ตารางสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา

ตารางสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2560

 

ขึ้น/แรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก
ธรรมะกระทู้ธรรมวินัย
พุทธะธรรมะกระทู้ธรรม
วินัยพุทธะธรรมะ
กระทู้ธรรมวินัยพุทธะ
ธรรมะกระทู้ธรรมวินัย
พุทธะธรรมะกระทู้ธรรม
หยุดวันโกน/วันพระ ๗,๘ ค่ำ
วินัยพุทธะธรรมะ
๑๐กระทู้ธรรมวินัยพุทธะ
๑๑ธรรมะกระทู้ธรรมวินัย
๑๒พุทธะธรรมะกระทู้ธรรม
๑๓วินัยพุทธะธรรมะ
หยุดวันโกน/วันพระ ๑๔, ๑๕ ค่ำ

 

 

หมายเหตุ :

หยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หยุดวันอดีตเจ้าอาวาส
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หยุดเนื่องในกรณีอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

 

เวลาเรียน           ๑๙.๐๐ น.  ถึง  ๒๐.๓๐ น.

สถานที่เรียน      ตึกมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๓