รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ – ๒ – ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ – ๖ รวม ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ ๔๘๔ รูป และมอบให้เจ้าสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นประธานดำเนินการสอบ ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๒ วัน  มีรายชื่อผู้เข้าสอบดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตัวท่านเอง [กดปุ่ม Ctrl+F  พิมพ์  ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

*เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง*

————————————————

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ประโยค ป.ธ.๕
ในสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒
สถานที่สอบ วัดมหาธาตุ  เขต พระนคร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ภาค ๑

     สำนักเรียน
เลขที่ชื่อฉายานามสกุลวัดคณะเขต/คณะจ.
๓๘๗พระมหาสุชาติชาคโรสมัครการเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๓๘๘พระมหาพรสิทธิ์ธรณ์สุญาณพุทฺธิปราณิกสุธีบัวขวัญนนทบุรี
๓๘๙พระมหาอดิศรทนฺตจิตฺโตแช่มทองบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๐พระมหาผดุงวรปญฺโญจันทศรบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๑พระมหาสุตนฐิตสํวโรหอมหวลบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๒พระมหาณรงค์ฤทธิ์อธิปุญฺโญแก้วกัณหาบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๓พระมหาเผินปสนฺโนคชกฤษบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๔พระมหาจิรพงษ์โอภาโสชื่นเกษมบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๕พระมหาภาณุญาณวโรเพชรนิลบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๖พระมหาเสน่ห์สิเนหยุตฺโตต๊ะมุ้งบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๗พระมหาศุภชัยปภสฺสโรคลังอาวุธบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๘พระมหารุ่งโรจน์ภูริโรจโนพรหมศิริบัวขวัญนนทบุรี
๓๙๙พระมหาทรงศักดิ์เตชธมฺโมสาระพิมพ์บัวขวัญนนทบุรี
๔๐๐พระมหาวชิรวิทย์อคฺคปญฺโญยางไชยบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๑พระมหาเอกชัยอายุวฑฺฒโกม่วงสุวรรณบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๒พระมหาพงษ์พลฐิตญาณเมธีนินธิราชบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๓พระมหาปรีชากิตฺติปาโลสุขจิตรบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๔สามเณรธีระพงษ์พรหมศักดิ์บัวขวัญนนทบุรี
๔๐๕สามเณรสมจิตส้อจิ่งบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๖สามเณรชูเกียรติแก้วใสบางระโหงนนทบุรี
๔๐๗พระมหามนตรีสุปญฺโญทูลภิรมย์สมรโกฏินนทบุรี
๔๐๘พระมหาตุลาปญฺญาวุฑฺโฒเจตนาสมรโกฏินนทบุรี
๔๐๙สามเณรจรูญบุญทิจักรจันทร์นนทบุรี
๔๑๐พระมหากำพลกลฺยาโณอินทรเดชชลอนนทบุรี
๔๑๑พระมหาทวีศักดิ์ธมฺมาลโยช่างสลักโตนดนนทบุรี
๔๑๒พระมหาสัจจาวรมงฺคโลเยียวยาสัตว์แพรกนนทบุรี
๔๑๓พระมหาประพจน์ทยฺยเมธีเขียวขำอุบลวนารามนนทบุรี
๔๑๔พระมหาธีรวัสชีววิญฺญูขำท้วมอุบลวนารามนนทบุรี
๔๑๕สามเณรปณชัยเต็มส้มอุบลวนารามนนทบุรี
๔๑๖พระมหาวิวัฒน์วีรวํโสแสงแก้วชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๑๗พระมหาชนะพลขนฺตยาลงฺกาโรแก้วยะชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๑๘พระมหาธีรวัฒน์สาครปุตฺโตขอพูลเฉลาชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๑๙สามเณรชัยวัฒน์สีทาเชื้อชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๒๐สามเณรวันจักรีเหลืองภิรมย์ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
๔๒๑พระมหาปัญญาปิยสีโลเมธารัตน์กู้นนทบุรี
๔๒๒พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๒๓พระมหาโชลมสาสนนฺโททองสนิทเตยนนทบุรี
๔๒๔พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขท่าอิฐนนทบุรี
๔๒๕พระมหาเสนาะสุธีโรปิ่นกลองสลักเหนือนนทบุรี
๔๒๖พระมหาอดุลย์อาสโภมูลผลสาลีโขภิตารามนนทบุรี
๔๒๗พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี
๔๒๘พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี
๔๒๙พระมหาสิงห์ทองจนฺทโชโตสวัสดีบางไผ่นนทบุรี
๔๓๐พระมหาสมศักดิ์กิตฺติโสภโณคำปันบางไผ่นนทบุรี
๔๓๑พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี
๔๓๒พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโญแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๓๓พระมหาโยธกาฐิตธมฺโมสายคำบ่อบางไผ่นนทบุรี
๔๓๔พระมหาธเนศจิตฺตสํวโรภุมรินทร์บางไผ่นนทบุรี
๔๓๕พระมหาศุภณัฐธีรานนฺโทยอดโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๓๖พระมหากมลภัทรสุมงฺคโลไหมน้ำคำบางไผ่นนทบุรี
๔๓๗พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๓๘พระมหาสังวาลย์ธมฺมวโรศรีโสภาบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๓๙พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๔๐พระมหาณัฐพนขนฺติมโนสุตินไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๔๑พระมหาทักษ์ศิลป์เตชธมฺโมแก่นจัดละหารนนทบุรี
๔๔๒พระมหาเหมชูวงค์เหมวํโสคงสวัสดิ์ละหารนนทบุรี
๔๔๓พระมหาอภิรัฐญาณธีโรเล้าแสงชัยวัฒน์ละหารนนทบุรี
๔๔๔พระมหาชัยพรวรวาทีดำดีละหารนนทบุรี
๔๔๕พระมหากฤษฎาสุเมโธเที่ยงวงศ์คลองขวางนนทบุรี
๔๔๖พระมหารุ่งเพชร์ฐานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี
๔๔๗พระมหาทองคำสุวณฺโณแจ้งสว่างเปรมประชาปทุมธานี
๔๔๘พระมหาสุชาติสุชาโตพรหมเทพเปรมประชาปทุมธานี
๔๔๙พระมหาคำวชิรญาโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี
๔๕๐พระมหาธนากรธนากโรลาภเอกอุดมเปรมประชาปทุมธานี
๔๕๑พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี
๔๕๒พระมหาสมชายสิริวฑฺฒโกลุงนุเปรมประชาปทุมธานี
๔๕๓พระมหาอัครวิทย์อคฺควิชฺโชตอบกลางเทียนถวายปทุมธานี
๔๕๔พระมหาบัญญัติสุจิตฺโตรอดตุ้มเกาะเกรียงปทุมธานี
๔๕๕พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี
๔๕๖พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๗พระมหารังสรรค์จิรสคฺโคจิราดิเรกพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๘พระมหาเอกจนฺทูปโมจันทวัชชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๔๕๙พระมหาธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๐พระมหาชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๑พระมหาศิริสิริสาโรกาญจนวิชานนท์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๒พระมหาชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๓พระมหากิตตินันท์กิตฺตินนฺโทแสงส่งไพศาลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๔พระมหาภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๕พระมหาพิทักษ์กนฺตชโยจิตรจักรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๖พระมหาไพรัชวชิรธมฺโมนาสาธรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๗พระมหาพุทธิวัฒน์วฑฺฒนชโยอินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๘พระมหาเอกมงคลมงฺคลชโยสมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๖๙พระมหาวีระพลวีรชโยหมื่นหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๐พระมหาเอกวศินธมฺมสุทฺโธแจ่มเนียมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๑พระมหาฉัตรดนัยวิสารทชโยตระกูลคูศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๒พระมหาสุรศักดิ์อุตฺตมชโยขอประเสริฐสุขพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๓พระมหาสุริยาสุริยชโยฟักอ่ำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๔พระมหาวันเฉลิมเกวลชโยสุวรรณเลิศพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๕พระมหาศรายุทธธมฺมินฺโทกล่ำอินทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๖พระสมควร ป.ปญฺญาสโมตุใยรัมย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๗พระมหาณัฐวัฒน์วริทฺธิชโยอังกินันทน์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๘พระมหาศราวุฒิสุรชโยเทียมเมฆาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๗๙พระมหาอริยวิชช์สีหชโยหาญสีหะคชาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๐พระมหาอำพลพลชโยเนาว์ศรีสอนพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๑พระมหาพุฒิพงษ์วุทฺธิชโยรัศมีจันทร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๒พระมหาอดินันท์วีรชโยเสวนะบัณฑิตแพทย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๓พระมหาโกวินโกวิทชโยสอนโยธาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๔พระมหาลัทธ์ลทฺธชโยยี่จาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๕พระมหาสวัสดิ์สุรินฺทชโยดัชถุยาวัตรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๖พระมหาเมธีเมธีชโยเมธีชยวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๗พระมหาฉัตรทองปคุณชโยเสาวรสพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๘พระมหาสุพรเทพเทวชโยแซ่ลิ้มพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๙สามเณรธนพลเจริญผลพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๐สามเณรณรงฤทธิ์วันศุกร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๑สามเณรอำนาจบุญโสภาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๒สามเณรณฑัตสุรเณรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๓สามเณรวุฒินันท์เครือศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๔สามเณรเดชเมธีลังกาพินธุ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๕สามเณรคงศักดิ์เศษสังข์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๖สามเณรพงศกรอิงคะวะระพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๗สามเณรชลิตนพณัฐคำภาพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๘สามเณรวันชัยโคตุพันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๙สามเณรพลากรดีประเสริฐพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๐สามเณรเขตโสภณลักษณ์ลาวัณย์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๑สามเณรสุรธัชไชยคำหาญพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๒สามเณรนิติกรมุยคำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๓สามเณรสิทธิชาติบุญนำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๔สามเณรปิยะวัฒน์แปลงดีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๕สามเณรศุภลักษณ์บุรีขันธ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๖สามเณรแทนพนักงามพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๗สามเณรธนกิจแก้วเจริญวิริยะพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๘สามเณรนฤเบศน์ส่งประสาทศิลป์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๙สามเณรธนกรครุฑอ่ำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๐สามเณรศุภากรหิรัญศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๑สามเณรบุญฤทธิ์เพชรรัตน์เมธากุลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๒สามเณรคงศักดิ์สุกใสพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๓สามเณรกล้าตะวันพุ่มไสวพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๔สามเณรบัณฑิตแสงทองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๕สามเณรจอเหล่ทูทองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๖สามเณรวรวุฒิพุทธธรรมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๗สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่าพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๘สามเณรณัฐดนัยเจริญศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๙สามเณรธนดลปิ่นแดงพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๐สามเณรสรศักดิ์หล่อแหลมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๑สามเณรสันติสุขสุขคำมีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๒สามเณรพัทธนันท์สุนทรวรเชษฐ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๓สามเณรอภิชาแจ่มจันทร์ชนกพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๔สามเณรจตุพรปากบั้นพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๕สามเณรพิทยาธรกรวิจิตต์ศิลป์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๖สามเณรวุฒิพงษ์ดวงดอกไม้พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๗สามเณรชยันต์พลเปรมธาวินัยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๘สามเณรสามารถพรายน้ำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๙สามเณรณัฐพงศ์วิภาวินพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๐สามเณรณัฐภัทรจำปาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๑สามเณรธไนศวรรย์จิ๋ววิเศษพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๒สามเณรนิธิพลสายพินทองพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๓สามเณรนวพลวิลัยเกษพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๔สามเณรธนภูมิผลิตวานนท์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๕พระมหาประสานสุทฺธสทฺโธก้านอินทร์กลางคลองสามปทุมธานี
๕๓๖พระมหาบุญชูฐิตปุญฺโญห้าวกำเนิดปัญญานันทารามปทุมธานี
๕๓๗พระมหาศุภชัยสจฺจญาโณบุญศิริเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๘พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๙พระมหาโก้อมโรพรหมศรีเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๐พระมหาประเทืองอธิปญฺโญเรืองระยับเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๑พระมหาพฤศวารชินวโรเชาวนเสถียรเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๒พระมหาอดุลย์ปริปุณฺณสีโลนามสุโพธิ์เขียนเขตปทุมธานี
๕๔๓พระมหาวิชัยสารโทคล้ายบุญมีเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๔พระมหาจำรัสวชิรญาโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๕พระมหาศิริพจน์สุตธมฺโมเห็นงามเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๖พระมหาไมตรีจิตฺตปุญฺโญชั้นบุญเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๗พระมหาวราวัฒน์กิตฺติวุฑฺโฒเจริญศักดิ์เขียนเขตปทุมธานี
๕๔๘พระมหาประทีปกิตฺติสมฺปนฺโนเปรมปรีเขียนเขตปทุมธานี
๕๔๙พระมหาเกียรติมงคลฐิตมงฺคโลอ่อนเนตรเขียนเขตปทุมธานี
๕๕๐พระมหาฉัตรชัยยติโกล้ำเลิศสายไหมปทุมธานี
๕๕๑พระครูปลัด ประสิทธ์ฐิติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี
๕๕๒พระมหาธวัชชัยวุฑฺฒิทตฺโตสุกีลานนาปทุมธานี
๕๕๓พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี
๕๕๔พระมหาธวัชชัยเขมนิวตฺโตโนรีทำเลทองปทุมธานี
๕๕๕สามเณรบุญฤทธิ์นนทะโคตรสำแลปทุมธานี
๕๕๖พระสหนพ ป.วรสทฺโธอินทราษาไตรสามัคคีสมุทรปราการ
๕๕๗พระมหาวิโรจน์อคฺคปญฺโญสวนสมุทรพุทธภาวนารามสมุทรปราการ
๕๕๘พระมหามงคลมหามงฺคโลมั่นเอกชัยมงคลสมุทรปราการ
๕๕๙พระมหาชนะพลกตธมฺโมเอี่ยมละออแพรกษาสมุทรปราการ
๕๖๐พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๖๑พระมหาศิริพงษ์วรธมฺโมพันธังธุ์โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๖๒พระมหาวิสุทธิ์ฉนฺทธมฺโมพึ่งสินครุในสมุทรปราการ
๕๖๓พระมหาทศพรกิตฺติภทฺโทพุนโทฉิมพลีคันลัดสมุทรปราการ
๕๖๔พระมหาจรุณจารุวณฺโณวุฒิจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๕พระมหาพรวิวัฒน์ฐิตจิตฺโตทวีศักดิ์พจน์จากแดงสมุทรปราการ
๕๖๖พระมหาสัมฤทธิ์สจฺจญาโณวงค์สุนทรจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๗พระมหาสังคีตสงฺคีตวโรโบษกรนัฏจากแดงสมุทรปราการ
๕๖๘พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๖๙พระมหาธนกรขนฺตยาภิรกฺโขทองดีบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๐สามเณรวิษณุนนวงษ์ษาบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๑สามเณรวิชิตวงศ์พันธ์ชัยบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๒สามเณรสุริยะบุญเติมบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๓สามเณรณัฐพลมหาโพธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๔สามเณรกฤษฎาบุญเต็มบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๕สามเณรพีรวัฒน์อังศุธรอาภาบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๖สามเณรปิยกานต์ยืนยงบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๗สามเณรกมลภพธรรมฐิติพงษ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๗๘พระมหามงคลอริญฺชโยภูนาเขียวบางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๗๙พระมหาสมเกียรติโกสโลสีขาวบางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๘๐พระมหาวโรกรณ์ฐิตเขมโกคงเกษมสุคันธาวาสสมุทรปราการ
๕๘๑พระมหาไพบูรณ์กิตฺติปญฺโญสุกใสบางพลีน้อยสมุทรปราการ
๕๘๒พระมหาวุฒิชัยปิยสทฺโธเปี้ยวงศ์โคธารามสมุทรปราการ
๕๘๓พระมหาสมบัติธนปญฺโญฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
๕๘๔พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ
๕๘๕พระมหาอนุชาอินฺทธโรอินเอี่ยมหัวคู้สมุทรปราการ
๕๘๖พระมหาจิรพัฒน์อิทฺธิเตโชทิพย์อุทุมพรหัวคู้สมุทรปราการ
๕๘๗พระมหาเจตต์มหายโสชัยเดชหัวคู้สมุทรปราการ
๕๘๘พระมหาปรเมศร์ปวรงฺกุโรสุวรรณอาจหัวคู้สมุทรปราการ
๕๘๙พระมหาศรสรรจนฺทปชฺโชโตพุ่มอำไพหัวคู้สมุทรปราการ
๕๙๐สามเณรวิทยาศรีพูลหัวคู้สมุทรปราการ
๕๙๑สามเณรธนาสินพิมพ์สุวรรณหัวคู้สมุทรปราการ
๕๙๒สามเณรสุรสิทธิ์ทรัพย์กลิ่นหัวคู้สมุทรปราการ
๕๙๓สามเณรธนากรพงษ์พันธ์หัวคู้สมุทรปราการ
๕๙๔สามเณรนันทวุธจันทะเวชศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
๕๙๕พระมหาสราวุธสราวุฑฺโฒภาคาพรพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๙๖พระมหาทรงชัยสิริภทฺโทโตเจิมพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๙๗พระมหาจุฑากรณ์อภิมงฺคโลศรีโยธาพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๙๘พระมหาศักดิ์ดาปภสฺสโรกองสูพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๙๙พระมหาพิเนตรวชิรญาโณเสือกลิ่นพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๐พระมหาณัฐพงศ์ธมฺมวิภูโตแสงวงศ์พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๑พระมหาศุภชัยธมฺมสุโภดาระหงษ์พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๒พระมหาสุทธิเกียรติธมฺมวิสุทฺโธวงศ์สวรรยาพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๓พระมหาบุรัสกรปญฺญาวชิโรสุวรรณปัญญาพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๔พระมหาพูลทรัพย์ญาณเมธีวงษ์ทองดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๕พระมหานิพลธมฺมปภาโสฤทัยกูลมั่นคงพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๖พระอภิสิทธิ์ ป.สีลเตโชจันทร์ส่งสิงห์พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๗พระมหาเทวนาถธมฺมนาโถโหรีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๘สามเณรธัชธรรมตั้งบูรณะกุลพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๐๙สามเณรยี่ติ๊บทำนาดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๖๑๐พระมหาชัยวัฒน์อมโลสุวรรณลาภากษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๑พระมหาชัชวาลอภิลาโภแก้วสัตยากษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๒พระมหานิติพลมหาปรกฺกโมขาวสอาดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๓พระมหาอานนท์วชิรานนฺโทจันทสิทธิ์กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๔พระมหาอภิสิทธิ์ธีรวํโสสัมพันธ์พานิชกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๕สามเณรโกมลวิลัยศิลกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๖สามเณรบุริศร์แสงกุลกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๗สามเณรณัฐวุฒิชื่นตากษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๖๑๘พระมหาวิเชียรชุตินฺธโรศรีจินดาราชประดิษฐานพระนครศรีอยุธยา
๖๑๙พระมหาสุพจน์สุวโจวงค์สะอาดมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๖๒๐สามเณรภูวดลโสนาพูนมเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๖๒๑พระมหาอนันตพงศ์ธมฺมสุนฺทโรปากบั้นศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
๖๒๒พระมหาอภิวัฒน์ธมฺมเมโธขันทองศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
๖๒๓สามเณรบรรณรังสีจันทร์สอนศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
๖๒๔พระมหาดำรงค์สุมงฺคโลโพธิ์งามราชบรรทมพระนครศรีอยุธยา
๖๒๕พระมหาประสารสติสมฺปนฺโนวิเชียรรัมย์โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
๖๒๖พระครูโอภาสกัลยาณธรรมกลฺยาณธมฺโมพวงยอดสหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
๖๒๗พระมหาสุรสิทธิ์ธมฺมทินฺโนซื่อสัตย์ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๒๘พระสมศักดิ์ ป.อมโรเกตุประทุมศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๖๒๙พระมหาธนวัฒน์กุสลจิตฺโตโพธิพันธุ์ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
๖๓๐พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
๖๓๑พระมหารุ่งธรรมโรจโนคุ้มกระทึกสว่างอารมณ์พระนครศรีอยุธยา
๖๓๒พระมหาธณชาติอติธมฺมจกฺโกโฉมเรืองเสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๓พระมหาวิทยาปญฺญาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๔พระมหาวิทวัสภารวุฑฺโฒภารสำเร็จนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๕พระมหาสุขชัยสุขชโยเฮ้าแปะชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๖พระมหาณัฐวุฒิณฏฺฐวุฑฺฒิโกหอมกลิ่นชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๗พระมหาณัฐพงษ์ภควํโสจันทร์ปัญญาชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๘สามเณรกิตติพัชญ์อุ่นปิงชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๓๙พระมหาอนุลักษณ์อภิสุวณฺโณภูพิทองวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๔๐พระมหาศิริศักดิ์ธมฺมสกฺโกพัชรัชดิลกกุลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๔๑พระมหาเด่นชัยชยาภสฺสโรพรมแสงวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๔๒สามเณรวุฒิภัทรชัยบิลวชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๖๔๓พระมหานันทชัยกตปญฺโญทองแก้วอ่างทองอ่างทอง
๖๔๔พระมหาชัยพรอมรปญฺโญฤทธิ์กระจ่างอ่างทองอ่างทอง
๖๔๕พระมหายุทธกิตฺติปญฺโญคุ้มมงคลอ่างทองอ่างทอง
๖๔๖พระมหาอำนาจญาณธีโรเพชรแสงอ่างทองอ่างทอง
๖๔๗พระมหากิตติศักดิ์กิตฺติทตฺโตรักขาวอ่างทองอ่างทอง
๖๔๘พระเพิ่มศักดิ์ ป.ฐิตเมโธโสวะณากุลท้องคุ้งอ่างทอง
๖๔๙พระมหาเสกสรรค์ฐานิสฺสโรชูแก้วห้วยโรงอ่างทอง
๖๕๐พระมหาสุวิทย์สิริวิชฺโชศรีมาบุตรป่าโมกอ่างทอง
๖๕๑พระมหาทรงพลกิตฺติชโยหนูพรมป่าโมกอ่างทอง
๖๕๒พระมหาธนากิตฺติญาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง
๖๕๓พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๕๔พระมหาก้องไกรรุจิรวณฺโณทองศรีพระพุทธฉายสระบุรี
๖๕๕พระครูอภิรักษ์สุตธรรมจนฺทธมฺโมธนูศรใหม่สามัคคีสระบุรี
๖๕๖พระมหาอดิศักดิ์ภูริญาโณเดชสีมาแก่งคอยสระบุรี
๖๕๗พระมหาจักรกฤษปญฺญาธโรชูลีภิบาลวังม่วงสระบุรี
๖๕๘พระมหาธนพลธนปญฺโญอินทนชิตจุ้ยสีทาใต้สระบุรี
๖๕๙พระมหากฤษณพงศ์สมจิตฺโตวีระเดชศรีปทุมสระบุรี
๖๖๐พระมหาสุพรหมเมธสุพฺรหฺมรํสีแถวโสภาพระพุทธบาทน้อยสระบุรี
๖๖๑พระมหายอดชายกิตฺติธมฺโมขันผนึกพระพุทธบาทสระบุรี
๖๖๒พระมหาสุรศักดิ์สุรเตโชนรดีพระพุทธบาทสระบุรี
๖๖๓พระมหาอาทิตย์อติภทฺโทซุนซีพระพุทธบาทสระบุรี
๖๖๔พระมหาทัพเทวาทีปธมฺโมสายนาคพระพุทธบาทสระบุรี
๖๖๕สามเณรอานันทวัฒน์จงหาญพระพุทธบาทสระบุรี
๖๖๖พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอุประโคกกะพี้สระบุรี
๖๖๗พระมหาชาญชัยชยาภรโณแก้วสีหมอกมงคลชัยพัฒนาสระบุรี
๖๖๘พระมหาวิทยาฐานวโรไตรหามงคลชัยพัฒนาสระบุรี
๖๖๙พระมหาธนวัฒน์จิรวุฑฺโฒโพธิ์ปริสุทธิ์เสาธงทองลพบุรี
๖๗๐พระมหาณัฐพันธ์อินฺทวณฺโณคลองสระบัวเสาธงทองลพบุรี
๖๗๑พระมหาวันกาสีลวฑฺฒโนกีมโคกกะเทียมลพบุรี
๖๗๒พระมหาจันฑีอกกฺขโฬกีมโคกกะเทียมลพบุรี
๖๗๓พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนี่ยมนุชหัวช้างลพบุรี
๖๗๔พระมหาหลงธมฺมเขรขิโตลาญหัวช้างลพบุรี
๖๗๕สามเณรกิตติพัธคำสุขมหาสอนลพบุรี
๖๗๖พระมหาเศรษฐพงศ์เสฏฺฐวํโสมานะเปรมพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๗๗พระมหาไพโรจน์อภิสาโรขนุนศรีพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๗๘พระมหาอภิสิทธิ์จรณธมฺโมสมพงษ์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๗๙พระมหาอินทวาอินฺทปุญฺโญโพธิ์พัดใจพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๘๐พระมหาอรรถพลอธิจิตฺโตจุนาพงค์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๘๑พระมหาสุทัศน์ธีรปญฺโญพิมสำโรงพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๘๒พระมหาชัยวัฒน์ชินวโรบุญเรืองพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๘๓พระมหาเกียรติศักดิ์กิตฺติปาโลจูมพลน้อยโบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
๖๘๔พระมหาสุวัฒน์ชัยจรณธมฺโมศรีราชาโบสถ์สิงห์บุรี
๖๘๕พระมหาสายัณห์ฐานุตฺตโมจันทร์วิบูลย์พิกุลทองสิงห์บุรี
๖๘๖พระมหานิรันต์สุขเขมโกเที่ยงแจ้งพิกุลทองสิงห์บุรี
๖๘๗พระมหาเสริมพันธ์พฺรหฺมญาโณสมแพงพิกุลทองสิงห์บุรี
๖๘๘พระมหารุ่งศักดิ์มหาธีโรฤทธิชัยพิกุลทองสิงห์บุรี
๖๘๙สามเณรจิรพัฒน์สาธรณ์พิกุลทองสิงห์บุรี
๖๙๐พระมหาสมชายติกฺขญาโณสีดาพันธ์ธรรมามูลชัยนาท
๖๙๑พระมหาชัชวาลสีลเตโชพิเคราะห์ภูมิธรรมามูลชัยนาท
๖๙๒พระมหาพวงทองธมฺมทินฺโนสว่างแก้วธรรมามูลชัยนาท
๖๙๓พระมหาบริพัฒน์อภินนฺโทยอดดำเนินปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๖๙๔พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยเทียนไชยปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๖๙๕พระมหาพบธรรมเขมโกพรหมปทุมมาพระแก้วชัยนาท
๖๙๖พระมหาสุเรสสุเรโสแจ่มแจ้งโพธิ์งามชัยนาท
๖๙๗พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท
๖๙๘พระมหาวิรัตชุตินฺธโรสุกอินทร์มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๖๙๙พระมหาสุริยาปวรชโยท่อนแก้วมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๐๐พระมหาวันชนะฐานภทฺโทหอมจันทร์มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๐๑พระมหาธีรติธมฺมโสภโณโศภิตธรรมมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๐๒พระวรวิทย์ ป.วิสุทฺธิชโยแซ่อึ้งมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
๗๐๓พระมหารังสรรค์โชติญาโณรุ่งเรืองดีภูจวงอุทัยธานี
๗๐๔สามเณรคมสันยอดแก้วภูจวงอุทัยธานี
๗๐๕พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์
๗๐๖พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์
๗๐๗พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์
๗๐๘พระมหาจารุวัฒน์ขนฺติโกแสงอุ่นโพธารามนครสวรรค์
๗๐๙พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์
๗๑๐พระมหาสุพัฒน์สิริวณฺโณพันธน่วมโพธารามนครสวรรค์
๗๑๑พระมหาธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนดาวเรืองโพธารามนครสวรรค์
๗๑๒พระมหาประมวลมหาคุโณจอมคำสิงห์โพธารามนครสวรรค์
๗๑๓พระมหาจิรวัฒน์อิทฺธิญาโณเพ็ชรศรีนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๑๔พระมหานครวชิรเมธีแก้วบุตรดีนครสวรรค์นครสวรรค์
๗๑๕พระมหาวิทยากรกิตฺติเวทีนัยวิจารณ์วรนาถบรรพตนครสวรรค์
๗๑๖พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๑๗พระมหามิ่งขวัญอธิปญฺโญคงอินทร์ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๗๑๘พระมหาสุชินวชิรญาโณเชยผลบุญไทรเหนือนครสวรรค์
๗๑๙พระมหาพนมเทียรปุญญชาโตฉัตรโชติกมากบึงน้ำใสนครสวรรค์
๗๒๐พระมหาสมพรจารุธมฺโมไกรยงค์ภัทรสิทธารามนครสวรรค์
๗๒๑พระมหาณรงค์วิริยธโรพลัดภูมิราษฎร์เจริญนครสวรรค์
๗๒๒พระมหาสันทรรศน์ฐิตวิริโยจ่าม่วงท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๗๒๓พระมหาเปรมปณีตธมฺโมลิ่วโรจน์สกุลท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
๗๒๔พระมหาชัยยงทีปธมฺโมศรีเลิศสว่างวงษ์นครสวรรค์
๗๒๕พระมหากฤษดากิตฺติโสภโณหาพุทธาตาคลีนครสวรรค์
๗๒๖พระมหาโกมินทร์กิตฺติวรเมธีแสงแก้วจันเสนนครสวรรค์
๗๒๗พระมหาชรินทรอภิปุญฺโญตั้งบูรพาจิตร์วัดสามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์
๗๒๘พระมหาวันชัยวิชฺชาธโรสามงามเขียวหนองละมานนครสวรรค์
๗๒๙พระครูสมุห์กิตติทัตอาตาปีสาครตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๐พระมหาการันย์นาถเมธีแสงฤทธิ์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๑พระมหาสุรธัชสุรเวทีผาลีตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๒พระมหากฤษณะณฏฺฐกวีบรรทัดจันทร์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๓พระมหาจักรกฤษณ์ฐิตสุธีเขาสมบูรณ์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๔พระมหาณัชณฏฺฐมนฺตีเกิดธรรมตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๕พระมหาก้องเกียรติอนติมานีชูแก้วตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๖พระมหาสมคิดสิริทสฺสีอ่อนดอกไม้ตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๗พระมหาพงศธรอตฺถธารีทองคำตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๘พระมหากิตติศักดิ์อนคฺฆเมธีมาปู่ตากฟ้านครสวรรค์
๗๓๙พระมหาถาวรถาวรเมธีอัคชาติตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๐พระมหาสาวิตรถิรภูรีพุทธรักษาตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๑พระมหาดำรงค์ฐิตมนฺตีไพรเพชรศักดิ์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๒พระมหาวิทยาอาภานนฺทีพรมสิงห์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๓พระมหาประวิทย์กิตฺติเวทีสอปัญญาตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๔พระมหาเสกสรรคนฺธสุธีกลิ่นศรีสุขตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๕พระมหาปราชญ์ญาปญฺญาเวทีหระดีตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๖พระมหายงยุทธจรณธารีแก้วสำโรงตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๗พระมหาเจษฎาจริยภูรีบุตะเขียวตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๘สามเณรวิโรจน์วงษ์พันคำตากฟ้านครสวรรค์
๗๔๙สามเณรฐิรพลนาคสมบูรณ์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๐สามเณรอภิลักษณ์ฉางทรัพย์ตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๑สามเณรณัฐพงษ์วงศ์กระโซ่ตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๒สามเณรกิตติศักดิ์บุญศรีตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๓สามเณรปฎิภาณคงผ่องตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๔สามเณรสัญชัยเคหะนาคตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๕สามเณรอัจฉริยะตริการตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๖สามเณรวันเฉลิมรัชตกรตระกูลตากฟ้านครสวรรค์
๗๕๗พระมหากมลกิตฺติญาโณสอนเมืองโคกเดื่อนครสวรรค์
๗๕๘พระมหาจักรภัทรภทฺทวิญฺญูคุ้มภัยเพื่อนพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๕๙พระมหาธนชลสุภทฺทเมธีแจ้งแล้วพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๖๐สามเณรศักดิ์ดาบัวมากพระบรมธาตุกำแพงเพชร
๗๖๑สามเณรศรัณย์จันทรีสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๖๒สามเณรศุภชัยพิมสอนสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๖๓สามเณรอนันต์ศิริพักตร์สังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๖๔สามเณรเกียรติศักดิ์ชุดไธสงสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๖๕สามเณรวรชัยสุขสำราญสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๖๖พระมหาระพินถิรจิตฺโตกลึงกลิ่นท่าหลวงพิจิตร
๗๖๗พระมหาณัฐพงศ์วิสุทฺธิจิตฺโตคำมีท่าหลวงพิจิตร
๗๖๘พระมหาอำพรอิทฺธิญาโณดีวันมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๖๙พระมหาสุทิศจิตฺตสญฺญโมปรือปรังมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๗๐พระมหาศรายุธสิริภทฺโทบุญประคองมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๗๑พระมหาสิริวัฒน์ชัยภูริปญฺโญพรมศรีมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๗๒พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๓พระมหาณรงศ์ศักดิ์สมณชโยคุณวงศ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๔พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๕พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๖พระมหาสิทธาสิทฺธิชโยสายเนตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๗พระมหาสุวิทย์สิริวชฺโชศรีมาบุตรมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๘พระมหาจักรพงษ์จริตธมฺโมมุกภักดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๗๙พระมหาไพรวัลย์ภทฺทวิชโยลำพายมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๘๐พระมหายศกรนาควิชโยจรรยามหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๘๑พระมหาเกียรติพงษ์อภิสิทฺโธจันทร์แก้วมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๘๒พระมหาชีวินธมฺมธีโรพุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๘๓สามเณรสามารถสีฆ้องมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๘๔พระมหาหาญกล้าคุณากโรทาทองโพธิ์งามเพชรบูรณ์
๗๘๕พระมหาภานุพงษ์ญาณวิชโยพุ่มทับทิมดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์
๗๘๖สามเณรบริพัตรสังข์ทองดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์
๗๘๗พระมหาธนกรกิตฺติปญฺโญสร้อยศรีไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๗๘๘พระมหาสง่าสุภาจาโรแพงบ้งบ้านโภชน์เพชรบูรณ์
๗๘๙พระมหาศิลาวุฒิอโนมชโยอารีรัมย์พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๙๐พระมหาวิเชษฐเชฏฺฐชโยแก่นสารพระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๙๑พระมหาทุ่งถิรชโยจันทองพระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๙๒พระมหาวิโรจน์โรจนปญฺโญคอวิเลิศพระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๙๓พระมหาเกรียงไกรกิตฺติเมธีพินยารักพระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
๗๙๔พระมหาอริญชย์วรรธน์วีตาลโยเรืองสุริยะศักดิ์สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
๗๙๕พระมหาวรรณวัฒน์สุจิตฺโตกังวานพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๙๖สามเณรธวัชชัยพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๙๗พระมหาพลยุกต์ปยุตฺตชโยบุบผาสุวรรณจันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
๗๙๘พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก
๗๙๙พระมหาธราเทพสุธารียาสมุดบ้านแถวพิษณุโลก
๘๐๐พระมหาวิชาญนาควํโสป้อมแสงเกาะวงษ์เกียรติ์สุโขทัย
๘๐๑พระมหาวรานนท์อนาวิโลไวยทรงใหม่สุขเกษมสุโขทัย
๘๐๒พระมหากฤษณพลฉนฺทาลโยศรีแก้วเด่นกระต่ายสุโขทัย
๘๐๓พระมหาถนอมสนฺตจิตฺโตโหลทองพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๘๐๔สามเณรอนุสรณ์แจ่มสุวรรณ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๘๐๕สามเณรสายชลชาหล่อนสังฆารามสุโขทัย
๘๐๖พระมหาชัยพันธุ์ชนาสโภเมธาคุณวุฒิคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๐๗พระมหาสังวาลย์ทมจิตฺโตรุขะจีคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๐๘พระมหาศศกานต์สุวโจแก้วขาวคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๐๙พระมหาศุภกานต์มุนิวํโสเนตรอ้นคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๑๐สามเณรอิทธิพลพอแฮ้วคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๑๑สามเณรอภิสิทธิ์บุญเทียนทองคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๑๒สามเณรประกิจสิทธิกรรมคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๑๓สามเณรสิทธิกรอินทร์ทิมคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๑๔สามเณรกมลชัย จิตรจำลองท่าช้างตาก
๘๑๕พระเพือน ป.สีลสํวโรบุญเสริมนาโบสถ์ตาก
๘๑๖สามเณรไตรภพบุตรขุนห้วยดอนไชยตาก
๘๑๗สามเณรณัฐนนท์สถิตพนากรดอนไชยตาก
๘๑๘สามเณรฝือดอนไชยตาก
๘๑๙พระมหาวิริยะมหาวีโรราษฎร์เจริญธรรมตาก
๘๒๐พระมหาณัฐพงษ์วิมาโนภาโสสายวงค์จองคำลำปาง
๘๒๑สามเณรทรงยศรุ่งแสงจองคำลำปาง
๘๒๒สามเณรทนงศักดิ์ร่มเย็นจองคำลำปาง
๘๒๓สามเณรธนากรโยธานันต์จองคำลำปาง
๘๒๔สามเณรทรงพลคีลาวงค์จองคำลำปาง
๘๒๕สามเณรสุมิพลสุขษาจองคำลำปาง
๘๒๖สามเณรบูรพาวิชัยจองคำลำปาง
๘๒๗สามเณรกรรชัยเกตุทองจองคำลำปาง
๘๒๘สามเณรพรประเสริฐมังษะชาติจองคำลำปาง
๘๒๙สามเณรพันธกานต์สร้อยสนจองคำลำปาง
๘๓๐สามเณรอภิวัฒน์รัตนวงศ์จองคำลำปาง
๘๓๑พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์อริยเมธีพิลาวรรณพระแก้วเชียงราย
๘๓๒พระมหาอภิชิตอนาลโยเสรีธรรมรัตน์พระสิงห์เชียงราย
๘๓๓พระมหาบุญยงค์ฐิตธมฺโมกองคำพระสิงห์เชียงราย
๘๓๔สามเณรสมชายบุญคำพระสิงห์เชียงราย
๘๓๕สามเณรกิตติโรจน์ทองหล่อพระสิงห์เชียงราย
๘๓๖พระมหาวิเชียรกลฺยาณเมธีตุ่นแก้วสันคือเชียงราย
๘๓๗พระมหาเดชณรงค์เตชปญฺโญสักลอสันคือเชียงราย
๘๓๘พระมหาประเสริฐกิตฺติญาโณเรือนมูลพระธาตุดอยตุงเชียงราย
๘๓๙พระมหาฉัตรชัยปภสฺสโรลือศักดิ์พระธาตุดอยตุงเชียงราย
๘๔๐พระมหาสุขสุขกาโมใจอุ่นมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๔๑พระมหาวสวัตติ์นนฺทธมฺมวโรเดชะนันท์น้ำม้าเชียงราย
๘๔๒พระมหาวันพรรษาผาสุโกระมิงค์วงศ์พระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๔๓สามเณรบุญแสงเขมรัตน์พระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๔๔สามเณรธนาวุฒิไกรวิริยะกุลพระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๔๕สามเณรธนพรบุญช่วยพระธาตุผาเงาเชียงราย
๘๔๖พระโชติปภสฺสโรไชยวงค์ศรีถ้อยเชียงราย
๘๔๗พระมหาชัยวัฒน์  ชยวฑฺฒนเมธีขันตาศรีโคมคำพะเยา
๘๔๘พระมหาภัทรนันท์ภทฺทโมลีงามการศรีโคมคำพะเยา
๘๔๙สามเณรธีรพลภักดีศรีศรีโคมคำพะเยา
๘๕๐สามเณรธวัชชัยอภิวงค์ศรีโคมคำพะเยา
๘๕๑สามเณรเสฏฐวุฒิทุนกะเสนศรีโคมคำพะเยา
๘๕๒สามเณรสุทธิชาธานีศรีโคมคำพะเยา
๘๕๓พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่
๘๕๔สามเณรปุรวัฒน์น่าชมร่องฟองแพร่
๘๕๕พระมหาสมชัยมหาปุญฺโญบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๖พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๗พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโญเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๘พระมหาศาสตราญาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๙พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๖๐พระมหาพัชรพงษ์พชรเมธีเติมยวนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๖๑พระมหาณัฐวุฒิญาณวุฑฺโฒถาเป็นบุญพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๖๒พระมหานันทวัฒน์นนฺทวฑฺโฒล้อมปินต๊ะพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๖๓สามเณรศราวินกาธาตุพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๖๔พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่
๘๖๕พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่
๘๖๖พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโญอุดสมดงลานแพร่
๘๖๗พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่
๘๖๘สามเณรพีรวิชญ์ ฉันทาวิวัฒน์อรัญญาวาสน่าน
๘๖๙พระมหาปิยะธีรํกุโรมูลทานาเหลืองในน่าน
๘๗๐พระมหาอนันต์องฺกุรสิริจิตอารีนาเหลืองในน่าน

:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์