ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดมหาธาตุ

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๔๓๒-๒๕๖๑

———————————————————————————

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร ป.๙)
เป็นองค์ปฐมแห่งเปรียญ ๙ ประโยค (แปลด้วยปาก)

รายชื่อผู้สอบได้ ประโยค ป.ธ.๙ (ข้อเขียน ๒๔๕๖[1]– ๒๕๖๑)
ในนามสำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

——————————————————————————-

[1] วันฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม, พระเมธึวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), ๘ กันยายน ๒๕๕๖, หน้า ๓๙.

 

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. พ.ศ. วัด หมายเหตุ
๑. พระมหาวิจิตร อาภากโร จีนสืบเชื้อ ๒๙ ๒๔๗๐ มหาธาตุ พระราชสุธี ลาสิกขา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๔๘๕
๒. พระมหาละออง ทินฺนาโภ ทองเสวต ๒๖ ๒๔๗๓ มหาธาตุ ลาสิกขา ๒๒ มี.ค.๒๔๘๐
๓. พระมหาคุ้ม มนฺตคุตฺโต คามบุตร ๒๓ ๒๔๗๓ มหาธาตุ ลาสิกขา ๔ ก.ย.๒๔๗๗
๔. พระมหาทองคำ ธมฺมทธฺโช มีโอสถ ๒๖ ๒๔๗๔ มหาธาตุ พระธรรมราชานุวัตร มรณภาพ พ.ศ.๒๕๒๕
๕. พระมหาธนิต อตฺตเวที อยู่โพธิ์ ๒๖ ๒๔๗๕ มหาธาตุ อธิบดีกรมศิลปากร ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๔๗
๖. พระมหาแปลก เปสโล สนธิรักษ์ ๒๔ ๒๔๗๕ มหาธาตุ หัวหน้ากองวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๗. พระมหาเจริญ กิตฺติภทฺโท อินทรเกษตร ๒๔ ๒๔๗๕ มหาธาตุ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
๘. พระมหาวัน กมฺพุวณฺโณ นวลยง ๒๓ ๒๔๗๕ มหาธาตุ ลาสิกขา ๖ มี.ค.๒๔๘๒
๙. พระมหาพาว เมธิโก ธรรมโกศล ๓๓ ๑๓ ๒๔๗๕ วิเศษการ พระเมธีวรคณาจารย์ มรณภาพ พ.ศ.๒๔๘๔
๑๐. พระมหาวิเชียร วิธุโร บำรุงผล ๒๘ ๒๔๘๑ มหาธาตุ พระวิเชียรโมลี หัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์ ถึงแก่กรรม
๑๑. พระมหาถิระ เขมาภิรโต สุวรรณาคาร ๓๗ ๑๖ ๒๔๘๔ มหาธาตุ พระศรีสุธรรมมุนี ผู้ชำนาญการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์
๑๒. พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมชฺฌายี พินิจจันทร์ ๒๖ ๒๔๘๕ มหาธาตุ หัวหน้าวัฒนธรรมทางจิตใจ กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. พระมหาปลั่ง อิงฺคาโภ บุญศิริ ๒๖ ๒๔๘๕ มหาธาตุ ลาสิกขา
๑๔. พระมหาสิริ อาจารสิริ เพ็ชรไชย ๒๓ ๒๔๙๐ มหาธาตุ ผู้อำนวยการกองศาสนศึกษา ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๕๕
๑๕. พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ นามโสม ๓๔ ๑๒ ๒๔๙๔ มหาธาตุ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๙ มรณภาพ พ.ศ.๒๕๓๑
๑๖. พระมหาวัชระ ฐานจาโร คงอดิศักดิ์ ๒๔ ๒๔๙๕ มหาธาตุ รับราชการกองทัพบก ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๑๗. พระมหาพิฑูร ปญฺญาทีโป มลิวัลย์ ๒๙ ๒๔๙๖ มหาธาตุ พระปิฎกโกศล หัวหน้าฝ่ายปริยัติปกรณ์ กรมการศาสนา
๑๘. พระมหาประสิทธิ์ อชฺฌาสโย แจ้งกมล ๒๔ ๒๕๐๑ มหาธาตุ ลาสิกขา ๓๑ ต.ค.๒๕๐๕
๑๙. พระมหาไสว ธมฺมโสภโณ ภักดีพรหมา ๒๓ ๒๕๐๑ มหาธาตุ รับราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๐. พระมหาทองยอด ภูริปาโล บุณยเนตร ๓๑ ๑๑ ๒๕๐๒ มหาธาตุ พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย มรณภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
๒๑. พระมหาบัณฑิต นนฺทปญฺโญ นันทเสนา ๒๘ ๒๕๐๒ มหาธาตุ รับราชการกองทัพบก ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๒. พระมหาสังคม ปญฺญาสิริ ศรีราช ๒๗ ๒๕๐๓ มหาธาตุ รับราชการราชบัณฑิตยสถาน สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๓. พระมหาประสิทธิ์ โพธิวฑฺฒโน หลักโคตร ๒๔ ๒๕๐๓ มหาธาตุ ลาสิกขา ๙ พ.ค.๒๕๑๐ รับราชการ
๒๔. พระมหาธัญนพ โชติปาโล ผิวเผือด ๒๙ ๒๕๐๔ ภาวนาภิรตาราม รับราชการกองทัพเรือ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๕. พระมหามา ปสุโต ปุยฝ้าย ๓๓ ๑๒ ๒๕๐๖ โมลีโลกยาราม มรณภาพ ๑๔ ส.ค.๒๕๑๕
๒๖. พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมทินฺโน งาหอม ๓๗ ๑๗ ๒๕๐๘ หงส์รัตนาราม พระเทพรัตนโมลี มรณภาพ ๒๕๕๒
๒๗. พระมหาอนันต์ นนฺทรตโน มณีรัตน์ ๒๖ ๒๕๐๙ มหาธาตุ รับราชการกองทัพอากาศ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๒๘. พระมหาวีระ ฐิติญาโณ หอมไกล ๓๔ ๑๔ ๒๕๑๒ ภาวนาภิรตาราม
๒๙. พระมหาเพิ่ม ธมฺมกาโม สุคตะ ๔๓ ๒๓ ๒๕๑๕ มหาธาตุ รับราชการกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๓๐. พระมหาวิจิตร วิจิตฺโต พุทธสรณ์ ๔๑ ๒๑ ๒๕๒๑ ภาวนาภิรตาราม
๓๑. พระมหาบุญเหลือ ชินปุตฺโต บุราณสาร ๒๖ ๒๕๒๑ ราชคฤห์
๓๒. พระมหาชาตรี ฐานิสฺสโร อร่ามเจริญ ๒๕ ๒๕๒๔ มหาธาตุ ลาสิกขา
๓๓. พระมหาสมชาย อตฺถทสฺสี มีทรัพย์ ๓๒ ๑๑ ๒๕๒๕ มหาธาตุ ลาสิกขา,รับราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
๓๔. พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ ดิลกลาภ ๔๕ ๒๔ ๒๕๒๕ โมลีโลกยาราม พระศรีปริยัตยาภรณ์, มรณภาพ
๓๕. พระมหามนู สุมโน ทองพืช ๔๕ ๒๕ ๒๕๒๖ มหาธาตุ พระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าคณะ ๖
๓๖. พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร สุดโปร่ง ๒๕ ๒๕๒๘ มหาธาตุ พระราชสิทธิมุนี วิ. เจ้าคณะเขตพญาไท, เจ้าคณะ ๓
๓๗. พระมหาอาทร อินฺทปญฺโญ จีนอ่วม ๓๕ ๑๔ ๒๕๒๙ รวกบางบำหรุ พระธรรมปริยัติโมลี, เจ้าคณะภาค ๓,วัดบพิตรพิมุข
๓๘. พระมหามิ่ง ภูริทตฺโต อ้นแฉ่ง ๕๙ ๓๙ ๒๕๓๐ มหาธาตุ พระอมรเมธาจารย์ เจ้าคณะสลัก ๑
๓๙. พระมหาศรีพร วรวิญฺญู ราชิวงศ์ ๒๓ ๒๕๓๒ มหาธาตุ พระเทพวราจารย์ ๒๕๕๙, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
๔๐. พระมหาทองปน อาจารสมฺปนฺโน คำพันธ์ ๒๔ ๒๕๓๕ มหาธาตุ ลาสิกขา
๔๑. พระมหาเฉลา เตชวนฺโต ต๊ะทองด้วง ๓๙ ๑๙ ๒๕๓๖ มหาธาตุ พระเทพวิสุทธิโสภณ ๒๕๕๙, เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ รจภ. ๑๔
๔๒. พระมหาสุวรรณ สุวณฺณสิริ เคลือบสุวรรณ ๒๓ ๒๕๓๖ มหาธาตุ ลาสิกขา
๔๓. พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี อุดมพร ๒๔ ๒๕๓๗ มหาธาตุ พระศรีรัตโนบล ๒๕๕๘, เจ้าอาวาสวัดวารินทราราม,จอ.วารินทร์ชำราบ
๔๔. พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี ไชยะภา ๒๓ ๒๕๓๘ มหาธาตุ พระเทพปริยัติโมลี ๒๕๕๙, รองเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
๔๕. พระมหาชม โชติญาโณ ยาพันธ์ ๒๕ ๒๕๓๙ มหาธาตุ วัดละหาร จ.นนทบุรี
๔๖. สามเณรรัตนะ กาญฺจนธาตา ปัญญาภา ๒๒ ๒๕๓๙ มหาธาตุ ลาสิกขา
๔๗. พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ฤทธิ์มหันต์ ๔๕ ๒๕ ๒๕๔๐ มหาธาตุ เลขานุการ รจภ.๙, เจ้าคณะ ๒๒
๔๘. พระมหาส่ง พุทธิวโร ใจเคลือ ๒๓ ๒๕๔๐ มหาธาตุ วัดโมลีโลกยาราม
๔๙. พระมหาสังวร วรกวินฺโท อ่อนสนิท ๒๓ ๒๕๔๐ มหาธาตุ ลาสิกขา
๕๐. สามเณรมหาศาล ปญฺญิสฺสโร สืบนิสัย ๒๒ ๒๕๔๐ มหาธาตุ ลาสิกขา
๕๑. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ๓๒ ๑๗ ๒๕๔๐ มหาธาตุ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มจร. ครูบาลี, คณะ ๓
๕๒. พระมหาปรีชา สมจิตฺโต สัปปพันธ์ ๔๘ ๒๘ ๒๕๔๑ มหาธาตุ คณะ ๑ มรณภาพ ๒๕๖๐
๕๓. พระมหาสุนทร สุนฺทโร ปัญญาดิษฐ์ ๒๗ ๒๕๔๒ มหาธาตุ ครูบาลี, ลาสิกขา, สอบได้ ป.ธ.๙ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘
๕๔. พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส โกต้า ๒๔ ๒๕๔๒ มหาธาตุ ครูบาลี, คณะ ๑
๕๕. พระมหาสายเพชร วชิรเวที หงส์แพงจิตร ๒๙ ๒๕๔๔ มหาธาตุ พระเมธีวรญาณ รก.เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, เลขานุการมหาธาตุวิทยาลัย,เจ้าคณะ ๘
๕๖. พระมหาจำรัส อจโล เพ็ชรไพฑูรย์ ๓๓ ๑๓ ๒๕๔๖ มหาธาตุ ครูบาลี คณะ ๑๑
๕๗. พระมหาอริยะ ปญฺญาทีโป เพียงตา ๒๔ ๒๕๔๖ มหาธาตุ ครูบาลี, เจ้าคณะสลัก ๓,ลาสิกขา
๕๘. พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโญ บุญธรรม ๓๓ ๒๕๔๗ มหาธาตุ ครูบาลี, เจ้าคณะ ๒๔
๕๙. พระมหาจาย สุสํวโร นำดี ๒๙ ๒๕๔๘ มหาธาตุ ครูบาลี, ลาสิกขา
๖๐. พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวุฑฺโฒ โชคเหมาะ ๔๑ ๒๑ ๒๕๔๙ มหาธาตุ ครูนักธรรม, เจ้าคณะ ๑๖
๖๑. พระมหาสนธยา สญฺญจิตฺโต สังขสาย ๒๙ ๒๕๕๔ บางบำหรุ ครูบาลีวัดบางบำหรุ
๖๒. พระมหาวินัย วชิรเมธี ศรีทอง ๓๔ ๑๒ ๒๕๕๕ มหาธาตุ ครูบาลี, คณะ ๔
๖๓. พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ตรีสวัสดิ์ ๓๙ ๑๙ ๒๕๕๖ มหาธาตุ ครูบาลี, ผอ.แผนกธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, เจ้าคณะ ๑๕
๖๔. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล นิรัญรักษ์ ๔๘ ๒๗ ๒๕๖๑ มหาธาตุ ครูบาลี, คณะ ๒๕

 

ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ยังอยู่ปัจจุบัน)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร

๑. พระราชวิสุทธิโมลี  (มนู สุมโน M.A.) รองเจ้าคณะภาค ๙, ผจล.,ผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย, เจ้าคณะ ๖
๒. พระราชสิทธิมุนี วิ. (ดร.บุญชิต  ญาณสํวโร พธ.ด) เจ้าคณะเขตพญาไท, ผจล.,
๓. พระอมรเมธาจารย์ (มิ่ง  ภูริทตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะสลัก ๑, ครูอาวุโส
๔. พระเมธีวรญาณ (สายเพชร  วชิรเวที พธ.ม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๘, เลขานุการแผนกบาลี
๕. พระมหาประสิทธิ์  สิริปญฺโญ ผศ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๒๒, เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙
๖. พระมหาปรีชา  สมจิตฺโต ดร. (Ph.D.) คณะ ๑
๗. พระมหาภาสกรณ์  ปิโยภาโส (ศศ.ม.) ครูบาลี, คณะ ๑
๘. พระมหาจำรัส  อจโล (พธ.บ,รป.บ,นบ.) ครูบาลี, คณะ ๑๑
๙. พระมหาธีรโชติ  ธีรปญฺโญ (พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เจ้าคณะ ๒๔, ครูบาลี
๑๐. พระมหาบุญธรรม  ปญฺญาวุฑฺโฒ (ศศ.บ.) เจ้าคณะ ๑๖, ครูนักธรรม
๑๑. พระมหาวินัย  วชิรเมธี (พธ.บ.) ครูบาลี, คณะ ๔
๑๒. พระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ดร. ครูบาลี, เจ้าคณะ ๑๕
๑๓. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ครูบาลี, คณะ ๒๕
๑๔. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม (บ.ศ.๙, พธ.ด.) ครูบาลี (ครูพิเศษ)

 

 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: