รายชื่อผู้เข้าสอบประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ รวม ๒๘ คณะจังหวัด จำนวน ๔๘๑ รูป มีรายชื่อดังต่อไปนี้

วิธีค้นหารายชื่อตนเอง [กดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อ,ฉายา,นามสกุล,วัด,คณะจังหวัด  อย่างใดอย่างหนึ่ง]

เพื่อความถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของตัวท่านเองที่หน้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง

*********************

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด

คณะ จังหวัด

๔๐๐พระมหาวิรสุดชุติธมฺโมสมนึกเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๔๐๑พระมหาประสิทธิ์จนฺทธมฺโมยิ่งชาติเฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๔๐๒พระมหาสอนทนฺตจิตฺโตแซมทองบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๓พระมหาเจริญสมฺมาจาโรใจเย็นบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๔พระมหาสมพารจิตฺตสํวโรแสวงผลบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๕พระมหาปารเมศปิยปาโลพรมฆ้องบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๖พระมหาสุขุมคนฺธสาโรอุ้งบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๗พระมหากิ่งศักดิ์สทฺธจาโคหนูทองบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๘พระมหาคำตาจนฺทสาโรศรีหวังบัวขวัญนนทบุรี
๔๐๙พระมหามานิตย์ธมฺมธีโรวีรพลบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๐พระมหาศรีวรรณสิริธมฺโมสงวนศรีบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๑พระมหาสมบัติปญฺญานนฺทเมธีศรีย์บัวขวัญนนทบุรี
๔๑๒พระมหาสุมนสุมโนแซ่จังบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๓พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีซอหนั่นต๊ะบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๔พระมหาสุวรรณสุวณฺณรํสีแก่นคำบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๕สามเณรณรงค์ฤทธิ์ –วงศ์ศรีจันทร์บัวขวัญนนทบุรี
๔๑๖สามเณรนฤเบศ –ษรจันทร์ศรีบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๗สามเณรสุรพล –จุดโตบัวขวัญนนทบุรี
๔๑๘พระมหาไพฑูรย์กตปุญฺโญสิงหะแคนอกนนทบุรี
๔๑๙พระมหาเสฏฐวุฒิมหาวีโรเนตรแก้วโบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
๔๒๐พระมหาสุพจน์สุวโจจำนงค์พันธ์ทินกรนิมิตนนทบุรี
๔๒๑พระมหาประจวบฐานจนฺโทจันบัวลาทินกรนิมิตนนทบุรี
๔๒๒พระมหาสมควรฐานวโรขุนขี้เหล็กทินกรนิมิตนนทบุรี
๔๒๓พระมหาประวินปวโรศรีโยทินกรนิมิตนนทบุรี
๔๒๔พระมหาเอกอาทิตย์สิทฺธิเมธีลือโชตินครอินทร์นนทบุรี
๔๒๕พระมหาเกรียงศักดิ์กลฺยาโณนนธิจันทร์พิกุลทองนนทบุรี
๔๒๖พระมหาเชวงจรณธมฺโมกันทะสมบัติชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
๔๒๗สามเณรณพล –เพชรวิเชียรชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
๔๒๘สามเณรจักรี –อุตมะชะชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
๔๒๙สามเณรณรินทร์ –จันธิมาชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
๔๓๐สามเณรพลวัต –รักร่วมชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
๔๓๑สามเณรภูมินทร์ –เนยสูงเนินชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
๔๓๒พระมหาฌานะสิรินฺธโรเอี่ยมสอาดกู้นนทบุรี
๔๓๓พระครูนนคุณพิพัฒน์อมโรอมรีเชิงเลนนนทบุรี
๔๓๔พระมหาใหม่กิตฺติโสภโณแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๓๕พระมหามาตรโฆสกธมฺโมแสนสุขเชิงเลนนนทบุรี
๔๓๖พระมหาสอมสงฺฆตฺเถโรเวือนบางพูดนอกนนทบุรี
๔๓๗พระมหาสมโชคทีปธมฺโมบุญแก้วสลักเหนือนนทบุรี
๔๓๘พระมหาจิรเดชจิรเตโชแสงจันทร์สลักเหนือนนทบุรี
๔๓๙สามเณรสุรเชษฐ์ –วิเศษพงษ์สลักเหนือนนทบุรี
๔๔๐สามเณรปราโมทย์ –พากเพียรสลักเหนือนนทบุรี
๔๔๑สามเณรอภิสิทธิ์ –ทองมานสลักเหนือนนทบุรี
๔๔๒พระมหาอดุลย์อาสโภมูลผลสาลีโขภิตารามนนทบุรี
๔๔๓พระมหาปัญจะอจโลศรีภุมมาบางไผ่นนทบุรี
๔๔๔พระมหาณรงค์เดชพุทฺธสีโลรสมงคลบางไผ่นนทบุรี
๔๔๕พระมหาชัยพรกตปุญฺโญเกดนาคบางไผ่นนทบุรี
๔๔๖พระมหาวิทยาธมฺมทินฺโนไปเจอะบางไผ่นนทบุรี
๔๔๗พระมหาสมศักดิ์กิตฺติโสภโณคำปันบางไผ่นนทบุรี
๔๔๘พระมหาศานิตย์ชุตินฺธโรสุระเดชบางไผ่นนทบุรี
๔๔๙พระมหาธนภณกิตฺติปญฺโญแก้วโพธิ์บางไผ่นนทบุรี
๔๕๐พระมหาครรชิตมหาวายาโมจันทะบุตรบางไผ่นนทบุรี
๔๕๑พระมหานรินทร์นรินฺโทยอดขาวบางไผ่นนทบุรี
๔๕๒สามเณรวริสรานนท์ –ขอดทองบางไผ่นนทบุรี
๔๕๓สามเณรณัฐสิทธิ์ –ประเสริฐบางไผ่นนทบุรี
๔๕๔พระมหาเสกสรรสํวรเมธีเตชะกุลบางแพรกนนทบุรี
๔๕๕พระมหาสมพรธีรธมฺโมธนูแปลงบางแพรกนนทบุรี
๔๕๖สามเณรชีวา –นามดีบางแพรกนนทบุรี
๔๕๗พระมหาสังวาลย์ธมฺมธโรศรีโสภาบางรักใหญ่นนทบุรี
๔๕๘พระมหาปรีชาทีปธมฺโมคะนาวังไผ่เหลืองนนทบุรี
๔๕๙พระมหาธีระวุธอาวุธปญฺโญโพธิ์เสือละหารนนทบุรี
๔๖๐พระมหานเรศโฆสกิตฺติโกฤทธิเดชละหารนนทบุรี
๔๖๑พระมหาสุพัฒน์นนฺทปญฺโญศรียอดละหารนนทบุรี
๔๖๒พระมหาขวัญชัยสิริวฑฺฒโนลิขิตบัณฑรเสาธงหินนนทบุรี
๔๖๓พระมหาสมัยมหาสมโยพึ่งล้อมพิกุลเงินนนทบุรี
๔๖๔พระมหาเสริมศักดิ์อคฺคธมฺโมอินทับชินวรารามปทุมธานี
๔๖๕พระมหากฤษฎ์กิตฺติโกทองสีชินวรารามปทุมธานี
๔๖๖พระมหาฉัตรชัยฉตฺตชโยกลิ่นบานชื่นเทียนถวายปทุมธานี
๔๖๗พระมหาชูชัยชิตชโยดวงสกาวพิสุทธิ์เทียนถวายปทุมธานี
๔๖๘พระมหาเอกภพเตชธมฺโมเสมราชเปรมประชาปทุมธานี
๔๖๙พระมหาคำวชิรญาโณเล็กส่วยเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๐พระมหาสุวรรณสุวณฺโณทรงงามเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๑พระมหาชัยวิณย์ชยานนฺโทคำแก้วเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๒พระมหากำธรคมฺภีรปญฺโญจิ่งต่าเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๓สามเณรกฤษดา –กรจิ่งเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๔สามเณรแดง –ลุงคำเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๕สามเณรกฤษฏิ์ –ชัยเฉลิมเดชเปรมประชาปทุมธานี
๔๗๖พระมหารุ่งเพชรฐานุตฺตโมเกิดแก้วสังลานปทุมธานี
๔๗๗พระมหาวิจิตรจิรสุโภเพชรนอกสังลานปทุมธานี
๔๗๘พระครูวรธรรมวาทีฉนฺทวุฑฺโฒรักแหลมทองบัวแก้วเกษรปทุมธานี
๔๗๙พระมหาพรเทพสิริภทฺโทขวัญม่วงปัญญานันทารามปทุมธานี
๔๘๐พระมหาไพฑูรย์กมฺมพโลกสิกรรมพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๑พระมหาไสวสุวณฺณภาโสทองคำพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๒พระมหาสุริยันต์สุทฺธิเตโชดาศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๓พระมหาบันเจตร์ถิรจิตฺโตบรรเทาใจพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๔พระมหาวันชัยพลคุโณจันทร์เพ็ญพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๕พระมหาฉลองรัฐอิทฺธิวโรคำเพชรพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๖พระมหาเฉลิมศักดิ์สิทฺธิชโยพรมสูงเนินพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๗พระมหาสมเพียรสมิทฺธิชโยหยุดรัมย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๘พระมหาโกมลสุภจิตฺโตด้วงเต่าพระธรรมกายปทุมธานี
๔๘๙พระมหาอุเทนสิริภทฺโทวิลัยเลิศพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๐พระมหาผดุงพงษ์ผาติวํโสแก้วดอกพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๑พระมหาคำภาคมฺภีรชโยพรมนิตย์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๒พระมหาชาตรีชาครชโยรอดคำทุยพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๓พระมหาสุริยาปวรชโยท่อนแก้วพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๔พระมหาพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๕พระมหากรกชกรชชโยลือทองจักร์พระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๖พระมหาธีรพลจิตฺตวโรดาศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๗พระมหาวรวิทย์วิสุทฺธิชโยแซ่อึ๋งพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๘พระมหาพลยุกต์ปยุตฺตชโยบุบผาสุวรรณพระธรรมกายปทุมธานี
๔๙๙พระมหาโอฬารโอฬารชโยจงเจริญพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๐พระมหาอมรเทพอุคฺคชโยวงค์สวรรค์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๑พระมหาคมศักดิ์สามตฺถิยชโยม่วงสนิทพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๒พระมหาภาคภูมิติสฺสชโยผิวเกลี้ยงพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๓พระมหาพิทักษ์กนฺตชโยจิตรจักรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๔พระมหาแสงชัยคุณทฺธโรชมพูวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๕สามเณรอนุชา –ขันเงินพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๖สามเณรวิทเนศ –พันธุ์เพ็งพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๗สามเณรพุทธิวัฒน์ –อินทร์พงษ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๘สามเณรศักรินทร์ –อินชนะบาลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๐๙สามเณรอโนชา –ตั้งตระกูลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๐สามเณรฐาปนาวุฒิ –คงช่วยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๑สามเณรวรวุฒิ –สุดจิตร์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๒สามเณรเอกมงคล –สมานวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๓สามเณรธานินทร์ –ตะวะนะพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๔สามเณรพิเชษฐ์ –ชินมาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๕สามเณรสุรศักดิ์ –ขอประเสริฐสุขพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๖สามเณรกันตณัฐ –วรุณวงศ์ชัยพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๗สามเณรทนงศักดิ์ –เติมผลพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๘สามเณรเทิดเกียรติ –เวียงสิมมาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๑๙สามเณรโชคชัย –คมวิเศษพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๐สามเณรศักดิ์ศรี –พรหมทาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๑สามเณรพงศธร –สุขจิตพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๒สามเณรทรงพล –หนูพรมพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๓สามเณรอาริศร –ทองประสารพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๔สามเณรพงศธร –มหาวงค์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๕สามเณรอรรถรักษ์ –อติชาตพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๖สามเณรอนุชน –วันจงคำพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๗สามเณรญาณวรุตม์ –กสิวงศ์พระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๘สามเณรพงศธร –เนาว์เภาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๒๙สามเณรรชฏ –สุรเณรพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๐สามเณรเบญจา –สนทนาพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๑สามเณรเอกดนัย –สง่าศรีพระธรรมกายปทุมธานี
๕๓๒พระมหาวาสนาโชติญาโณสวรรค์สุขเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๓พระมหาพนัสจรณธมฺโมเจริญผ่องเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๔พระมหาวินิจอาจารสมฺปนฺโนปานคำเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๕พระมหาจำรัสวชิรญาโณภูมิสถานเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๖สามเณรบุญเลี้ยง –เมืองแสงเขียนเขตปทุมธานี
๕๓๗พระมหาบัญชาสารคนฺโธกำแพงฤทธิ์ลาดสนุ่นปทุมธานี
๕๓๘พระครูปลัดประสิทธิ์ฐิติโกสร้อยทองคำทศทิศารามปทุมธานี
๕๓๙พระมหาสมพงษ์สุเมธีเนตรแสงศรีป่าเจริญราชปทุมธานี
๕๔๐พระครูโสภณสุตวัฒน์ญาณสิทฺโธบัวหลวงเจดีย์ทองปทุมธานี (ธ)
๕๔๑พระมหาอารักษ์สุจิณฺโณจันทร์พิทักษ์พิชัยสงครามสมุทรปราการ
๕๔๒พระมหาวิโรจน์อคฺคปญฺโญสวนสมุทรพุทธภาวนารามสมุทรปราการ
๕๔๓พระมหาธนัทหาสธโนเตรียมชัยพิศุทธิ์บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
๕๔๔พระมหาสนั่นสิริมงฺคโลแสงจันทร์บางโฉลงในสมุทรปราการ
๕๔๕พระมหาวีระอนาลโยจันตะโกบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
๕๔๖พระมหาเฉลิมพลพุทฺธสโรคำภาป้องบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
๕๔๗พระมหาทีปเดชสีลวฑฺฒโนเลาหอุดมพันธ์ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
๕๔๘พระมหาสายลมธมฺมวาตธาโรบดีรัฐโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๔๙พระมหาธนกรขนฺติโกจันทร์ฉายโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๕๐พระมหาอนุวัฒน์อภิวฑฺฒโกตาลย้อยโปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๕๑พระมหาณรงค์กิตฺติญาโณศรีวิเศษจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๒พระมหาสุทธิญาณสุทฺโธศรีสุวรรณจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๓พระมหาต่อภูริวฑฺฒโกต้นกระโทกจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๔พระมหาภาณุวิชช์มนุญฺโญสิทธิรัตนชัยจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๕พระมหามงคลติกฺขญาโณสีขุ่ยอ๊อดจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๖พระมหาพิริยะภูริญาโณดีงามจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๗พระมหานรินทร์จารุวํโสหลบหลีกพาลจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๘พระมหาคิมหันต์สุทฺธธมฺโมเจ้าจากแดงสมุทรปราการ
๕๕๙พระครูสุนทรสุตสารกตปุญฺโญอินทรบุญท้องคุ้งสมุทรปราการ
๕๖๐พระมหาทองดียุตฺตธมฺโมจอมศิริใหม่สมุทรปราการ
๕๖๑พระมหาสมบัติธนปญฺโญฉลองพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
๕๖๒พระมหาจันธีอตฺตธโรบุดหัวคู้สมุทรปราการ
๕๖๓พระมหาชวลิตอธิจิตฺโตแก้วระย้าหัวคู้สมุทรปราการ
๕๖๔สามเณรอาภิลักษณ์ –เพียพยัคฆ์หัวคู้สมุทรปราการ
๕๖๕สามเณรสัมพันธ์รณ –แซ่หลังหัวคู้สมุทรปราการ
๕๖๖พระมหาวัชรินทร์ฐานสมฺปุณฺโณช่วงโชติศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
๕๖๗พระมหาชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุขพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๖๘พระมหายุทธนาฐานุตฺตโรสายหยุดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๖๙พระมหามานะฐิตวํโสนรดีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๗๐พระมหาวรุจน์อคฺคปญฺโญวารีพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๗๑สามเณรสายฝน –ถนนนอกพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
๕๗๒พระมหาพรชัยกิตฺติญาโณปรัชญาพงศ์เทพไผ่โสมนรินทร์พระนครศรีอยุธยา
๕๗๓พระมหาธนดลขนฺติธโรขีระจิตต์กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๕๗๔สามเณรแต้ง –แซ่ลีกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๕๗๕สามเณรนที –ขันขาวกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
๕๗๖พระมหาประเสริฐฐิตโสภโณแซ่สงสะตือพระนครศรีอยุธยา
๕๗๗สามเณรเกรียงศักดิ์ –แซ่ลีศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
๕๗๘พระมหาเมธาภูมิภูมิมงฺคโลศรดีวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามพระนครศรีอยุธยา
๕๗๙พระมหาประยุทธ์ปญฺญาวชิโรสาธรรมชัยศิวารามพระนครศรีอยุธยา
๕๘๐พระมหาสนธิ์นาคุตฺตโมวิริยะศรีประชาพระนครศรีอยุธยา
๕๘๑พระมหาสุประพันธ์ปญฺญาวโรอาจประโคนโพธิ์พระนครศรีอยุธยา
๕๘๒พระมหาแสงอรุณสนฺตมโนฤกษ์โสธรชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
๕๘๓พระมหาสุชีพสุชีโวมีขันทองเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
๕๘๔พระมหาณัฐพลกิตฺติปญฺโญอรรถารสไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
๕๘๕พระมหาวิทยาปญฺญาวุฑฺโฒวิเศษนครนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๘๖พระมหาเวียงสวรรค์อธิคฺคโมพิมูลธิราชชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๘๗สามเณรสิรภพ –พงษ์รัตนสวัสดิ์ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๘๘สามเณรอนุรักษ์ –ภาคเพียรชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๘๙สามเณรจีระศักดิ์ –สีหนาถชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๐สามเณรสิทธิชัย –ศิลาชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๑สามเณรศรากรณ์ –คินรัมย์ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๒สามเณรวิทวัส –ปะลิเตนังชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๓สามเณรอานันท์ –วันกำมิโกชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๔สามเณรศักดิ์อรุณ –ลุจิตรชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๕สามเณรปรีชา –พลแสงชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
๕๙๖สามเณรเสกสรรค์ –ชูแก้วนางในธัมมิการามอ่างทอง
๕๙๗พระมหาเดชาอมรเมธีสืบจันทร์เกาะอ่างทอง
๕๙๘สามเณรคำเกิด –สุขรีเกาะอ่างทอง
๕๙๙พระมหากำธรฐิติสมฺปนฺโนทองจำรูญคำหยาดอ่างทอง
๖๐๐พระมหาสมปองธมฺมภาณีวงษ์โสภาไชโยวรวิหารอ่างทอง
๖๐๑พระมหาธนากิตฺติญาโณหอมหวลสามขาวอ่างทอง
๖๐๒พระมหาสำรวยวรปุญฺโญดำขำศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๐๓พระมหาโกมลอภิชฺชโวอุบพรมศรีบุรีรตนารามสระบุรี
๖๐๔พระมหาสมศักดิ์ธมฺมิสฺสโรเดชพลบัวลอยสระบุรี
๖๐๕พระมหากฤษณพงษ์สมจิตฺโตวีระเดชบัวลอยสระบุรี
๖๐๖พระมหาสุชาติปภสฺสโรเดิมลาพระพุทธบาทสระบุรี
๖๐๗พระมหาทิวาทินฺนญาโณฝ่ายเหนือพระพุทธบาทสระบุรี
๖๐๘สามเณรทวีศิลป์ –อาจทวีกุลพระพุทธบาทสระบุรี
๖๐๙สามเณรนลล์ธนภัทร –ใหญ่นิธิคุณพระพุทธบาทสระบุรี
๖๑๐พระมหาสมญาอุตฺตมวํโสอุประโคกกะพี้สระบุรี
๖๑๑สามเณรคมสันติ –ราชบุโฮมมงคลชัยพัฒนาสระบุรี
๖๑๒พระมหาสอาดจารุธมฺโมเงางามเสาธงทองลพบุรี
๖๑๓พระมหามงคลธมฺมรํสีแสงวงษ์เสาธงทองลพบุรี
๖๑๔พระมหาบุญชัยชยปุญฺโญรัศมีเสาธงทองลพบุรี
๖๑๕พระมหาวิเชียรสจฺจวโรเนียนนุชหัวช้างลพบุรี
๖๑๖พระมหานพดลอาภรโณนิ่มนวลสกุลหัวช้างลพบุรี
๖๑๗พระมหาทองดีปริชาโนจันลาหัวช้างลพบุรี
๖๑๘พระมหาจุลนัยติกฺขปญฺโญเฮงสินหัวช้างลพบุรี
๖๑๙สามเณรปิ่นทอง –มหานาคสิงห์หัวช้างลพบุรี
๖๒๐พระมหารินอคฺคฏฐาโนเซินโคกกะเทียมลพบุรี
๖๒๑พระมหาคายเขมนนฺโทถาจโคกกะเทียมลพบุรี
๖๒๒พระมหาสุภาพจนฺทธมฺโมถาจโคกกะเทียมลพบุรี
๖๒๓พระมหากาญจนพัฒน์โสภณปญฺโญงามตรงตองปุลพบุรี
๖๒๔พระมหาโสภณฐานิสฺสโรสิงห์สันยวดลพบุรี
๖๒๕พระมหาเอกเอกธมฺมจารีศรีงามยวดลพบุรี
๖๒๖พระมหาสุวิชชาสุชีโวเฉลียวไวพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๒๗พระมหาสุนันท์สุจิตฺโตพลอาจพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๒๘พระมหาวิลัยชินวํโสชินวงศ์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๒๙พระมหาฟ้าลั่นจนฺทโชโตหวังผลพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๐สามเณรบดินทร์ –เอี่ยมแย้มพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๑สามเณรพงศธร –เทียบสาพระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๒สามเณรวิทวัส –นามวงศ์พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
๖๓๓พระมหาประสงค์กุสลกโรนกน่วมโพธิ์เงินสิงห์บุรี
๖๓๔สามเณรธนชัย –ขามาลาพิกุลทองสิงห์บุรี
๖๓๕สามเณรเทวัญ –บัวโคกฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
๖๓๖พระมหาฐิติวัชร์วรวฑฺฒโนปุญญ์หิรัณย์พระบรมธาตุชัยนาท
๖๓๗พระมหาสราวุธธมฺมวโรสิงห์โตทองปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
๖๓๘พระมหาปรีชามโหสโถเส็งจีนโพธิ์งามชัยนาท
๖๓๙พระมหาประเทืองสิริวฑฺฒโนชาหอมโพธิ์งามชัยนาท
๖๔๐พระมหานิพนธ์นาควโรศรีสุนทราภรณ์โพธิ์งามชัยนาท
๖๔๑พระมหามิตรธนปญฺโญพิลาหนองขุนชาติอุทัยธานี
๖๔๒พระมหาละเมียดธมฺมกาโมนิสัยมั่นโพธารามนครสวรรค์
๖๔๓พระครูปริยัติโพธานุกูลสุเตโชพิมพ์โคตรโพธารามนครสวรรค์
๖๔๔พระครูนิทัศน์โพธาภิยุตอภิวฑฺฒโนแบนลีโพธารามนครสวรรค์
๖๔๕พระมหาจรุญจิรสุโภชินรัมย์โพธารามนครสวรรค์
๖๔๖พระมหาประจักษ์ถาวโรกันทะน่วมโพธารามนครสวรรค์
๖๔๗พระมหาสุทิศวรมงฺคโลอาชาพลโพธารามนครสวรรค์
๖๔๘พระมหาชัชวาลย์อาจารสมฺปนฺโนกูบกระโทกโพธารามนครสวรรค์
๖๔๙สามเณรคุณากร –เพ็งไธสงโพธารามนครสวรรค์
๖๕๐สามเณรสมบัติ –นราเลิศโพธารามนครสวรรค์
๖๕๑พระมหาสมคิดสุมโนผู้ดีนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๒พระมหามงคลชัยสิริมงฺคโลปั้นวิชัยนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๓พระมหาสุรพลสุตกวีจูมด้วงนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๔พระมหามนตรีมนฺตเสวีพลอยศรีนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๕พระมหาสาทิตย์สิริสุธีธโรอินทรไพรจิตต์นครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๖พระมหาธนิตธนิสฺสโรโลหะเวชนครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๗สามเณรบุญแล –พุทธวงค์นครสวรรค์นครสวรรค์
๖๕๘พระมหาสามารถฐิตสทฺโธกล่ำดีวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๕๙พระมหามารุตม์อุตฺตมโสภีอินฺตาโสภีวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๐พระมหาจักรีภทฺทสุธีบัวยาวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๑พระมหาณรงค์ศักดิ์รตนรํสีนาคงามวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๒พระมหาแพนวิสุทฺโธคงสาลีวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๓พระมหาตรีเนตรอริญฺชโยมาน้อยวรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๔สามเณรบัญชา –กิ่งโพธิ์วรนาถบรรพตนครสวรรค์
๖๖๕พระมหาวิรัตชุตินฺธโรสุกอินทร์จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๖๖พระมหานุสรณ์สญฺญจิตฺโตเสถียรดีจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๖๗พระมหาจรรยาจนฺทสาโรลินลาจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๖๘พระมหาธัญภูวริษฐ์โชติปญฺโญพวงแขจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๖๖๙พระมหาสำรวยเขมทตฺโตวงศ์วัฒน์ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๐พระมหาพนมเทียรปุญญชาโตฉัตรโชติกมากท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๑พระมหาอาคมอานนฺโทคมขำท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๒พระมหาประกาศิษย์ปริปุญฺโญนิลถนอมท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๓สามเณรเฉลิมเกียรติ –เพชรพนาภัทรท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๔สามเณรนิตินัย –สุรวยท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๕สามเณรทวีชัย –ภาคโพธิ์ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
๖๗๖พระมหาคนองธมฺมกาโมประสาทพรหมจริยาวาสนครสวรรค์
๖๗๗พระมหาสมภพฐานวุฑฺโฒจันทรมณฑลหนองปลิงนครสวรรค์
๖๗๘พระมหานทีมนาปภาณีแสงจันทร์แสงสวรรค์นครสวรรค์
๖๗๙พระมหาสมพงษ์กนฺตวณฺโณรัตนนนท์ทับกฤชกลางนครสวรรค์
๖๘๐พระมหามนตรีฐิตวรเมธีบัวสูงเนินทับกฤชกลางนครสวรรค์
๖๘๑พระมหาสงกรานต์สํวุฑฺโฒแสงดอกไม้สว่างวงษ์นครสวรรค์
๖๘๒พระมหาธนชาติธมฺมปญฺโญสวรรค์ในพนาโกรกพระใต้นครสวรรค์
๖๘๓พระมหาวัฒนายนฺตสีโลแก้วบัวดีทุ่งท่าเสานครสวรรค์
๖๘๔สามเณรวัฒพล –แซ่ท้าวตากฟ้านครสวรค์
๖๘๕สามเณรสุรชัย –นาคำแยกตากฟ้านครสวรค์
๖๘๖สามเณรณรงค์ –ประเสริฐสุวรรณ์ตากฟ้านครสวรค์
๖๘๗สามเณรวิรัตน์ –รุ่งเป้าตากฟ้านครสวรค์
๖๘๘สามเณรศุภฤกษ์ –สีวันคำตากฟ้านครสวรค์
๖๘๙สามเณรทัตเทพ –เชียนจันทึกตากฟ้านครสวรค์
๖๙๐สามเณรนฤพนธ์ –คล้ายรอดตากฟ้านครสวรค์
๖๙๑สามเณรสหพล –ไสยวิจิตรตากฟ้านครสวรค์
๖๙๒สามเณรวิระ –แสนวิเศษตากฟ้านครสวรค์
๖๙๓สามเณรธนทัต –แสงกิริยาตากฟ้านครสวรค์
๖๙๔สามเณรวินัย –พลกล้าตากฟ้านครสวรค์
๖๙๕สามเณรอุกฤษฎ์ –แก้วมะรังตากฟ้านครสวรค์
๖๙๖สามเณรนพดล –ไกรยวงษ์ตากฟ้านครสวรค์
๖๙๗สามเณรศิวกร –ศรีจรรยาตากฟ้านครสวรค์
๖๙๘สามเณรปรัชญา –กัลพฤกษ์ตากฟ้านครสวรค์
๖๙๙สามเณรธีระ –เลิบไธสงตากฟ้านครสวรค์
๗๐๐สามเณรการันย์ –แสงฤทธิ์ตากฟ้านครสวรค์
๗๐๑สามเณรสุริยะ –สุวรรณมณีตากฟ้านครสวรค์
๗๐๒สามเณรศุภสิทธิ์ –รอดกสิกรรมตากฟ้านครสวรค์
๗๐๓สามเณรไกรวิชญ์ –เมฆีตากฟ้านครสวรค์
๗๐๔สามเณรมานพ –แสงสุขตากฟ้านครสวรค์
๗๐๕สามเณรมานิตย์ –แสงสุขตากฟ้านครสวรค์
๗๐๖สามเณรอัครเดช –ไชยภาตากฟ้านครสวรค์
๗๐๗สามเณรรัตนัย –เถาไพมณีตากฟ้านครสวรค์
๗๐๘สามเณรนฤดม –ญาติครบุรีตากฟ้านครสวรค์
๗๐๙สามเณรอิทธิฤทธิ์ยศยิ่งตากฟ้านครสวรค์
๗๑๐พระครูนิทานสุตกิจอุตฺตโมแสบงบาลเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
๗๑๑พระครูปริยัติวชิราทรสุมโนคะสุวรรณ์คูยางกำแพงเพชร
๗๑๒พระมหาบุญลือสุเมโธภูเฮียคูยางกำแพงเพชร
๗๑๓พระมหาวรากรณ์สิริฐิติทองสีบ่อสามแสนกำแพงเพชร
๗๑๔พระมหาจุลนัยติกฺขปญฺโญเฮงสินอ่างทองกำแพงเพชร
๗๑๕สามเณรอนันต์ –ยินดีสังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๑๖สามเณรปรัชญา –เติมทรัพย์สังฆานุภาพกำแพงเพชร
๗๑๗พระมหานฤพลฐิตพโลพวงสมบัติบุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
๗๑๘พระมหามังกรปณฺฑิโตทองก้อนนาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
๗๑๙พระมหาอโศกอโสโกเย็นธรามาสนาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
๗๒๐สามเณรณัฐพงศ์ –คำมีท่าหลวงพิจิตร
๗๒๑พระมหาวรพลวรพโลพาเสนาท่าหลวงพิจิตร
๗๒๒พระมหาสิริคุตต์สิริคุตฺโตห้อยไทนสงค์วังกลมพิจิตร
๗๒๓พระมหาแก่นอคฺควณฺโณพุ่มฟักยางคลีพิจิตร
๗๒๔พระมหาบุญเรือนกนฺตสีโลพศักดิ์ดงตะขบพิจิตร
๗๒๕พระมหาชัยนรินทร์กิตฺติวรญฺญูแสงทองสันติพลารามพิจิตร
๗๒๖พระมหายุทธพลญาณวิมโลเรียนรัมย์ตะพานหินพิจิตร
๗๒๗พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณโสวโรสอนวงศ์พร้าวพิจิตร
๗๒๘พระมหาธนัทถาวรสทฺโธหันเชื้อจีนมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๒๙พระมหาอำพรอิทฺธิญาโณดีวันมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๐พระมหาเกรียงศักดิ์ธมฺมธีโรหลั่นม่วงมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๑พระมหาประทวนอภิปุญฺโญอินทร์ขาลมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๒พระมหาศรายุทธสิริภทฺโธบุญประคองมงคลทับคล้อพิจิตร
๗๓๓พระมหาอัศวินฐานุคฺคโรแก้วใสทับคล้อพิจิตร
๗๓๔พระมหาพงษ์พันธ์กลฺยาโณอุ่นเมืองมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๕พระมหาวีระวัชร์วชิรวีโรชื่นภิรมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๖พระมหากวมยุตฺตธมฺโมจงทันมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๗พระมหาเถลิงศักดิ์ภาวนาชโยจำนงค์จิตมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๘พระมหามานพขนฺติชโยทาสุดใจมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๓๙พระมหาสุริยันต์วิสุทฺธิชโยเกษศิริมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๐พระมหาศิลาวุฒอโนมชโยอารีรัมย์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๑พระมหาวิเชษฐ์เชฎฺฐชโยแก่นสารมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๒พระมหาอภิวัตรคุณววฑฺโฒโพธิทัพพะมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๓พระมหานิพัฒน์ภสฺสรชโยแซ่เตียมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๔พระมหาวัชระกิตฺติวิชโยคำดีมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๕พระมหาเฉลิมฉนฺทชโยพิทยาชัยชนะมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๖พระมหาอนุชาโสตฺถิวิชโยพงษ์สวัสดิ์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๗พระมหามนัสวีฐิตธมฺโมอารยะนรากูลมหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๘สามเณรธราธิป –วรสายัณห์มหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๔๙สามเณรชีวิน –พุทธามหาธาตุเพชรบูรณ์
๗๕๐สามเณรธีระ –ชารัญจ่าพระแก้วเพชรบูรณ์
๗๕๑พระมหาชัยฤทธิ์สุธมฺโมทองสีราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
๗๕๒สามเณรฉัตรณรงค์ –สายคำตั้งโพธิ์งามเพชรบูรณ์
๗๕๓สามเณรวุฒิศักดิ์ –ขันเงินสามัคคีชัยเพชรบูรณ์
๗๕๔สามเณรอชิรวิทย์ –โสพันธ์สามัคคีชัยเพชรบูรณ์
๗๕๕พระมหาคทาวุธวิสุทฺธิเมธีศรีสุนันท์ประเชชัยเพชรบูรณ์
๗๕๖พระมหาชัยสิทธิ์กตปุญฺโญอุดรศรีประเชชัยเพชรบูรณ์
๗๕๗พระมหาพสิษฐ์ปโมทิโตบุญตูบสระเกศเพชรบูรณ์
๗๕๘พระมหาขุนแผนอินฺทวิราโคสุดวิไลสระเกศเพชรบูรณ์
๗๕๙พระมหาบัณฑิตคมฺภีรเมโธกำมาสระเกศเพชรบูรณ์
๗๖๐พระมหาสมพงษ์สารคนฺโธคำหางหงส์ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๑พระมหาประจวบฐานวโรบุญเพชรประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๒พระมหาสมศักดิ์สุธีโรยอดไธสงประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๓พระมหาทวีศักดิ์ทิวากโรป้อมเย็นประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๔พระมหาสุวัฒน์สุขวฑฺฒโนคำพารัตน์ซับไม้แดงใหม่เพชรบูรณ์
๗๖๕พระมหาชัชวาลย์อภินนฺโทเกิดแก้วประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๖พระมหาอนุวัตรอมรเมโธทองวิชิตประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๗พระมหาอนันต์จิตฺตสํวโรจำปาสดประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๘พระมหาบุญนาคธีรวํโสชาญศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๖๙พระมหาศรัณย์สิรินฺธโรครุฑหว่างประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๗๐พระมหาชาญณณรงค์วิสุทฺธิเมธีคงโนนกอกประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๗๑สามเณรศตวรรษ –อุดมศรีประชานิมิตเพชรบูรณ์
๗๗๒สามเณรเทอดไทย –ศรีประโคน้ำวิ่งเพชรบูรณ์
๗๗๓สามเณรธิติวุฒิ –ทองทินน้ำวิ่งเพชรบูรณ์
๗๗๔พระมหาวรายุทธวีตาลโยอ้วนล้ำสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
๗๗๕พระมหาฉัตรชัยอภิชโยส่งเสริมสนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
๗๗๖พระครูปัญญารัตนาทรสิริปญฺโญเหล็กสิงห์พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๗๗พระครูกิตติรัตนานุกูลกิตฺติญาโณวิเศษพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๗๘พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์ปณฺฑิโตวรรณประยูรพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๗๙พระครูธรรมธรวรยุทธปิยทสฺสีไพโรจน์สถิตธาดาพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๘๐พระมหาธีรเดชธีรวฑฺฒโณโพธิ์ทองพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๘๑พระมหาพิทักษ์วรญาโณอินอิวพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๘๒สามเณรวิโรจน์ –ดิษเจริญพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๘๓สามเณรรัตพล –มาพันนะพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๗๘๔พระมหาชัชรินทร์โชติวโรชิตบุญนางพญาพิษณุโลก
๗๘๕พระมหาสำลีวราโภหงษาชุมราชบูรณะพิษณุโลก
๗๘๖สามเณรคมสัน –วิชัยกุลราชบูรณะพิษณุโลก
๗๘๗พระบาล ป.กตสาโรบุตรวงศ์ศรีวิสุทธารามพิษณุโลก
๗๘๘พระมหาอานนท์ภูริทสฺสีเหลือบแลสุดสวาสดิ์พิษณุโลก
๗๘๙พระมหาจันทร์แก้วกิตฺติสารวิทูทิพย์สอนจันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
๗๙๐พระมหานิวัธนิปโกเพ็งคุ้มมะขามเตี้ยพิษณุโลก
๗๙๑พระมหาวิโรจน์อนงฺคโณทุมทองสวนร่มบารมีพิษณุโลก
๗๙๒สามเณรสวิตต์ –ธูปนาคบางสะพานพิษณุโลก
๗๙๓พระมหานพรัตน์รตฺนเมธีทอนสูงเนินเณรน้อยพิษณุโลก
๗๙๔พระมหานิยมติสฺสวโรผลบุญราชธานีสุโขทัย
๗๙๕พระมหาธนวัฒน์คุณวีโรใจสักเสริญพิพัฒน์มงคลสุโขทัย
๗๙๖สามเณรสมหมาย –ฉิมเสือสังฆารามสุโขทัย
๗๙๗สามเณรทัศนะ –ชูสุขสังฆารามสุโขทัย
๗๙๘สามเณรวรเชษฐ์ –จูเรือนสังฆารามสุโขทัย
๗๙๙สามเณรสุธน –นาลีสังฆารามสุโขทัย
๘๐๐สามเณรปวริศ –อิ่มหนำสังฆารามสุโขทัย
๘๐๑พระมหาสุวรรณสนฺตจิตฺโตดีจริงราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๘๐๒พระมหาอุเทนชยนฺโตครุฑทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๘๐๓สามเณรรุ่ง –รักป้อมราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
๘๐๔พระมหาจำนงค์ปิยวาจโกทะดีคลองโพธิ์อุตรดิตถ์
๘๐๕สามเณรปรีชา –โพธิ์ภาธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
๘๐๖พระมหากิตติทัศน์ธมฺมานนฺโทนามนนท์กกต้องสามัคคีอุตรดิตถ์
๘๐๗พระมหาจักรพันธ์จกฺกวโรนะวะแก้วท่านาตาก
๘๐๘พระมหาสหัสษชัญญ์สิริมงฺคโลรัตนสันติจองคำลำปาง
๘๐๙สามเณรวันใหม่ –สาระบูรณ์จองคำลำปาง
๘๑๐สามเณรรัตนพล –มะลิซ้อนจองคำลำปาง
๘๑๑สามเณรสุทัศน์ –หินซุยจองคำลำปาง
๘๑๒สามเณรธนพล –พันธ์โนจองคำลำปาง
๘๑๓สามเณรวีระวุฒิ –อินต๊ะจองคำลำปาง
๘๑๔สามเณรวิภู –เยี่ยมชื่นจองคำลำปาง
๘๑๕สามเณรเกรียงศักดิ์ –แสงทองจองคำลำปาง
๘๑๖สามเณรวันชัย –ทูลธรรมจองคำลำปาง
๘๑๗สามเณรกิตติชัย –โพธิจักรจองคำลำปาง
๘๑๘สามเณรสายธาร –แสงสุนทรจองคำลำปาง
๘๑๙สามเณรเอกชัย –ชำนิไกรจองคำลำปาง
๘๒๐สามเณรวรชัย –พรภักดีวัฒนาจองคำลำปาง
๘๒๑พระมหาธีรานนท์ปริปุณฺโณล่ำสันท่ามะโอลำปาง
๘๒๒สามเณรวีระชัย –สิงห์โพนงามท่ามะโอลำปาง
๘๒๓พระมหาบุญเชิดฐานวโรกันทะตั๋นบ้านฟ่อนลำปาง
๘๒๔พระครูสุตชยาภรณ์ธมฺมชโยเขียวสุขศรีชุมลำปาง
๘๒๕พระมหาจิราวัฒน์จิรเมธีศรีเจริญแม่สุกลำปาง
๘๒๖พระมหาศิริพงศ์สิริวํโสวงค์อุ่นกิ่วหลวงลำปาง
๘๒๗สามเณรตี๋ –ก๋องคำสันต้นผึ้งเชียงราย
๘๒๘พระมหาดวงจันทร์สุวณฺณโชโตสุวรรณพระธาตุดอยตุงเชียงราย
๘๒๙พระมหาอนุสรณ์ติสฺสวํโสวงศ์สุวรรณมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๓๐พระมหาวีระเมธิสฺสรวํโสนามศรีแก้วมงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๓๑พระมหาวิทยากิตฺติปญฺโญระจามงคลธรรมกายารามเชียงราย
๘๓๒พระมหานองอานนฺโทสิ่งของศรีโคมคำพะเยา
๘๓๓พระมหาภัทรวัฒน์มหาคุเณสีเทพนรินทร์ศรีโคมคำพะเยา
๘๓๔พระมหาสุรชัยจรณเมธีทายังศรีโคมคำพะเยา
๘๓๕สามเณรบุญรอด –ขันตีศรีโคมคำพะเยา
๘๓๖สามเณรภานุวัฒน์ –ลครชัยศรีโคมคำพะเยา
๘๓๗สามเณรชัยวัฒน์ –ขันตาศรีโคมคำพะเยา
๘๓๘สามเณรกำชัย –เตรียมทนะศรีโคมคำพะเยา
๘๓๙สามเณรณัฐพงษ์ –ยานะศรีโคมคำพะเยา
๘๔๐สามเณรณัฐวุฒิ –กุลสังขารศรีโคมคำพะเยา
๘๔๑สามเณรอภิวัฒน์ –อัปมะเยศรีโคมคำพะเยา
๘๔๒สามเณรสุธิมนต์ –สีกัลยาศรีโคมคำพะเยา
๘๔๓พระมหาวีระชัยปภสฺสโรรัตนากรไพบูลย์พระบาทมิ่งเมืองฯแพร่
๘๔๔พระมหาสิทธิพรสุเมธโสวิจิตรรัตนากรพระบาทมิ่งเมืองฯแพร่
๘๔๕พระมหานพณัชเขมานนฺโทน้ำดอกไม้พระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๔๖พระมหารัชกรคุณสํวโรสุทธะพระบาทมิ่งเมืองฯแพร่
๘๔๗พระมหาถาวรธมฺมถาวโรสิงห์บุตรพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๔๘พระมหาสมทรงกิตฺติธมฺโมเนตรชังพระบาทมิ่งเมืองแพร่
๘๔๙พระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสีผาสุกทุ่งกวาวแพร่
๘๕๐พระมหาสิมรัตน์สิริธมฺโมบุญเขื่องพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๑พระครูสังวรสุตกิจญาณสํวโรอุปสอดพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๒พระมหาสมชัยมหาปุญฺโญบุญเจริญพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๓พระมหาพิเชษฐชาญพุทฺธิวฑฺฒนเมธีถิ่นสอนพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๔พระมหาสิงห์ชัยมหามงฺคโลต๊ะมุ้งพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๕พระมหาบุญสยามรตนปุญฺโญเทพแดงพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๖พระมหาชัยวัฒน์วฑฺฒนเมธีรักงามพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๗พระมหาศาสตราญาณสิริกำรูปพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๘พระมหาพิชัยวิชยสิริใจสีพระธาตุช่อแฮแพร่
๘๕๙พระมหาชาญชัยชุตินฺธโรราชไร่ร่องซ้อแพร่
๘๖๐พระมหากาจพลกิตฺติวุฑฺโฒเครงครื้นร่องซ้อแพร่
๘๖๑พระมหาวัชรวรินทร์กลฺยาณธมฺโมวงศ์ฉายาร่องซ้อแพร่
๘๖๒พระครูปัญญาปริยัติสาทรสิริปญฺโญอุดสมดงลานแพร่
๘๖๓พระมหาชูชีพสุทฺธิญาโณอินประดิษฐ์ดงลานแพร่
๘๖๔พระมหากิตติศักดิ์กิตฺติวฑฺฒโนช่างทองหนองม่วงไข่แพร่
๘๖๕พระมหาดำเนินฐิตวิริโยหมายดีหนองม่วงไข่แพร่
๘๖๖พระมหาสมบัติปจฺเจกพุทฺโธจันอ้นดอนมงคลน่าน
๘๖๗พระมหาธีรวัฒน์วชิรญาโณแคแดงสองแควน่าน
๘๖๘พระมหาดนัยกิตฺตินนฺโทกิตินันท์พญาภูน่าน
๘๖๙สามเณรสถิตย์ –สุมทุมพญาภูน่าน
๘๗๐สามเณรวิษนุวัตร –จักรแก้วพญาภูน่าน
๘๗๑สามเณรภานุพงษ์ตุ่นคำพญาภูน่าน
๘๗๒สามเณรรัตนชัย –เมฆแสนพญาภูน่าน
๘๗๓สามเณรกุลธร –อนันตกาลพญาภูน่าน
๘๗๔สามเณรอานนท์ –ปิงแก้วพญาภูน่าน
๘๗๕สามเณรคมสัน –แซ่เฮ้อแสงดาวน่าน
๘๗๖สามเณรนพกร –ลีลาวาณิชย์แสงดาวน่าน
๘๗๗สามเณรอนันต์ –จิตอารีนาเหลืองในน่าน
๘๗๘พระมหาสมพรศักดิ์ทีปธมฺโมสุดเสนพระธาตุแช่แห้งน่าน

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: