ตารางสอนภาษาบาลี มหาธาตุวิทยาลัย

 

ตารางเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ชั้นประโยควิชา
วัน
เวลา
อาจารย์ผู้สอน
บาลีศึกษาเบื้องต้นบาลีไวยากรณ์/ปมท.เสาร์-อาทิตย์๐๘.๓๐–๑๐.๓๐พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗

ไวยากรณ์

บาลีไวยากรณ์/ปมท.จันทร์-เสาร์๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระครูศรีปริยัตินิเทศก์ ป.ธ.๖
พระมหาลำใย ชุตินฺธโร ป.ธ.๗

ประโยค ๑-๒

ปมท.ภาค ๑-๒, ไว.จันทร์-พุธ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหา ดร.ไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร ป.ธ.๖
ปมท.ภาค ๓-๔, ไว.พฤหัสบดี-เสาร์๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหาดำเนิน วรปญฺโญ ป.ธ.๖พระมหาสมพงษ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖

ประโยค ป.ธ.๓

ปมท.ภาค ๕-๖สัมพันธ์ไทย บุรพภาคจันทร์-พุธ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม บ.ศ.๙,
ปมท.ภาค ๗-๘พฤหัสบดี-เสาร์๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหาดอกรัก ปิยสีโล ป.ธ.๗
บาลีไวยากรณ์จันทร์-พุธ

ประโยค ป.ธ.๔

แปลไทยเป็นมคธจันทร์-พุธ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทยพฤหัสบดี-เสาร์๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหาเธียร เทวยโส ป.ธ.๗

ประโยค ป.ธ.๕

แปลไทยเป็นมคธจันทร์-เสาร์๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ป.ธ.๗,ธัมมาจริย (เมียนม่า)
แปลมคธเป็นไทยจันทร์-เสาร์๐๘.๓๐–๑๐.๓๐พระมหาสนั่น โสภโณ ป.ธ.๘

ประโยค ป.ธ.๖

แปลไทยเป็นมคธจันทร์-พุธ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐พระเมธีวรญาณ ดร.,ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทยพฤหัสบดี-เสาร์๐๘.๓๐–๑๐.๓๐พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙

ประโยค ป.ธ.๗

แปลไทยเป็นมคธพฤหัสบดี-เสาร์๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหาธีรวิสิฎฐ์ วิสิฎฺเวที ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทยจันทร์-พุธ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐พระมหาจำรัส อจโล ป.ธ.๙
ประโยค ป.ธ.๘แต่งฉันท์ภาษามคธเสาร์๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระมหาธีรวิสิฎฐ์ วิสิฎฺเวที ป.ธ.๙
อาทิตย์๑๓.๐๐–๑๖.๐๐
แปลไทยเป็นมคธจันทร์-อังคาร๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทยพุธ-ศุกร์๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระมหาวินัย วชิรเมธี ป.ธ.๙
ประโยค ป.ธ.๙แต่งไทยเป็นมคธอาทิตย์๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระมหาธีรวิสิฎฐ์ วิสิฎฺเวที ป.ธ.๙
แปลไทยเป็นมคธจันทร์-พฤหัสบดี๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระเมธีวรญาณ ดร.,ป.ธ.๙
แปลมคธเป็นไทยศุกร์-เสาร์๑๙.๐๐–๒๒.๐๐พระราชสิทธิมุนี วิ. ดร.,ป.ธ.๙

 

หมายเหตุ : ชั้นประโยคไวยากรณ์ ถึง ป.ธ.๖ หยุดเรียนวันพระและวันอาทิตย์
ป.ธ.๗  หยุดเรียนวันโกนและวันพระ      ที่ไม่ตรงกับวันเสาร์
ป.ธ.๘-๙ หยุดเรียนวันโกนและวันพระ    ที่ไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์

(ลงนาม)
(พระราชสิทธิมุนี วิ.)

ผู้อำนวยการแผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย

-เรียนสัปดาห์ละ ๕/๖ วัน หยุดเรียนวันพระและวันอาทิตย์
-สถานที่เรียน ตึกมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: