ตารางสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา

ตารางสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2560

 

ขึ้น/แรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ธรรมะ กระทู้ธรรม วินัย
พุทธะ ธรรมะ กระทู้ธรรม
วินัย พุทธะ ธรรมะ
กระทู้ธรรม วินัย พุทธะ
ธรรมะ กระทู้ธรรม วินัย
พุทธะ ธรรมะ กระทู้ธรรม
หยุดวันโกน/วันพระ ๗,๘ ค่ำ
วินัย พุทธะ ธรรมะ
๑๐ กระทู้ธรรม วินัย พุทธะ
๑๑ ธรรมะ กระทู้ธรรม วินัย
๑๒ พุทธะ ธรรมะ กระทู้ธรรม
๑๓ วินัย พุทธะ ธรรมะ
หยุดวันโกน/วันพระ ๑๔, ๑๕ ค่ำ

 

 

หมายเหตุ :

หยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หยุดวันอดีตเจ้าอาวาส
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หยุดเนื่องในกรณีอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

 

เวลาเรียน           ๑๙.๐๐ น.  ถึง  ๒๐.๓๐ น.

สถานที่เรียน      ตึกมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๓