ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
สำนักวัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร ป.๙) 
เป็นองค์ปฐมแห่งเปรียญ ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร (๒๔๕๗-๒๔๖๘)

ทำเนียบผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในนามสำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
(ข้อเขียน ๒๔๖๙)

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พษ.

พ.ศ.

วัด

หมายเหตุ

๑.

พระมหาวิจิตรอาภากโรจีนสืบเชื้อ๒๙๒๔๗๐มหาธาตุพระราชสุธี ลาสิกขา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๔๘๕

๒.

พระมหาละออทินฺนาโภทองเสวต๒๖๒๔๗๓มหาธาตุลาสิกขา ๒๒ มี.ค.๒๔๘๐

๓.

พระมหาคุ้มมนฺตคุตฺโตคามบุตร๒๓๒๔๗๓มหาธาตุลาสิกขา ๔ ก.ย.๒๔๗๗

๔.

พระมหาทองคำธมฺมทธฺโชมีโอสถ๒๖๒๔๗๔มหาธาตุพระธรรมราชานุวัตร มรณภาพ พ.ศ.๒๕๒๕

๕.

พระมหาธนิตอตฺตเวทีอยู่โพธิ์๒๖๒๔๗๕มหาธาตุอธิบดีกรมศิลปากร ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๔๗

๖.

พระมหาแปลกเปสโลสนธิรักษ์๒๔๒๔๗๕มหาธาตุหัวหน้ากองวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

๗.

พระมหาเจริญกิตฺติภทฺโทอินทรเกษตร๒๔๒๔๗๕มหาธาตุหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

๘.

พระมหาวันกมฺพุวณฺโณนวลยง๒๓๒๔๗๕มหาธาตุลาสิกขา ๖ มี.ค.๒๔๘๒

๙.

พระมหาพาวเมธิโกธรรมโกศล๓๓๑๓๒๔๗๕วิเศษการพระเมธีวรคณาจารย์ มรณภาพ พ.ศ.๒๔๘๔

๑๐.

พระมหาวิเชียรวิธุโรบำรุงผล๒๘๒๔๘๑มหาธาตุพระวิเชียรโมลี หัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์ ถึงแก่กรรม

๑๑.

พระมหาถิระเขมาภิรโตสุวรรณาคาร๓๗๑๖๒๔๘๔มหาธาตุพระศรีสุธรรมมุนี ผู้ชำนาญการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์

๑๒.

พระมหาสวัสดิ์ธมฺมชฺฌายีพินิจจันทร์๒๖๒๔๘๕มหาธาตุหัวหน้าวัฒนธรรมทางจิตใจ กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

๑๓.

พระมหาปลั่งอิงฺคาโภบุญศิริ๒๖๒๔๘๕มหาธาตุลาสิกขา

๑๔.

พระมหาสิริอาจารสิริเพ็ชรไชย๒๓๒๔๙๐มหาธาตุผู้อำนวยการกองศาสนศึกษา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๕๕

๑๕.

พระมหาโชดกญาณสิทฺธินามโสม๓๔๑๒๒๔๙๔มหาธาตุพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๙ มรณภาพ พ.ศ.๒๕๓๑

๑๕.

พระมหาวัชระฐานจาโรคงอดิศักดิ์๒๔๒๔๙๕มหาธาตุรับราชการกองทัพบก ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๑๖.

พระมหาพิฑูรปญฺญาทีโปมลิวัลย์๒๙๒๔๙๖มหาธาตุพระปิฎกโกศล หัวหน้าฝ่ายปริยัติปกรณ์ กรมการศาสนา

๑๗.

พระมหาประสิทธิ์อชฺฌาสโยแจ้งกมล๒๔๒๕๐๑มหาธาตุลาสิกขา ๓๑ ต.ค.๒๕๐๕

๑๘.

พระมหาไสวธมฺมโสภโณภักดีพรหมา๒๓๒๕๐๑มหาธาตุรับราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๑๙.

พระมหาทองยอดภูริปาโลบุณยเนตร๓๑๑๑๒๕๐๒มหาธาตุพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย มรณภาพ พ.ศ.๒๕๕๔

๒๐.

พระมหาบัณฑิตนนฺทปญฺโญนันทเสนา๒๘๒๕๐๒มหาธาตุรับราชการกองทัพบก ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๒๑.

พระมหาสังคมปญฺญาสิริศรีราช๒๗๒๕๐๓มหาธาตุรับราชการราชบัณฑิตยสถาน สำนักนายกรัฐมนตรี

๒๒.

พระมหาประสิทธิ์โพธิวฑฺฒโนหลักโคตร๒๔๒๕๐๓มหาธาตุลาสิกขา ๙ พ.ค.๒๕๑๐ รับราชการ

๒๓.

พระมหาธัญนพโชติปาโลผิวเผือด๒๙๒๕๐๔ภาวนาภิรตารามรับราชการกองทัพเรือ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๒๔.

พระมหามาปสุโตปุยฝ้าย๓๓๑๒๒๕๐๖โมลีโลกยารามมรณภาพ ๑๔ ส.ค.๒๕๑๕

๒๕.

พระมหาชูศักดิ์ธมฺมทินฺโนงาหอม๓๗๑๗๒๕๐๘หงส์รัตนารามพระเทพรัตนโมลี มรณภาพ ๒๕๕๒

๒๖.

พระมหาอนันต์นนฺทรตโนมณีรัตน์๒๖๒๕๐๙มหาธาตุรับราชการกองทัพอากาศ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๒๗.

พระมหาวีระฐิติญาโณหอมไกล๓๔๑๔๒๕๑๒ภาวนาภิรตาราม

๒๘.

พระมหาเพิ่มธมฺมกาโมสุคตะ๔๓๒๓๒๕๑๕มหาธาตุรับราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๒๙.

พระมหาวิจิตรวิจิตฺโตพุทธสรณ์๔๑๒๑๒๕๒๑ภาวนาภิรตาราม

๓๐.

พระมหาบุญเหลือชินปุตฺโตบุราณสาร๒๖๒๕๒๑ราชคฤห์

๓๑.

พระมหาชาตรีฐานิสฺสโรอร่ามเจริญ๒๕๒๕๒๔มหาธาตุลาสิกขา

๓๒.

พระมหาสมชายอตฺถทสฺสีมีทรัพย์๓๒๑๑๒๕๒๕มหาธาตุลาสิกขา,รับราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

๓๓.

พระมหาฉลาดปริญฺญาโณดิลกลาภ๔๕๒๔๒๕๒๕โมลีโลกยาราม

๓๔.

พระมหามนูสุมโนทองพืช๔๕๒๕๒๕๒๖มหาธาตุพระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าคณะ ๖

๓๕.

พระมหาบุญชิตญาณสํวโรสุดโปร่ง๒๕๒๕๒๘มหาธาตุพระราชสิทธิมุนี วิ. เจ้าคณะเขตพญาไท, เจ้าคณะ ๓

๓๖.

พระมหาอาทรอินฺทปญฺโญจีนอ่วม๓๕๑๔๒๕๒๙รวกบางบำหรุพระธรรมปริยัติโมลี, เจ้าคณะภาค ๓,วัดบพิตรพิมุข

๓๗.

พระมหามิ่งภูริทตฺโตอ้นแฉ่ง๕๙๓๙๒๕๓๐มหาธาตุพระอมรเมธาจารย์ เจ้าคณะสลัก ๑

๓๘.

พระมหาศรีพรวรวิญฺญูราชิวงศ์๒๓๒๕๓๒มหาธาตุพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

๓๙.

พระมหาทองปนอาจารสมฺปนฺโนคำพันธ์๒๔๒๕๓๕มหาธาตุลาสิกขา

๔๐.

พระมหาเฉลาเตชวนฺโตต๊ะทองด้วง๓๙๑๙๒๕๓๖มหาธาตุพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ รจภ. ๑๔

๔๑.

พระมหาสุวรรณสุวณฺณสิริเคลือบสุวรรณ๒๓๒๕๓๖มหาธาตุลาสิกขา

๔๒.

พระมหาสุริโยอุตฺตมเมธีอุดมพร๒๔๒๕๓๗มหาธาตุเจ้าอาวาสวัดวารินทร์ราชวราราม

๔๓.

พระมหาสุทัศน์วรทสฺสีไชยะภา๒๓๒๕๓๘มหาธาตุพระเมธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม

๔๔.

พระมหาชมโชติญาโณยาพันธ์๒๕๒๕๓๙มหาธาตุวัดละหาร จ.นนทบุรี

๔๕.

สามเณรรัตนะกาญฺจนธาตาปัญญาภา๒๒๒๕๓๙มหาธาตุลาสิกขา

๔๖.

พระมหาประสิทธิ์สิริปญฺโญฤทธิ์มหันต์๔๕๒๕๒๕๔๐มหาธาตุเลขานุการ รจภ.๙,เจ้าคณะ ๒๒

๔๗.

พระมหาส่งพุทธิวโรใจเคลือ๒๓๒๕๔๐มหาธาตุวัดโมลีโลกยาราม

๔๘.

พระมหาสังวรวรกวินฺโทอ่อนสนิท๒๓๒๕๔๐มหาธาตุลาสิกขา

๔๙.

สามเณรมหาศาลปญฺญิ สฺสโรสืบนิสัย๒๒๒๕๔๐มหาธาตุลาสิกขา

๕๐.

พระมหาปรีชาสมจิตฺโตสัปปพันธ์๔๘๒๘๒๕๔๑มหาธาตุคณะ ๑

๕๑.

พระมหาสุนทรสุนฺทโรปัญญาดิษฐ์๒๗๒๕๔๒มหาธาตุครูบาลี,ลาสิกขา

๕๒.

พระมหาภาสกรณ์ปิโยภาโสโกต้า๒๔๒๕๔๒มหาธาตุครูบาลี คณะ ๑

๕๓.

พระมหาสายเพชรวชิรเวทีหงส์แพงจิตร๒๙๒๕๔๔มหาธาตุพระเมธีวรญาณ เลขานุการแผนกบาลี,เจ้าคณะ ๘

๕๔.

พระมหาจำรัสอจโลเพ็ชรไพฑูรย์๓๓๑๓๒๕๔๖มหาธาตุครูบาลี คณะ ๑๑

๕๕.

พระมหาอริยะปญฺญาทีโปเพียงตา๒๔๒๕๔๖มหาธาตุครูบาลี,เจ้าคณะสลัก ๓,ลาสิกขา

๕๖.

พระมหาธีรโชติธีรปญฺโญบุญธรรม๓๓๒๕๔๗มหาธาตุครูบาลี เจ้าคณะ ๒๔

๕๗.

พระมหาจายสุสํวโรนำดี๒๙๒๕๔๘มหาธาตุครูบาลี,ลาสิกขา

๕๘.

พระมหาบุญธรรมปญฺญาวุฑฺโฒโชคเหมาะ๔๑๒๑๒๕๔๙มหาธาตุครูนักธรรม,เจ้าคณะ ๑๖

๕๙.

พระมหาสนธยาสญฺญจิตฺโตสังขสาย๒๙๒๕๕๔บางบำหรุครูบาลีวัดบางบำหรุ

๖๐.

พระมหาวินัยวชิรเมธีศรีทอง๓๔๑๒๒๕๕๕มหาธาตุครูบาลี คณะ ๔

๖๑.

พระมหาสัญญาขนฺติธมฺโมตรีสวัสดิ์๓๙๑๙๒๕๕๖มหาธาตุครูบาลี,เจ้าคณะ ๑๕

๖๒.

ดร.แม่ชีกฤษณารักษาโฉม๓๒๑๗๒๕๔๐มหาธาตุครูบาลี คณะ ๓

 

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ยังอยู่ปัจจุบัน)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร

๑. พระราชวิสุทธิโมลี  (มนู สุมโน M.A.)รองเจ้าคณะภาค ๙, ผจล.,ผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย, เจ้าคณะ ๖
๒. พระราชสิทธิมุนี วิ. (ดร.บุญชิต  ญาณสํวโร พธ.ด)เจ้าคณะเขตพญาไท, ผจล.,
๓. พระอมรเมธาจารย์ (มิ่ง  ภูริทตฺโต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะสลัก ๑
ครูอาวุโส
๔. พระเมธีวรญาณ (สายเพชร  วชิรเวที พธ.ม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๘
เลขานุการแผนกบาลี
๕. พระมหาประสิทธิ์  สิริปญฺโญ ผศ.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๒๒
ผู้อำนวยการแผนกธรรม,
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙
๖. ดร.พระมหาปรีชา  สมจิตฺโต (Ph.D.)คณะ ๑
๗. พระมหาภาสกรณ์  ปิโยภาโส (ศศ.ม.)ครูบาลี, คณะ ๑
๘. พระมหาจำรัส  อจโล (พธ.บ,รป.บ,นบ.)ครูบาลี, คณะ ๑๑
๙. พระมหาธีรโชติ  ธีรปญฺโญ (พธ.ม.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๒๔,
ครูบาลี
๑๐. พระมหาบุญธรรม  ปญฺญาวุฑฺโฒ (ศศ.บ.)เจ้าคณะ ๑๖, ครูนักธรรม
๑๑. พระมหาวินัย  วชิรเมธี (พธ.บ.)ครูบาลี, คณะ ๔
๑๒. พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโมครูบาลี, เจ้าคณะ ๑๕
๑๒. ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม (บ.ศ.๙, พธ.ด.)ครูบาลี (ครูพิเศษ)

 

 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: