รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

ตารางสอนภาษาบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

  ตารางเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ชั้นประโยค วิชา วัน เวลา อาจารย์ผู้สอน บาลีศึกษาเบื้องต้น บาลีไวยากรณ์/ปมท. เสาร์-อาทิตย์ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗ ไวยากรณ์ บาลีไวยากรณ์/ปมท. จันทร์-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ ป.ธ.๖ พระมหาลำใย ชุตินฺธโร ป.ธ.๗ ประโยค ๑-๒ ปมท.ภาค ๑-๒, ไว. จันทร์-พุธ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหา ดร.ไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ป.ธ.๖ ปมท.ภาค ๓-๔, ไว. พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดำเนิน วรปญฺโญ ป.ธ.๖พระมหาสมพงษ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖ ประโยค ป.ธ.๓ ปมท.ภาค ๕-๖สัมพันธ์ไทย บุรพภาค จันทร์-พุธ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม บ.ศ.๙, ปมท.ภาค ๗-๘ พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดอกรัก […]

ตารางสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา

ตารางสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560   ขึ้น/แรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ๑ ธรรมะ กระทู้ธรรม วินัย ๒ พุทธะ ธรรมะ กระทู้ธรรม ๓ วินัย พุทธะ ธรรมะ ๔ กระทู้ธรรม วินัย พุทธะ ๕ ธรรมะ กระทู้ธรรม วินัย ๖ พุทธะ ธรรมะ กระทู้ธรรม หยุดวันโกน/วันพระ ๗,๘ ค่ำ ๙ วินัย พุทธะ ธรรมะ ๑๐ กระทู้ธรรม วินัย พุทธะ ๑๑ ธรรมะ กระทู้ธรรม วินัย ๑๒ พุทธะ ธรรมะ กระทู้ธรรม ๑๓ วินัย พุทธะ ธรรมะ หยุดวันโกน/วันพระ ๑๔, ๑๕ ค่ำ […]