สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๘

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร   ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษาปี ๒๕๕๗

สรุปยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร   ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   ยอดจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จำพรรษา ๑. เฉพาะพระภิกษุ ๒. ฐานะของพระภิกษุ ๓. เฉพาะสามเณร ๔. ฐานะของสามเณร       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์:

เทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์ ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ปีมะเส็ง (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ) เบญจศก จุลศักราช ๑๓๗๕ ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน        วันที่ ๑๔ เมษายน เป้น วันมหาสงกรานตื ทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๒ นาฬิกา ๐๒ นาที ๐๒ วินาที         นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหาร เนื้อทราย พระหัตถืขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังนกยูงเป็นพาหนะ