สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) เสด็จสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

ด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชาให้แจ้งว่า จะเสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่องทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริวงษญาณ (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒ สมเด็จพระอริวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๓ สมเด็จพระอริวงษญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๔ สมเด็จพระอริวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น.

กำหนดการ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังเด็จพระสังฆราช
เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช
วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธื พุทธศักราช ๒๕๖๐

เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เสด็จออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เวลา ๑๔.๑๐ น. เสด็จถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระแรมานุชิตชิโนรส (สุวณฺณรํสีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๗
๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗

เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ
๑. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒
๒. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๓
๓. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช พราะองค์ที่ ๔
๔. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๕

เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ
๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ปญฺญาอคฺคมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๘
๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มนุสฺสนาคมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๐
๓. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงสื (สุจิตฺตมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๓
๔. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จถึงวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๖
เสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

*****************

:วัดมหาธาุยุวราชรังสฤษฎิ์