รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ – ๖ รวม ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ ๔๖๐ รูป และมอบให้เจ้าสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นประธานดำเนินการสอบ ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒ วัน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตัวท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F  พิมพ์  ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ประโยค ป.ธ.๕
ในสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๑
สถานที่สอบ วัดมหาธาตุ  เขต พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

สำนักเรียน
เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด คณะเขต/คณะ จจ.
๓๓๐ พระมหาสุชาติ ชาคโร สมัครการ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
๓๓๑ พระมหาพรสิทธิ์ธรณ์ สุญาณพุทธิ ปราณิกสุธี บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๒ พระมหามงคล สิริมงฺคโล รักดี บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๓ พระมหาสุตน ฐิตสํวโร หอมหวล บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๔ พระมหาเผิน ปสนฺโน คชกฤษ บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๕ พระมหาธนภัทร ธมฺมพโล พรมฉิม บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๖ พระมหาจิรพงษ์ โอภาโส ชื่นเกษม บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๗ พระมหาเสน่ห์ สิเนหยุตฺโต ต๊ะมุ้ง บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๘ พระมหาภาณุ ญาณวโร เพชรนิล บัวขวัญ นนทบุรี
๓๓๙ พระมหาปฐมพงศ์ ปฐมวํโส มูลลี บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๐ พระมหาเอกชัย สมาจาโร ขันแก้ว บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๑ พระมหาหว่า อชิตเมธี คิม บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๒ พระมหาเพชรโท มหาคมฺภีรเมธี ธรรมกิจ บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๓ พระวชิรศักดิ์ ป. ปญฺญาวชิโร รักอนามัย บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๔ สามเณรสรวุฒิ อุ่นพันธ์ บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๕ สามเณรสาวิทย์ ปิ่นทอง บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๖ สามเณรณัฐวุฒิ บัวสุวรรณ์ บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๗ สามเณรวันชัย อินกลับ บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๘ สามเณรวันดี เบือง บัวขวัญ นนทบุรี
๓๔๙ สามเณรวิชัย สมบุญ บัวขวัญ นนทบุรี
๓๕๐ พระมหากฤษขจรเกียรติ ธมฺมจารี ภักดีเหลา แคนอก นนทบุรี
๓๕๑ พระมหาพลกฤษณ กิตฺติพโล โคตรพงษ์ โบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี
๓๕๒ สามเณรกนกพล สวยสม โบสถ์ดอนพรหม นนทบุรี
๓๕๓ สามเณรจรูญ บุญทิจักร จันทร์ นนทบุรี
๓๕๔ พระมหาทวีศักดิ์ ธมฺมาลโย ช่างสลัก โตนด นนทบุรี
๓๕๕ พระมหากำพล กลฺยาโณ อินทรเดช ศรีประวัติ นนทบุรี
๓๕๖ พระมหาสุชาติ สุชาโต พรหมเทพ กู้ นนทบุรี
๓๕๗ พระมหาปัญญา ปิยสีโล เมธารัตน์ กู้ นนทบุรี
๓๕๘ พระมหาใหม่ กิตฺติโสภโณ แสนสุข เชิงเลน นนทบุรี
๓๕๙ พระมหาโชลม สาสนนฺโท ทองสนิท เตย นนทบุรี
๓๖๐ พระมหาวินัย สญฺญจิตฺโต มาเนียม ท่าอิฐ นนทบุรี
๓๖๑ พระมหามาตร โฆสกธมฺโม แสนสุข ท่าอิฐ นนทบุรี
๓๖๒ พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวณฺโณ อินกอง บ่อ นนทบุรี
๓๖๓ พระมหากฤษฎา ญาณเมธี ผ่องใส บ่อ นนทบุรี
๓๖๔ พระมหาจิรเดช จิรเตโช แสงจันทร์ สลักเหนือ นนทบุรี
๓๖๕ พระมหาเสนาะ สุธีโร ปิ่นกลอง สลักเหนือ นนทบุรี
๓๖๖ พระมหาอดุลย์ อาสโภ มูลผล สาลีโขภิตาราม นนทบุรี
๓๖๗ พระมหาปัญจะ อจโล ศรีภุมมา บางไผ่ นนทบุรี
๓๖๘ พระมหาณรงค์เดช พุทฺธสีโล รสมงคล บางไผ่ นนทบุรี
๓๖๙ พระมหาสิงห์ทอง จนฺทโชโต สวัสดี บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๐ พระมหาสมศักดิ์ กิตฺตโสภโณ คำปัน บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๑ พระมหาศานิตย์ ชุตินฺธโร สุระเดช บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๒ พระมหาวีรพล ฐิตธมฺโม ธรรมรักษา บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๓ พระมหาธนภณ กิตฺติปญฺโญ แก้วโพธิ์ บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๔ พระมหาธเนศ จิตฺตสํวโร ภุมรินทร์ บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๕ พระมหาทรงศักดิ์ ธมฺมวโร แก้วสระแสน บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๖ พระมหาศุภนัฐ ธีรานนฺโท ยอดโพธิ์ บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๗ พระมหากมลภัทร สุมงฺคโล ไหมน้ำคำ บางไผ่ นนทบุรี
๓๗๘ พระมหาเสกสรร สํวรเมธี เตชะกุล บางแพรก นนทบุรี
๓๗๙ พระมหาชีวา ฐานธมฺโม นามดี บางแพรก นนทบุรี
๓๘๐ พระครูนนทกิจจานุกูล ธมฺมธโร ศรีโสดา บางรักใหญ่ นนทบุรี
๓๘๑ พระมหาเจริญ สมฺมาจาโร ใจเย็น บางรักใหญ่ นนทบุรี
๓๘๒ พระมหาปรีชา ทีปธมฺโม คะนาวัง ไผ่เหลือง นนทบุรี
๓๘๓ พระมหาณัฐพน ขนฺติมโน สุติน ไผ่เหลือง นนทบุรี
๓๘๔ พระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก ฤทธิเดช ละหาร นนทบุรี
๓๘๕ พระมหาทิกษ์ศิลป์ เตชธมฺโม แก่นจัด ละหาร นนทบุรี
๓๘๖ พระมหาอภิรัฐ ญาณธีโร เล้าแสงชัยวัฒน์ ละหาร นนทบุรี
๓๘๗ พระมหาชัยพร วรวาที ดำดี ละหาร นนทบุรี
๓๘๘ พระมหาคำ วชิรญาโณ เล็กส่วย เปรมประชา ปทุมธานี
๓๘๙ พระมหาชัยวิณย์ ชยานนฺโท คำแก้ว เปรมประชา ปทุมธานี
๓๙๐ พระมหารุ่งเพชร์ ฐานุตฺตโม เกิดแก้ว สังลาน ปทุมธานี
๓๙๑ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต รอดตุ้ม เกาะเกรียง ปทุมธานี
๓๙๒ พระครูวรธรรมวาที ฉนฺทวุฑฺโฒ รักแหลมทอง บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
๓๙๓ พระมหาณัฐ ปุญฺญาคโม บุญส่ง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓๙๔ พระมหาไพฑูรย์ กมฺมพโล กสิกรรม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓๙๕ พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓๙๖ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓๙๗ พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย คงคารัตนรักษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓๙๘ พระมหาเอก จนฺทูปโม จันทวัชชัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓๙๙ พระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๐ พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ ฉายทองดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๑ พระมหาจำรัส ภสฺสรญาโณ สอนสา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๒ พระมหาจักรพัชร์ นนฺทวํโส ปฐมวงศ์ชวาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๓ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๔ พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท แสงส่งไพศาล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๕ พระมหาภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญโญ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๖ พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ตรีสอน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๗ พระมหาพิทักษ์ กนฺตชโย จิตรจักร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๘ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตชโย กิตติวชิระกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๐๙ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๐ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๑ พระมหาวรวุฒิ ภคินฺทชโย สุดจิตร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๒ พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๓ พระมหาวีระพล วีรชโย หมื่นหาวงค์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๔ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๕ พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๖ พระมหาสุริยา สุริยชโย ฟักอ่ำ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๗ พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย สุวรรณเลิศ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๘ พระมหาสมควร ปญฺญาสโม ตุใยรัมย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๑๙ พระมหาอภิวัฒน์ ธมฺมเมโธ ขันทอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๐ พระมหาสุทธิเกียรติ ธมฺมวิสุทฺโธ วงศ์สวรรยา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๑ พระมหาเจตพงษ์ สกฺกชโย เสนคราม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๒ พระมหาทรงพล กิตฺติชโย หนูพรม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๓ พระมหาศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย วันลักษณ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๔ พระมหาศราวุฒิ สุรชโย เทียมเมฆา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๕ พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๖ พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๗ พระมหานิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๘ พระมหาอำพล พลชโย เนาว์ศรีสอน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๒๙ พระมหาพุฒิพงษ์ วุทฺธิชโย รัศมีจันทร์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๐ พระมหาจิรศักดิ์ สตฺติชโย แสงฐิตาพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๑ พระมหาอดินันท์ วีรชโย เสวนะบัณฑิตแพทย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๒ พระมหาโกวิน โกวิทชโย สอนโยธา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๓ พระมหาลัทธ์ ลทฺธชโย ยี่จา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๔ พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณชโย ยอดทองหลาง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๕ พระมหาสวัสดิ์ สุรินฺทชโย ดัชถุยาวัตร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๖ พระมหาดูโน๊ะ เมธีชโย ขั้ว พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๗ พระมหาภัคพล ภคชโย ศิลปศิลานนท์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๘ พระมหาณัฐวุฒิ เตชินฺทชโย มโนทัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๓๙ สามเณรชาญชัย ชุ่มชื่น พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๐ สามเณรพศวัต ศรีวรพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๑ สามเณรสุพรเทพ แซ่ลิ้ม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๒ สามเณรปฏิพล มุ่งประสิทธิชัย พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๓ สามเณรณัฐพล จันทา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๔ สามเณรอำนาจ บุญโสภา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๕ สามเณรธวัชชัย สายสมบัติ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๖ สามเณรอรรนพ แก้วเสริม พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๗ สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๘ สามเณรณฑัต สุรเณร พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๔๙ สามเณรชยันต์ นิราช พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๐ สามเณรนัทดนัย วิภาวิน พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๑ สามเณรสิทธิชัย เดชคำพู พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๒ สามเณรปุญญพัฒน์ หงษ์ศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๓ สามเณรธีรศักดิ์ รักสกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๔ สามเณรรัตนพล ประสาททอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๕ สามเณรธนากร สุนี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๖ สามเณรเทวนาถ โหรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๗ สามเณรอภิวัฒน์ ครองยุติ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๘ สามเณรธนพล อุ่นบุญเรือง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๕๙ สามเณรธนบดี ปัญญาดี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๐ สามเณรธัชธรรม ตั้งบูรณะกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๑ สามเณรเจตน์ภพ วงษ์สมาจารย์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๒ สามเณรศุภกร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๓ สามเณรไพโรจน์ กุรกนก พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๔ สามเณรบรรชา ครองพันธ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๕ สามเณรอัครเดช บุญกอง พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๖ สามเณรหมี อายี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๗ สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๘ สามเณรอธิบุตร ยอดพุดซา พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๖๙ สามเณรอดิเทพ วิภาสพานิชกุล พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๐ สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๑ สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๒ สามเณรประพนธ์ นวลเถลิงศักดิ์ พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๓ สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๔ สามเณรจตุพร ปากบั้น พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๕ สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔๗๖ พระมหาประสาน สุทฺธสทฺโธ ก้านอินทร์ กลางคลองสาม ปทุมธานี
๔๗๗ พระมหาบุญชู ฐิตปุญฺโญ ห้าวกำเนิด ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๔๗๘ พระมหาบุญฤทธิ์ ฐิตเมโธ เพชรถึง ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๔๗๙ พระมหานรพนธ์ อธิปญฺโญ กลิ่นนิ่มนวล ปัญญานันทาราม ปทุมธานี
๔๘๐ พระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน ปานคำ เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๑ พระมหาศุภชัย สจฺจญาโณ บุญศิริ เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๒ พระมหาโก้ อมโร พรหมศรี เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๓ พระมหาอดุลย์ ปริปุณฺณสีโล นามสุโพธิ์ เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๔ พระมหาจำรัส วชิรญาโณ ภูมิสถาน เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๕ พระมหาศิริพจน์ สุตธมฺโม เห็นงาม เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๖ พระมหาเกียรติมงคล ฐิตมงฺคโล อ่อนเนตร เขียนเขต ปทุมธานี
๔๘๗ พระมหาสมควร สิริวุฑฺโฒ พุ่มไพรวัลย์ แสงสรรค์ ปทุมธานี
๔๘๘ พระมหาธวัชชัย วุฑฺฒิทตฺโต สุกี ลานนา ปทุมธานี
๔๘๙ พระมหาธวัชชัย เขมนิวตฺโต โนรี ทำเลทอง ปทุมธานี
๔๙๐ พระมหาสมพงษ์ สุเมธี เนตรแสงศรี ป่าเจริญราช ปทุมธานี
๔๙๑ พระครูวิรุฬห์สุตคุณ อุตฺตมสกฺโก อ้นทับ พิรุณศาสตร์ ปทุมธานี
๔๙๒ พระครูปลัดประสิทธ์ ฐิติโก สร้อยทองคำ ทศทิศาราม ปทุมธานี
๔๙๓ พระมหาทองดี สีลสมฺปนฺโน เจริญราช กลาง สมุทรปราการ
๔๙๔ พระมหาสหนพ วรสทฺโธ อินทราษา ไตรสามัคคี สมุทรปราการ
๔๙๕ พระมหากึมเสราะ สารานนฺโท  สึม แพรกษา สมุทรปราการ
๔๙๖ พระมหามงคลรัตน์ กนฺตสีโล ลำพูน ไตรสามัคคี สมุทรปราการ
๔๙๗ พระมหาทีปเดช สีลวฑฺฒโน เลาหอุดมพันธ์ ไพชยนต์พลเสพย์ราช สมุทรปราการ
๔๙๘ พระมหาอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโก ตาลย้อย โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๔๙๙ พระมหาศิริพงษ์ วรธมฺโม พันธังธุ์ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ
๕๐๐ พระมหาสมโภชน์ กุลโล แดงสวัสดิ์ แค สมุทรปราการ
๕๐๑ พระมหาสัมฤทธิ์ สจฺจญาโณ วงค์สุนทร จากแดง สมุทรปราการ
๕๐๒ พระมหานรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน คันธารส จากแดง สมุทรปราการ
๕๐๓ พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ วุฒิ จากแดง สมุทรปราการ
๕๐๔ พระมหาประยุทธ ญาณเมธี วาชัยญะ โมกข์ สมุทรปราการ
๕๐๕ พระมหาธนัท หาสธโน เตรียมชัยพิศุทธิ์ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๕๐๖ พระมหามงคล อริญฺชโย ภูนาเขียว บางโฉลงใน สมุทรปราการ
๕๐๗ พระมหาจรัญ สุทฺธปญฺโญ ปู่เพ็ง บางโฉลงนอก สมุทรปราการ
๕๐๘ พระมหาวุฒิชัย ปิยสทฺโธ เปี้ยวงศ์ โคธาราม สมุทรปราการ
๕๐๙ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ ฉลอง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
๕๑๐ พระมหาชวลิต อธิจิตฺโต แก้วระย้า หัวคู้ สมุทรปราการ
๕๑๑ พระมหาอนุชา อินฺทธโร อินเอี่ยม หัวคู้ สมุทรปราการ
๕๑๒ พระมหาศรสรร จนฺทปชฺโชโต พุ่มอำไพ หัวคู้ สมุทรปราการ
๕๑๓ สามเณรวิทยา ศรีพูล หัวคู้ สมุทรปราการ
๕๑๔ พระมหาชำนาญ ปริสุทฺโธ เจริญสุข พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๑๕ พระมหาทรงชัย สิริภทฺโท โตเจิม พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๑๖ พระมหาถาวร โกวิโท แม้นเหมือน พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๑๗ พระมหาวรุจน์ อคฺคปญฺโญ วารี พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๑๘ พระมหามนตรี ธมฺมรกฺขิโต พายัพรักษ์ไพร พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๑๙ พระมหาณัฐพงศ์ ธมฺมวิภูโต แสงวงศ์ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๒๐ พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๒๑ สามเณรกันตภณ สงวนใจ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕๒๒ พระมหาชูศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ สินหนัง มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
๕๒๓ พระมหาเกรียงศักดิ์ ขนฺติธโร แซ่ลี สะตือ พระนครศรีอยุธยา
๕๒๔ พระมหาดำรงค์ สุมงฺคโล โพธิ์งาม พร้าวโสภณาราม พระนครศรีอยุธยา
๕๒๕ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม พวงยอด สหกรณ์ธรรมนิมิต พระนครศรีอยุธยา
๕๒๖ พระมหาสุรสิทธิ์ ธมฺมทินฺโน ซื่อสัตย์ ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๕๒๗ พระสมศักดิ์ ป. อมโร เกตุประทุม ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๕๒๘ พระมหาสงกรานต์ โชติวํโน วงษา ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๕๒๙ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ พลเทียร ศิวาราม พระนครศรีอยุธยา
๕๓๐ พระมหาแสงอรุณ สนฺตมโน ฤกษ์โสธร ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
๕๓๑ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิโต กาญจนหงษ์ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๒ พระมหาสุวีร์ สุวณฺณรํสี เกื้อกูลประภา ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๓ พระมหาดำรงค์ ภทฺทจารี แซ่ลี ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๔ สามเณรธวัชชัย ศรีพันธ์ ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๕ สามเณรสุทธิพงษ์ ภาคีฉาย ขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๖ พระมหารุ่งธรรม โรจโน คุ้มกระทึก สว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
๕๓๗ พระมหาสุชีพ สุชีโว มีขันทอง เจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา
๕๓๘ พระมหาพูลทรัพย์ ญาณเมธี วงษ์ทองดี เจ้าเจ็ดนอก พระนครศรีอยุธยา
๕๓๙ พระมหาวิทยา ปญฺญาวุฑฺโฒ วิเศษนคร นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๐ พระมหาวิทวัส ภารวุฑฺโฒ ภารสำเร็จ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๑ สามเณรสุขชัย เฮ้าแปะ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๒ สามเณรณัฐวุฒิ หอมกลิ่น ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๓ สามเณรศิริศักดิ์ พัชรัชดิลกกุล วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๔ สามเณรเด่นชัย พรมแสง วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๕ สามเณรวุฒิภัทร ชัยบิล วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๖ สามเณรชาญชัย ตาลทอง วชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๔๗ พระครูประภัศร์ธรรมานุกูล ปภสฺสโร อินฟักทัน อ่างทอง อ่างทอง
๕๔๘ พระมหานันทชัย กตปญฺโญ ทองแก้ว อ่างทอง อ่างทอง
๕๔๙ พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ ฤทธิ์กระจ่าง อ่างทอง อ่างทอง
๕๕๐ พระมหาดวงเดือน มหาวีโร มณี อ่างทอง อ่างทอง
๕๕๑ พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมปาโล ชมรื่น อ่างทอง อ่างทอง
๕๕๒ พระมหายุทธ กิตฺติปญฺโญ คุ้มมงคล อ่างทอง อ่างทอง
๕๕๓ พระกิตติพล  ป. กิตฺตพโล พูลสวัสดิ์ อ่างทอง อ่างทอง
๕๕๔ พระเพิ่มศักดิ์  ป. ฐิตเมโธ โสวะณากุล ท้องคุ้ง อ่างทอง
๕๕๕ พระมหาวสันต์ วสนฺโต สดแสงจันทร์ บ้านอิฐ อ่างทอง
๕๕๖ พระมหาเดชา อมรเมธี สืบจันทร์ นางในธัมมิการาม อ่างทอง
๕๕๗ พระมหาเสกสรรค์ ฐานิสฺสโร ชูแก้ว ห้วยโรง อ่างทอง
๕๕๘ พระมหาธนวัฒน์ วฑฒฺนเมธี คุ้มไพรี เกาะ อ่างทอง
๕๕๙ พระมหาธนา กิตฺติญาโณ หอมหวล สามขาว อ่างทอง
๕๖๐ พระมหาโกมล อภิชฺชโว อุบพรม ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี
๕๖๑ พระครูอภิรักษ์สุตธรรม จนฺทธมฺโม ธนูศร ใหม่สามัคคี สระบุรี
๕๖๒ พระมหาก้องไกร รุจิรวณฺโณ ทองศรี พระพุทธฉาย สระบุรี
๕๖๓ พระมหากฤษณพงศ์ สมจิตฺโต วีรเดช บัวลอย สระบุรี
๕๖๔ พระมหาสุรศักดิ์ สุรเตโช นรดี พระพุทธบาท สระบุรี
๕๖๕ พระมหาอาทิตย์ อติภทฺโท ซุนซี พระพุทธบาท สระบุรี
๕๖๖ พระมหาสุรสิทธิ์ ฉนฺทสาโร ระหา พระพุทธบาท สระบุรี
๕๖๗ พระมหาสมญา อุตฺตมวํโส อุประ โคกกะพี้ สระบุรี
๕๖๘ พระมหานริศ ปุญฺญสมฺภโว แก้วประชา ท่าช้างเหนือ สระบุรี
๕๖๙ พระมหาสุริยัน สติสมฺปนฺโน จันทร์แก้ว ชุ้ง สระบุรี
๕๗๐ พระมหามานิตย์ จารุวณฺโณ พุ่มพวง ตองปุ ลพบุรี
๕๗๑ พระมหาพิทยาธร ชุตินฺธโร จันทร์จับ โคกกะเทียม ลพบุรี
๕๗๒ พระมหาวันกา สีลวฑฺฒโน กีม โคกกะเทียม ลพบุรี
๕๗๓ พระมหาดารา จนฺทโชโต สาเธีย โคกกะเทียม ลพบุรี
๕๗๔ พระมหาราวิน ธมฺมวาที ทง โคกกะเทียม ลพบุรี
๕๗๕ พระมหาวิเชียร สจฺจวโร เนี่ยมนุช หัวช้าง ลพบุรี
๕๗๖ พระมหาประเนตร สุเนตฺโต พวงทอง กลาง ลพบุรี (ธ)
๕๗๗ พระมหาเศรษฐพงศ์ เสฏฺฐวํโส มานะเปรม พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๕๗๘ สามเณรชัยวัฒน์ บุญเรือง พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๕๗๙ สามเณรสุทัศน์ พิมสำโรง พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๕๘๐ สามเณรพิชวัชร์ สุขพันธ์ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
๕๘๑ สามเณรถาวร คำมุงคุณ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ)
๕๘๒ พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม จันทร์วิบูลย์ พิกุลทอง สิงห์บุรี
๕๘๓ พระมหานิรันต์ สุขเขมโก เที่ยงแจ้ง พิกุลทอง สิงห์บุรี
๕๘๔ พระมหาเสริมพันธ์ พฺรหฺมญาโณ สมแพง พิกุลทอง สิงห์บุรี
๕๘๕ พระมหารุ่งศักดิ์ มหาธีโร ฤทธิชัย พิกุลทอง สิงห์บุรี
๕๘๖ พระมหาชัชวาล สีลเตโช พิเคราะห์ภูมิ ธรรมามูล ชัยนาท
๕๘๗ พระมหาสมชาย ติกฺขญาโณ สีดาพันธ์ ธรรมามูล ชัยนาท
๕๘๘ พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน ปุญญ์หิรัณย์ พระบรมธาตุ ชัยนาท
๕๘๙ พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย เทียนไชย ปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท
๕๙๐ พระมหาสุเรส สุเรโส แจ่มแจ้ง โพธิ์งาม ชัยนาท
๕๙๑ พระมหานิพนธ์ นาควโร ศรีสุนทราภรณ์ โพธิ์งาม ชัยนาท
๕๙๒ พระมหาสุข สุมงฺคโล อุปการะ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๕๙๓ พระมหาสุริยา ปวรชโย ท่อนแก้ว มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๕๙๔ พระมหาวันชนะ ฐานภทฺโท หอมจันทร์ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๕๙๕ พระมหาธีรติ ธมฺมโสภโณ โศภิตธรรม มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๕๙๖ พระวรวิทย์  ป. วิสุทธิชโย แซ่อึ๋ง มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี
๕๙๗ พระครูอุทัยสุตาภรณ์ ทีฆายุโก ฟักทอง สะพานหิน อุทัยธานี
๕๙๘ สามเณรคมสัน ยอดแก้ว ภูจวง อุทัยธานี
๕๙๙ พระมหาละเมียด ธมฺมกาโม นิสัยมั่น โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๐ พระครูปริยัติโพธานุกูล สุเตโช พิมพ์โคตร โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๑ พระครูนิทัศน์โพธาภิยุต อภิวฑฺฒโน แบนลี โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๒ พระมหาจารุวัฒน์ ขนฺติโก แสงอุ่น โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๓ พระมหาสุทิศ วรมงฺคโล อาชาพล โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๔ พระมหาศิลสุนทร ติกฺขวิริโย ศรีหิรัญ โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๕ พระมหานารินท์ นรินฺโท กุยรัมย์ โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๖ พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ดาวเรือง โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๗ พระมหาประมวล มหาคุโณ จอมคำสิงห์ โพธาราม นครสวรรค์
๖๐๘ พระมหาจิรวัฒน์ อิทฺธิญาโณ เพ็ชรศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๖๐๙ พระมหานคร วชิรเมธี แก้วบุตรดี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๖๑๐ พระมหาปิยพงษ์ คุณทสฺสี เข็มขาว วรนาถบรรพต นครสวรรค์
๖๑๑ พระมหาพนมเทียร ปุญญชาโต ฉัตรโชติกมาก ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๖๑๒ พระมหาอาคม อานนฺโท คมขำ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๖๑๓ พระมหาวันเฉลิม ศรีรักษา ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์
๖๑๔ พระมหาประสาร ปณิตฺจิตฺโต โกดี ไทรใต้ นครสวรรค์
๖๑๕ พระมหาคนอง ธมฺมกาโม ประสาท พรหมจริยาวาส นครสวรรค์
๖๑๖ พระมหาสมพร จารุธมฺโม ไกรยงค์ ภัทรสิทธาราม นครสวรรค์
๖๑๗ พระมหาณรงค์ วิริยธโร พลัดภูมิ ราษฎร์เจริญ นครสวรรค์
๖๑๘ พระมหาธวัช จิรสกฺโก โลหะการก แสงสวรรค์ นครสวรรค์
๖๑๙ พระมหาสันทรรศน์ ฐิตวิริโย จ่าม่วง ท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์
๖๒๐ พระมหาเปรม ปณีตธมฺโม ลิ่วโรจน์สกุล ท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์
๖๒๑ พระมหากิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ขันจอก ส้มเสี้ยว นครสวรรค์
๖๒๒ พระมหานพพล ปญฺญาสิริ กลองศรี ส้มเสี้ยว นครสวรรค์
๖๒๓ พระมหาวิสุทธิ์ ญาณจารี คุ้มรอบ ส้มเสี้ยว นครสวรรค์
๖๒๔ พระภูริณัฏฐ์ ป. สุภทฺโท ณัฎฐ์เมธี บ้านวัง นครสวรรค์
๖๒๕ พระครูนิรภัยสุตสุนทร ฐานุตฺตโร เนียรภาค จิกลาด นครสวรรค์
๖๒๖ พระมหาสมจิตต์ รตนโชโต ผิวชอุ่ม หนองคล้า นครสวรรค์
๖๒๗ พระมหาวันชัย วิชชาธโร สามงามเขียว หนองละมาน นครสวรรค์
๖๒๘ พระมหาวัฒนา ยนฺตสีโล แก้วบัวดี ทุ่งแคแดง นครสวรรค์
๖๒๙ พระมหาการันย์ นาถเมธี แสงฤทธิ์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๐ พระมหาธีระ ธีรรํสี เลิบไธสง ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๑ พระมหาศุภสิทธิ์ สุรภูรี รอดกสิกรรม ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๒ พระมหาสุรธัช สุรเวที ผาลี ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๓ พระมหาโกสน ทตฺตรํสี บุญเกิด ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๔ พระมหากฤษณะ ณฏฺฐกวี บรรทัดจันทร์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๕ พระมหาโกมินทร์ กิตฺติวรเมธี แสงแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๖ พระมหาเนติธร   วฑฺฒนธารี สุคำภา ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๗ พระมหาจักรกฤษณ์   ฐิตสุธี เขาสมบูรณ์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๘ พระมหาณัช ณฏฺฐมนฺตี เกิดธรรม ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๓๙ พระมหาก้องเกียรติ อนติมานี ชูแก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๐ พระมหาสมคิด สิริทสฺสี อ่อนดอกไม้ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๑ พระมหาพงศธร อตฺถธารี ทองคำ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๒ พระมหากิตติศักดิ์ อนคฺฆเมธี มาปู่ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๓ พระมหาถาวร ถาวรเมธี อัคชาติ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๔ พระมหาสาวิตร ถิรภูรี พุทธรักษา ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๕ พระมหาดำรงค์ ฐิตมนฺตี ไพรเพชรศักดิ์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๖ พระมหาวิทยา อาภานนฺที พรมสิงห์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๗ สามเณรประวิทย์ สอปัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๘ สามเณรเสกสรร กลิ่นศรีสุข ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๔๙ สามเณรปราชญ์ญา หระดี ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๐ สามเณรยงยุทธ แก้วสำโรง ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๑ สามเณรเจษฎา บุตะเขียว ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๒ สามเณรพรพิทักษ์ เอี่ยมสะอาด ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๓ สามเณรจีรศักดิ์ โพธิ์แก้ว ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๔ สามเณรธนาวุฒิ เพชร์งาม ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๕ สามเณรวิโรจน์ วงษ์พันคำ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๖ สามเณรสมาน นาคสมบูรณ์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๗ สามเณรสหภาพ ไชยเขียน ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๘ สามเณรอภิลักษณ์ ฉางทรัพย์ ตากฟ้า นครสวรรค์
๖๕๙ พระมหากมล กิตฺติญาโณ สอนเมือง โคกเดื่อ นครสวรรค์
๖๖๐ พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส เมืองเมืองอุ่น พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖๖๑ พระมหาบัวกัณฑ์ จนฺทสาโร ดาประสงค์ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖๖๒ พระมหาสายชล อธิปญฺโญ แจ้งแล้ว พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖๖๓ สามเณรจักรภัทร คุ้มภัยเพื่อน พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖๖๔ สามเณรธนชล แจ้งแล้ว พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖๖๕ สามเณรศักดิ์ดา บัวมาก พระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖๖๖ พระมหาวิชชา อจฺฉริยปาฬี คุ้มดี ปากอ่างน้อย กำแพงเพชร
๖๖๗ พระมหาสมบูรณ์ อธิปุญฺโญ ผิวพรรณ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๖๖๘ พระมหาภาณุวัฒน์ สุจิณฺโณ อินทร์คีรี สังฆานุภาพ กำแพงเพชร
๖๖๙ พระครูปริยัติวโรภาส กนฺตสีโล พลศักดิ์ ดงตะขบ พิจิตร
๖๗๐ พระมหาวิเลิศ ทนฺตจิตฺโต สุดใจ โบสถ์ตาอินทร์ พิจิตร
๖๗๑ พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ โสวโร สองวงค์ พร้าว พิจิตร
๖๗๒ พระมหาโยธิน ธนปาโล ไกรษร เทพสิทธิการาม พิจิตร
๖๗๓ พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน บัวเทศ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๖๗๔ พระมหาสายชล สุปภาโส สิงห์ลอ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๖๗๕ พระมหาถาวร กตปุญฺโญ เมียดมอ มงคลทับคล้อ พิจิตร
๖๗๖ พระมหาสิริวัฒน์ชัย ภูริปญฺโญ พรมศรี มงคลทับคล้อ พิจิตร
๖๗๗ พระมหาวีระศักดิ์ วิสารโท พุทธโคตร มงคลทับคล้อ พิจิตร
๖๗๘ พระมหากวม ยุตฺตธมฺโม จงทัน มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๗๙ พระมหามานพ ขนฺติชโย ทาสุดใจ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๐ พระมหาณรงศ์ศักดิ์ สมณชโย คุณวงศ์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๑ พระมหาสมเพียร สมิทฺธิชโย หยุดรัมย์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๒ พระมหาวิศวะ ฌานชโย ทักษิณา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๓ พระมหาวิเชษฐ เชฏฺฐชโย แก่นสาร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๔ พระมหาทุ่ง ถิรชโย จันทอง มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๕ พระมหาวัชระ กิตฺติวิชโย คำดี มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๖ พระมหาวสันต์ สุภาวิชโย พาภู มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๗ พระมหาสุวิทย์ สิริวชฺโช ศรีมาบุตร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๘ พระมหาจักรพงษ์ จริตธมฺโม มุกภักดี มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๘๙ พระมหาสิทธา สิทฺธิชโย สายเนตร มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๐ พระมหาอนิรุจน์ รุจนชโย กุมภา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๑ พระมหาธราธิป วรวิชโย วรสายัณห์ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๒ พระมหาไพรวัลย์ ภทฺทวิชโย ลำพาย มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๓ พระมหาชีวิน ธมฺมธีโร พุทธา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๔ พระมหายศกร นาควิชโย จรรยา มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๕ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวิชโย ผลวิรัติ มหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖๙๖ พระมหาภานุพงษ์ ญาณวิชโย พุ่มทับทิม ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์
๖๙๗ พระมหาหาญกล้า คุณากโร ทาทอง โพธิ์งาม เพชรบูรณ์
๖๙๘ พระมหาชัยฤทธิ์ สุธมฺโม ทองสี ราษฎร์ศรัทธา เพชรบูรณ์
๖๙๙ พระมหาสมศักดิ์ สุธีโร ยอดไธสง ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
๗๐๐ พระมหาธนากร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์
๗๐๑ พระครูปริยัติพัชราศัย ฐานวโร บุญเพชร ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๗๐๒ พระครูปริยัติพัชโรดม ญาณาโภ ภักดี ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๗๐๓ พระมหาชัชวาลย์ อภินนฺโท เกิดแก้ว ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๗๐๔ พระมหาอนันต์ จิตฺตสํวโร จำปาสด ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๗๐๕ พระมหากมล ขนฺตฺยาภิภู บุญยอง ประชานิมิต เพชรบูรณ์
๗๐๖ พระมหาสง่า สุภาจาโร แพงบ้ง บ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
๗๐๗ พระมหาอัมพร อิทฺธิญาโณ ดีวัน ลาดแค เพชรบูรณ์
๗๐๘ พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺญโม ปรือปรัง ลาดแค เพชรบูรณ์
๗๐๙ พระมหาศรายุทธ สิริภทฺโท บุญประคอง ลาดแค เพชรบูรณ์
๗๑๐ พระมหาประพฤติ พุทฺธิชโย บุญฤทธิ์ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
๗๑๑ พระมหาศิลาวุฒิ อโนมชโย อารีรัมย์ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
๗๑๒ พระมหาเฉลิมชัย ฉนฺทชโย พิทยาชัยชนะ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
๗๑๓ พระมหาวิโรจน์ โรจนปญฺโญ คอวิเลิศ พระวรราชาทินัดดามาตุ เพชรบูรณ์
๗๑๔ สามเณรราชัน สร้อยคำ โคกมน เพชรบูรณ์
๗๑๕ พระมหาอริญชย์วรรธน์ วีตาลโย เรืองสุริยะศักดิ์ สนธิกรประชาราม เพชรบูรณ์ (ธ)
๗๑๖ พระมหาชัชรินทร์ โชติวโร ชิตบุญ นางพญา พิษณุโลก
๗๑๗ พระครูสิทธิธรรมวิภัช วราโภ หงษาชุม ราชบูรณะ พิษณุโลก
๗๑๘ พระมหาศักรินทร์ เสตชโย อินชนะบาล จันทร์ตะวันตก พิษณุโลก
๗๑๙ พระมหาสวิตต์ ธีรปญฺโญ ธูปนาค สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๗๒๐ พระมหาฐิติพงษ์ ฐิติญาโณ โฉมอัมฤทธิ์ สุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๗๒๑ พระมหาวรานนท์ อนาวิโล ไวยทรง ใหม่สุขเกษม สุโขทัย
๗๒๒ พระมหาถนอม สนฺตจิตฺโต โหลทอง พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
๗๒๓ พระมหากฤษณพล ฉนฺทาลโย ศรีแก้ว เด่นกระต่าย สุโขทัย
๗๒๔ พระมหานคร นนฺทจิตฺโต จันทร์เรือน คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๗๒๕ สามเณรอิทธิพล พอแฮ้ว คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
๗๒๖ สามเณรกมลชัย จิตรจำลอง ท่าช้าง ตาก
๗๒๗ พระมหาภมร ฐานิโย กนกโรจน์ จองคำ ลำปาง
๗๒๘ สามเณรเอนก หอดขุนทด จองคำ ลำปาง
๗๒๙ สามเณรเฉลิมพล หมุนทอง จองคำ ลำปาง
๗๓๐ สามเณรอธิกรณ์ ไชยนามน จองคำ ลำปาง
๗๓๑ สามเณรกวิน มีโชค จองคำ ลำปาง
๗๓๒ สามเณรธนวัฒน์ วงษ์กระนวน จองคำ ลำปาง
๗๓๓ สามเณรณัฐภาส โคตรจ้ำ จองคำ ลำปาง
๗๓๔ สามเณรวันชัย วิระษร จองคำ ลำปาง
๗๓๕ สามเณรคมกริช ลาหัวโทน จองคำ ลำปาง
๗๓๖ สามเณรธนันท์ธร ยศหนองทุ่ม จองคำ ลำปาง
๗๓๗ สามเณรธนาวุฒิ ทิพย์ขุนทด จองคำ ลำปาง
๗๓๘ สามเณรพชรพล จันทะผล จองคำ ลำปาง
๗๓๙ สามเณรวิษณุ อยู่สุข จองคำ ลำปาง
๗๔๐ สามเณรทรงพล คีลาวงค์ จองคำ ลำปาง
๗๔๑ สามเณรบรรณพต ขวัญยืน จองคำ ลำปาง
๗๔๒ สามเณรกรวิชญ์ คงนวล จองคำ ลำปาง
๗๔๓ สามเณรสุทธิพงษ์ แสงชมภู จองคำ ลำปาง
๗๔๔ สามเณรพันธกานต์ สร้อยสน จองคำ ลำปาง
๗๔๕ สามเณรสิทธิโชค เผ่ากันทะ จองคำ ลำปาง
๗๔๖ พระมหามานพ มานโว นาคากาวา พระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
๗๔๗ พระมหาทวีชัย มุนาภาโส ตาแก้ว พระธาตุดอยม่วงคำ ลำปาง
๗๔๘ พระมหาบุญเชิด ฐานวโร กันทะตั๋น บ้านฟ่อน ลำปาง
๗๔๙ พระมหาอภิเชษฐ์ ภูริญาโณ หล้าคำปวน ศรีล้อม ลำปาง
๗๕๐ พระมหานิกร ธมฺมวโร กันทะวงศ์ ศรีล้อม ลำปาง
๗๕๑ พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ คำชุ่ม ดำรงธรรม ลำปาง
๗๕๒ พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์ อริยเมธี พิลาวรรณ พระแก้ว เชียงราย
๗๕๓ พระมหาภาคิน สิริภทฺโท เทพนิล พระสิงห์ เชียงราย
๗๕๔ สามเณรเทพนิมิตร ต๊ะวรรณะ พระสิงห์ เชียงราย
๗๕๕ สามเณรปราโมทย์ จักรแก้ว พระสิงห์ เชียงราย
๗๕๖ พระมหาฉัตรชัย ปภสฺสโร ลือศักดิ์ พระธาตุดอยตุง เชียงราย
๗๕๗ พระมหาสุข สุขกาโม ใจอุ่น มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๗๕๘ พระมหาจรินทร์ อริญฺชโย กันทอง มงคลธรรมกายาราม เชียงราย
๗๕๙ พระมหาวสวัตติ์ นนฺทธมฺมวโร เดชะนันท์ น้ำม้า เชียงราย
๗๖๐ พระมหานริศ ธมฺมานนฺโท ทีปะปาล พระธาตุผาเงา เชียงราย
๗๖๑ พระมหาวันพรรษา ผาสุโก ระมิงค์วงศ์ พระธาตุผาเงา เชียงราย
๗๖๒ พระมหาประสิทธิ์ สุเมโธ เนตรรังษี พระธาตุผาเงา เชียงราย
๗๖๓ สามเณรชนาธิป ทิพโสต พระธาตุผาเงา เชียงราย
๗๖๔ พระโชติ ป. ปภสฺสโร ไชยวงค์ ศรีถ้อย เชียงราย
๗๖๕ พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒนเมธี ขันตา ศรีโคมคำ พะเยา
๗๖๖ พระมหาภัทรนันท์ ภทฺทโมลี งามการ ศรีโคมคำ พะเยา
๗๖๗ สามเณรธีรพล ภักดีศรี ศรีโคมคำ พะเยา
๗๖๘ สามเณรธวัชชัย อภิวงค์ ศรีโคมคำ พะเยา
๗๖๙ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี ผาสุก ทุ่งกวาว แพร่
๗๗๐ พระมหาสมชัย มหาปุญฺโญ บุญเจริญ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๑ พระมหาพิเชษฐชาญ พุทฺธิวฑฺฒนเมธี ถิ่นสอน พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๒ พระมหาบุญสยาม รตนปุญฺโญ เทพแดง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๓ พระมหาสินธพ ขนฺติสมฺปนฺโน ขอนพิกุล พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๔ พระมหาศาสตรา ญาณสิริ กำรูป พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๕ พระมหาพิชัย วิชยสิริ ใจสี พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๖ พระมหาภูวนนท์ มหาสุวณฺโณ มุ้งทอง พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๗ พระมหาพัชรพงษ์ พชรเมธี เติมยวน พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๘ พระมหาณัฐวุฒิ ญาณวุฑฺโฒ ถาเป็นบุญ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๗๙ พระมหานันทวัฒน์ นนฺทวฑฺโฒ ล้อมปินต๊ะ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๘๐ สามเณรศราวิน กาธาตุ พระธาตุช่อแฮ แพร่
๗๘๑ พระมหาชาญชัย ชุตินฺธโร ราชไร่ ร่องซ้อ แพร่
๗๘๒ พระมหากาจพล กิตฺติวุฑฺโฒ เครงครื้น ร่องซ้อ แพร่
๗๘๓ พระมหาฉัตรเทพ พุทฺธชาโต พุทธชูชาติ สูงเม่น แพร่
๗๘๔ พระครูปัญญาปริยัติสาทร สิริปญฺโญ อุดสม ดงลาน แพร่
๗๘๕ พระมหาชูชีพ สุทฺธิญาโณ อินประดิษฐ์ ดงลาน แพร่
๗๘๖ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรปญฺโญ แก้วพลงาม พญาภู น่าน
๗๘๗ พระมหาวัชระพล ปุสฺสเทโว ดีกัลลา นิมิตรมงคล น่าน
๗๘๘ พระมหาสมพรศักดิ์ ทีปธมฺโม สุดเสน พระธาตุแช่แห้ง น่าน
๗๘๙ พระมหาจักรกฤษณ์ อินฺทสโร อินต๊ะสอน พระธาตุแช่แห่ง น่าน

 

 

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์