ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรเรียนนักธรรม – บาลี

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา สามเณรเรียนนักธรรม – บาลี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร การศึกษาถือเป็นรากฐานของชีวิต สังคมประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ผลสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอกได้ สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ๕ สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สนามสอบ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สนามสอบ โรงเรียนวัดสวนส้ม สนามสอบ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนามสอบ โรงเรียนประชาบำรุง

ผลสอบนักธรรม ปี ๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกได้  สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร [วิธีการค้นหารายชื่อของท่าน กดปุ่ม Ctrl + F ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อ/นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการค้นหา] ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)