เทศน์มหาชาติ – เวสสันดรชาดก ปี ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์
วันที่ ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม หรือรับเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ ๐๘๖ ๗๑๙ ๓๐๗๘

รายนามพระเทศน์มหาชาติ – เวสสันดรชาดก
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
– เวลา ๐๙.๐๐ น. กัณฑ์ทศพร โดยพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ
– เวลา ๑๐.๐๐ น. กัณฑ์หิมพานต์ โดยพระราชธรรมวาที วัดประยูรวงศาวาส
– เวลา ๑๓.๐๐ น. กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดยพระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ ป.ธ.๘ วัดทองนพคุณ
– เวลา ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์วนประเวสน์ โดยพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่
– เวลา ๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ชูชก โดยพระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
– เวลา ๐๙.๐๐ น. กัณฑ์จุลพน โดยพระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยูรวงศาวาส
– เวลา ๑๐.๐๐ น. กัณฑ์มหาพน โดยพระปลัดโสภณ สุธีโร วัดบางรักใหญ่
– เวลา ๑๓.๐๐ น. กัณฑ์กุมาร โดยพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา
– เวลา ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์มัทรี โดยพระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี
– เวลา ๑๕.๐๐ น. กัณฑ์สักกบรรพ โดยพระราชธรรมวาที วัดประยูรวงศาวาส

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
– เวลา ๐๙.๐๐ น. กัณฑ์มหาราช โดยพระมหากรวิก อหึสโก ป.ธ. ๗ วัดสุทัศนเทพวราราม
– เวลา ๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดยพระมหาสมชาย ปภสฺสโร ป.ธ.๖ วัดประยูรวงศาวาส
– เวลา ๑๓.๐๐ น. กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระครูกัลยาสิทธิวัฒน์ วัดราชสิทธาราม
– เวลา ๑๔ .๐๐ น. กัณฑ์คาถาพัน โดยพระสรภาณกวี วัดมหาธาตุ

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดร

เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล คือ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการจัดเป็นประจำระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ หรือเดือน ๑ ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลี จำนวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือเทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่า เวสสันดรในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ

๑) จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
๒) จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
๓) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
๔) จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
๕) จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: