รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ – ๒ – ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕  “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๓ วัน  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรนั้น  แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดให้สำนักเรียนบาลีวัดมหาธาตุเป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ. ๕  สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๕ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๕๐๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดมหาธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้เข้าสอบภาษาบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๕ “สนามสอบวัดมหาธาตุ” ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑  (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  นั้น  วัดมหาธาตุเป็นสนามสอบสำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค ในเขตภาค ๑-๖ จำนวน ๒๓ จังหวัด ๒๗ สำนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสอบ ๔๖๔ รูป ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรเรียนนักธรรม – บาลี

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา สามเณรเรียนนักธรรม – บาลี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร การศึกษาถือเป็นรากฐานของชีวิต สังคมประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๔๓๒-๒๕๖๑ ——————————————————————————— เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร ป.๙) เป็นองค์ปฐมแห่งเปรียญ ๙ ประโยค (แปลด้วยปาก) รายชื่อผู้สอบได้ ประโยค ป.ธ.๙ (ข้อเขียน ๒๔๕๖[1]– ๒๕๖๑) ในนามสำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ——————————————————————————- [1] วันฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม, พระเมธึวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), ๘ กันยายน ๒๕๕๖, หน้า ๓๙.   ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. พ.ศ. วัด หมายเหตุ ๑. พระมหาวิจิตร อาภากโร จีนสืบเชื้อ ๒๙ ๙ ๒๔๗๐ มหาธาตุ พระราชสุธี ลาสิกขา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๔๘๕ ๒. พระมหาละออง ทินฺนาโภ ทองเสวต ๒๖ […]

ตารางสอนภาษาบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

  ตารางเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ชั้นประโยค วิชา วัน เวลา อาจารย์ผู้สอน บาลีศึกษาเบื้องต้น บาลีไวยากรณ์/ปมท. เสาร์-อาทิตย์ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗ ไวยากรณ์ บาลีไวยากรณ์/ปมท. จันทร์-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ ป.ธ.๖ พระมหาลำใย ชุตินฺธโร ป.ธ.๗ ประโยค ๑-๒ ปมท.ภาค ๑-๒, ไว. จันทร์-พุธ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหา ดร.ไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ป.ธ.๖ ปมท.ภาค ๓-๔, ไว. พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดำเนิน วรปญฺโญ ป.ธ.๖พระมหาสมพงษ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖ ประโยค ป.ธ.๓ ปมท.ภาค ๕-๖สัมพันธ์ไทย บุรพภาค จันทร์-พุธ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม บ.ศ.๙, ปมท.ภาค ๗-๘ พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดอกรัก […]

หลักสูตรบาลี

โครงสร้างหลักสูตร ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ ประโยค ๑-๒ และเปรียญตรีปีที่ ๑-๒ หมวดบาลีศึกษา วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ ถึง ภาค ๔ วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำ ประโยค ป.ธ. ๓ -วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘ -วิชาสัมพันธ์ไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘ -วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน -วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทยโดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบลักษณะวรรคตอนตัวอักษร ตามสมัยนิยม หลักสูตรใช้หนังสือที่ควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ ประโยค ป.ธ. ๔ -วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ -วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑ […]

ดาวน์โหลด

ใบสมัครเรียน/สอบ ของมหาธาตุวิทยาลัย ทั้ง ๒ แผนก แผนกธรรม มหาธาตุวิทยาลัย ใบสมัครเรียนนักธรรม/ธรรมศึกษา มหาธาตุวิทยาลัย ใบสมัครสอบสนามหลวง แผนกนักธรรม/ธรรมศึกษา มหาธาตุวิทยาลัย แผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย ใบสมัครเรียนบาลี มหาธาตุวิทยาลัย ใบสมัครสอบสนามหลวง แผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย แบบฟอร์มหนังสือราชการ แบบฟอร์มหนังสือภายใน แบบฟอร์มหนังสือภายนอก    

บุคลากรแผนกบาลี

ผู้บริหารแผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระราชสิทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการแผนกบาลี พระญาณสมโพธิ รองผู้อำนวยการแผนกบาลี พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู เลขานุการแผนกบาลี พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาลำใย ชุตินฺธโร ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาดำเนิน วรปญฺโญ ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ดร. ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาจำรัส อจโล ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาวินัย วชิรเมธี ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาเธียร เทวยโส ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาสนั่น โสภโณ ชั้นประโยค ป.ธ.๕ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุลโล ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย  ผศ.ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ครูบาลี มหาธาตุวิทยาลัย   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: