รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ – ๒ – ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ. ๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๕ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๕๐๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑๒๕ ปี มหาธาตุวิทยาลัย

๑๒๕ ปี มหาธาตุวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนการศึกษามหาธาตุวิทยาลัย จำนวน ๑๒๕ กอง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ในวันวิสาขบูชา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๔๖๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรเรียนนักธรรม – บาลี

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา สามเณรเรียนนักธรรม – บาลี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร การศึกษาถือเป็นรากฐานของชีวิต สังคมประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

รายชื่อผู้เข้าสอบประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ปี ๒๕๕๗

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ รวมจำนวน ๔๖๙ รูป มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผลสอบนักธรรม ปี ๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกได้  สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร [วิธีการค้นหารายชื่อของท่าน กดปุ่ม Ctrl + F ที่คีย์บอร์ด พิมพ์ชื่อ/นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการค้นหา] ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๔๓๒-๒๕๖๑ ——————————————————————————— เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร ป.๙) เป็นองค์ปฐมแห่งเปรียญ ๙ ประโยค (แปลด้วยปาก) รายชื่อผู้สอบได้ ประโยค ป.ธ.๙ (ข้อเขียน ๒๔๕๖[1]– ๒๕๖๑) ในนามสำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ——————————————————————————- [1] วันฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม, พระเมธึวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), ๘ กันยายน ๒๕๕๖, หน้า ๓๙.   ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. พ.ศ. วัด หมายเหตุ ๑. พระมหาวิจิตร อาภากโร จีนสืบเชื้อ ๒๙ ๙ ๒๔๗๐ มหาธาตุ พระราชสุธี ลาสิกขา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๔๘๕ ๒. พระมหาละออง ทินฺนาโภ ทองเสวต ๒๖ […]

ตารางสอนภาษาบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

  ตารางเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ชั้นประโยค วิชา วัน เวลา อาจารย์ผู้สอน บาลีศึกษาเบื้องต้น บาลีไวยากรณ์/ปมท. เสาร์-อาทิตย์ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗ ไวยากรณ์ บาลีไวยากรณ์/ปมท. จันทร์-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ ป.ธ.๖ พระมหาลำใย ชุตินฺธโร ป.ธ.๗ ประโยค ๑-๒ ปมท.ภาค ๑-๒, ไว. จันทร์-พุธ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหา ดร.ไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ป.ธ.๖ ปมท.ภาค ๓-๔, ไว. พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดำเนิน วรปญฺโญ ป.ธ.๖พระมหาสมพงษ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖ ประโยค ป.ธ.๓ ปมท.ภาค ๕-๖สัมพันธ์ไทย บุรพภาค จันทร์-พุธ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม บ.ศ.๙, ปมท.ภาค ๗-๘ พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดอกรัก […]