพย์แก้วชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๘สามเณรศิริศักดิ์พัชรัชดิลกกุลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๕๙สามเณรเด่นชัยพรมแสงวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๐สามเณรวุฒิภัทรชัยบิลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๑สามเณรชยาวุธคำเขียววชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๒สามเณรชาญชัยตาลทองวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๖๓พระมหานันทชัยกตปญฺโญทองแก้วอ่างทองอ่างทอง
๖๖๔พระมหาชัยพรอมรปญฺโญฤทธิ์กระจ่างอ่างทองอ่างทอง
๖๖๕พระมหาดวงเดือนมหาวีโรมณีอ่างทองอ่างทอง
๖๖๖พระมหาสวัสดิ์ธมฺมปาโลชมรื่นอ่างทองอ่างทอง
๖๖๗พระมหาวสันต์วสนฺโตสดแสงจันทร์บ้านอิฐอ่างทอง
๖๖๘พระมหาเดชาอมรเมธีสืบจันทร์นางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๖๙พระมหาเสกสรรค์ฐานิสฺสโรชูแก้วนางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๗๐พระมหาพลยุทธสุวณฺณชาโตท่อเสถียรธรรมนางในธัมมิการามอ่างทอง
๖๗๑สามเณรธนวัฒน์คุ้มไพรีเกาะอ่างทอง
๖๗๒พระมหายุทธกิตฺติปญฺโญคุ้มมงคลป่าโมกอ่างทอง
๖๗๓พระจีรวัฒน์  ป.จิรวฑฺฒโนคงเจริญหมื่นเกลาอ่างทอง
๖๗๔พระมหาธนากิตฺติญาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง
๖๗๕พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๗๖พระมหาก้องไกรรุจิรวณฺโณทองศรีพระพุทธฉายสระบุรี
๖๗๗สามเณรกฤษชัยผันผ่อนพระพุทธฉายสระบุรี
๖๗๘พระมหากฤษณพงศ์สมจิตฺโตวีรเดชบัวลอยสระบุรี
๖๗๙พระมหาอาทิตย์อคฺคปญฺโญพืชผักหวานบัวลอยสระบุรี
๖๘๐พระมหาสุรศักดิ์สุรเตโชนรดีพระพุทธบาทสระบุรี
๖๘๑พระมหาอาทิตย์อติภทฺโทซุนซีพระพุทธบาทสระบุรี
๖๘๒พระมหาทวีสนฺตมโนบรรลือหาญเขาแก้วสระบุรี
๖๘๓พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอุประโคกกะพี้สระบุรี
๖๘๔พระมหาสมสินปวโรคำสิมเจ้าฟ้าสระบุรี
๖๘๕พระมหาสุริยันสติสมฺปนฺโนจันทร์แก้วชุ้งสระบุรี
๖๘๖พระมหานริศปุญฺญสมฺภโวแก้วประชาท่าช้างเหนือสระบุรี
๖๘๗พระมหาวิทยาฐานวโรไตรหามงคลชัยพัฒนาสระบุรี
๖๘๘พระมหาวีระชัยฐานิสฺสโรจอมมะเริงดอนทองสระบุรี
๖๘๙พระมหามานิตย์จารุวณฺโณพุ่มพวงตองปุลพบุรี
๖๙๐พระมหาพิทยาธรชุตินฺธโรจันทร์จับโคกกะเทียมลพบุรี
๖๙๑พระมหาวันกาสีลวฑฺฒโนกีมโคกกะเทียมลพบุรี
๖๙๒พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนี่ยมนุชหัวช้างลพบุรี
๖๙๓พระมหาหลงธมฺมเขรขิโตลาญหัวช้างลพบุรี
๖๙๔พระมหาประเนตรสุเนตฺโตพวงทองกลางลพบุรี (ธ)
๖๙๕พระมหาเศรษฐพงศ์เสฏฺฐวํโสมานะเปรมพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๙๖สามเณรชัยวัฒน์บุญเรืองพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๙๗สามเณรสุทัศน์พิมสำโรงพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๙๘สามเณรอาภากรวงศ์กำภูพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๙๙สามเณรวิทวัสไชยสาพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๐๐สามเณรวัฒนพงศ์การะสิงห์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๐๑สามเณรนราธิปจันทิมาพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๐๒สามเณรอาทิตย์นาคินชาติพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๐๓สามเณรรัฐธรรมนูญสีสวยพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๐๔สามเณรธนภัทรเทียบสาพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๗๐๕สามเณรพงษ์นรินทร์ปานบุญม่วงสิงห์บุรี
๗๐๖พระมหาสายัณห์ฐานุตฺตโมจันทร์วิบูลย์พิกุลทองสิงห์บุรี
๗๐๗พระมหานิรันต์สุขเขมโกเที่ยงแจ้งพิกุลทองสิงห์บุรี
๗๐๘พระมหาเสริมพันธ์พฺรหฺมญาโณสมแพงพิกุลทองสิงห์บุรี
๗๐๙สามเณรธีรวัฒน์เป็นรงค์โพธิ์เงินสิงห์บุรี
๗๑๐พระครูปลัดณิชชานนท์อติธมฺมจกฺโกโฉมเรืองโบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
๗๑๑พระมหาชัชวาลสีลเตโชพิเคราะห์ภูมิธรรมามูลชัยนาท
๗๑๒พระมหาสมชายติกฺขญาโณสีดาพันธ์ธรรมามูลชัยนาท
๗๑๓พระมหาฐิติรยสโมอารยะสมสกุลธรรมามูลชัยนาท
๗๑๔พระมหาฐิติวัชร์วรวฑฺฒโนปุญญ์หิรัณย์พระบรมธาตุชัยนาท
๗๑๕พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยเทียนไชยปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๗๑๖พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท
๗๑๗พระมหาสุริยาปวรชโยท่อนแก้วมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๑๘พระมหาวันชนะฐานภทฺโทหอมจันทร์มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๑๙พระมหาธีรติธมฺมโสภโณโศภิตธรรมมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๒๐พระวรวิทย์  ป.วิสุทฺธิชโยแซ่อึ๋งมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๒๑พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์
๗๒๒พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์
๗๒๓พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์
๗๒๔พระมหาจรุญจิรสุโภชินรัมย์โพธารามนครสวรรค์
๗๒๕พระมหาจารุวัฒน์ขนฺติโกแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๗๒๖พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์
๗๒๗พระมหาศิลสุนทรติกฺขวิริโยศรีหิรัญโพธารามนครสวรรค์
๗๒๘พระมหานารินท์นรินฺโทกุยรัมย์โพธารามนครสวรรค์
๗๒๙พระมหาธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนดาวเรืองโพธารามนครสวรรค์
๗๓๐สามเณรสมบัตินราเลิศโพธารามนครสวรรค์
๗๓๑สามเณรประมวลจอมคำสิงห์โพธารามนครสวรรค์
๗๓๒สามเณรสุชาติแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๗๓๓พระมหาจิรวัฒน์อิทฺธิญาโณเพ็ชรศรีนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๓๔พระมหานครวชิรเมธีแก้วบุตรดีนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๓๕พระมหาปิยพงษ์คุณทสฺสีเข็มขาววรนาถบรรพตนครสวรรค์
๗๓๖พระมหาพนมเทียรปุญญชาโตฉัตรโชติกมากท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๓๗พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๓๘พระมหาวันเฉลิมศรีรักษาท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๓๙พระมหาคนองธมฺมกาโมประสาทพรหมจริยาวาสนครสวรรค์
๗๔๐พระมหาสมพรจารุธมฺโมไกรยงค์ภัทรสิทธารามนครสวรรค์
๗๔๑พระมหาณรงค์วิริยธโรพลัดภูมิราษฎร์เจริญนครสวรรค์
๗๔๒พระมหาธนาชาติธมฺมปญฺโญสวรรค์ในพนาหนองปลิงนครสวรรค์
๗๔๓พระมหาเตวิชญาณธีโรถาทองหนองปลิงนครสวรรค์
๗๔๔พระมหานทีมนาปภาณีแสงจันทร์แสงสวรรค์นครสวรรค์
๗๔๕พระมหาสันทรรศน์ฐิตวิริโยจ่าม่วงท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๗๔๖พระมหาอนุชาอติชาโตธรรมรักษาเจริญช่องแคนครสวรรค์
๗๔๗เจ้าอธิการวิษณุโยธินจกฺกวโรวิลากุลตาคลีนครสวรรค์
๗๔๘พระมหามนตรีจรณธมฺโมศรีราชาวัดศรีสุธรรมารามนครสวรรค์
๗๔๙สามเณรกิตติศักดิ์มาปู่โกรกพระใต้นครสวรรค์
๗๕๐พระมหากิตติศักดิ์กิตฺติโสภโณขันจอกส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๗๕๑สามเณรนพพลกลองศรีส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๗๕๒สามเณรวิสุทธิ์คุ้มรอบส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๗๕๓พระมหาภูริณัฏฐ์สุภทฺโทณัฎฐ์เมธีบ้านวังนครสวรรค์
๗๕๔พระครูนิรภัยสุตสุนทรฐานุตฺตโรเนียรภาคจิกลาดนครสวรรค์
๗๕๕พระมหาสมจิตต์รตนโชโตผิวชอุ่มหนองคล้านครสวรรค์
๗๕๖พระมหาวันชัยวิชชาธโรสามงามเขียวหนองละมานนครสวรรค์
๗๕๗พระมหาธีราพรรตนรํสีอยู่กรุงตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๘พระมหาธีระธีรรํสีเสิบไธ้สงตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๙พระมหาโกสนทตฺตรํสีบุญเกิดตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๐พระมหากฤษณะณฏฺฐกวีบรรทัดจันทร์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๑พระมหาโกมินทร์กิตฺติวรเมธีแสงแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๒พระมหาสุรธัชสุรเวทีผาลีตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๓พระมหาณัชณฏฺฐมนฺตีเกิดธรรมตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๔สามเณรก้องเกียรติชูแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๕สามเณรสมคิดอ่อนดอกไม้ตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๖สามเณรถาวรอัคชาติตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๗สามเณรยงยุทธแก้วสำโรงตากฟ้านครสวรรค์
๗๖๘พระมหาอาทิตย์อาทิจฺจวํโสเมืองเมืองอุ่นพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๖๙พระมหาบัวกัณฑ์จนฺทสาโรดาประสงค์พระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๗๐พระมหาซาโตชิปญฺญาวชิโรคิยีม่าพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๗๑พระมหาทชากรสิริฐิติราชทรัพย์บ่อสามแสนกำแพงเพชร
๗๗๒พระมหาวิชชาอจฺฉริยปาฬีคุ้มดีปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
๗๗๓สามเณรจิรศักดิ์คงมีสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๗๔สามเณรศรัณย์โพธิ์ไพจิตรสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๗๕สามเณรอนันต์กาญจนลักษณ์เทพนิมิตมงคลกำแพงเพชร
๗๗๖พระมหาสุบรรณอหึสโกกัลยาเขี่ยนท่าหลวงพิจิตร
๗๗๗พระมหาศาสตราอาวุธปญฺโญพุ่มไสววังกลมพิจิตร
๗๗๘พระมหาวิเลิศทนฺตจิตฺโตสุดใจโบสถ์ตาอินทร์พิจิตร
๗๗๙พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณโสวโรสองวงค์พร้าวพิจิตร
๗๘๐พระมหาโยธินธนปาโลไกรษรเทพสิทธิการามพิจิตร
๗๘๑พระมหาอำพรอิทฺธิญาโณดีวันมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๒พระมหาสุทิศจิตฺตสญฺญโมปรือปรังมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๓พระมหาวิโรจน์วิโรจโนบัวเทศมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๔พระมหาสายชลสุปภาโสสิงห์ลอมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๕พระมหาถาวรกตปุญฺโญเมียดมอมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๖พระมหาสิริวัฒน์ชัยภูริปญฺโญพรมศรีมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๗พระมหาวีระศักดิ์วิสารโทพุทธโคตรมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๘๘พระมหาจีระวุฒิอนุภทฺโทรักสนามทับคล้อพิจิตร
๗๘๙พระมหาพงษ์พันธ์กลฺยาโณอุ่นเมืองมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๐พระมหาสิทธาสีลคุตฺโตสายเนตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๑พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๒พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๓พระมหาณรงศ์ศักดิ์สมณชโยคุณวงศ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๔พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๕พระมหาเฉลิมชัยฉนฺทชโยพิทยาชัยชนะมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๖พระมหาสุวิทย์สิริวชฺโชศรีมาบุตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๗พระมหาจักรพงษ์จริตธมฺโมมุกภักดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๘พระมหาวัชระกิตฺติวิชโยคำดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๙๙พระมหาอนุชาโสตฺถิวิชโยพงษ์สวัสดิ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๐๐พระมหาอนิรุจน์รุจนชโยกุมภามหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๐๑พระมหาธราธิปวรวิชโยวรสายัณห์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๐๒พระมหาไพรวัลย์ภทฺทวิชโยลำพายมหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๐๓พระมหาชีวินธมฺมธีโรพุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๐๔พระมหายศกรนาควิชโยจรรยามหาธาตุเพชรบูรณ์
๘๐๕สามเณรพีรพลแดงพันโพดอกไม้เพชรบูรณ์
๘๐๖พระมหาชัยฤทธิ์สุธมฺโมทองสีราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
๘๐๗พระมหาธนกรกิตฺติปญฺโญสร้อยศรีไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๘๐๘พระมหาสหัสพัชกิ์ปญฺญาวุฑฺโฒวุฒิศรีมงคลเพชรบูรณ์
๘๐๙พระมหาน้อยเหมวณฺโณจันทร์หีบธาตุพลแพงเพชรบูรณ์
๘๑๐พระมหาสมพงษ์สารคนฺโธคำหางหงส์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๑พระครูปริยัติพัชราศัยฐานวโรบุญเพชรประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๒พระครูปริยัติพัชโรดมญาณาโภภักดีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๓พระครูปริยัติพัชรสุนทรสุขวฑฺฒโนคำพารัตน์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๔พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้วประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๕พระมหาอนุวัตรอมรเมโธทองวิชิตประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๖พระมหาอนันต์จิตฺตสํวโรจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๗พระมหากมลขนฺตฺยาภิภูบุญยองประชานิมิตเพชรบูรณ์
๘๑๘พระมหาประพฤติพุทฺธิชโยบุญฤทธิ์ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๑๙พระมหาณรงค์ศักดิ์ชุติชโยจะโรจรซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๒๐พระมหาศิลาวุฒิอโนมชโยอารีรัมย์ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๒๑พระมหาวิศวะฌานชโยทักษิณาซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๒๒พระมหาวิเชษฐเชฏฺฐชโยแก่นสารซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๒๓พระมหาทุ่งถิรชโยจันทองซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๒๔พระมหาวิโรจน์โรจนปญฺโญคอวิเลิศซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
๘๒๕พระมหาอริญชย์วรรธน์วีตาลโยเรืองสุริยะศักดิ์สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
๘๒๖พระมหารัตพลรตนฐาโนมาพันนะพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๘๒๗พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก
๘๒๘พระมหาสำลีวราโภหงษาชุมราชบูรณะพิษณุโลก
๘๒๙พระมหาอานนท์ภูริทสฺสีเหลือบแลสุดสวาสดิ์พิษณุโลก
๘๓๐พระมหาวิโรจน์วิโรจนเมธีดิษเจริญสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๘๓๑พระมหาสวิตต์ธีรปญฺโญธูปนาคสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๘๓๒พระมหาฐิติพงษ์ฐิติญาโณโฉมอัมฤทธิ์สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๘๓๓พระมหาประมวลฐิตโสภโณไกรโหลไทยชุมพลสุโขทัย
๘๓๔พระมหาวรานนท์อนาวิโลไวยทรงใหม่สุขเกษมสุโขทัย
๘๓๕พระมหากฤษณพลฉนฺทาลโยศรีแก้วบึงครอบศรัทธารามสุโขทัย
๘๓๖พระมหาถนอมสนฺตจิตฺโตโหลทองพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๘๓๗พระมหาเศรษฐพงษ์สุวโจโพธิ์งามราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๘๓๘พระมหาสมพงษ์ปภสฺสโรบุตราชคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๓๙พระมหาเอกภพธมฺมวโรสายสิมคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๔๐พระมหาเลิศชัยมหุสฺสาโหวรรธนะพินทุคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๔๑สามเณรกิติพัฒน์ดวงรัตน์คลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๔๒สามเณรมงคลใจไหวคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๔๓สามเณรอิทธิพลพอแฮ้วคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๔๔สามเณรณัฐชัย สีทาจองคำลำปาง
๘๔๕สามเณรณัฐพลขำพันธุ์จองคำลำปาง
๘๔๖สามเณรคุณากรพรมเสนาจองคำลำปาง
๘๔๗สามเณรจิรายุสโลมาแจ่มจองคำลำปาง
๘๔๘สามเณรชญศักดิ์พุ่มทองจองคำลำปาง
๘๔๙สามเณรภาณุพงศ์เตปิลัยจองคำลำปาง
๘๕๐สามเณรรัฐศาสตร์อามาตมนตรีจองคำลำปาง
๘๕๑สามเณรเศรษฐนันท์จันทะรีจองคำลำปาง
๘๕๒สามเณรเอนกหอดขุนทดจองคำลำปาง
๘๕๓สามเณรต่อพงศ์แก้วบุตรจองคำลำปาง
๘๕๔สามเณรพงศ์ภัคแสนขันธ์จองคำลำปาง
๘๕๕สามเณรวรพจน์รัตนสันติจองคำลำปาง
๘๕๖สามเณรวุฒิชัยชัยศิลป์จองคำลำปาง
๘๕๗สามเณรธนภัทรสมรสมนตรีจองคำลำปาง
๘๕๘สามเณรพงษ์เทวาชาวเหนือจองคำลำปาง
๘๕๙สามเณรพรเพชรพันธ์เฉิดฉายจองคำลำปาง
๘๖๐สามเณรวันชัยวิระษรจองคำลำปาง
๘๖๑สามเณรอภินันท์เกิดกุลจองคำลำปาง
๘๖๒สามเณรคมกริชอินต๊ะกุมจองคำลำปาง
๘๖๓พระมหามานพมานโวนาคากาวาพระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
๘๖๔พระมหาธีรวัฒน์ญาณธีโรหมายคอยต้นธงชัยลำปาง
๘๖๕พระมหาบุญเชิดฐานวโรกันทะตั๋นบ้านฟ่อนลำปาง
๘๖๖พระมหานิกรธมฺมวโรกันทะวงศ์ศรีล้อมลำปาง
๘๖๗พระมหาอภิเชษฐ์ภูริญาโณหล้าคำปวนศรีล้อมลำปาง
๘๖๘พระมหาวีระพลสุวณฺณวีโรวังคีรีสวนดอกลำปาง
๘๖๙พระมหาอนุชิตอภิปุญฺโญอิ่นแก้วสวนดอกลำปาง
๘๗๐พระมหารุ่งเพชรฐานวโรสิงห์ปรุพระสิงห์เชียงราย
๘๗๑พระมหานครินทร์ฐิตเมโธกันติ๊บพระสิงห์เชียงราย
๘๗๒สามเณรนัฐพงษ์ประถมวงค์พระสิงห์เชียงราย
๘๗๓พระมหาฉัตรชัยปภสฺสโรลือศักดิ์พระธาตุดอยตุงเชียงราย
๘๗๔พระมหาสุขสุขกาโมใจอุ่นมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๗๕พระมหาจรินทร์อริญฺชโยกันทองมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๗๖พระมหาวสวัตติ์นนฺทธมฺมวโรเดชะนันท์น้ำม้าเชียงราย
๘๗๗พระมหานริศธมฺมานนฺโททีปะปาลพระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๗๘พระมหาวันพรรษาผาสุโกระมิงค์วงศ์พระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๗๙พระมหาธนพลพลวฑฺฒนเมธีเชียงวงศ์ศรีโคมคำพะเยา
๘๘๐สามเณรชัยวัฒน์ขันตาศรีโคมคำพะเยา
๘๘๑สามเณรณัฐวุฒิกุลสังขารศรีโคมคำพะเยา
๘๘๒สามเณรนฤเบศชัยวังราชศรีโคมคำพะเยา
๘๘๓สามเณรธีรพลภักดีศรีศรีโคมคำพะเยา
๘๘๔สามเณรธวัชชัยอภิวงค์ศรีโคมคำพะเยา
๘๘๕พระมหานองอานนฺโทสิ่งของดอนตันพะเยา
๘๘๖พระมหามนตรีสิริมงฺคโลบุตรพรมอนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
๘๘๗พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่
๘๘๘พระมหาวัชระพงษ์วชิรวํโสเขียวบุตรโศภนาลัยแพร่
๘๘๙พระมหาสิมรัตน์สิริธมฺโมบุญเขื่องพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๐พระมหาสมชัยมหาปุญฺโญบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๑พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๒พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโญเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๓พระมหาสินธพขนฺติสมฺปนฺโนขอนพิกุลพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๔พระมหาศานิตวรเมธีหม่องลำปางพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๕พระมหาศาสตราญาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๖พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๗พระมหาภูวนนท์มหาสุวณฺโณมุ้งทองพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๘พระมหาพัชรพงษ์พชรเมธีเติมยวนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๙๙พระมหาธันวาสุวณฺณเมธีสุขสีทองพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๐๐สามเณรนันทวัฒน์ล้อมปินต๊ะพระธาตุช่อแฮแพร่
๙๐๑พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่
๙๐๒พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่
๙๐๓พระมหาราชัณญาณวโรผาทองสูงเม่นแพร่
๙๐๔พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโญอุดสมดงลานแพร่
๙๐๕พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่
๙๐๖พระมหาณรงค์ศักดิ์สุวณฺณกิตฺติคำฟูพญาวัดน่าน
๙๐๗พระมหาพัฒนาปภสฺสรจิตฺโตแก้วกันยาพระธาตุช้างค้ำน่าน
๙๐๘พระมหาเสกสรรอภิสุขวฑฺฒโนสุขจำเริญเชียงรายน่าน
๙๐๙พระมหาภัทรดนัยภทฺทเมธีกำจัดดอนมูลน่าน
๙๑๐พระมหาฐรัฐศรันย์าณรํสีเรือนศรีพญาวัดน่าน
๙๑๑พระมหาปิยะธีรงฺกุโรมูลทานาเหลืองในน่าน
๙๑๒พระมหาอนันต์องฺกุรสิริจิตอารีนาเหลืองในน่าน

 

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์