ตารางเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ปี ๕๘

ตารางเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

************************************************

ชั้นประโยค วิชา
วัน
เวลา
อาจารย์ผู้สอน
บาลีศึกษาเบื้องต้น บาลีไวยากรณ์/ปมท. เสาร์-อาทิตย์ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗

ไวยากรณ์

บาลีไวยากรณ์/ปมท. จันทร์-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ ป.ธ.๖
พระมหาลำใย ชุตินฺธโร ป.ธ.๗

ประโยค ๑-๒

ปมท.ภาค ๑-๒, ไว. จันทร์-พุธ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหา ดร.ไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ป.ธ.๖
ปมท.ภาค ๓-๔, ไว. พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดำเนิน วรปญฺโ ป.ธ.๖พระมหาสมพงษ์ ตเมโธ ป.ธ.๖

ประโยค ป.ธ.๓

ปมท.ภาค ๕-๖สัมพันธ์ไทย บุรพภาค จันทร์-พุธ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม บ.ศ.๙
ปมท.ภาค ๗-๘ พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗
บาลีไวยากรณ์ จันทร์-พุธ

ประโยค ป.ธ.๔

แปลไทยเป็นมคธ จันทร์-พุธ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทย พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาเธียร เทวยโส ป.ธ.๗

ประโยค ป.ธ.๕

แปลไทยเป็นมคธ จันทร์-เสาร์ ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระมหาไพโรจน์ าณกุสโล ป.ธ.๗
แปลมคธเป็นไทย จันทร์-เสาร์ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระมหาสนั่น โสภโณ ป.ธ.๘

ประโยค ป.ธ.๖

แปลไทยเป็นมคธ จันทร์-พุธ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระเมธีวรญาณ ดร.,ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทย พฤหัสบดี-เสาร์ ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโ ป.ธ.๙
ประโยค ป.ธ.๗ แปลไทยเป็นมคธ พฤหัสบดี-เสาร์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาธีรวิสิฎฐ์ วิสิฎฺเวที ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทย จันทร์-พุธ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ พระมหาจำรัส อจโล ป.ธ.๙
ประโยค ป.ธ.๘ แต่งฉันท์ภาษามคธ เสาร์ ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระมหาธีรวิสิฎฐ์ วิสิฎฺเวที ป.ธ.๙
อาทิตย์ ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐
แปลไทยเป็นมคธ จันทร์-อังคาร ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทย พุธ-ศุกร์ ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระมหาวินัย วชิรเมธี ป.ธ.๙
ประโยค ป.ธ.๙ แต่งไทยเป็นมคธ อาทิตย์ ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระมหาธีรวิสิฎฐ์ วิสิฎฺเวที ป.ธ.๙
แปลไทยเป็นมคธ จันทร์-พฤหัสบดี ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระเมธีวรญาณ ดร.,ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทย ศุกร์-เสาร์ ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ พระราชสิทธิมุนี วิ. ดร.,ป.ธ.๙

 

หมายเหตุ : ชั้นประโยคไวยากรณ์ ถึง ป.ธ.๖ หยุดเรียนวันพระและวันอาทิตย์
ป.ธ.๗  หยุดเรียนวันโกนและวันพระ      ที่ไม่ตรงกับวันเสาร์
ป.ธ.๘-๙ หยุดเรียนวันโกนและวันพระ    ที่ไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์

(ลงนาม)(พระราชสิทธิมุนี วิ.)
ผู้อำนวยการแผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย

 

*ดาวน์โหลด ตารางสอนแบบ PDF