รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ – ๖ รวม ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ ๔๖๐ รูป และมอบให้เจ้าสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นประธานดำเนินการสอบ ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒ วัน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตัวท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F  พิมพ์  ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ประโยค ป.ธ.๕
ในสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑
สถานที่สอบ วัดมหาธาตุ  เขต พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

สำนักเรียน
เลขที่ชื่อฉายานามสกุลวัดคณะเขต/คณะ จจ.
๓๓๐พระมหาสุชาติชาคโรสมัครการเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๓๓๑พระมหาพรสิทธิ์ธรณ์สุญาณพุทธิปราณิกสุธีบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๒พระมหามงคลสิริมงฺคโลรักดีบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๓พระมหาสุตนฐิตสํวโรหอมหวลบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๔พระมหาเผินปสนฺโนคชกฤษบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๕พระมหาธนภัทรธมฺมพโลพรมฉิมบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๖พระมหาจิรพงษ์โอภาโสชื่นเกษมบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๗พระมหาเสน่ห์สิเนหยุตฺโตต๊ะมุ้งบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๘พระมหาภาณุญาณวโรเพชรนิลบัวขวัญนนทบุรี
๓๓๙พระมหาปฐมพงศ์ปฐมวํโสมูลลีบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๐พระมหาเอกชัยสมาจาโรขันแก้วบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๑พระมหาหว่าอชิตเมธีคิมบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๒พระมหาเพชรโทมหาคมฺภีรเมธีธรรมกิจบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๓พระวชิรศักดิ์ ป.ปญฺญาวชิโรรักอนามัยบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๔สามเณรสรวุฒิอุ่นพันธ์บัวขวัญนนทบุรี
๓๔๕สามเณรสาวิทย์ปิ่นทองบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๖สามเณรณัฐวุฒิบัวสุวรรณ์บัวขวัญนนทบุรี
๓๔๗สามเณรวันชัยอินกลับบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๘สามเณรวันดีเบืองบัวขวัญนนทบุรี
๓๔๙สามเณรวิชัยสมบุญบัวขวัญนนทบุรี
๓๕๐พระมหากฤษขจรเกียรติธมฺมจารีภักดีเหลาแคนอกนนทบุรี
๓๕๑พระมหาพลกฤษณกิตฺติพโลโคตรพงษ์โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๓๕๒สามเณรกนกพลสวยสมโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๓๕๓สามเณรจรูญบุญทิจักรจันทร์นนทบุรี
๓๕๔พระมหาทวีศักดิ์ธมฺมาลโยช่างสลักโตนดนนทบุรี
๓๕๕พระมหากำพลกลฺยาโณอินทรเดชศรีประวัตินนทบุรี
๓๕๖พระมหาสุชาติสุชาโตพรหมเทพกู้นนทบุรี
๓๕๗พระมหาปัญญาปิยสีโลเมธารัตน์กู้นนทบุรี
๓๕๘พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๓๕๙พระมหาโชลมสาสนนฺโททองสนิทเตยนนทบุรี
๓๖๐พระมหาวินัยสญฺญจิตฺโตมาเนียมท่าอิฐนนทบุรี
๓๖๑พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขท่าอิฐนนทบุรี
๓๖๒พระมหาสวัสดิ์ฐิตวณฺโณอินกองบ่อนนทบุรี
๓๖๓พระมหากฤษฎาญาณเมธีผ่องใสบ่อนนทบุรี
๓๖๔พระมหาจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์สลักเหนือนนทบุรี
๓๖๕พระมหาเสนาะสุธีโรปิ่นกลองสลักเหนือนนทบุรี
๓๖๖พระมหาอดุลย์อาสโภมูลผลสาลีโขภิตารามนนทบุรี
๓๖๗พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี
๓๖๘พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี
๓๖๙พระมหาสิงห์ทองจนฺทโชโตสวัสดีบางไผ่นนทบุรี
๓๗๐พระมหาสมศักดิ์กิตฺตโสภโณคำปันบางไผ่นนทบุรี
๓๗๑พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี
๓๗๒พระมหาวีรพลฐิตธมฺโมธรรมรักษาบางไผ่นนทบุรี
๓๗๓พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโญแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๓๗๔พระมหาธเนศจิตฺตสํวโรภุมรินทร์บางไผ่นนทบุรี
๓๗๕พระมหาทรงศักดิ์ธมฺมวโรแก้วสระแสนบางไผ่นนทบุรี
๓๗๖พระมหาศุภนัฐธีรานนฺโทยอดโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๓๗๗พระมหากมลภัทรสุมงฺคโลไหมน้ำคำบางไผ่นนทบุรี
๓๗๘พระมหาเสกสรรสํวรเมธีเตชะกุลบางแพรกนนทบุรี
๓๗๙พระมหาชีวาฐานธมฺโมนามดีบางแพรกนนทบุรี
๓๘๐พระครูนนทกิจจานุกูลธมฺมธโรศรีโสดาบางรักใหญ่นนทบุรี
๓๘๑พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบางรักใหญ่นนทบุรี
๓๘๒พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี
๓๘๓พระมหาณัฐพนขนฺติมโนสุตินไผ่เหลืองนนทบุรี
๓๘๔พระมหานเรศโฆสกิตฺติโกฤทธิเดชละหารนนทบุรี
๓๘๕พระมหาทิกษ์ศิลป์เตชธมฺโมแก่นจัดละหารนนทบุรี
๓๘๖พระมหาอภิรัฐญาณธีโรเล้าแสงชัยวัฒน์ละหารนนทบุรี
๓๘๗พระมหาชัยพรวรวาทีดำดีละหารนนทบุรี
๓๘๘พระมหาคำวชิรญาโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี
๓๘๙พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี
๓๙๐พระมหารุ่งเพชร์ฐานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี
๓๙๑พระมหาบัญญัติสุจิตฺโตรอดตุ้มเกาะเกรียงปทุมธานี
๓๙๒พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี
๓๙๓พระมหาณัฐปุญฺญาคโมบุญส่งพระธรรมกายปทุมธานี
๓๙๔พระมหาไพฑูรย์กมฺมพโลกสิกรรมพระธรรมกายปทุมธานี
๓๙๕พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี
๓๙๖พระมหาสันติเนปกฺโกสุภาชนะพระธรรมกายปทุมธานี
๓๙๗พระมหาพงศ์ศักดิ์ฐานิโยคงคารัตนรักษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๓๙๘พระมหาเอกจนฺทูปโมจันทวัชชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๓๙๙พระมหาธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๐พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๑พระมหาจำรัสภสฺสรญาโณสอนสาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๒พระมหาจักรพัชร์นนฺทวํโสปฐมวงศ์ชวาลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๓พระมหาอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๔พระมหากิตตินันท์กิตฺตินนฺโทแสงส่งไพศาลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๕พระมหาภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๖พระมหาศุภเกียรติสุภกิตฺติโกตรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๗พระมหาพิทักษ์กนฺตชโยจิตรจักรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๘พระมหาบัณฑิตปณฺฑิตชโยกิตติวชิระกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๐๙พระมหาไพรัชวชิรธมฺโมนาสาธรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๐พระมหาพุทธิวัฒน์วฑฺฒนชโยอินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๑พระมหาวรวุฒิภคินฺทชโยสุดจิตร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๒พระมหาเอกมงคลมงฺคลชโยสมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๓พระมหาวีระพลวีรชโยหมื่นหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๔พระมหาไพโรจน์ธมฺมโรจโนพะวงจิตรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๕พระมหาพัฒทานัยธมฺมธีโรเคนไชยวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๖พระมหาสุริยาสุริยชโยฟักอ่ำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๗พระมหาวันเฉลิมเกวลชโยสุวรรณเลิศพระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๘พระมหาสมควรปญฺญาสโมตุใยรัมย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๑๙พระมหาอภิวัฒน์ธมฺมเมโธขันทองพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๐พระมหาสุทธิเกียรติธมฺมวิสุทฺโธวงศ์สวรรยาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๑พระมหาเจตพงษ์สกฺกชโยเสนครามพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๒พระมหาทรงพลกิตฺติชโยหนูพรมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๓พระมหาศราวุฒิปริสุทฺธิชโยวันลักษณ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๔พระมหาศราวุฒิสุรชโยเทียมเมฆาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๕พระมหาพิศณุพนธ์โสภิตชโยสีดาจันพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๖พระมหาดุสิตธมฺมเตโชคชเดชพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๗พระมหานิพลธมฺมปภาโสฤทัยกูลมั่นคงพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๘พระมหาอำพลพลชโยเนาว์ศรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี
๔๒๙พระมหาพุฒิพงษ์วุทฺธิชโยรัศมีจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๐พระมหาจิรศักดิ์สตฺติชโยแสงฐิตาพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๑พระมหาอดินันท์วีรชโยเสวนะบัณฑิตแพทย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๒พระมหาโกวินโกวิทชโยสอนโยธาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๓พระมหาลัทธ์ลทฺธชโยยี่จาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๔พระมหากิตติศักดิ์กลฺยาณชโยยอดทองหลางพระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๕พระมหาสวัสดิ์สุรินฺทชโยดัชถุยาวัตรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๖พระมหาดูโน๊ะเมธีชโยขั้วพระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๗พระมหาภัคพลภคชโยศิลปศิลานนท์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๘พระมหาณัฐวุฒิเตชินฺทชโยมโนทัยพระธรรมกายปทุมธานี
๔๓๙สามเณรชาญชัยชุ่มชื่นพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๐สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๑สามเณรสุพรเทพแซ่ลิ้มพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๒สามเณรปฏิพลมุ่งประสิทธิชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๓สามเณรณัฐพลจันทาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๔สามเณรอำนาจบุญโสภาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๕สามเณรธวัชชัยสายสมบัติพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๖สามเณรอรรนพแก้วเสริมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๗สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๘สามเณรณฑัตสุรเณรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๔๙สามเณรชยันต์นิราชพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๐สามเณรนัทดนัยวิภาวินพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๑สามเณรสิทธิชัยเดชคำพูพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๒สามเณรปุญญพัฒน์หงษ์ศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๓สามเณรธีรศักดิ์รักสกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๔สามเณรรัตนพลประสาททองพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๕สามเณรธนากรสุนีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๖สามเณรเทวนาถโหรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๗สามเณรอภิวัฒน์ครองยุติพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๘สามเณรธนพลอุ่นบุญเรืองพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๙สามเณรธนบดีปัญญาดีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๐สามเณรธัชธรรมตั้งบูรณะกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๑สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๒สามเณรศุภกรรัตนดิลก ณ ภูเก็ตพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๓สามเณรไพโรจน์กุรกนกพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๔สามเณรบรรชาครองพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๕สามเณรอัครเดชบุญกองพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๖สามเณรหมีอายีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๗สามเณรกล้าตะวันพุ่มไสวพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๘สามเณรอธิบุตรยอดพุดซาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๙สามเณรอดิเทพวิภาสพานิชกุลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๐สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่าพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๑สามเณรณัฐดนัยเจริญศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๒สามเณรประพนธ์นวลเถลิงศักดิ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๓สามเณรหงษ์ทองไชยศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๔สามเณรจตุพรปากบั้นพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๕สามเณรวีรพงษ์บัวศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๖พระมหาประสานสุทฺธสทฺโธก้านอินทร์กลางคลองสามปทุมธานี
๔๗๗พระมหาบุญชูฐิตปุญฺโญห้าวกำเนิดปัญญานันทารามปทุมธานี
๔๗๘พระมหาบุญฤทธิ์ฐิตเมโธเพชรถึงปัญญานันทารามปทุมธานี
๔๗๙พระมหานรพนธ์อธิปญฺโญกลิ่นนิ่มนวลปัญญานันทารามปทุมธานี
๔๘๐พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี
๔๘๑พระมหาศุภชัยสจฺจญาโณบุญศิริเขียนเขตปทุมธานี
๔๘๒พระมหาโก้อมโรพรหมศรีเขียนเขตปทุมธานี
๔๘๓พระมหาอดุลย์ปริปุณฺณสีโลนามสุโพธิ์เขียนเขตปทุมธานี
๔๘๔พระมหาจำรัสวชิรญาโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี
๔๘๕พระมหาศิริพจน์สุตธมฺโมเห็นงามเขียนเขตปทุมธานี
๔๘๖พระมหาเกียรติมงคลฐิตมงฺคโลอ่อนเนตรเขียนเขตปทุมธานี
๔๘๗พระมหาสมควรสิริวุฑฺโฒพุ่มไพรวัลย์แสงสรรค์ปทุมธานี
๔๘๘พระมหาธวัชชัยวุฑฺฒิทตฺโตสุกีลานนาปทุมธานี
๔๘๙พระมหาธวัชชัยเขมนิวตฺโตโนรีทำเลทองปทุมธานี
๔๙๐พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี
๔๙๑พระครูวิรุฬห์สุตคุณอุตฺตมสกฺโกอ้นทับพิรุณศาสตร์ปทุมธานี
๔๙๒พระครูปลัดประสิทธ์ฐิติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี
๔๙๓พระมหาทองดีสีลสมฺปนฺโนเจริญราชกลางสมุทรปราการ
๔๙๔พระมหาสหนพวรสทฺโธอินทราษาไตรสามัคคีสมุทรปราการ
๔๙๕พระมหากึมเสราะสารานนฺโท สึมแพรกษาสมุทรปราการ
๔๙๖พระมหามงคลรัตน์กนฺตสีโลลำพูนไตรสามัคคีสมุทรปราการ
๔๙๗พระมหาทีปเดชสีลวฑฺฒโนเลาหอุดมพันธ์ไพชยนต์พลเสพย์ราชสมุทรปราการ
๔๙๘พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๔๙๙พระมหาศิริพงษ์วรธมฺโมพันธังธุ์โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๐๐พระมหาสมโภชน์กุลโลแดงสวัสดิ์แคสมุทรปราการ
๕๐๑พระมหาสัมฤทธิ์สจฺจญาโณวงค์สุนทรจากแดงสมุทรปราการ
๕๐๒พระมหานรวัฒน์อภิวฑฺฒโนคันธารสจากแดงสมุทรปราการ
๕๐๓พระมหาจรุณจารุวณฺโณวุฒิจากแดงสมุทรปราการ
๕๐๔พระมหาประยุทธญาณเมธีวาชัยญะโมกข์สมุทรปราการ
๕๐๕พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๐๖พระมหามงคลอริญฺชโยภูนาเขียวบางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๐๗พระมหาจรัญสุทฺธปญฺโญปู่เพ็งบางโฉลงนอกสมุทรปราการ
๕๐๘พระมหาวุฒิชัยปิยสทฺโธเปี้ยวงศ์โคธารามสมุทรปราการ
๕๐๙พระมหาสมบัติธนปญฺโญฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
๕๑๐พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ
๕๑๑พระมหาอนุชาอินฺทธโรอินเอี่ยมหัวคู้สมุทรปราการ
๕๑๒พระมหาศรสรรจนฺทปชฺโชโตพุ่มอำไพหัวคู้สมุทรปราการ
๕๑๓สามเณรวิทยาศรีพูลหัวคู้สมุทรปราการ
๕๑๔พระมหาชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุขพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๑๕พระมหาทรงชัยสิริภทฺโทโตเจิมพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๑๖พระมหาถาวรโกวิโทแม้นเหมือนพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๑๗พระมหาวรุจน์อคฺคปญฺโญวารีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๑๘พระมหามนตรีธมฺมรกฺขิโตพายัพรักษ์ไพรพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๑๙พระมหาณัฐพงศ์ธมฺมวิภูโตแสงวงศ์พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๒๐พระมหาศุภชัยธมฺมสุโภดาระหงษ์พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๒๑สามเณรกันตภณสงวนใจพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๒๒พระมหาชูศักดิ์กมฺมสุทฺโธสินหนังมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๕๒๓พระมหาเกรียงศักดิ์ขนฺติธโรแซ่ลีสะตือพระนครศรีอยุธยา
๕๒๔พระมหาดำรงค์สุมงฺคโลโพธิ์งามพร้าวโสภณารามพระนครศรีอยุธยา
๕๒๕พระครูโอภาสกัลยาณธรรมกลฺยาณธมฺโมพวงยอดสหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
๕๒๖พระมหาสุรสิทธิ์ธมฺมทินฺโนซื่อสัตย์ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๒๗พระสมศักดิ์ ป.อมโรเกตุประทุมศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๒๘พระมหาสงกรานต์โชติวํโนวงษาศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๒๙สามเณรศักดิ์สิทธิ์พลเทียรศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๓๐พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
๕๓๑พระมหาบัณฑิตปณฺฑิโตกาญจนหงษ์ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๕๓๒พระมหาสุวีร์สุวณฺณรํสีเกื้อกูลประภาขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๕๓๓พระมหาดำรงค์ภทฺทจารีแซ่ลีขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๕๓๔สามเณรธวัชชัยศรีพันธ์ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๕๓๕สามเณรสุทธิพงษ์ภาคีฉายขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๕๓๖พระมหารุ่งธรรมโรจโนคุ้มกระทึกสว่างอารมณ์พระนครศรีอยุธยา
๕๓๗พระมหาสุชีพสุชีโวมีขันทองเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
๕๓๘พระมหาพูลทรัพย์ญาณเมธีวงษ์ทองดีเจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
๕๓๙พระมหาวิทยาปญฺญาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๐พระมหาวิทวัสภารวุฑฺโฒภารสำเร็จนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๑สามเณรสุขชัยเฮ้าแปะชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๒สามเณรณัฐวุฒิหอมกลิ่นชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๓สามเณรศิริศักดิ์พัชรัชดิลกกุลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๔สามเณรเด่นชัยพรมแสงวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๕สามเณรวุฒิภัทรชัยบิลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๖สามเณรชาญชัยตาลทองวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๗พระครูประภัศร์ธรรมานุกูลปภสฺสโรอินฟักทันอ่างทองอ่างทอง
๕๔๘พระมหานันทชัยกตปญฺโญทองแก้วอ่างทองอ่างทอง
๕๔๙พระมหาชัยพรอมรปญฺโญฤทธิ์กระจ่างอ่างทองอ่างทอง
๕๕๐พระมหาดวงเดือนมหาวีโรมณีอ่างทองอ่างทอง
๕๕๑พระมหาสวัสดิ์ธมฺมปาโลชมรื่นอ่างทองอ่างทอง
๕๕๒พระมหายุทธกิตฺติปญฺโญคุ้มมงคลอ่างทองอ่างทอง
๕๕๓พระกิตติพล  ป.กิตฺตพโลพูลสวัสดิ์อ่างทองอ่างทอง
๕๕๔พระเพิ่มศักดิ์  ป.ฐิตเมโธโสวะณากุลท้องคุ้งอ่างทอง
๕๕๕พระมหาวสันต์วสนฺโตสดแสงจันทร์บ้านอิฐอ่างทอง
๕๕๖พระมหาเดชาอมรเมธีสืบจันทร์นางในธัมมิการามอ่างทอง
๕๕๗พระมหาเสกสรรค์ฐานิสฺสโรชูแก้วห้วยโรงอ่างทอง
๕๕๘พระมหาธนวัฒน์วฑฒฺนเมธีคุ้มไพรีเกาะอ่างทอง
๕๕๙พระมหาธนากิตฺติญาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง
๕๖๐พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๕๖๑พระครูอภิรักษ์สุตธรรมจนฺทธมฺโมธนูศรใหม่สามัคคีสระบุรี
๕๖๒พระมหาก้องไกรรุจิรวณฺโณทองศรีพระพุทธฉายสระบุรี
๕๖๓พระมหากฤษณพงศ์สมจิตฺโตวีรเดชบัวลอยสระบุรี
๕๖๔พระมหาสุรศักดิ์สุรเตโชนรดีพระพุทธบาทสระบุรี
๕๖๕พระมหาอาทิตย์อติภทฺโทซุนซีพระพุทธบาทสระบุรี
๕๖๖พระมหาสุรสิทธิ์ฉนฺทสาโรระหาพระพุทธบาทสระบุรี
๕๖๗พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอุประโคกกะพี้สระบุรี
๕๖๘พระมหานริศปุญฺญสมฺภโวแก้วประชาท่าช้างเหนือสระบุรี
๕๖๙พระมหาสุริยันสติสมฺปนฺโนจันทร์แก้วชุ้งสระบุรี
๕๗๐พระมหามานิตย์จารุวณฺโณพุ่มพวงตองปุลพบุรี
๕๗๑พระมหาพิทยาธรชุตินฺธโรจันทร์จับโคกกะเทียมลพบุรี
๕๗๒พระมหาวันกาสีลวฑฺฒโนกีมโคกกะเทียมลพบุรี
๕๗๓พระมหาดาราจนฺทโชโตสาเธียโคกกะเทียมลพบุรี
๕๗๔พระมหาราวินธมฺมวาทีทงโคกกะเทียมลพบุรี
๕๗๕พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนี่ยมนุชหัวช้างลพบุรี
๕๗๖พระมหาประเนตรสุเนตฺโตพวงทองกลางลพบุรี (ธ)
๕๗๗พระมหาเศรษฐพงศ์เสฏฺฐวํโสมานะเปรมพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๕๗๘สามเณรชัยวัฒน์บุญเรืองพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๕๗๙สามเณรสุทัศน์พิมสำโรงพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๕๘๐สามเณรพิชวัชร์สุขพันธ์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๕๘๑สามเณรถาวรคำมุงคุณกฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
๕๘๒พระมหาสายัณห์ฐานุตฺตโมจันทร์วิบูลย์พิกุลทองสิงห์บุรี
๕๘๓พระมหานิรันต์สุขเขมโกเที่ยงแจ้งพิกุลทองสิงห์บุรี
๕๘๔พระมหาเสริมพันธ์พฺรหฺมญาโณสมแพงพิกุลทองสิงห์บุรี
๕๘๕พระมหารุ่งศักดิ์มหาธีโรฤทธิชัยพิกุลทองสิงห์บุรี
๕๘๖พระมหาชัชวาลสีลเตโชพิเคราะห์ภูมิธรรมามูลชัยนาท
๕๘๗พระมหาสมชายติกฺขญาโณสีดาพันธ์ธรรมามูลชัยนาท
๕๘๘พระมหาฐิติวัชร์วรวฑฺฒโนปุญญ์หิรัณย์พระบรมธาตุชัยนาท
๕๘๙พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยเทียนไชยปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๕๙๐พระมหาสุเรสสุเรโสแจ่มแจ้งโพธิ์งามชัยนาท
๕๙๑พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท
๕๙๒พระมหาสุขสุมงฺคโลอุปการะมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๕๙๓พระมหาสุริยาปวรชโยท่อนแก้วมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๕๙๔พระมหาวันชนะฐานภทฺโทหอมจันทร์มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๕๙๕พระมหาธีรติธมฺมโสภโณโศภิตธรรมมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๕๙๖พระวรวิทย์  ป.วิสุทธิชโยแซ่อึ๋งมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๕๙๗พระครูอุทัยสุตาภรณ์ทีฆายุโกฟักทองสะพานหินอุทัยธานี
๕๙๘สามเณรคมสันยอดแก้วภูจวงอุทัยธานี
๕๙๙พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์
๖๐๐พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์
๖๐๑พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์
๖๐๒พระมหาจารุวัฒน์ขนฺติโกแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๖๐๓พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์
๖๐๔พระมหาศิลสุนทรติกฺขวิริโยศรีหิรัญโพธารามนครสวรรค์
๖๐๕พระมหานารินท์นรินฺโทกุยรัมย์โพธารามนครสวรรค์
๖๐๖พระมหาธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนดาวเรืองโพธารามนครสวรรค์
๖๐๗พระมหาประมวลมหาคุโณจอมคำสิงห์โพธารามนครสวรรค์
๖๐๘พระมหาจิรวัฒน์อิทฺธิญาโณเพ็ชรศรีนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๐๙พระมหานครวชิรเมธีแก้วบุตรดีนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๑๐พระมหาปิยพงษ์คุณทสฺสีเข็มขาววรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๑๑พระมหาพนมเทียรปุญญชาโตฉัตรโชติกมากท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๑๒พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๑๓พระมหาวันเฉลิมศรีรักษาท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๑๔พระมหาประสารปณิตฺจิตฺโตโกดีไทรใต้นครสวรรค์
๖๑๕พระมหาคนองธมฺมกาโมประสาทพรหมจริยาวาสนครสวรรค์
๖๑๖พระมหาสมพรจารุธมฺโมไกรยงค์ภัทรสิทธารามนครสวรรค์
๖๑๗พระมหาณรงค์วิริยธโรพลัดภูมิราษฎร์เจริญนครสวรรค์
๖๑๘พระมหาธวัชจิรสกฺโกโลหะการกแสงสวรรค์นครสวรรค์
๖๑๙พระมหาสันทรรศน์ฐิตวิริโยจ่าม่วงท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๖๒๐พระมหาเปรมปณีตธมฺโมลิ่วโรจน์สกุลท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๖๒๑พระมหากิตติศักดิ์กิตฺติโสภโณขันจอกส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๖๒๒พระมหานพพลปญฺญาสิริกลองศรีส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๖๒๓พระมหาวิสุทธิ์ญาณจารีคุ้มรอบส้มเสี้ยวนครสวรรค์
๖๒๔พระภูริณัฏฐ์ ป.สุภทฺโทณัฎฐ์เมธีบ้านวังนครสวรรค์
๖๒๕พระครูนิรภัยสุตสุนทรฐานุตฺตโรเนียรภาคจิกลาดนครสวรรค์
๖๒๖พระมหาสมจิตต์รตนโชโตผิวชอุ่มหนองคล้านครสวรรค์
๖๒๗พระมหาวันชัยวิชชาธโรสามงามเขียวหนองละมานนครสวรรค์
๖๒๘พระมหาวัฒนายนฺตสีโลแก้วบัวดีทุ่งแคแดงนครสวรรค์
๖๒๙พระมหาการันย์นาถเมธีแสงฤทธิ์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๐พระมหาธีระธีรรํสีเลิบไธสงตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๑พระมหาศุภสิทธิ์สุรภูรีรอดกสิกรรมตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๒พระมหาสุรธัชสุรเวทีผาลีตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๓พระมหาโกสนทตฺตรํสีบุญเกิดตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๔พระมหากฤษณะณฏฺฐกวีบรรทัดจันทร์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๕พระมหาโกมินทร์กิตฺติวรเมธีแสงแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๖พระมหาเนติธร  วฑฺฒนธารีสุคำภาตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๗พระมหาจักรกฤษณ์  ฐิตสุธีเขาสมบูรณ์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๘พระมหาณัชณฏฺฐมนฺตีเกิดธรรมตากฟ้านครสวรรค์
๖๓๙พระมหาก้องเกียรติอนติมานีชูแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๐พระมหาสมคิดสิริทสฺสีอ่อนดอกไม้ตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๑พระมหาพงศธรอตฺถธารีทองคำตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๒พระมหากิตติศักดิ์อนคฺฆเมธีมาปู่ตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๓พระมหาถาวรถาวรเมธีอัคชาติตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๔พระมหาสาวิตรถิรภูรีพุทธรักษาตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๕พระมหาดำรงค์ฐิตมนฺตีไพรเพชรศักดิ์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๖พระมหาวิทยาอาภานนฺทีพรมสิงห์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๗สามเณรประวิทย์สอปัญญาตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๘สามเณรเสกสรรกลิ่นศรีสุขตากฟ้านครสวรรค์
๖๔๙สามเณรปราชญ์ญาหระดีตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๐สามเณรยงยุทธแก้วสำโรงตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๑สามเณรเจษฎาบุตะเขียวตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๒สามเณรพรพิทักษ์เอี่ยมสะอาดตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๓สามเณรจีรศักดิ์โพธิ์แก้วตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๔สามเณรธนาวุฒิเพชร์งามตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๕สามเณรวิโรจน์วงษ์พันคำตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๖สามเณรสมานนาคสมบูรณ์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๗สามเณรสหภาพไชยเขียนตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๘สามเณรอภิลักษณ์ฉางทรัพย์ตากฟ้านครสวรรค์
๖๕๙พระมหากมลกิตฺติญาโณสอนเมืองโคกเดื่อนครสวรรค์
๖๖๐พระมหาอาทิตย์อาทิจฺจวํโสเมืองเมืองอุ่นพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๖๖๑พระมหาบัวกัณฑ์จนฺทสาโรดาประสงค์พระบรมธาตุกำแพงเพชร
๖๖๒พระมหาสายชลอธิปญฺโญแจ้งแล้วพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๖๖๓สามเณรจักรภัทรคุ้มภัยเพื่อนพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๖๖๔สามเณรธนชลแจ้งแล้วพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๖๖๕สามเณรศักดิ์ดาบัวมากพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๖๖๖พระมหาวิชชาอจฺฉริยปาฬีคุ้มดีปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
๖๖๗พระมหาสมบูรณ์อธิปุญฺโญผิวพรรณสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๖๖๘พระมหาภาณุวัฒน์สุจิณฺโณอินทร์คีรีสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๖๖๙พระครูปริยัติวโรภาสกนฺตสีโลพลศักดิ์ดงตะขบพิจิตร
๖๗๐พระมหาวิเลิศทนฺตจิตฺโตสุดใจโบสถ์ตาอินทร์พิจิตร
๖๗๑พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณโสวโรสองวงค์พร้าวพิจิตร
๖๗๒พระมหาโยธินธนปาโลไกรษรเทพสิทธิการามพิจิตร
๖๗๓พระมหาวิโรจน์วิโรจโนบัวเทศมงคลทับคล้อพิจิตร
๖๗๔พระมหาสายชลสุปภาโสสิงห์ลอมงคลทับคล้อพิจิตร
๖๗๕พระมหาถาวรกตปุญฺโญเมียดมอมงคลทับคล้อพิจิตร
๖๗๖พระมหาสิริวัฒน์ชัยภูริปญฺโญพรมศรีมงคลทับคล้อพิจิตร
๖๗๗พระมหาวีระศักดิ์วิสารโทพุทธโคตรมงคลทับคล้อพิจิตร
๖๗๘พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๗๙พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๐พระมหาณรงศ์ศักดิ์สมณชโยคุณวงศ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๑พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๒พระมหาวิศวะฌานชโยทักษิณามหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๓พระมหาวิเชษฐเชฏฺฐชโยแก่นสารมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๔พระมหาทุ่งถิรชโยจันทองมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๕พระมหาวัชระกิตฺติวิชโยคำดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๖พระมหาวสันต์สุภาวิชโยพาภูมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๗พระมหาสุวิทย์สิริวชฺโชศรีมาบุตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๘พระมหาจักรพงษ์จริตธมฺโมมุกภักดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๘๙พระมหาสิทธาสิทฺธิชโยสายเนตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๐พระมหาอนิรุจน์รุจนชโยกุมภามหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๑พระมหาธราธิปวรวิชโยวรสายัณห์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๒พระมหาไพรวัลย์ภทฺทวิชโยลำพายมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๓พระมหาชีวินธมฺมธีโรพุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๔พระมหายศกรนาควิชโยจรรยามหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๕พระมหาสุทธิพงษ์สุทฺธิวิชโยผลวิรัติมหาธาตุเพชรบูรณ์
๖๙๖พระมหาภานุพงษ์ญาณวิชโยพุ่มทับทิมดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์
๖๙๗พระมหาหาญกล้าคุณากโรทาทองโพธิ์งามเพชรบูรณ์
๖๙๘พระมหาชัยฤทธิ์สุธมฺโมทองสีราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
๖๙๙พระมหาสมศักดิ์สุธีโรยอดไธสงไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๗๐๐พระมหาธนากรกิตฺติปญฺโญสร้อยศรีไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๗๐๑พระครูปริยัติพัชราศัยฐานวโรบุญเพชรประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๐๒พระครูปริยัติพัชโรดมญาณาโภภักดีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๐๓พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้วประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๐๔พระมหาอนันต์จิตฺตสํวโรจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๐๕พระมหากมลขนฺตฺยาภิภูบุญยองประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๐๖พระมหาสง่าสุภาจาโรแพงบ้งบ้านโภชน์เพชรบูรณ์
๗๐๗พระมหาอัมพรอิทฺธิญาโณดีวันลาดแคเพชรบูรณ์
๗๐๘พระมหาสุทิศจิตฺตสญฺญโมปรือปรังลาดแคเพชรบูรณ์
๗๐๙พระมหาศรายุทธสิริภทฺโทบุญประคองลาดแคเพชรบูรณ์
๗๑๐พระมหาประพฤติพุทฺธิชโยบุญฤทธิ์พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๑๑พระมหาศิลาวุฒิอโนมชโยอารีรัมย์พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๑๒พระมหาเฉลิมชัยฉนฺทชโยพิทยาชัยชนะพระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๑๓พระมหาวิโรจน์โรจนปญฺโญคอวิเลิศพระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๑๔สามเณรราชันสร้อยคำโคกมนเพชรบูรณ์
๗๑๕พระมหาอริญชย์วรรธน์วีตาลโยเรืองสุริยะศักดิ์สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
๗๑๖พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก
๗๑๗พระครูสิทธิธรรมวิภัชวราโภหงษาชุมราชบูรณะพิษณุโลก
๗๑๘พระมหาศักรินทร์เสตชโยอินชนะบาลจันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
๗๑๙พระมหาสวิตต์ธีรปญฺโญธูปนาคสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๗๒๐พระมหาฐิติพงษ์ฐิติญาโณโฉมอัมฤทธิ์สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
๗๒๑พระมหาวรานนท์อนาวิโลไวยทรงใหม่สุขเกษมสุโขทัย
๗๒๒พระมหาถนอมสนฺตจิตฺโตโหลทองพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๗๒๓พระมหากฤษณพลฉนฺทาลโยศรีแก้วเด่นกระต่ายสุโขทัย
๗๒๔พระมหานครนนฺทจิตฺโตจันทร์เรือนคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๗๒๕สามเณรอิทธิพลพอแฮ้วคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๗๒๖สามเณรกมลชัยจิตรจำลองท่าช้างตาก
๗๒๗พระมหาภมรฐานิโยกนกโรจน์จองคำลำปาง
๗๒๘สามเณรเอนกหอดขุนทดจองคำลำปาง
๗๒๙สามเณรเฉลิมพลหมุนทองจองคำลำปาง
๗๓๐สามเณรอธิกรณ์ไชยนามนจองคำลำปาง
๗๓๑สามเณรกวินมีโชคจองคำลำปาง
๗๓๒สามเณรธนวัฒน์วงษ์กระนวนจองคำลำปาง
๗๓๓สามเณรณัฐภาสโคตรจ้ำจองคำลำปาง
๗๓๔สามเณรวันชัยวิระษรจองคำลำปาง
๗๓๕สามเณรคมกริชลาหัวโทนจองคำลำปาง
๗๓๖สามเณรธนันท์ธรยศหนองทุ่มจองคำลำปาง
๗๓๗สามเณรธนาวุฒิทิพย์ขุนทดจองคำลำปาง
๗๓๘สามเณรพชรพลจันทะผลจองคำลำปาง
๗๓๙สามเณรวิษณุอยู่สุขจองคำลำปาง
๗๔๐สามเณรทรงพลคีลาวงค์จองคำลำปาง
๗๔๑สามเณรบรรณพตขวัญยืนจองคำลำปาง
๗๔๒สามเณรกรวิชญ์คงนวลจองคำลำปาง
๗๔๓สามเณรสุทธิพงษ์แสงชมภูจองคำลำปาง
๗๔๔สามเณรพันธกานต์สร้อยสนจองคำลำปาง
๗๔๕สามเณรสิทธิโชคเผ่ากันทะจองคำลำปาง
๗๔๖พระมหามานพมานโวนาคากาวาพระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
๗๔๗พระมหาทวีชัยมุนาภาโสตาแก้วพระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
๗๔๘พระมหาบุญเชิดฐานวโรกันทะตั๋นบ้านฟ่อนลำปาง
๗๔๙พระมหาอภิเชษฐ์ภูริญาโณหล้าคำปวนศรีล้อมลำปาง
๗๕๐พระมหานิกรธมฺมวโรกันทะวงศ์ศรีล้อมลำปาง
๗๕๑พระครูปลัดอุทัยรตนปญฺโญคำชุ่มดำรงธรรมลำปาง
๗๕๒พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์อริยเมธีพิลาวรรณพระแก้วเชียงราย
๗๕๓พระมหาภาคินสิริภทฺโทเทพนิลพระสิงห์เชียงราย
๗๕๔สามเณรเทพนิมิตรต๊ะวรรณะพระสิงห์เชียงราย
๗๕๕สามเณรปราโมทย์จักรแก้วพระสิงห์เชียงราย
๗๕๖พระมหาฉัตรชัยปภสฺสโรลือศักดิ์พระธาตุดอยตุงเชียงราย
๗๕๗พระมหาสุขสุขกาโมใจอุ่นมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๗๕๘พระมหาจรินทร์อริญฺชโยกันทองมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๗๕๙พระมหาวสวัตติ์นนฺทธมฺมวโรเดชะนันท์น้ำม้าเชียงราย
๗๖๐พระมหานริศธมฺมานนฺโททีปะปาลพระธาตุผาเงาเชียงราย
๗๖๑พระมหาวันพรรษาผาสุโกระมิงค์วงศ์พระธาตุผาเงาเชียงราย
๗๖๒พระมหาประสิทธิ์สุเมโธเนตรรังษีพระธาตุผาเงาเชียงราย
๗๖๓สามเณรชนาธิปทิพโสตพระธาตุผาเงาเชียงราย
๗๖๔พระโชติ ป.ปภสฺสโรไชยวงค์ศรีถ้อยเชียงราย
๗๖๕พระมหาชัยวัฒน์ชยวฑฺฒนเมธีขันตาศรีโคมคำพะเยา
๗๖๖พระมหาภัทรนันท์ภทฺทโมลีงามการศรีโคมคำพะเยา
๗๖๗สามเณรธีรพลภักดีศรีศรีโคมคำพะเยา
๗๖๘สามเณรธวัชชัยอภิวงค์ศรีโคมคำพะเยา
๗๖๙พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่
๗๗๐พระมหาสมชัยมหาปุญฺโญบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๑พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๒พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโญเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๓พระมหาสินธพขนฺติสมฺปนฺโนขอนพิกุลพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๔พระมหาศาสตราญาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๕พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๖พระมหาภูวนนท์มหาสุวณฺโณมุ้งทองพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๗พระมหาพัชรพงษ์พชรเมธีเติมยวนพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๘พระมหาณัฐวุฒิญาณวุฑฺโฒถาเป็นบุญพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๗๙พระมหานันทวัฒน์นนฺทวฑฺโฒล้อมปินต๊ะพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๘๐สามเณรศราวินกาธาตุพระธาตุช่อแฮแพร่
๗๘๑พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่
๗๘๒พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่
๗๘๓พระมหาฉัตรเทพพุทฺธชาโตพุทธชูชาติสูงเม่นแพร่
๗๘๔พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโญอุดสมดงลานแพร่
๗๘๕พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่
๗๘๖พระมหาธีรวัฒน์ธีรปญฺโญแก้วพลงามพญาภูน่าน
๗๘๗พระมหาวัชระพลปุสฺสเทโวดีกัลลานิมิตรมงคลน่าน
๗๘๘พระมหาสมพรศักดิ์ทีปธมฺโมสุดเสนพระธาตุแช่แห้งน่าน
๗๘๙พระมหาจักรกฤษณ์อินฺทสโรอินต๊ะสอนพระธาตุแช่แห่งน่าน

 

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์