ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๔๓๒-๒๕๖๑

———————————————————————————

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร ป.๙)
เป็นองค์ปฐมแห่งเปรียญ ๙ ประโยค (แปลด้วยปาก)

รายชื่อผู้สอบได้ ประโยค ป.ธ.๙ (ข้อเขียน ๒๔๕๖[1]– ๒๕๖๑)
ในนามสำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

——————————————————————————-

[1] วันฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม, พระเมธึวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), ๘ กันยายน ๒๕๕๖, หน้า ๓๙.

 

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพษ.พ.ศ.วัดหมายเหตุ
๑.พระมหาวิจิตรอาภากโรจีนสืบเชื้อ๒๙๒๔๗๐มหาธาตุพระราชสุธี ลาสิกขา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๔๘๕
๒.พระมหาละอองทินฺนาโภทองเสวต๒๖๒๔๗๓มหาธาตุลาสิกขา ๒๒ มี.ค.๒๔๘๐
๓.พระมหาคุ้มมนฺตคุตฺโตคามบุตร๒๓๒๔๗๓มหาธาตุลาสิกขา ๔ ก.ย.๒๔๗๗
๔.พระมหาทองคำธมฺมทธฺโชมีโอสถ๒๖๒๔๗๔มหาธาตุพระธรรมราชานุวัตร มรณภาพ พ.ศ.๒๕๒๕
๕.พระมหาธนิตอตฺตเวทีอยู่โพธิ์๒๖๒๔๗๕มหาธาตุอธิบดีกรมศิลปากร ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๔๗
๖.พระมหาแปลกเปสโลสนธิรักษ์๒๔๒๔๗๕มหาธาตุหัวหน้ากองวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๗.พระมหาเจริญกิตฺติภทฺโทอินทรเกษตร๒๔๒๔๗๕มหาธาตุหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๘.พระมหาวันกมฺพุวณฺโณนวลยง๒๓๒๔๗๕มหาธาตุลาสิกขา ๖ มี.ค.๒๔๘๒
๙.พระมหาพาวเมธิโกธรรมโกศล๓๓๑๓๒๔๗๕วิเศษการพระเมธีวรคณาจารย์ มรณภาพ พ.ศ.๒๔๘๔
๑๐.พระมหาวิเชียรวิธุโรบำรุงผล๒๘๒๔๘๑มหาธาตุพระวิเชียรโมลี หัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์ ถึงแก่กรรม
๑๑.พระมหาถิระเขมาภิรโตสุวรรณาคาร๓๗๑๖๒๔๘๔มหาธาตุพระศรีสุธรรมมุนี ผู้ชำนาญการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์
๑๒.พระมหาสวัสดิ์ธมฺมชฺฌายีพินิจจันทร์๒๖๒๔๘๕มหาธาตุหัวหน้าวัฒนธรรมทางจิตใจ กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓.พระมหาปลั่งอิงฺคาโภบุญศิริ๒๖๒๔๘๕มหาธาตุลาสิกขา
๑๔.พระมหาสิริอาจารสิริเพ็ชรไชย๒๓๒๔๙๐มหาธาตุผู้อำนวยการกองศาสนศึกษา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๕๕
๑๕.พระมหาโชดกญาณสิทฺธินามโสม๓๔๑๒๒๔๙๔มหาธาตุพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๙ มรณภาพ พ.ศ.๒๕๓๑
๑๖.พระมหาวัชระฐานจาโรคงอดิศักดิ์๒๔๒๔๙๕มหาธาตุรับราชการกองทัพบก ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๑๗.พระมหาพิฑูรปญฺญาทีโปมลิวัลย์๒๙๒๔๙๖มหาธาตุพระปิฎกโกศล หัวหน้าฝ่ายปริยัติปกรณ์ กรมการศาสนา
๑๘.พระมหาประสิทธิ์อชฺฌาสโยแจ้งกมล๒๔๒๕๐๑มหาธาตุลาสิกขา ๓๑ ต.ค.๒๕๐๕
๑๙.พระมหาไสวธมฺมโสภโณภักดีพรหมา๒๓๒๕๐๑มหาธาตุรับราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๐.พระมหาทองยอดภูริปาโลบุณยเนตร๓๑๑๑๒๕๐๒มหาธาตุพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย มรณภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
๒๑.พระมหาบัณฑิตนนฺทปญฺโญนันทเสนา๒๘๒๕๐๒มหาธาตุรับราชการกองทัพบก ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๒.พระมหาสังคมปญฺญาสิริศรีราช๒๗๒๕๐๓มหาธาตุรับราชการราชบัณฑิตยสถาน สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๓.พระมหาประสิทธิ์โพธิวฑฺฒโนหลักโคตร๒๔๒๕๐๓มหาธาตุลาสิกขา ๙ พ.ค.๒๕๑๐ รับราชการ
๒๔.พระมหาธัญนพโชติปาโลผิวเผือด๒๙๒๕๐๔ภาวนาภิรตารามรับราชการกองทัพเรือ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๕.พระมหามาปสุโตปุยฝ้าย๓๓๑๒๒๕๐๖โมลีโลกยารามมรณภาพ ๑๔ ส.ค.๒๕๑๕
๒๖.พระมหาชูศักดิ์ธมฺมทินฺโนงาหอม๓๗๑๗๒๕๐๘หงส์รัตนารามพระเทพรัตนโมลี มรณภาพ ๒๕๕๒
๒๗.พระมหาอนันต์นนฺทรตโนมณีรัตน์๒๖๒๕๐๙มหาธาตุรับราชการกองทัพอากาศ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๘.พระมหาวีระฐิติญาโณหอมไกล๓๔๑๔๒๕๑๒ภาวนาภิรตาราม 
๒๙.พระมหาเพิ่มธมฺมกาโมสุคตะ๔๓๒๓๒๕๑๕มหาธาตุรับราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๓๐.พระมหาวิจิตรวิจิตฺโตพุทธสรณ์๔๑๒๑๒๕๒๑ภาวนาภิรตาราม 
๓๑.พระมหาบุญเหลือชินปุตฺโตบุราณสาร๒๖๒๕๒๑ราชคฤห์ 
๓๒.พระมหาชาตรีฐานิสฺสโรอร่ามเจริญ๒๕๒๕๒๔มหาธาตุลาสิกขา
๓๓.พระมหาสมชายอตฺถทสฺสีมีทรัพย์๓๒๑๑๒๕๒๕มหาธาตุลาสิกขา,รับราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๓๔.พระมหาฉลาดปริญฺญาโณดิลกลาภ๔๕๒๔๒๕๒๕โมลีโลกยารามพระศรีปริยัตยาภรณ์, มรณภาพ
๓๕.พระมหามนูสุมโนทองพืช๔๕๒๕๒๕๒๖มหาธาตุพระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าคณะ ๖
๓๖.พระมหาบุญชิตญาณสํวโรสุดโปร่ง๒๕๒๕๒๘มหาธาตุพระราชสิทธิมุนี วิ. เจ้าคณะเขตพญาไท, เจ้าคณะ ๓
๓๗.พระมหาอาทรอินฺทปญฺโญจีนอ่วม๓๕๑๔๒๕๒๙รวกบางบำหรุพระธรรมปริยัติโมลี, เจ้าคณะภาค ๓,วัดบพิตรพิมุข
๓๘.พระมหามิ่งภูริทตฺโตอ้นแฉ่ง๕๙๓๙๒๕๓๐มหาธาตุพระอมรเมธาจารย์ เจ้าคณะสลัก ๑, มรณภาพ
๓๙.พระมหาศรีพรวรวิญฺญูราชิวงศ์๒๓๒๕๓๒มหาธาตุพระเทพวราจารย์ ๒๕๕๙, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
๔๐.พระมหาทองปนอาจารสมฺปนฺโนคำพันธ์๒๔๒๕๓๕มหาธาตุลาสิกขา
๔๑.พระมหาเฉลาเตชวนฺโตต๊ะทองด้วง๓๙๑๙๒๕๓๖มหาธาตุพระเทพวิสุทธิโสภณ ๒๕๕๙, เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ รจภ. ๑๔
๔๒.พระมหาสุวรรณสุวณฺณสิริเคลือบสุวรรณ๒๓๒๕๓๖มหาธาตุลาสิกขา
๔๓.พระมหาสุริโยอุตฺตมเมธีอุดมพร๒๔๒๕๓๗มหาธาตุพระศรีรัตโนบล ๒๕๕๘, เจ้าอาวาสวัดวารินทราราม,จอ.วารินทร์ชำราบ
๔๔.พระมหาสุทัศน์วรทสฺสีไชยะภา๒๓๒๕๓๘มหาธาตุพระเทพปริยัติโมลี ๒๕๕๙, รองเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
๔๕.พระมหาชมโชติญาโณยาพันธ์๒๕๒๕๓๙มหาธาตุวัดละหาร จ.นนทบุรี
๔๖.สามเณรรัตนะกาญฺจนธาตาปัญญาภา๒๒๒๕๓๙มหาธาตุลาสิกขา
๔๗.พระมหาประสิทธิ์สิริปญฺโญฤทธิ์มหันต์๔๕๒๕๒๕๔๐มหาธาตุเลขานุการ รจภ.๙, เจ้าคณะ ๒๒
๔๘.พระมหาส่งพุทธิวโรใจเคลือ๒๓๒๕๔๐มหาธาตุวัดโมลีโลกยาราม
๔๙.พระมหาสังวรวรกวินฺโทอ่อนสนิท๒๓๒๕๔๐มหาธาตุลาสิกขา
๕๐.สามเณรมหาศาลปญฺญิสฺสโรสืบนิสัย๒๒๒๕๔๐มหาธาตุลาสิกขา
๕๑.ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณารักษาโฉม๓๒๑๗๒๕๔๐มหาธาตุผอ.หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มจร. ครูบาลี, คณะ ๓
๕๒.พระมหาปรีชาสมจิตฺโตสัปปพันธ์๔๘๒๘๒๕๔๑มหาธาตุคณะ ๑ มรณภาพ ๒๕๖๐
๕๓.พระมหาสุนทรสุนฺทโรปัญญาดิษฐ์๒๗๒๕๔๒มหาธาตุครูบาลี, ลาสิกขา, สอบได้ ป.ธ.๙ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘
๕๔.พระมหาภาสกรณ์ปิโยภาโสโกต้า๒๔๒๕๔๒มหาธาตุครูบาลี, คณะ ๑
๕๕.พระมหาสายเพชรวชิรเวทีหงส์แพงจิตร๒๙๒๕๔๔มหาธาตุพระเมธีวรญาณ รก.เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, เลขานุการมหาธาตุวิทยาลัย,เจ้าคณะ ๘
๕๖.พระมหาจำรัสอจโลเพ็ชรไพฑูรย์๓๓๑๓๒๕๔๖มหาธาตุครูบาลี คณะ ๑๑
๕๗.พระมหาอริยะปญฺญาทีโปเพียงตา๒๔๒๕๔๖มหาธาตุครูบาลี, เจ้าคณะสลัก ๓,ลาสิกขา
๕๘.พระมหาธีรโชติธีรปญฺโญบุญธรรม๓๓๒๕๔๗มหาธาตุครูบาลี, เจ้าคณะ ๒๔
๕๙.พระมหาจายสุสํวโรนำดี๒๙๒๕๔๘มหาธาตุครูบาลี, ลาสิกขา
๖๐.พระมหาบุญธรรมปญฺญาวุฑฺโฒโชคเหมาะ๔๑๒๑๒๕๔๙มหาธาตุครูนักธรรม, เจ้าคณะ ๑๖
๖๑.พระมหาสนธยาสญฺญจิตฺโตสังขสาย๒๙๒๕๕๔บางบำหรุครูบาลีวัดบางบำหรุ
๖๒.พระมหาวินัยวชิรเมธีศรีทอง๓๔๑๒๒๕๕๕มหาธาตุครูบาลี, คณะ ๔
๖๓.พระมหาสัญญาขนฺติธมฺโมตรีสวัสดิ์๓๙๑๙๒๕๕๖มหาธาตุครูบาลี, ผอ.แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, เจ้าคณะ ๑๕
๖๔.พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโลนิรัญรักษ์๔๘๒๗๒๕๖๑มหาธาตุครูบาลี, คณะ ๒๕

 

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ยังอยู่ปัจจุบัน)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร

๑. พระราชวิสุทธิโมลี  (มนู สุมโน M.A.)รองเจ้าคณะภาค ๙, ผจล.,ผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย, เจ้าคณะ ๖
๒. พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (ดร.บุญชิต  ญาณสํวโร พธ.ด)เจ้าคณะเขตพญาไท, ผจล.,
๓. พระเมธีวรญาณ (สายเพชร  วชิรเวที พธ.ม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๘, เลขานุการแผนกบาลี
๔. พระมหาประสิทธิ์  สิริปญฺโญ ผศ.ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๒๒
๕. พระมหาปรีชา  สมจิตฺโต ดร. (Ph.D.)คณะ ๑
๖. พระมหาภาสกรณ์  ปิโยภาโส (ศศ.ม.)ครูบาลี, คณะ ๑
๗. พระมหาจำรัส  อจโล (พธ.บ,รป.บ,นบ.)ครูบาลี, คณะ ๑๑
๘. พระมหาธีรโชติ  ธีรปญฺโญ (พธ.ม.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๒๔, ครูบาลี
๙. พระมหาบุญธรรม  ปญฺญาวุฑฺโฒ (ศศ.บ.)เจ้าคณะ ๑๖, ครูนักธรรม
๑๐. พระมหาวินัย  วชิรเมธี (พธ.บ.)ครูบาลี, คณะ ๔
๑๑. พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ดร.ครูบาลี, เจ้าคณะ ๑๕
๑๒. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโลครูบาลี, คณะ ๒๕
๑๓. พระมหาสนั่น โสภโณครูบาลี, คณะ ๒๔
๑๔. พระมหาสหรัฐ ธีรายโนครูบาลี, คณะ ๒๔
๑๕. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม (บ.ศ.๙, พธ.ด.)ครูบาลี (ครูพิเศษ)

 

 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: