สอบบาลี ประโยค ป.ธ. ๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ

สอบประโยค ป.ธ.๕ ประจำปี ๒๕๕๖
สนามสอบวัดมหาธาตุ 

ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันที่ ๗-๘-๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  และมอบให้เจ้าสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นประธานดำเนินการสอบ  ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๗-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒ วัน  สำหรับนักเรียนผู้ที่จะเข้าสอบในสนามสอบวัดมหาธาตุนั้น ประกอบไปด้วย ภาค ๑-๖ รวม ๒๘ คณะจังหวัด จำนวน ๔๘๑ รูป ดังนี้

ที่
สำนักเรียนคณะจังหวัด
จำนวน/รูป
ภาค

นนทบุรี
๖๔

ปทุมธานี
๗๖

ปทุมธานี(ธ)

สมุทรปราการ
๒๖

พระนครศรีอยุธยา
๑๘

พระนครศรีอยุธยา(ธ)
๑๑

อ่างทอง

สระบุรี
๑๐

ลพบุรี
๑๔

๑๐
สิงห์บุรี

๑๑
สิงห์บุรี(ธ)

๑๒
ชัยนาท

๑๓
อุทัยธานี

๑๔
นครสวรรค์
๖๙

๑๕
กำแพงเพชร

๑๖
กำแพงเพชร(ธ)

๑๗
พิจิตร
๑๔

๑๘
เพชรบูรณ์
๔๐

๑๙
เพชรบูรณ์(ธ)

๒๐
พิษณุโลก
๑๙

๒๑
สุโขทัย
๑๑

๒๒
อุตรดิตถ์

๒๓
ตาก

๒๔
ลำปาง
๑๙

๒๕
เชียงราย

๒๖
พะเยา
๑๑

๒๗
แพร่
๒๓

๒๘
น่าน
๑๓

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ”

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: