ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรเรียนนักธรรม – บาลี

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษา

สามเณรเรียนนักธรรม – บาลี

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร

การศึกษาถือเป็นรากฐานของชีวิต สังคมประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาในทางธรรม สมกับที่นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า “รากฐานของตึก คืออิฐ  รากฐานของชีวิต คือการศึกษา”

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ได้สนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี อันเป็นภาษาที่ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ค้นพบและตรัสรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยพระองค์เองเมื่อสองพันหกร้อยปีมาแล้ว แม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน จะมีมหาวิทยาลัยมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ความสนใจในด้านการศึกษาภาษาบาลีลดน้อยลงไป แต่สำนักวัดมหาธาตุก็ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลัง

สามเณรถือว่าเป็นหน่อเนื้อในทางพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอแห่งสมณะและเป็นศาสนทายาทที่จะสืบต่อหรือทรงจำพระพุทธพจน์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้สามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนักธรรม-บาลี ได้อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถของตนๆ  สำนักเรียนวัดมหาธาตุขอเชิญชวนพุทธศานิกชนผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายได้สนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เหล่าสามเณรที่เข้ามาบรรพชาในบวรพระพุทธศาสนา โดยการเสียสละปัจจัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่สามเณร ทุนละ ๓๐๐ บาทต่อเดือน  ปีละ ๓,๖๐๐ บาท

 

โดยสามารถติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญได้ที่ :-

พระครูปริยัติคุณาธาร (อิทธิพล) คณะ ๒๑ โทร. ๐๘๙ – ๔๔๔ – ๑๒๔๐
พระมหาเตชินท์  สิทธาภิภู ตึกมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๑ โทร. ๐๙๒ – ๕๘๔ – ๕๐๒๐
พระมหาพงษศักดิ์ เขมทีโป ตึกมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๓ โทร. ๐๘๖ – ๐๐๐ – ๐๔๖๐

หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาท่าพระจันทร์  ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี “กองทุนการศึกษาสามเณรวัดมหาธาตุ”  เลขที่บัญชี 114 – 219679 – 7

ส่งหลักฐานการโอนเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรไปที่ ๐๒ – ๒๒๓ – ๖๘๗๙    และเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่  กำกับไว้ด้วยเพื่อจะได้ส่งใบอนุโมทนากลับไปหรือติดต่อขอรับใบอนุโมทนาได้ที่  ตึกมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โทร. ๐๙๒ – ๕๘๔ – ๕๐๒๐

 

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: