วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วยวันที่ ๓ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทางสำนักวัดมหาธาตุพร้อมด้วยสมาคมศิษย์วัดมหาธาตุและมูลนิธิมหาสุรสิงหนาทได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย และวางพวงมาลา