โอวาทปาติโมกข์

โอวาทปาติโมกข์ “สพฺพปาปสฺส อกรณํ      กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ           เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต.